Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Azbestové nebezpečí ve stavbách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Azbestové nebezpečí ve stavbách"— Transkript prezentace:

1 Azbestové nebezpečí ve stavbách
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Kapitola 12: Azbestové nebezpečí ve stavbách
Klíčové pojmy: azbest, azbestová vlákna, zdravotní účinky, zásady prevence poškození zdraví, karcinogenní, mutagenní Cíle kapitoly: seznámení se s problematikou zdravotních účinků azbestu pochopení povinnosti zaměstnavatele pří práci s azbestem a nakládání s azbestovými odpady, naučit se zásady prevence poškození zdraví při práci s azbestem.

4 12.1 Azbest Azbest je označení pro přirozeně vzniklé vláknité křemičité minerály. Rozdělují se do dvou skupin: serpentiny a amfiboly. Tyto vlákna mají hladký tvar a špičaté konce, proto se snadno dostávají do plic. Délka vláken mnohonásobně převyšuje jeho průřez. Minerály jsou ze % tvořené křemíkem, zbylých 40 % tvoří oxidy železa, hořčíku a ostatních kovů. Azbest má světlou až tmavozelenou barvu. V praxi se nejčastěji využívalo azbestu pro jeho vlastnosti, jako je nehořlavost a žáruvzdornost.

5 12.1 Azbest Fyzikálně - chemické vlastnosti azbestu: nehořlavost
odolnost vůči kyselinám i zásadám pevnost ohebnost lehkost

6 12.1.1 nejvýznamnější zdroje azbestu
azbestocementová krytina na střechách azbest v budovách jako součást žáruvzdorné izolace nátěry a ochranné vrstvy s tvarovaným povrchem dlaždice podlahy kryté linoleem tepelná izolace kotlů izolace ocelových konstrukcí staveb stropy (v požárních uzávěrech ve stropních dutinách) vytápěcí systémy (v tepelné izolaci potrubí topných těles a kotlů)

7 12.1.1 nejvýznamnější zdroje azbestu
elektrická instalace dveře střechy (zejména v azbestocementových výrobcích) střešní krytina fasády včetně okapových žlabů podhledů a obkladů vodovodní a kanalizační potrubí, ventily, příruby a těsnění

8 12.2 azbest a zdraví Azbest představuje pro lidský organismus nebezpečí pouze v případě jeho inhalace vdechnutím, za předpokladu, že je ve vzduchu rozptýlen ve formě velmi malých, lidským okem nezpozorovatelných vláken. Vdechování všech typů azbestových vláken je prokazatelně spojeno se zdravotními obtížemi, které lze rozdělit do dvou základních skupin. Nezhoubná (nenádorová, benigní) onemocnění: Plicní fibróza (azbestóza) Postižení pohrudnice a poplicnice (pleurální hyalinóza) Zhoubná (nádorová, maligní) onemocnění: Rakovina plic (karcinom plic) Rakovina pohrudnice, pobřišnice (maligní mezoteliom)

9 12.2 azbest a zdraví Azbest byl zařazen mezi nebezpečné chemické látky skupiny: karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny; mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození. Pro azbestová a minerální vlákna (průměr vlákna < 3 μm, délka vlákna ≥ 5 μm, poměr délky a průměru vlákna je > 3 : 1) platí v České republice limit 0,1 vlákna/cm3 pro pracovní prostředí a 0,001 vlákna/cm3 (= 1000 vláken/m3) pro pobytové místnosti.

10 12.3 Základní zásady prevence poškození zdraví při práci s azbestem
Základní krok v prevenci byl učiněn zákazem používání azbestu s výjimkou prací asanačních, výzkumných a analytických a náhradou azbestových materiálů za bezazbestové. Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle činnosti, že budou prováděny práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci vystaveni riziku kontaktu s azbestem. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením prací. Náležitosti hlášení stanovuje prováděcí právní předpis – vyhláška č.432/2003 Sb.

11 12.3 Základní zásady prevence poškození zdraví při práci s azbestem
Technické a technologické úpravy: práce za vlhka místní odsávání hermetizace, fixace pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů odstraňování odpadů v uzavřených a označených obalech apod. Kontrola zdravotního stavu pracovníků Vstupní, periodické, výstupní a následné zdravotní prohlídky pracovníků - i po ukončení expozice.

12 12.3 Základní zásady prevence poškození zdraví při práci s azbestem
Osobní ochranné prostředky: ochranné oděvy respirátory filtry a masky Uchovávat odděleně od civilního oděvu na určeném místě! Nepoužívat poškozené pracovní oděvy a respirátory!

13 12.4 Stručná orientace pro praxi
Provádění stavebních úprav nejprve nutno kontaktovat stavební úřad nebo magistrát dohoda - ohlášení nebo územní a stavební řízení možnost kontaktovat odborníka, který potvrdí nebo vyvrátí přítomnost azbestu („osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů MZ a MŽP“) Odborná firma, která bude provádět demoliční a stavebními práce musí zajistit bezpečné odstranění odpadů obsahujících azbest.

14 12.4 Stručná orientace pro praxi
Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem. Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny, utěsněny a odvezeny do zařízení, které je určeno k jejich likvidaci.

15 12.4 Stručná orientace pro praxi
V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit osoby před pobytem v prostředí, které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostorů od prachu mokrou cestou. S použitými úklidovými pomůckami – např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady – po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění.

16 12.4 Stručná orientace pro praxi
Hrozba nekvalifikované manipulace Běžně probíhají rekonstrukce či demolice objektů, v nichž byly zabudovány azbestové materiály i způsobem, který nerespektuje pravidla pro práci s azbestem. Nezáměrně – nebyl proveden stavební průzkum na přítomnost azbestu Záměrně

17 12.4 Stručná orientace pro praxi
Jakákoliv manipulace s azbestovými materiály mnohonásobně zvyšuje počet vláken uvolňovaných do okolí. Neodborná demontáž, která nezabrání úniku poletujících azbestových vláken, je pro objekt a jeho obyvatele daleko větším zlem, než stav, kdy byl azbest ponechán v relativním klidu. Navíc pozdější vyčištění budovy, která byla nejprve zamořena levnou neodbornou demontáží, bude podstatně nákladnější, než kdyby se od samotného počátku přistoupilo k demontáži odborné.

18 12.5 Nejdůležitější právní předpisy vztahující se k nakládání s azbestovými odpady
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (od vstoupil v platnost z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění. Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.; Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.

19 12.5 Nejdůležitější právní předpisy vztahující se k nakládání s azbestovými odpady
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platnost od ) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění

20 Kontrolní otázky Jaké jsou zásady prevence poškození zdraví pří práce s azbestem? Jaké jsou nejvýznamnější zdroje azbestu v budově? Popište vliv azbestu na zdraví. Jaké jsou organizační opatření před zahájením práce s azbestem? Co musí obsahovat hlášení, které se podává orgánu ochrany veřejného zdraví před zahájením práce s azbestem?

21 Studijní materiály Základní literatura:
ČESKO. Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. In: Sbírká zákonů, Česká republika, 1997. ČESKO. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. In: Sbírka zákonů, Česká republika, 2002. STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. Opatření proti radonu ve stávajících budovách. In: Státní ústav radiační ochrany [online]. © 2012 [cit ]. Dostupné z: UNISAN. Protiradiační opatření ve stávajících budovách. In: Unisan [online]. © 2009 [cit ]. Dostupné z: Doporučené studijní zdroje: NAUČNÁ STEZKA O RADONU. In: Naučná stezka o radonu [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Azbestové nebezpečí ve stavbách"

Podobné prezentace


Reklamy Google