Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2004 - 2006 INTERREG IIIB CADSES 2007 - 2013 OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2004 - 2006 INTERREG IIIB CADSES 2007 - 2013 OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA."— Transkript prezentace:

1 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2004 - 2006 INTERREG IIIB CADSES 2007 - 2013 OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA

2 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová 2004 – 2006 Iniciativa ES INTERREG IIIB CADSES

3 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Podpora harmonického územního rozvoje a integrace ve stanovených územích Evropy Prostor CADSES - Středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské území INTERREG IIIB CADSES

4 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Rakousko Německo Řecko Itálie Česká republika Slovensko Polsko Slovinsko Maďarsko Albánie Bosna a Hercegovina Bulharsko Chorvatsko Srbsko a Černá hora Makedonie Moldávie Ukrajina Rumunsko

5 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priority Priorita 1 Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost Priorita 2 Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti Priorita 3 Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím Priorita 4 Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům

6 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Finanční alokace ČR z ERDF pro iniciativu ES Interreg III (2004 - 2006) Interreg IIIA Interreg IIIB Interreg IIIC 55 000 000,- EUR 4 608 077,- EUR 9 600 000,- EUR 80% 14% 6%

7 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová nadnárodní studie; vytvoření nové a rozšíření existující nadnárodní spolupráce; pilotní akce a projekty s nadnárodní dimenzí; výměna know-how a zkušeností mezi subjekty politiky územního rozvoje; studie proveditelnosti pro budoucí investice. Výstupy projektů

8 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Řídící orgány - nadnárodní úroveň Řídící orgán (Managing Authority - MA) Platební orgán (Paying Authority - PA) Řídící výbor (Steering Committee - SC) Monitorovací výbor (Monitoring Committee - MC) Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat - JTS) Nadnárodní Kontaktní místo CADSES (Transnational CADSES Contact Point - TCCP)

9 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Řídící orgány - národní úroveň Národní výbor (National Committee -NC) Kontaktní místo CADSES (CADSES Contact Point - CCP) Národní koordinátor - MMR (National Coordinator - NCo) Orgán kontroly prvního stupně - CRR ČR

10 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Účast na projektu iniciuje projekty odpovídá za postup projednání žádosti a realizaci projektu odpovídá za kvalitu a plnění projektu odpovídá za celkovou podporu z ERDF účastní se na projektu pod vedením Vedoucího partnera projektu zpracovává buď sám, nebo prostřednictvím dalších subjektů svou část projektu jak veřejný tak i soukromý subjekt, který se zabývá územním plánováním, regionální nebo ekonomickou politikou, nebo jinou obdobnou problematikou Vedoucí partner projektu Projektoví partneři

11 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Účast České republiky v projektech iniciativy ES Interreg IIIB CADSES První výzva Druhá výzva termín pro podání žádostí projektů s českou účastí vybráno projektů s českou účastí 31. 7. 2002 2510 termín pro podání žádostí projektů s českou účastí vybráno projektů s českou účastí 16. 6. 2003 1914

12 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Třetí výzva termín pro podání žádostí projektů s českou účastí vybráno projektů s českou účastí schváleny 2 projekty s českým vedoucím partnerem leden 2005 377 Čtvrtá výzva termín pro podání žádostí projektů s českou účastí vybráno projektů s českou účastí listopad 2005 4216

13 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Podané žádosti123 Schválené žádosti47 LP4 PP77 Celkem přidělené prostředky pro české PP (€) 7 714 378 Z toho ERDF (€)4 507 900 Přehled zapojení ČR partnerů do programu CADSES

14 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová CADSES - Přehled podaných a schválených projektů

15 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová CADSES – Přehled počtu schválených projektů dle priorit

16 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová CADSES – Přehled počtu projektových partnerů dle zemí

17 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová CADSES – Přehled Vedoucích partnerů dle zemí

18 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová http://www.cadses.net/en/projects/propublic/cadses_project_book.html

19 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Projekt CITYREGIO -trval 41 měsíců, celkem 14 partnerů ze 3 zemí (4 z ČR) - Celk. rozpočet € 2 164 000, z toho ERDF € 1 305 000 -Cílem projektu je zvýšit výkonnost zapojených městských regionů a podněcovat jejich ekonomický rozvoj. -Výsledky: regionální lokalizační informační systémy, studie proveditelnosti pro strategické investice a klastrování malých a středních podniků (MSP). www.cityregio.net Projekt CITYREGIO II -Navázal na CITYREGIO, 04/2006 – 03/2008 -Celk. rozpočet € 1 603 747, z toho ERDF € 999 658 -Vedoucí partner je Útvar rozvoje a koncepce města Plzně -16 partnerů z 6 zemí (2 partneři z ČR) -Klíčovou aktivitou města Plzně v projektu je hledání nejvhodnějšího urbanistického řešení Jižního města a příprava územní dokumentace k tomuto strategickému území až do úrovně regulačního plánu -Projekt Plzeň – Jižní město si klade za cíl navrhnout a realizovat vznik nové, urbanisticky hodnotné městské části s pestrou skladbou funkčního využití území. -Je zde možné realizovat projekty z oblasti bydlení, občanské vybavenosti i pracovních příležitostí. Může zde vzniknout svébytná městská část s veškerým potřebným vybavením, zároveň je zde příležitost lokalizovat projekty celoměstského i regionálního charakteru – strategickou výrobní zónu, výstavní areál, či projekty reagující na stále se zvyšující poptávku po volno-časových aktivitách – sportovní a zábavní centrum, aquapark apod.

20 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová SEMINÁŘ INTERREG IIIB CADSES A OP STŘEDNÍ EVROPA 30. – 31. května, Praha Zkušenosti LP a PP z realizace projektů Interreg IIIB CADSES Prezentace nového OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA Vyměňování zkušeností, plánování společných projektů Podrobnosti a přihláška na www.strukturalni- fondy.czwww.strukturalni- fondy.cz Přihlášky zaslat nejpozději do 4.5.

21 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová 2007 – 2013 Cíl 3 Evropská územní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA

22 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Prostor STŘEDNÍ EVROPA pro nadnárodní spolupráci –Rakousko –Česká republika –Německo (část) –Maďarsko –Itálie (část) –Polsko –Slovenská republika –Slovinsko –Ukrajina (prozatím nepotvrzeno)

23 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová

24 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Finanční alokace ERDF pro ČR 2007 - 2013

25 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová ERDF příspěvky členských států programu STŘEDNÍ EVROPA

26 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Řídící struktury Monitorovací Výbor (MC) Zástupci regionální a národní úrovně členských států, vykonává funkce i bývalého „Řídícího výboru“ Řídící orgán (MA) Město Vídeň (Odbor pro EU strategii a ekonomický rozvoj) Společný technický sekretariát (JTS) Mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu ve Vídni Certifikační orgán (CA) Město Vídeň (Odbor pro rozpočet a financování) Auditní orgán (AA) Rakouské Federální kancléřství IV/3 v úzké spolupráci s národními kontrolními orgány členských států (Group of Auditors) Orgány kontroly prvního stupně (FLC Authorities) Koordinováno v každém členském státu Kontaktní místa (CPs) Ustanovená členskými státy

27 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priority programu 1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 3. Odpovědné užívání životního prostředí 4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů 5. Technická pomoc

28 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě Cíl Zlepšit inovační klima ve všech regionech a umožnit jim lépe využít jejich rozvojový potenciál oslovením jejich specifických potřeb a oblastí pro zlepšení, při současné podpoře jejich silných stránek. Oblasti intervence P1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci P1.3 Podpora rozvoje znalostí P1.2 Budování kapacit pro šíření a aplikaci inovací

29 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Cíl Posílit – prostřednictvím inovačních řešení – interní soudržnost států Střední Evropy zlepšením jejich interní a externí dopravní dostupnosti v celé oblasti při důsledném zohlednění zásad udržitelného rozvoje. Oblasti intervence P2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy P2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility P2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce P2.4 ICT a alternativní řešení pro zlepšování přístupu

30 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Cíl Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy podporou inovativních a udržitelných přístupů k řízenému využívání přírodních zdrojů, snižování rizik a rozšiřování přírodního prostředí. Oblasti intervence P3.1 Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení přírodních zdrojů a přírodního dědictví P3.3 Podpora využívání obnovitelných energií a zvyšování účinnosti ve využívání energií P3.2 Snižování dopadů přírodních i člověkem způsobených rizik P3.4 Podpora ekologicky šetrných technologií a postupů

31 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Cíl Posílení koncepce polycentrické struktury osídlení zlepšit kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj měst a regionů. Oblasti intervence P4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce P4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů P4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů

32 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Finanční prostředky Návrh míry spolufinancování projektů: ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko : 85:15 Itálie, Německo, Rakousko,Slovinsko: 75:25 Prozatím nebylo dosaženo konsensu Návrhy jsou nyní diskutovány na národních úrovních Rozhodnutí přesunuto na další jednání skupiny Task Force (květen 2007)

33 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Pravidlo flexibility V jednání je možnost zapojení subjektů z jiných prostorů pro nadnárodní spolupráci do programu „Střední Evropa“ Zájem je zaměřen zejména na Jižní oblast bývalého CADSES prostoru Všechny členské státy navrhují využít tzv. pravidlo 20 %, 20 % z rozpočtu projektu je možno využít mimo vymezený prostor Střední Evropa Návrh musí schválit Evropská komise z důvodu zajištění standardu finanční kontroly i mimo vymezený prostor

34 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Pravidlo n+2 pro roky 2007-2010 bude platit pravidlo n+3 dále už n+2

35 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Základní kvalitativní požadavky na projekty I. Nadnárodní tematické zaměření Nadnárodní partnerství (minimálně 3 partneři ze 3 zemí) Vysoký inovační potenciál, efektivní vytváření a šíření znalostí Konkrétní výsledky (příprava investic, rozvoj funkčních geografických oblastí, znalostní management a kapitalizace)

36 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Základní kvalitativní požadavky na projekty II. Partneři – příjemci finanční podpory –Národní, regionální a lokální veřejné instituce –„public equivalent bodies“ –Soukromé subjekty Schváleno zařazení jako „cílové skupiny“ V diskusi je zařazení mezi příjemce finanční podpory

37 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Výběr projektů Otevřené, uzavřené - tematické výzvy, výzvy na strategické projekty –podmínky výzev formuluje Monitorovací výbor Přístup zdola-nahoru Přístup seshora-dolů 1 krokový rozvoj a výběr projektů 2 krokový rozvoj a výběr projektů

38 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová CENTRAL PROGRAMME KICK-OFF forum KDY: 2. – 3.7. 2007 KDE: Radnice města VÍDEŇ Kontakt: –Department for EU Strategy and Economic Development City of Vienna E-mail: info@central2013.euinfo@central2013.eu 2. oznámení s programem bude k dispozici v květnu Aktuální informace http://www.strukturalni- fondy.cz/spoluprace-nadnarodni

39 23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová Kontakt Mgr. Helena Kalasová Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územních vazeb Staroměstské nám. 6 pracoviště Letenská 3 telefon: +420 224 862 256 e-mail: helena.kalasova@mmr.cz internet: www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "23.4.2007 Mgr. Helena Kalasová NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2004 - 2006 INTERREG IIIB CADSES 2007 - 2013 OP Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA."

Podobné prezentace


Reklamy Google