Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost – tři dimenze 1) nezávislost soudní moci jako typu státní moci 2) nezávislost jednotlivých soudů na jiných orgánech (institucionální nezávislost soudů) 3) nezávislost jednotlivých soudců (čl. 82 ústavy) Soudce je z výkonu své funkce neodpovědný a neodvolatelný Inkompatibilita funkcí Soudce vázán pouze zákonem (čl. 95 Ústavy) – „funkční nezávislost“ Požadavek nestrannosti a nepodjatosti soudce

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava pátá Listiny (čl. 36 – 40) Právo na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny a čl. 6 Evropské Úmluvy) „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ Principy soudního rozhodování 1) Rovnost účastníků v řízení před soudy (i rovnost zbraní) 2) Právo na zákonného soudce (čl. 38 Listiny) – zákaz odnětí 3) Princip veřejnosti 4) Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů 5) Zásada ústnosti 6) Právo odepřít výpověď (čl. 37 Listiny) 7) Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům Čl. 40 Listiny – principy vztahující se k trestnímu řízení

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Soustava soudů (čl. 91 Ústavy) Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha a Olomouc) Krajské soudy (v Praze Městský soud) Okresní soudy (v Brně Městský soud) Zákon o soudech a soudcích – č. 6/2002 Sb. Soudce jmenuje prezident republiky (čl. 93 Ústavy), slib soudce Zánik funkce soudce - §§ 94 a 95 zákona č. 6/2002 Sb. Přísedící – na rozhodování se mohou vedle soudců podílet i další občané (čl. 94 odst. 2 Úst.) Správa soudů Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán státní správy

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy) zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu specializovaný orgán ochrany ústavnosti Orgány Ústavního soudu 1) Předseda a místopředsedové Ústavního soudu - výkon správy soudu, svolávání zasedání pléna aj. 2) Plénum Ústavního soudu 3) Senáty Ústavního soudu - celkem čtyři tříčlenné senáty jmenované předsedou - složeny pouze z řadových soudců ÚS (předseda a místopředsedové pouze zastupujícími členy) 4) Soudce zpravodaj 5) Kárný senát (pět členů volených plénem z členů)

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Vztah ÚS k jiným orgánům orgán abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti Vztah k moci soudní Ústavní soud není další odvolací instancí Vztah k moci zákonodárné Senát vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Vztah k moci výkonné Soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy jmenuje prezident republiky (bez kontrasignace) Ústavní soud projednává ústavní žalobu na prezidenta Každý státní orgán je povinen poskytnout ÚS „pomoc“

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Složení ÚS a postavení soudců patnáct soudců jmenovaných na deset let Předpoklady výkonu funkce - bezúhonnost, volitelnost do Senátu, vysokoškolské právnické vzdělání a desetiletá právnická praxe Slib soudce ÚS - ujímá se funkce, odepře-li jako by nebyl jmenován (čl. 85 Úst.) Imunita – obdobný režim jako u člena komory Parlamentu ČR trestněprávní imunita, zadržení – souhlas předsedy Senátu, přestupková imunita Inkompatibilita funkcí a zákaz členství v politických stranách Povinnost mlčenlivosti Kárná odpovědnost

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Pravomoc Ústavního soudu Čl. 87 umožňuje delegovat některá rozhodnutí na NSS Pravomoci pléna ÚS 1) rozhodování o zrušení zákonů aj. právních předpisů 2) rozhoduje o ústavní žalobě Senátu na prezidenta rep. 3) rozhoduje o zrušení usnesení komor podle čl. 66 Úst. 4) rozhoduje o souladu mezinár. smlouvy s úst. Pořádkem 5) posuzuje právnost rozpuštění politické strany 6) konečné stanovisko, odchýlí-li se senát ÚS od pléna 7) rozhoduje o složení senátů ÚS a pravidlech dělby práce Kvórum pléna – deset soudců Kvalifikovaná většina – devět soudců (při rozhodování o zrušení právního předpisu, přijímání stanoviska k odchylnému názoru senátu ÚS aj.)

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Pravomoci senátu ÚS Rozhodování senátu přísluší, co není vyhrazeno plénu a) rozhodování o ústavních stížnostech samosprávy proti nezákonnému zásahu b) rozhodování o ústavních stížnostech proti zásahu veřejné moci do ústavně zaručených práv c) opravný prostředek ve věci volby poslance či senátora d) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti či neslučitelnosti výkonu funkce poslance či senátora e) spory o rozsah kompetencí mezi orgány státní správy a samosprávy f) odmítnutí návrhů na zahájení řízení ze stanovených důvodů a odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost Podmínka přítomnosti všech členů senátu – usnáší se většinou

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Řízení před Ústavním soudem 1) Řízení zahájeno na návrh oprávněného subjektu (soukromé subjekty – obligatorně zastoupeny advokátem) 2) Soudce zpravodaj může odmítnout návrh usnesením a) neodstranil-li navrhovatel ve lhůtě vady b) návrh byl podán po lhůtě c) k projednání není Ústavní soud příslušný d) návrh je nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak 3) Zjevně neodůvodněný návrh může odmítnout senát ÚS nutná jednomyslnost, odmítne i pro důvody, kdy odmítá soudce zpravodaj 4) Nebyl-li návrh odmítnut – ústní jednání porada a hlasování možnost „separátního“ či společného „menšinového vota“

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Rozhodnutí ústavního soudu Nález ÚS - rozhodnutí ve věci samé Usnesení - v ostatních věcech (zejm. procesní povahy) Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu Vykonatelná rozhodnutí ÚS jsou závazná pro všechny osoby a orgány (čl. 89 odst. 2 Ústavy) Přiměřeně se použije OSŘ a popř. i trestní řád

12 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Typy řízení před ÚS Abstraktní kontrola ústavnosti § 64 an. zákona o ÚS – řízení o zrušení právních předpisů Ústavní soud může zrušit: a) zákon pro rozpor s ústavním pořádkem ČR b) jiný právní předpis rovněž i pro rozpor se zákonem Návrh může podat pouze kvalifikovaný subjekt (§ 64 zák. o ÚS) (jejich okruh se v případě zákona a jiných právních předpisů liší) Nález ÚS, jímž se ruší právní předpis nebo jeho část je obecně závazným negativním pramenem práva (vydává se ve Sbírce zákonů ČR)

13 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Předběžná kontrola ústavnosti § 71a an. zákona o ÚS Otázka souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony - vysloví-li ÚS nesoulad – překážka ratifikace smlouvy

14 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Řízení o ústavní stížnosti (§72an ZoÚS) ochrana před zásahy do základních práv lhůta 60 dnů od doručení posledního rozhodnutí o posledním procesním prostředku či není-li ho od chvíle, kdy se stěžovatel o zásahu dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od zásahu do základního práva Lze pouze po vyčerpání všech opravných prostředků Meritorně senát ÚS může zamítnout či vyhovět stížnosti a) princip kasace - ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí b) zákaz - ve vztahu k jinému zásahu orgánu veřejné moci Spolu s ústavní stížností možný návrh na zrušení právního předpisu pro jeho rozpor s ústavním zákonem (ústavním pořádkem) či se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis

15 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR Jiné typy řízení před ÚS 1) řízení o komunální stížnosti (§72an ZoÚS) podává zastupitelstvo obce či VÚSC pro tvrzený nezákonný postup státu 2) ústavní stížnost politické strany proti rozpuštění nebo jiné opatření ohledně její činnosti (§73 ZoÚS) 3) řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora (§85 ZoÚS) a) proti rozhodnutí, že nebyl zvolen b) volební stížnosti bylo vyhověno – lze proti rozhodnutí příslušné komory Parlamentu ČR o ověření volby 4) řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy pochybnosti, zda mandát konkrétního poslance či senátora zanikl či nikoli

16 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., 22662@vsfs.cz :: Moc soudní v ČR 5) řízení o ústavní stížnosti proti prezidentu republiky ÚS rozhoduje, zda se prezident republiky dopustil velezrady nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku možnost obnovy řízení 6) řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení PS a Senátu podle čl. 66 Ústavy 7) řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu (§ 117 ZoÚS) může vést ke zrušení právního předpisu, který byl aplikován i k obnově řízení u Ústavního soudu 8) řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 9) řízení ve věcech platnosti referenda o přistoupení ČR k EU


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google