Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H YGIENA M ASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE MVDr. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR Větrný Jeníkov 3.listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H YGIENA M ASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE MVDr. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR Větrný Jeníkov 3.listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 H YGIENA M ASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE MVDr. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR Větrný Jeníkov 3.listopadu 2009

2 O BCHODOVÁNÍ A MANIPULACE SE ZVĚŘINOU

3 L EGISLATIVNÍ ZÁKLAD Evropská legislativa Nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004 Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004 Nařízení EP a R (ES) č. 854/2004 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Národní legislativa ČR Veterinární zákon č. 166/1999 Sb., v platném znění Novela č. 182/2008 Sb. Vyhláška č. 289/2007 Sb., v platném znění Novela č. 61/2009 Sb.

4 N AŘÍZENÍ E VROPSKÉHO PARLAMENTU A R ADY (ES) 178/2002 Definice Prvovýroba- chov zvířat, včetně dojení a chovu hospodářských zvířat před porážkou. Rovněž zahrnuje lov, rybolov a sběr Primární produkt – u zvěře se jedná o vyvržené tělo zvěře v kůži nebo peří, drobná i velká zvěř Konečný spotřebitel – nepoužije potravinu v rámci provozování PP firmy → jen zkonzumuje!

5 S LEDOVATELNOST Uplatňuje se přístup „ krok zpět a krok vpřed “ Sledovatelnost pomáhá usnadnit stažení nebezpečných potravin a krmiv z trhu a umožnit konzumentům, aby jim byly poskytnuty cílené a přesné informace ohledně těchto produktů. ( v rámci obchodu s potravinou se stalo několikrát, že došlo k distribuci zdrav. závadné potraviny a bylo třeba ji stáhnout z trhu – např. radioaktivita, CL, nákaza…

6 N AŘÍZENÍ EP A R ADY (ES) Č. 852/2004 Vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a na vývoz. Nevztahuje se na případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli národní legislativa ČR: veterinární zákon č.166/99 + č. 289/07

7 N AŘÍZENÍ EP A R (ES) Č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (pravidla pro uvádění do oběhu ne přímý prodej)

8 P OJMY Volně žijící zvěř: volně žijící kopytníci, zajícovci a jiní suchozemští savci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě a jsou považováni za volně žijící zvěř podle použitelných právních předpisů daných členských států včetně savců žijících na uzavřeném území v podobně svobodných podmínkách jako volně žijící zvěř – obory Volně žijící ptáci, kteří jsou loveni k lidské spotřebě

9 P OJMY Drobná volně žijící zvěř Volně v přírodě žijící pernatá zvěř a zajícovci Velká volně žijící zvěř Jsou volně v přírodě žijící suchozemští savci, na které se nevztahuje definice drobné volně žijící zvěře

10 P OJMY Zařízení pro nakládání se zvěřinou Je takové, v němž se ulovená zvěř a získaná zvěřina připravuje pro uvedení na trh Bourárna/porcovna je zařízení, ve kterém se provádí vykostění nebo bourání/porcování masa

11 K uvádění volně žijící zvěře na trh k lidské spotřebě musí mít lovec znalosti z patologie, zpracování a manipulace po lovu u volně žijící zvěře Postačí aby tyto znalosti měla alespoň 1 osoba - loveckého týmu ! Cílem je provést prvotní vyšetření zvěře na místě -co nejdříve po ulovení a ošetření ŠKOLENÍ LOVCŮ VE ZDRAVOTNÍCH A HYGIENICKÝCH OTÁZKÁCH

12 R OZSAH ZNALOSTÍ STANOVENÉ LEGISLATIVOU Anatomie, fyziologie a etologie volně žijící zvěře Bakteriální, virové, parazitární onemocnění, jejich příznaky a patologické změny Onemocnění vyvolaná kontaminací životního prostředí Hygienické předpisy a řádné techniky manipulace se zvěřinou po usmrcení

13 Ulovený kus vyšetřen proškolenou osobou Kus nepředstavuje žádné riziko Prohlášení proškolené osoby Orgány a hlava nemusí být předkládány k úřední veterinární prohlídce ( hlava u zvěře vnímavé na trichinelozu musí být vždy) Pokud chybí prohlášení - orgány i hlava musí provázet tělo k úřední prohlídce U PLATNĚNÍ PROŠKOLENÉ OSOBY PŘI UVÁDĚNÍ ZVĚŘINY NA TRH

14 V YŠETŘENÍ NA TRICHINELÓZU Nařízení Komise (ES) 2075/2005, § 21 a 27b veterinárního zákona musí být vyšetřena veškerá vnímavá zvěř určená pro lidskou spotřebu (nařízení i zákon) Při uvádění na trh – výkup- vzorky se odebírají v rámci veterinární prohlídky úředním veterinárním lékařem v podniku na zpracování zvěřiny V případě přímého prodeje má povinnost zajistit vyšetření lovec = oprávněný uživatel honitby !

15 M ETODY VYŠETŘOVÁNÍ trávicí metody – vyšetření směsných vzorků je možno provést v laboratoři schválené příslušnou KVS (aktuální seznam laboratoří na webových stránkách SVS ČR) kompresní metoda - možno používat až do 31.12.2009 s těmito zásadami: vyšetření se provede v zařízení, které neuvádí na trh více než 10 ks divokých prasat denně metoda trávicí není k dispozici tělo musí být dodáno přímo konečnému spotřebiteli nebo prodejně zásobující přímo konečného spotřebitele tělo musí být označeno jinak než oválem maso nesmí být použito k výrobě produktů, ve kterých výrobní postup neusmrcuje trichinely

16 O DBĚR VZORKŮ Trávicí metoda 10 g z přední končetiny, jazyka nebo bránice Pro vyšetření se použije 5 g (max váha směsného vzorku 100 g nebo 35g) Kompresní metoda Z obou bráničních pilířů, z čelisti, dolní části kýty, mezižeberní svaloviny a svaloviny jazyka tj. celkem 6 vzorků od 1 zvířete

17 V ETERINÁRNÍ ZÁKON č. 166/1999 Sb. v platném znění

18 PŘÍMÝ PRODEJ Lovec smí prodávat nebo dodávat ulovenou volně žijící zvěř v kůži nebo v peří vyšetřenou proškolenou osobou v malých množstvích a) přímo konečnému spotřebiteli, b) do maloobchodní prodejny v rámci příslušného kraje, která ji prodává přímo konečnému spotřebiteli. Za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) se považuje nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně. Dodaná prohlédnutá těla ulovené zvěře NESMÍ být dále uváděna do oběhu

19 P ROŠKOLENÁ OSOBA je fyzická osoba, která absolvovala specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, stanovené předpisy Evropských společenství (Nařízení EP a R 853/2004) a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, vydává osvědčení proškoleným osobám, vede seznam těchto osob a předává jej Státní veterinární správě.

20 P OVINNOSTI PROŠKOLENÉ OSOBY vést záznamy o druzích a počtech ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době jejího ulovení, o výsledcích vyšetření záznamy, kam byla tato zvěř dodána, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let na požádání poskytovat záznamy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.

21 R OZSAH VYŠETŘENÍ PROŠKOLENOU OSOBOU Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále: a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk, b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány, nebo c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory.

22 Sem foto plomby, upevnění a štítek Evidenční plomba

23 BEZE ZMĚN M62002 Datum vyšetření: Podpis: BEZE ZMĚN M62002 Datum vyšetření: Podpis:

24 ZÁZNAM PROŠKOLENÉ OSOBY

25 Velká volně žijící zvěř se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Zjistí-li se při vyšetření zvěře, že zvěř představuje zdravotní riziko, neodstraní se žádné její části a tuto zvěř vyšetří úřední veterinární lékař - mimo žaludku a střev Orgány dutiny hrudní, játra a slezina se předloží k veterinárnímu vyšetření spolu s tělem. Provede se záznam proškolené osoby s popisem změn a kopie se předá spolu s tělem Musí být zajištěna souvislost orgánů a dokumentace s tělem!! P OSTUP PŘI NALEZENÍ ZMĚN

26 ZÁZNAM PROŠKOLENÉ OSOBY

27 Z ÁZNAMY PO

28 PŘÍMÝ PRODEJ - PŘÍKLADY Celý kus v kůži / peří – postačí prohlášení Proškolené osoby Poskytnutý do tomboly Prodaný po společném lovu Dary Dodaný do prodejny – musí být prodán celý v kůži/ peří

29 P ODMÍNKY PRODEJE V MÍSTNÍ MALOOBCHODNÍ PRODEJNĚ TEPLOTNÍ REŽIM Velká volně žijící zvěř Chlazené – max. 7°C Chlazené droby – max. 3 °C Drobná volně žijící zvěř Chlazené - max. 4°C Droby – max. 3°C Tělo je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě od 0°C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení, Kusy musí být skladovány odděleně od ostatních potravin

30 I NFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

31 Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře Sem foto sběrného místa a teplota, příp další požadavky -1 až +1 o C = max. 14 dní Do 2 - 7 o C = max. 7 dní

32 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "H YGIENA M ASA VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE MVDr. Jana Horňáčková Státní veterinární správa ČR Větrný Jeníkov 3.listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google