Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?1 Zkušenosti z kontroly veřejných zakázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?1 Zkušenosti z kontroly veřejných zakázek."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?1 Zkušenosti z kontroly veřejných zakázek

2 Uplatňování „sčítacího pravidla“ Projekt OPVK - FF MU V rámci projektu pořízena plnění za méně než 200 tis. Kč Kontrola monitorovací zprávy a zadaných VZ ŘO zaslal příjemci připomínky k MZ, příjemce zaslal vypořádání Email ŘO: „Děkujeme za vypořádání připomínek k MZ. Žádost o platbu a celková výše dotace je Vám krácena o nezpůsobilé výdaje, a to: baterie do NTB, specializovaný SW a datové úložiště. Důvod nezpůsobilosti – porušení Příručky pro příjemce, kapitola Dělení zakázek. Jedná se o související plnění např. s PC, NTB, a proto měla být plnění sečtena za celou MU a vyhlášeno VŘ v součtovém režimu.“ Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?2

3 Uplatňování „sčítacího pravidla“ Námitky příjemce Může fakulta či nefakultní HS samostatně zadávat VZ? Stanovisko expertní skupiny MMR z listopadu 2013 – ano ŘO musí zohlednit organizační strukturu příjemce a přihlédnout k účelu VZ Souvislost plnění – věcná, místní, časová, popř. funkční Hledisko předvídatelnosti plnění Zadavatel není povinen sčítat nesouvisející nebo nepředvídatelná plnění – tato netvoří předmět jedné VZ Baterie do NTB byla pořízena neplánovaně – porucha původní baterie SW chráněn výhradními právy – dodáván výhradním dodavatelem Nejedná se o jednu VZ, příjemce nepořizuje centrálně, není povinen sečíst Námitkám v plném rozsahu vyhověno Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?3

4 Taktovací frekvence a počty jader procesorů Projekt OP VaVpI - ESF MU VZ na dodávku AVT a ICT Požadavek na výkon procesorů několika PC formou požadavků na min. taktovací frekvenci a min. počet jader ŘO zaslal příjemci oznámení o pozastavení dotace – nezákonné a diskriminační nastavení technické specifikace Příjemce podal podrobně odůvodněné námitky ŘO podal podnět k ÚOHS ÚOHS oznámil, že neshledává důvody pro zahájení správního řízení U příjemce zahájena daňová kontrola příslušným FÚ Příjemce FÚ předložil dokumentaci k VZ včetně stanoviska ÚOHS FÚ zaslal příjemci návrh protokolu – nedošlo k porušení rozpočtové kázně Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?4

5 Porušení ZVZ nedosahující intenzity správního deliktu Projekt OP VaVpI – nadlimitní VZ na přístroje rozdělená na části Ex post kontrola VZ v rámci předložené MZ ŘO požádal o vysvětlení postupu HK při posuzování a hodnocení nabídek, příjemce zaslal podrobné odůvodnění postupu HK – 05/2012 Na základě žádosti o platbu obdržel příjemce v 05/2013 Oznámení o pozastavení plateb Pozastavení bez konkrétního odůvodnění – uvedeny pouze odkazy na ustanovení ZVZ a výše sankcí za porušení rozpočtové kázně Uvedená ustanovení ZVZ zcela irelevantní zejména § 147a ZVZ, který nabyl účinnosti až po ukončení VŘ a splnění smlouvy – nemohlo dojít k porušení ZVZ Také ostatní uvedená ustanovení bez vztahu k dotazům z 05/2012 (§ 45/3, § 83 ZVZ) ŘO zároveň příjemce informoval o zahájení šetření podezření na nesrovnalost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Námitky proti Oznámení o pozastavení plateb – 06/2013 Námitky částečně akceptovány 08/2013 – vydáno nové Oznámení o pozastavení plateb Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?5

6 Porušení ZVZ nedosahující intenzity správního deliktu Nové odůvodnění pozastavení plateb – neoprávněné vyloučení uchazečů, porušení § 6 ZVZ Podnět ŘO k zahájení správního řízení u ÚOHS – 06/2013 11/2013 ÚOHS oznámil, že nezahájí správní řízení Příjemce vyzval ŘO k proplacení dotace 03/2014 Oznámení o snížení dotace dle § 14e odst. 1 ZoRP 04/2014 námitky proti Oznámení o snížení dotace Porušení ZVZ dle vymezení ŘO naplňují podstatu správního deliktu – jsou způsobilá ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky Pokud ÚOHS neshledal důvody k zahájení správního řízení, neshledal v popsaném jednání potenciální spáchání správního deliktu Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?6

7 Porušení ZVZ nedosahující intenzity správního deliktu ŘO v podnětu ani v Oznámení o pozastavení nepopsal jiná než ÚOHS posuzovaná porušení ZVZ nebo PVD Nedošlo tedy ke spáchání správního deliktu, ale ani k jinému „porušení ZVZ nedosahujícího intenzity správního deliktu“ Nevyplacení dotace je protiprávní Dle rozhodnutí NSS 9 As 132/2013 je opatření dle § 14e ZoRP pouze dočasným faktickým pozastavením výplaty části dotace, nikoliv definitivním rozhodnutím, kterým je až rozhodnutí o povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Pokud námitce ŘO nevyhoví, hodlá příjemce iniciovat postup nastíněný rozhodnutími NSS např. 9 Afs 38/2013 – smlouva o poskytnutí dotace je veřejnoprávní smlouvou a ochrany se lze domáhat ve sporu dle § 169 SŘ ve spojení s § 141 SŘ – v tomto sporu mají obě strany rovné postavení a rozhodnutí příslušného orgánu může být přezkoumáno ve správním soudnictví Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště7

8 Doporučení Komunikovat s ŘO Vysvětlovat ŘO postupy při zadávání VZ Domáhat se řádného odůvodnění rozhodnutí ŘO Využívat všech dostupných opravných prostředků a domáhat se nápravy zvůle ŘO Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?8

9 Děkuji za pozornost Mgr. Martin Hadaš, LL.M. odbor veřejných zakázek RMU hadas@rect.muni.cz Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?9


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis?1 Zkušenosti z kontroly veřejných zakázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google