Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlášení podezření na korupci a podvody 1. NM ministra financí ČR Ing. Lukáš Wagenknecht.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlášení podezření na korupci a podvody 1. NM ministra financí ČR Ing. Lukáš Wagenknecht."— Transkript prezentace:

1 Hlášení podezření na korupci a podvody 1. NM ministra financí ČR Ing. Lukáš Wagenknecht

2 Osnova prezentace Právní rámec – legislativa ES/EUPrávní rámec – legislativa ES/EU Hierarchie odhalování/kontrol = nastavení ŘKSHierarchie odhalování/kontrol = nastavení ŘKS Zaměření auditů operací = legálnost/řádnost operaceZaměření auditů operací = legálnost/řádnost operace Nejčastější pochybení v rámci projektůNejčastější pochybení v rámci projektů

3 Právní rámec – legislativa ES/EU Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (principy zdravého finančního řízení)Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (principy zdravého finančního řízení) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

4 Právní rámec – legislativa EU Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nesrovnalostí“ jakékoli porušení ustanovení unijního nebo vnitrostátního právního předpisu týkajícího se jeho uplatňování, které vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění fondů ESI, a v důsledku jehož je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by byl z rozpočtu Unie uhrazen neoprávněný výdaj. –„ nesrovnalostí“ jakékoli porušení ustanovení unijního nebo vnitrostátního právního předpisu týkajícího se jeho uplatňování, které vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu zapojeného do provádění fondů ESI, a v důsledku jehož je nebo by mohl být poškozen rozpočet Unie tím, že by byl z rozpočtu Unie uhrazen neoprávněný výdaj. –„systémovou nesrovnalostí“ nesrovnalost, jež se může opakovat, u níž je vysoká pravděpodobnost, že se bude vyskytovat u podobných typů operací, a která je důsledkem závažného nedostatku v účinném fungování systémů řízení a kontroly včetně nezavedení odpovídajících postupů v souladu s tímto nařízením a pravidly pro daný fond

5 Právní rámec – legislativa EU Článek 72.Obecné zásady systémů řízení a kontroly. Vymezení celkového rámce ŘKS přičemž neopomenout: –předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, jejich odhalování a náprava a vymáhání neoprávněně vyplacených částek spolu s případnými úroky z prodlení

6 Právní rámec – legislativa EU ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 NAŘÍZENÍ (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 Článek 57 Střet zájmů 1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.

7 Právní rámec – legislativa EU ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002NAŘÍZENÍ (EU, EURATOM) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 Článek 57 Střet zájmů 2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1. 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, kterými určí jednání, jež mohou představovat střet zájmů, a postup, který se má v těchto případech použít.

8 Právní rámec – legislativa EU Pro určení oblastí, u nichž hrozí organizaci riziko podvodů, určuje Asociace autorizovaných vyšetřovatelů podvodů (The Association of Certified Fraud Examiners - ACFE) tři kategorie podvodů: 1. Úmyslná manipulace s finančními výkazy (např. nesprávně uvedené zisky). 2. Jakýkoli typ neoprávněného přisvojení hmotného či nehmotného majetku (např. podvodné náhrady nákladů). 3. Korupce (např. úplatkářství, kartelové dohody zvané bid-rigging, nezveřejněný střet zájmů, zpronevěra).

9 Trojúhelník podvodu PŘÍLEŽITOST Pouhý motiv ke spáchání podvodu nestačí, osoba musí dostat příležitost. RACIONALIZACE Osoba si pro sebe může prostřednictvím racionalizace své činy odůvodnit. „Rozbití trojúhelníku podvodu“ je klíčem prevence podvodů. FINANČNÍ TLAK, POBÍDKA ČI MOTIV Silným motivem může často být čistá chtivost.

10 Hierarchie kontrol (ŘKS 2014-2020) Evropský účetní dvůr (EÚD) audity, OLAF EK – ověřuje zprávy AO, vykonává audity, čl. 127 a 149, 1303/2013 AO -Má být funkčně nezávislý na PCO, ŘO, ex-post ověřuje účinnost řídících a kontrolních systémů, čl 127, 1303/2013 PCO - Článek 126, 1303/2013 certifikuje výkaz výdajů a související žádosti o platby do EK-kontroly v rámci certifikace ŘO - Článek 125, 1303/2013 odpovědnost za řádné řízení Programu-kontroly na úrovni příjemce EK Auditní orgán (AO) Platební a certifikační orgán (PCO) Řídící orgán a jeho zprostředkující subjekty (např. Ministerstva, Regionální rady, Kraje) – ŘO / ZS

11 Co auditory nejvíce zajímá? Skutečnost zda by projekt vybrán v souladu s pravidly pro daný program. Účetnictví projektu. Způsobilost výdajů z pohledu pravidel programu. Uchování dokladů. Veřejné zakázky. Veřejná podpora. Kontroly které byly u příjemce před námi.

12 Střet zájmů ve veřejných zakázkách Ověřování střetu zájmů Hodnocení ex ante a pověřovací dohody Výběr musí být transparentní, podložený objektivními důvody a nesmí vést ke střetu zájmů. Kritéria pro vyloučení z probíhajícího zadávacího řízení Veřejnou zakázku nelze udělit zájemcům nebo uchazečům, kteří při zadávacím řízení na ni jsou ve střetu zájmů –Podnikatel má firmu X, která čerpá dotace. Podnikatel si založí firmu Y, která vyhraje výběrové řízení firmy X. Skutečné dodávky však realizuje subdodavatel Z, přičemž firma Y si účtuje 300 % marže. –Pro projekt problematické jednak z pohledu střetu zájmu, hospodárnosti, intenzity podpory…

13 Výběr projektů Indikace pletich při výběru projektů podvodu (některé z níže uvedených skutečností se staly předmětem šetření ze strany PČR). Udělování výjimek, vytváření nových procesů (slaďovací schůzky). Eliminace prvku nezávislosti dvou hodnotitelů. Subjektivita některých kritérií. Změny hodnotitelů. Fluktuace hodnotitelů. Umožnění některým uchazečům přepracování dokumentace. Úprava výzev.

14 Vícepráce, smluvní dodatky Změny předmětu vysoutěžené smlouvy v oblasti hmotného plnění, či rozsahu prováděných prací; dopředu vědět co chci, dodatečné práce jen v mimořádných případech, řádně odůvodnit – objektivní nepředvídatelnost. např. rozsudky C-496/99 Succhi di Frutta SpA, C-454/06 Pressetext v Austria) - ESD považuje za podstatné podmínky smlouvy ty, na jejichž základě by uchazeči mohli předložit zásadně rozdílnou nabídku, pokud by byly uvedeny v původní výzvě k účasti nebo v původní zadávací dokumentaci (tj. např. lhůta pro dodání prací, platební podmínky a použité materiály). Jako příklad změny podstatných podmínek smlouvy je možné brát i změnu v rozsahu prováděných prací – tj. vícepráce méně práce (viz interpretační sdělení INTERPRETAČNÍ SDĚLENÍ KOMISE týkající se uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP), C(2007)6661).

15 Oblasti šetření rizik podvodů u infrastrukturních projektů Nadsazené rozpočty staveb Dohoda projektanta a potenciálního dodavatele Vyřazení uchazečů za nepřiměřeně nízkou cenu Po zásahu auditorů opakované části VŘ Vítězný dodavatel následně provedl stavbu za 45% předpokládaného rozpočtu projektanta, který byl součásti schválené projektové žádosti

16 Oblasti šetření rizik podvodů část 2 JŘBÚ Změna části technologie stavby a v rámci víceprací nepřiměřené vysoké ocenění položek např. při zakládání výměna pilotů (průměr, množství, umístění), ale objemová cena při stejných ostatních parametrech se zvýšila o 50% Změna části technologie za obecně levnější na trhu, ale v rámci víceprací její přecenění

17 Oblasti šetření rizik podvodů část 3 Účel získat protiplnění mimo realizaci projektu - Jinou stavbu, přístroj, dodávku -Peněžní plnění -Zvýhodnění dodávek služeb mimo projekt

18 Nejčastější pochybení: –Proces zadávání VZ Lhůty, kritéria, chyby HK –Rozpočet vs. Realizace Vícepráce (ZL/ZBV) důvody: –chyba v PD (nepřesnost) –nové technologie –změny legislativy –změny ve výzkumných programech –Propojenost firem = 100% oprava! (konflikt zájmu?) –Nedodržování úvazků (VaVpI) –Malý vs. Střední podnik (OPPI) –Nezpůsobilost výdaje dle PPŽP TOP a ETC v číslech

19 Nejčastější pochybení: –Proces zadávání VZ Lhůty, kritéria, chyby HK obalovny –Nezpůsobilost nebo nedoložené výdaje –Nenaplnění cílů projektu nebo monitorovacích indikátorů –Nehospodárnost –Smluvní pokuty (hodnocení a smluvní vztah) ROP a ESF v číslech

20 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Hlášení podezření na korupci a podvody 1. NM ministra financí ČR Ing. Lukáš Wagenknecht."

Podobné prezentace


Reklamy Google