Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAVOŘÍČKO 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. 0,64 km² místní č ást obce Luká ji ž n ě od Bouzova okres Olomouc okraj Drahanské vrchoviny cca 360m.n.m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAVOŘÍČKO 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. 0,64 km² místní č ást obce Luká ji ž n ě od Bouzova okres Olomouc okraj Drahanské vrchoviny cca 360m.n.m."— Transkript prezentace:

1 JAVOŘÍČKO 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. 0,64 km² místní č ást obce Luká ji ž n ě od Bouzova okres Olomouc okraj Drahanské vrchoviny cca 360m.n.m.

2

3 Historie 1348- První písemná zmínka o osad ě známé jako Javorica/ Javorov/ Javo ř í V blízkosti stával hrad Špránek (dnes Zkamen ě lý zámek), z ř ejm ě konkurence hradu Bouzova. Zanikl však ji ž koncem 14. stol. Roku 1848 byla z ř ízena samospráva pro obce Javo ř í č ko, St ř emení č ko, B ř ezinu, Veselí č ko -do té doby pat ř ilo Jav.o ř í č ko pod bouzovské panství ve vlastnictví Ř ádu n ě m. rytí řů Obec se postupn ě rozvíjela, roku 1930-175 obyvatel, 30 dom ů, kapli č ka, škola (1873), hájovna (na kraji sm ě rem k Bouzovu) Domy se táhly podél potoka Javo ř í č ky Oblast č ist ě č eská

4 Silnice spojovala vesnici s okolím a ž od 20. let 20. stol. 1937-1938 objeveny Javo ř í č ské jeskyn ě revírníkem Vilémem Švecem, zp ř ístupn ě ny 15.5.1938 - velký p ř íliv turist ů ( a ž 1000 za ned ě li) 2.7.1938 zavedena elekt ř ina Hranice Sudet vedla jen n ě kolik km severn ě od Bouzova 1941 dostav ě n hotel p. Pospíšilem z Veselí č ka, ale 1942 nucen prodat ho SS (vlastnili i hrad Bouzov) 1942 p ř išel jako lesník p ř íslušník SS Othmar Victora a usídlil se v Javo ř í č ku

5

6 Odboj a partyzánská Č innost Ji ž od za č átku války se obyvatelé anga ž ovali -výhodná oblast (lesy, kopce)+ zápal obyvatel Útlum za Heydrichiády V r. 1944 zat č eno na 60 osob z Bouzovska, v č etn ě u č itele z Javo ř í č ka J. Peciny

7 Skupina Jermak Sov ě tská skupina vysazená 1.10.1944 na Vyškovsku Skupina rozd ě lena na 3 č ásti: na Litovelsku - A.J. Fursenko, od za č átku 1945 je na Bouzovsku a Javo ř í č sku ( po č et č len ů roste) Od r. 1945 se stahují na Olomoucko speciální protipartyzánské oddíly 15.2.1945 –Victora odvelen do Rakouska, Victorová nabízí pomoc p ř íchozím partyzán ů m (známost p ř es milence Pospíšila) Skupina roste, takté ž nap ě tí ve vsi - r ů zné akce teroru a zastrašování konkrétních osob, komplikované vztahy (Victorová-Pospíšil, Victorová – Ivanovová ) N ě kolik sporných záznam ů o st ř etech s N ě mci Noc z 8. na 9. 3.1945- ob ě sili kade ř ínského hajného Švece

8 Noc z 9 na 10.4.1945: velitel Fursenko odjel do Litovle s Pospíšilem, opilý Litviško zast ř elil Victorovou a její 2 d ě ti (role Ivanovové), zapálil hájovnu, pak ješt ě v dom ě Pospíšila zast ř elil p.Dostála a 2 Armény, kte ř í mu byli Fursenkem p ř edáni (z Litovle) a také p. Malínka - jeden z hasi čů, jedoucích k hájovn ě z Veselí č ka Fursenko č in odsoudil, ale nejednal Partyzáni se od té doby v Javo ř í č ku zdr ž ovali sporadicky Rostl po č et provokatér ů, vlasovc ů a pátra čů po partyzánech Velitel hradu po vyšet ř ování z ř ejm ě povolal na hrad nový oddíl, ten ale 2.5. odjel Asi na konci dubna se udál st ř et skupiny s vlasovci, n ě kolik jich m ě lo být zast ř eleno

9 4.5. (pátek) v poledne na ji ž prázdný hrad dorazilo komando L ű demanna (malé jádro )+ ZbV 43 s 5 zajatci. Není jasné, za jakým ú č elem. V noci byli vlasovci posláni na pr ů zkum k Javo ř í č ku (zavedl je tam obyvatel Bouzova) Partyzáni procházeli Javo ř í č kem (p ř esun k Litovli) 2 skupiny-Fursenkova a Blechtova, nave č er byla varována partyzánská rodina Vl č kova, ale po odchodu do St ř emení č ka se podez ř ení nepotvrdilo-vrátili se, č ást partyzán ů se vrátila zp ě t ke Staré Rovni, kolem p ů lnoci se pak u mostku na Kade ř ín st ř etla Fursenkova skupina s Vlasovci, asi 5 jich zajali, zbytek utekl (v č etn ě pozd ě ji chyceného Williho Kunzeho), zajatci byli zast ř eleni, ute č enci informovali L ű demanna a ten si vy ž ádal posily-ty p ř ijely od Konice a ve St ř emení č ku vyzvedli dalšího n ě meckého ute č ence ze st ř etu+ zajatého starostu, ze St ř emení č ka m ě lo pak p ř ijít další varování do Javo ř í č ka P ř ed 8. ráno shromá ž d ě ní p ř ed hradem- obklí č ení Javo ř í č ka od Bouzova a St ř emení č ka (kola, p ě šky, auta) Kv ě ten 1945

10 5.5.1945 Kolem 9. hodiny ráno se za č alo st ř ílet, pancé ř ovými p ě stmi a fosforovými bombami se zapalovaly domy od západu (od Bouzova) a lidié byli vyhnáni ven Mu ž i byli st ř íleni p ř ímo doma, na út ě ku, nebo shroma žď ováni na dolním konci vsi u školy a kapli č ky a tam po výslechu zast ř eleni Ušet ř en byl jen p. Dokoupil, který pak šel vyzvednout ž eny za vesnici pod cestu, zahrabáním do hnoje se zachránil p.Vl č ek Zast ř eleno bylo 38 mu žů, z budov z ů stala jen kapli č ka, škola, hájenka, mu ž i byli poh ř beni v pond ě lí 7.5. do spole č ného hrobu pod hotelem, komando odjelo ve č er 6.5. z hradu, 4 zadr ž ené z pátku pustilo, Sedlá č ka z Č ervené Lhoty zast ř elili Po válce byl souzen a popraven pouze Willi Kunze

11 Po tragédii Po válce vznikla iniciativa vesnici obnovit 23.9.1945 p ř ijelo na 25 000 lidí tuto myšlenku podpo ř it UNRRA v ě novala 22 milión ů na nové domy a školu ( dom ů se postavila jen č ást, škola v ů bec, mnoho pen ě z se prohospoda ř ilo ) Finan č ní náhrady za zni č ený majetek byly rozd ě lovány chaoticky a posti ž ení nebyli v ž dy odškodn ě ni Nad spole č ným hrobem byl roku 1955 postaven za zbytek pen ě z od UNRRA socialistický památník (J. T ř íska, M. Punta)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Javo ř í č ko dnes Nové domy stojí pon ě kud výše nad potokem a blí ž e St ř emení č ku Dnes má obec asi 50 obyvatel a 17 dom ů

23

24

25 Pietní shromá ž d ě ní 2.5.2010

26 Pietní setkání 2.5.2010

27

28

29

30 Dokument Javo ř í č ko 6.10.2010 m ě l v Olomouci premiéru dokument re ž iséra Theodora Moj ž íše o Javo ř í č ku Dokument p ř ináší sv ě dectví n ě kterých pam ě tník ů B ě hem natá č ení byly nap ř. zjišt ě ny nové informace o financování stavby památníku

31 Plány do budoucna Obec Luká a Iniciativa pro podporu vypálených obcí plánují vyzna č it p ů vodní cestu, která vedla st ř edem vesnice, základy tehdejších dom ů a z ř ídit malé muzeum Z Bouzova má vést nau č ná stezka kolem památníku a ž k jeskyním

32 Marie Č echová rozená Vl č ková Její rodina aktivn ě podporovala partyzány, byla té ž nejrozv ě tven ě jší a nejvíce posti ž enou javo ř í č skou rodinou V dob ě vypálení jí bylo 18 let Noc ze 4. na 5.5. trávila na Bouzov ě, do Javo ř í č ka se vracela ráno b ě hem vypalování Její pomoc a informace byly neocenitelným p ř ínosem p ř i zpracovávání tohoto projektu

33 Zdroje autor prezentace: Andrea Řezníčková zdroje: Archiv obce Bouzov MF Dnes Josef Bartoš: Javo ř í č ko (pravda a legendy) - Olomouc, 1995, 2. vydání- 2010, vydala UP Olomouc Javo ř í č ko, filmový dokument, 2010 (re ž ie- T. Moj ž íš) www.cs.wikipedia.org www.jeskynecr.cz www.javoricko.wz.cz


Stáhnout ppt "JAVOŘÍČKO 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. 0,64 km² místní č ást obce Luká ji ž n ě od Bouzova okres Olomouc okraj Drahanské vrchoviny cca 360m.n.m."

Podobné prezentace


Reklamy Google