Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové záměry podané v rámci II. výzvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové záměry podané v rámci II. výzvy"— Transkript prezentace:

1 Projektové záměry podané v rámci II. výzvy
do IPRM Liberec –– Atraktivní a kvalitní život v Liberci

2 Zařazení záměrů ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas objem celkových způsobilých výdajů na projekty v IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci: 635 mil. Kč dotace EU: 85%

3 Přehled záměrů – SML Rekonstrukce skate-parku u školy Barvířská (partner) Volnočasové plochy Liberec I Volnočasové plochy Liberec II Volnočasové plochy Liberec III Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberci Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská, Liberec Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě Císařský kámen Multikulturní centrum Varšava Multifunkční koridor pro rekreační sporty - lokalita u letiště Modernizace trampolínové haly (partner) Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec (partner) Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská (partner) Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou (partner) ZŠ Sokolovská - rekonstrukce Sokolovna Vesec – rekonstrukce (partner) Lesopark v ulici Seniorů

4 Multifunkční koridor pro rekreační sporty - lokalita u letiště
Předpokládané náklady: 40 mil. Kč cílem je vytvořit cyklistické, bruslařské (in-line) a chodecké spojení mezi  průmyslovou a nákupní zónou sever a severozápadní částí Liberce a Ostašovem. Současně se vytváří prostor pro sportovní aktivity Součástí koridoru bude oddělená dráha pro rychle se pohybující návštěvníky (in-line, cyklisté) a pomalu se pohybující návštěvníky (pěší, běžci). Koridor bude doplněn jednoduchými odpočinkovými místy (rozšíření dráhy, lavičky). Lokálně bude dle potřeby vybudováno oplocení a doplněna zeleň.

5 Multifunkční koridor pro rekreační sporty - lokalita u letiště
Potřebnost projektu: Liberec v současné době nenabízí možnost bezpečného a klidného bruslení a spojených aktivit, zejména pro rodiny s dětmi. Vzhledem k morfologii terénu se okolí letiště hodí pro vybudování bezpečné dráhy pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. In-line jsou doplněny rekreační cyklistikou, rekreací rodin s kojenci a malými dětmi (vycházky). Poptávku ze strany cílových skupin lze očekávat vysokou, předpokládá se četná návštěvnost a jeho časté využívání.

6 Multifunkční koridor pro rekreační sporty - lokalita u letiště
Parametry koridoru a výstupy projektu: povrch s jemnozrnným asfaltem, s nesmekavým povrchem okraje asfaltu bez obrubníků - bezpečnostní požadavek, aby bylo možné vyjet do trávy minimální šíře 3 metry zatáčky ve vodorovném terénu s poloměrem metrů (lze realizovat i ostřejší, ale je potřeba větší šíře trati cca 4 m v zatáčce) klesání max 6% pro případné sportovní/závodní využití je vhodné připravit "cílovou rovinku" s rozšířením na 6 metrů v délce cca metrů lavičky a odpočívky pro pěší, běžce a rodiny s dětmi (drobné herní prvky) doplnění zeleně

7 Dotčená plocha s vyznačenými koridory

8 Multikulturní centrum Varšava
Předpokládané náklady: 78 mil. Kč rekonstrukce objektu (dnes již nefungujícího) kina Varšava na multifunkční městský sál s možností divadelních představení , sociálního programu pro postižené a pořádáním dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, sympozia. dále bude vybudována dvoupatrová kavárna či klub, propojující sál s ulicí, v prostorách dnešního foyer a baru v patře, zůstane zachován restaurační provoz. Celý objekt včetně doplňkových provozů bude řešen bezbariérově.   Součástí projektu multikulturního centra je revitalizace blízké parkové plochy, která je v dnešním stavu velmi složitě přístupná a je v zanedbaném stavu.

9 Multikulturní centrum Varšava
V současné době v objektu funguje pouze restaurace, tradiční kavárna je v nevyhovujícím stavu, objekt chátrá. V 1. NP dojde k rekonstrukci kinosálu pro účel vytvoření variabilního prostoru malého divadla, se zachováním kapacity 130 sedících diváků, zprovozněním dvoupatrové kavárny a renovací restaurace. Obě patra kavárny budou propojena stávajícím schodištěm. Kavárna bude vybavena novým mobiliářem – barovým pultem a kavárenským sezením, sál bude bezbariérově přístupný z ulice i z kavárny Ve 2. NP bude rekonstruováno sociální zařízení, dojde ke zvětšení úzkých oken kavárny do ulice, kavárna získá přímý vizuální kontakt s Frýdlantskou ulicí.

10 Vizualizace kavárny a sálu

11 ZŠ Sokolovská - rekonstrukce
Předpokládané náklady: 34 mil. Kč Projekt ZŠ Sokolovská zahrnuje dvě aktivity: Rekonstrukce budovy tělocvičny Ruprechtická Rekonstrukce a doplnění venkovního sportovního hřiště na nám. Míru Obě aktivity významným způsobem přispívají ke zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro občany Liberce a jeho návštěvníky, přičemž jako samozřejmý efekt projektu z projektu vyplývá výrazný pozitivní dopad na výuku.

12 ZŠ Sokolovská - rekonstrukce
Objekt tělocvičny sestává z tělocvičny výšky dvou podlaží a podsklepené třípodlažní části zázemí tělocvičny do objektu střechou zatéká, vysoká vlhkost zdiva, rozvody instalací a povrchové úpravy jsou v havarijním stavu. Z důvodu vysoké vlhkosti není možné využívat prostory suterénu, sociální zařízení jsou zastaralé. Vnitřní obklady tělocvičny jsou rovněž ve velmi špatném stavu. Prostor 2. NP - společenský prostor je z důvodu zanedbaného stavu budovy využíván pouze nahodile. Venkovní hřiště Stávající venkovní hřiště je umístěno v rámci zahradní části areálu školy. Povrch je lokálně zvlněný z důvodu poklesu podloží a vlastní umělý povrch je poškozen a roztrhán. Oplocení poškozeno, zpřetrháno a provizorně opraveno. Hřiště vyžaduje celkovou rekonstrukci, zejména zhutnění a vyrovnání podkladu a uzavření sportovní plochy obvodovými betonovými sokly a následně nový povrch. Současně je nutné provést rekonstrukci oplocení a náhradu drátěného plotu za dřevěné bednění v plochách za brankami.

13 ZŠ Sokolovská – současný stav

14 Volnočasové plochy Liberec I.
Náklady projektu: 31 mil. Kč Projekt řeší modernizaci zanedbaných ploch, určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci zejména školních dětí a mládeže s cílem zajistit opětovnou funkčnost a kapacitu infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity dětí a také pro jejich výuku týká se čtyř základních škol: ZŠ U Soudu ZŠ Křižanská ZŠ Vrchlického ZŠ Na Výběžku

15 Volnočasové plochy Liberec I.
Cílem projektu je pomocí modernizace a rekonstrukce zastaralého a dožitého zázemí docílit zkvalitnění využití volného času dětí a mládeže - dětské hry, výuka, sportovní vyžití a oddechové aktivity Výstupem projektu budou upravená polyfunkční hřiště a školní zahrady s herními prvky

16 ZŠ Na Výběžku a ZŠ Křižanská

17 ZŠ Vrchlického a ZŠ U Soudu

18 Volnočasové plochy Liberec I.
v současné době mají základní školy na svých oplocených areálech zanedbané a dožívající plochy - bývalá hřiště, školní zahrady S ohledem na lokalizaci škol - přirozených vysoce obydlených částí města se značným podílem mladých rodin s dětmi, žáky a mládeží se jeví jako žádoucí obnovit zde veřejnosti přístupné, a tudíž mnoha cílovými skupinami využívané víceúčelová hřiště. Bude nabídnuto nové, kvalitnější sportoviště s lepšími technickými vlastnostmi pro dané druhy sportů, budou vytvořeny plochy pro sportování se zdravotně nezávadným povrchem Bude vytvořeno zázemí pro oddych pro různé cílové skupiny - školní mládež, předškolní děti, teenageři, rodiny s dětmi

19 Volnočasové plochy Liberec I – hřiště ZŠ Na Výběžku

20 Volnočasové plochy Liberec II.
Předpokládané náklady: 30 mil. Kč Projekt zahrnuje celkem 5 volnočasových ploch: Františkovská sportovní hřiště s asfaltovým povrchem a travnatá plocha dětského hřiště s lavičkami, přírodním ohništěm a dětskými průlezkami doplnění sportovního vybavení – branky, basketbalové koše, tyče pro nohejbal a dětské travnaté hřiště : odstranění stávajících dožilých herních prvků; oprava ocelových průlezek; výměna písku; doplnění nových herních prvků; úprava zeleně u plotu k sousednímu objektu; doplnění ochranného zábradlí směrem do svahu k řece Nisa; oplocení hřiště drátěným plotem s brankou; doplnění ohniště z kamenné dlažby; doplnění, odpadkového koše, stojanů na kola a infotabulí

21 Volnočasové plochy Liberec II.
Koloseum doplnění stávající plochy o prvky městského a dětského mobiliáře a úpravu přístupových cest do zpevněného provedení Nové Pavlovice – ulice Květnové revoluce bude zřízeno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro využití pro většinu běžných sportů a Hřiště bude oploceno a odděleno od ostatních částí volnočasového areálu a doplněno o dětské herní prvky. Ostašov - horní Travnatá plocha bývalého fotbalového hřiště je rovinná se zbytkem podélné škvárové atletické dráhy, travnatý povrch je místně poškozen.  Sportovní plocha bude vyrovnána, bude postavena nová budova zázemí - dřevostavba s prostorem šaten Na stávající hřiště budou pořízeny mobilní branky na fotbal, v rohu bude zřízeno antukové volejbalové hřiště.

22 Volnočasové plochy Liberec II.
Ostašov – střední Sportovní plochy jsou řešeny jako trojité hřiště vedle sebe. Povrch hřiště je z antuky, je udržovaný a na ploše jsou umístěny sloupy pro volejbal, nohejbal a tenis. Hřiště je oploceno drátěným plotem z plotových dílců do dostatečné výšky. Součástí areálu jsou dva objekty - objekt klubovny a šaten. Objekty jsou staršího data a potřebují přestavbu. Okolí sportovních hřišť je neutěšené, zeleň je náletová a neudržovaná. V blízkosti hřiště je plocha zarostlá náletovou zelení, odlehlejší část uvažované plochy je travnatý porost na okraji zemědělského pozemku. Bude doplněno a vyrovnáno antukové hřiště, stávající objekt klubovny bude zrekonstruován, nejbližší zeleň bude prořezána. Součástí rekreační plochy bude veřejné ohniště a plochy, prvky pro posezení a dětské herní prvky

23 Volnočasové plochy Liberec II.
Cílem projektu je vznik kvalitnějších sportovně-relaxačních ploch s lepšími technickými vlastnostmi pro dané druhy sportů, vytvoření kvalitního zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity se zdravotně nezávadným povrchem. Cílové skupiny : předškolní a školní děti, dospívající mládež, rodiny s dětmi aktivní senioři návštěvníci města Liberce

24 VČP Nové Pavlovice a Františkovská

25 VČP Ostašov – horní, střední

26 VČP Koloseum

27 Volnočasové plochy Liberec III.
Předpokládané náklady: 26 mil. Kč Projekt zahrnuje 6 ploch: Slunečná - výstavba bezúdržbového umělého povrchu, který lze využívat celoročně. Františkov hřiště - obnova hřiště hokejového i víceúčelového, doplnění herních prvků pro děti a mobiliáře, včetně veřejného osvětlení Kropáčkova - celková regenerace sportovní plochy, doplnění sportovního vybavení a městského mobiliáře, nové oplocení plochy a doplnění prostoru ohniště.

28 Volnočasové plochy Liberec III.
Americká - prořez stávající zeleně, vyrovnání celé plochy a dosev trávníku; doplnění drobnějších herních prvků pro děti; doplnění košů na odpadky, stojanů na kola a infotabulí Varšava – řešení přístupu z ulice Frýdlantská, dále úprava stávající zeleně, povrchové úpravy oplocení s částečným oprava schodiště; doplnění laviček, dětských prvků, stojanů na kola, odpadkových košů. Lesopark nad teplárnou – vegetační úpravy, kompletní projektová dokumentace, část projektu zařazena do OPŽP

29 VČP Slunečná a Františkov

30 VČP Kropáčkova a Americká

31 VČP Varšava a Lesopark nad teplárnou

32 Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská
Předpokládané náklady: 34 mil. Kč Cílem projektu je přeměnit tyto plochy na příjemný rekreační a relaxační prostor ve dvou částech Liberce - Perštýně a Staré Město pro širokou veřejnost Projekt bude s ohledem na charakter svých nákladů kombinovaně předložen se žádostí o podporu do dvou evropských dotačních programů, a to ROP NUTS II SV a OPŽP

33 VČP U Domoviny, Pod Sadem míru

34 Plocha Budyšínská

35 Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská
Plánované aktivity realizační fáze projektu : realizace stavebních úprav - zpevněné plochy a komunikace, rekultivace a terénní úpravy instalace navrženého mobiliáře, herních prvků, objekty VO, vybavení hřišť, přípojka vody pro závlahu a pítka Cílové skupiny: veřejnost senioři, děti a mládež sportovní veřejnost (in-line, basket, volejbal, petanque, skateboard) návštěvníci města

36 Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Budyšínská
Park Budyšínská úpravy cest a povrchů, instalace veřejného osvětlení , hřiště (pro děti 3-14 let, sportovní - basket, volejbal, petanque), mobiliář Regenerace ploch Pod Sadem míru a U Domoviny rekultivace území, úprava cest, doplňkové prvky cest (povalové chodníky, lávka, dřevěné zábradlí k vyhlídkám v okolí vodní plochy), jednoduchý dřevěný „přírodní“ mobiliář – lavičky s opěrkou a odpadkové koše, dřevěné informační tabule. dětské hřiště s herními prvky s oplocením a mobiliářem

37 Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberci
Předpokládané náklady: 18, 5 mil. Kč Lesopark je rozdělen do 4 zón: Prostor kolem Strážního kamene - bude provedena parková úprava - víceúčelové antukové hřiště, stolní tenis , dětské hřiště s lanovou sítí, prvky venkovního fitness, kruhové ohniště, lavičky, odpadkové koše Louka u Hlávkovy ulice – u prostoru s psími agilitami, které zde budou zachovány, budou vytvořena podélná parkovací stání , dále budou umístěny dvě lavičky u psích agilit. Území bude sloužit více jako část průchozí Ruprechtický lesík - otevření prostoru kolem rybníka a prosvětlení koryta potoka, vznikne zde prostor k odpočinku a posezení - budou umístěny lavičky s výhledem na vodní plochu. Prostor za hřbitovem – úprava cest pro pěší.

38 Lesopark v ul. Hlávkova

39 Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberci
Nízký počet volnočasových ploch nepokrývá vysokou poptávku obyvatel husté panelové zástavby Ruprechtic Cílové skupiny: školy, školky v městské části senioři, mládež, obyvatelé místní zástavby, obyvatelé přilehlé zástavby (zejména Nových a Starých Pavlovic) Přestavený záměr se snaží eliminovat současný nedostatek odpovídajících relaxačních a oddechových ploch ve městě

40 Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě Císařský kámen
Předpokládané náklady projektu: 22 mil. Kč Cíle záměru: Záměrem projektu je výstavba sítě citlivě navržených a umístěných, přírodě blízkých stezek pro jízdu na horském kole s potřebou minimální údržby. Cesty mohou vyhovět požadavkům různých skupin uživatelů - nejen cykloturistů, ale i terénních cyklistů a pěších návštěvníků.   Realizací projektu dojde ke zlepšení nabídky pro sport a volný čas v Liberci, propojení stezek s Rekreačním a sportovním areálem Vesec a tím jeho začlenění do okolních tras a k vytvoření alternativy k živelnému rozvoji terénní cyklistiky v, pro tento účel, nevhodném území

41 Síť stezek pro volný čas obyvatel města v lokalitě Císařský kámen
V současné době jsou v oblasti pouze lesní nebo hospodářské cesty s nedokonalým povrchem a nemožností využití pro aktivní život Realizace: plný zářez o šířce cca 1m a zahlazení výkopového svahu. případně zpevnění kamennou rovnaninou, aplikace provozní vrstvy z jemného štěrku a/nebo podkladová vrstva z hrubého štěrku V okolí Veseckého rybníku budou vybudovány kromě stezky i vhodná místa k posezení a odpočinku včetně mobiliáře. Součástí projektu je vybudování i cest a stezek, které napojí nové do stávající sítě.

42 Síť stezek – dotčené území

43 Síť stezek – princip návrhu

44 Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec
Předpokládané náklady: 42 mil. Kč Smyslem projektu jsou stavební úpravy – jejich realizací dojde ke zhodnocení vlastního objektu z hlediska stavebního stavu i kulturně historické hodnoty objektu. Objekt je dlouhodobě využíván bez investic do údržby a obnovy. Části stavby jsou v technicky nevyhovujícím stavu, který přímo ohrožuje činnost sokolovny (např. vlhkost v tělocvičnách vlivem nefunkčních izolací) nebo vysoká ekonomická provozní náročnost, zejména v oblasti nákladů na vytápění. Rekonstrukce a stavební úpravy v uvedeném rozsahu jsou nezbytností pro udržení stávajících podmínek pro sportovní vyžití a zachování životnosti stavby. Sportovní areál je kulturní památkou zapsanou do státního seznamu nemovitých památek

45 Rekonstrukce multifunkčního sportovního objektu TJ Lokomotiva Liberec
Cílové skupiny: TJ Lokomotiva Liberec (1 500 členů - největší tělovýchovná jednota v LK) jednota se věnuje nejširším vrstvám zájemců od cvičení předškolních dětí, cvičení rodičů s dětmi, žákovským kategoriím‚ kondičnímu cvičení a aerobiku pro dospělé až po speciální cvičení seniorů a zdravotně postižené Výstupy projektu: Vnější úpravy - oprava a rekonstrukce na fasádě objektu, výměna stávajících výplní stavebních otvorů, obnova střešní krytiny. Vnitřní úpravy - úpravy zábradlí balónu velké tělocvičny, instalace vzduchotechnických jednotek pro jednotlivé tělocvičny, dále úpravy vnitřního vstupního schodiště a rekonstrukce zajišťující odstranění vlhkosti z podlah a stěn nové tělocvičny.

46 Děkujeme za pozornost. Ing. Michal Vereščák
vedoucí odboru Koordinátor dotací EU Veronika Fialová specialista odboru Koordinátor dotací EU


Stáhnout ppt "Projektové záměry podané v rámci II. výzvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google