Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracováno na základě podkladů Ing. Petra Bebčáka, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracováno na základě podkladů Ing. Petra Bebčáka, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracováno na základě podkladů Ing. Petra Bebčáka, Ph.D.
Elektroinstalace z pohledu požární bezpečnosti staveb Černá Hora Kabelové rozvody s funkční integritou ČSN Zpracováno na základě podkladů Ing. Petra Bebčáka, Ph.D.

2 Zákonné předpisy - Stavební zákon
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ZPP Vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ZPP Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech k územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ZPP Vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ZPP Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu ZPP

3 Zákonné předpisy - Stavební zákon
Zákon č. 133/1985 Sb., § 24, o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhl.268/2011 Sb.kterou se mění vyhl.23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (221/2014 Sb.) ZP č. 27/ 2008 Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí- kabelových tras v případě požáru. ČSN PBS Zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů v podmínkách požáru-Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R a aplikace výsledků zkoušek EN Požární klasifikace konstrukcí staveb: část 6 klasifikace el. kabelů

4 Požárně bezpečnostní zařízení
Požárně bezpečnostní zařízení jsou zařízení požární ochrany, které slouží k zajištění funce PBZ. Za PBZ se považuje zejména( § 2 vyhl.246/2001): Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti PBZ Elektrická požární signalizace, včetně pultů centrální ochrany Samočinné stabilní a polostabilní hasící zařízení a doplňkové hasící zařízení Zařízení pro odvod tepla a kouře ( klapky ventilátory) Čerpadla požární vody Otevírání dveří Zavírání dveří Rozhlas Nouzové osvětlení Vzduchotechnika Požární výtah Evakuační výtah Otvory pro přívod vzduchu

5 Požadavky na volně vedené kabely a vodiče z hlediska PBS
volně vedené vodiče a kabely za volně vedené kabely a vodiče nebo svazky kabelů a vodičů se považují stavebně neoddělené kabelové trasy (s metalickými nebo optickými vodiči), které jsou vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném požárním úseku. Výchozí požadavky na volně vedené vodiče a kabely jsou v ČSN a ČSN a vyhlášce č.268/2011,kterou se mění vyhl.č. 23/2008 Sb.

6 Požadavky na volně vedené kabely a vodiče z hlediska PBS
Celistvost obvodu ČSN IEC 60331… Odolnost kabelů při působení požáru u kabelů malých průřezů, kritérium PH dle ČSN EN 50200 Šíření plamene pro vertikální umístěné jednotlivé vodiče ČSN EN Šíření plamene po vertikálně umístěných kabelových svazcích ČSN EN Reakce kabelů na oheň – Rozhodnutí komise 2006/751/ES Třída funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – kabelových tras PX-R a PHX-R dle ZP č.27/2008

7 Požadavky na volně vedené kabely a vodiče z hlediska PBS
Norma ČSN IEC 60331…uvádí požadavky na vlastnosti požáruvzdorujících elektrických kabelů a způsob jejich zkoušení. Požáruvzdorující kabel je takový, který plní svou funkci zajišťuje celistvosti obvodu během dlouhotrvajícího požáru, přičemž se předpokládá, že požár je dostatečně silný, aby v místě působení plamene zničil organický materiál kabelu. Hodnocení zkoušky Kabel je definován jako ”požáruvzdorující”, jestliže při této zkoušce nedojde k přetavení žádné ze 2 A pojistek.

8 Rozhodnutí Komise 2000/147/ES a 2006/751/ES Doplňková klasifikace
Reakce kabelů na oheň Rozhodnutí Komise 2000/147/ES a 2006/751/ES Třída reakce na oheň Doplňková klasifikace Aca B1ca tvorba kouře: s1, s1a, s1b, s2, s3 planoucí kapky/částice: d0, d1, d2 kyselost (acidita): a1, a2, a3 B2ca Cca Dca Eca Fca

9

10 nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca
Reakce kabelů na oheň Klasifikační kritéria podle rozhodnutí Komise 2000/147/ES ve znění rozhodnutí Komise 2006/751/ES Aca , B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca Index podle „Smoke“ (dým) tvorba kouře s1, s2, s3 s1 < s2 s3 – žádné požadavky na tvorbu kouře nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca B2 třída reakce na oheň B2ca s1 d1 Index podle „Droplets“ (kapky) d0,d1, d2 d0 – žádné planoucí kapky/částice d1-kapky/ částice zhasnou do 10 vteřin d2-žádné požadavky na planoucí kapky nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca Index podle „Cable“ (kabel)

11 Třída funkčnosti kabelové trasy
Třída funkčnosti kabelové trasy – doba v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabely s podpěrnou konstrukcí) zachovává v případě požáru svoji funkčnost. Třída funkčnosti kabelové trasy se označuje PX-R a PHX-R a prokazuje se zkouškou dle ZP č.27/2008 Funkčnost kabelových tras je splněna pokud při požární zkoušce nevznikne v kabelových trasách zkrat ani žádné přerušení toku elektrického proudu ve zkoušených elektrických kabelových prvcích dle zkušebního předpisu ZP č. 27/2008 – pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – systémů – v případě požáru. Třída funkčnosti kabelové trasy – doba v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabely s podpěrnou konstrukcí) zachovává v případě požáru svoji funkčnost. Třída funkčnosti kabelové trasy se označuje P15(30;60;90;120)-R; PH15(30;60;90;120)-R a prokazuje se zkouškou dle ZP č.27/2008

12 Třída funkčnosti kabelové trasy

13 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

14 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby dle §41 odst. 4 vyhl. č.246/2001 Sb. Při zpracování „Expertizní zprávy“ nebo „Expertizního posudku“ se doporučuje vycházet pro řešení napájení el.energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.

15 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení: pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb; pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám; pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech; pro kolektory a technické chodby, pro sdružené trasy městských podzemních komunikací; pro instalaci vedení kabelových tras železničních tratí; pro výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí podle zákona č. 458/2005 Sb. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve znění pozdějších předpisů.

16 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Všeobecné požadavky Zajištění dodávky elektrické energie pro napájení PBZ a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční ze dvou na sobě nezávislých zdrojů Zásobování el.energií z rozvodné sítě Z rozvodné sítě a dieselagregátu Nepřetržité napájení vybraných PBZ z UPS Kabelová trasa s funkční integritou Kabelová trasa je tvořena samostatným vedením a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v budově v případě požáru a je charakterizována třídou funkčnosti kabelového zařízení P15(15;30;60;90;12)-R, PH 15(30;60;90;120)-R podle ZP č.27/2008. Kabelová trasa je provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie.

17 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Všeobecné požadavky Zajištění dodávky elektrické energie pro napájení PBZ a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční ze dvou na sobě nezávislých zdrojů Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů – požárně bezpečnostních zařízení. Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

18 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

19 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru - CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení - TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby atd.

20 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

21 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848 Požadavky na volně vedené vodiče a kabely

22 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848 Požadavky na volně vedené vodiče a kabely
Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru. Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15(30, 60, 90,120) – R nebo PH15(30, 60, 90,120) – R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkouškou. Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

23 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848 Hlavní požární přepážka
1-požární uzávěr, dveře min. šířka 600mm EI30 DP 1C (EI15 DP 1C) 2-hlavní požární přepážka 3-kabelový nosný systém

24 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody – ČSN 730848 Podélná požární přepážka

25 Označení kabelových požárních přepážek
Každá hlavní, dílčí a podélná požární přepážka musí být označena na obou stranách přepážky štítkem, který obsahuje: Označení kabelového kanálu, prostoru, šachty, mostu Rozlišení typu požární přepážky Hlavní požární přepážka HPP Dílčí požární přepážka DPP Podélné požární přepážka PPP Pořadové číslo HPP, DPP nebo PPP v kabelovém kanále, kabelovém mostě, šachtě nebo prostoru (číslo místnosti, číslo požárního úseku) Označení požární odolnosti Druh nebo typ přepážky Datum provedení Firma, adresa a jméno zhotovitele Označení výrobce a systému Označení požární přepážky musí souhlasit s jejím označením v příslušné realizační výkresové dokumentaci kabelových přepážek uložené u provozovatele.

26 Označení kabelových ucpávek
Každá kabelová ucpávka musí být označena štítkem (alespoň na jedné straně). Označení tvoří: Označení objektů Označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárních úseku) Pořadové číslo kabelové ucpávky Označení požární odolnosti kabelové ucpávky Druh nebo typ kabelové ucpávky Datum provedení Firma, adresa a jméno zhotovitele Označení výrobce a systému Označení kabelové ucpávky musí souhlasit s jejím označením v příslušné realizační výkresové dokumentaci kabelových přepážek uložené u provozovatele.

27 Únikové cesty v prostorech kabelového rozvodu
mezní délky nechráněných únikových cest z prostorů kabelového rozvodu se stanoví takto: u průchozích kabelových kanálů a kabelových prostorů podle položky 1a) tabulky 22 ČSN 73 0804:2002 (30 m pro jednu únikovou cestu nebo 50 m pro více únikových cesth); u průlezných kabelových kanálů položky 1b) tabulky 22 ČSN 73 0804:2002 (jedna úniková cesta se nepovoluje, pro více únikových cest je 30m); u kabelových tras vedených mimo objekty po mostech podle položky 2a) tabulky 21 ČSN 73 0804:2002 (50 m pro jednu únikovou cestu nebo 115 m pro více únikových cest.

28 Únikové cesty v prostorech kabelového rozvodu
únikové cesty z prostorů kabelového rozvodu musí být označeny podle fotoluminiscenčními značkami s uvedením vzdálenosti k východu ve výšce cca 1m nad úrovní podlahy v intenzitou osvětlení min 400mcd/m2 umístěných cca 15 m od sebe viz obr. 4 nebo s vnitřním zdrojem světla. Stejným způsobem musí označena místa, kde dochází ke snížení podchozí výšky.

29 Požární větrání Požární větrání se navrhuje v těch kabelových kanálech, mostech a prostorách, které jsou situovány v objektech se shromažďovacími prostory, prostory zdravotnických zařízení a chráněnými únikovými cestami, kde by kouř a zplodiny hoření mohly ohrožovat osoby v těchto prostorách nebo při úniku osob z těchto prostor. Zařízení pro odvod kouře a tepla se doporučuje řešit s nuceným větráním aktivovaným od systému elektrické požární signalizace vyvedeným vně objektu. Minimální intenzitu výměny vzduchu - zařízení pro odvod tepla a kouře lze doporučit 6x za hodinu pro nasávací a výdechové větrací otvory platí obdobné zásady jako v čl Požární větrání musí být rovněž ručně ovladatelné pro potřebu jednotek požární ochrany. Minimální doba funkce požárního větrání při požáru je stanovena požárně bezpečnostním řešením stavby. Všechny komponenty požárního větrání – zařízení pro odvod tepla a kouře musí odpovídat svými vlastnostmi harmonizovaným normám řady ČSN EN 12 101. Zařízení pro odvod tepla a kouře musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

30 Osvětlení Prostory kabelového rozvodu musejí být vybaveny kromě provozního osvětlení nouzovým osvětlením dle ČSN EN Nouzové osvětlení musí být rovněž umístěno v navazujících únikových komunikacích na prostory kabelových rozvodů. Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o určené trase úniku.

31 Provozní větrání Provozní větrání slouží k udržení teploty vzduchu v prostorách kabelových rozvodů pod hodnotou 30 °C tak, aby byla zachována přenosová schopnost elektrických kabelů. Provozní větrání může být přirozené nebo nucené. Nasávací a výdechové větrací otvory musí být opatřeny mřížkou nebo sítí (proti vniknutí nežádoucích předmětů atd.) s volnou průtočnou plochou, která neomezí větrací výkon. Výdechy je třeba vyvést nad terén v místě kde nebudou obtěžovat okolí, nasávání je třeba provést tak, aby bylo vyloučeno omezení chodu větrání atmosférickými vlivy (sníh, voda apod.) Provozní větrání se doporučuje vyústit vně objektu. Provozní větrání nesmí ústit do chráněných únikových cest a do shromažďovacích a zdravotnických objektů, pokud není opatřeno požárními klapkami ovládanými od elektrické požární signalizace.

32 Elektrické rozvaděče Umístění elektrických rozvaděčů v prostoru chráněných únikových cest a částečně chráněných únikových cestách, které nahrazují chráněnou únikovou cestu v rekonstruovaných objektech dle ČSN : a) elektrické rozvaděče s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěné v chráněné únikové cestě musejí tvořit samostatné požární úseky zařazené do I. stupně požární bezpečnosti za předpokladu, že jsou sestaveny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, B a kabely třídy reakce na oheň B2ca, pak požadovaná požární odolností požárně dělicích konstrukcí je E15 DP1; b) elektrické rozvaděče s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěné v chráněné únikové cestě sestavené z jiných vodičů, prvků a výrobků než podle bodu a) musejí tvořit samostatné požární úseky, které se zatřiďují do II. stupně požární bezpečnosti s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI30 DP1 a požárními uzávěry v provedení EI15 DP1. V případě vybavení těchto elektrických rozvaděčů stabilním hasícím zařízením je postačující požární odolnost konstrukcí E15 DP1.

33 Elektrické rozvaděče Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musejí zůstat funkční v případě požáru. Elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musejí zůstat funkční v případě požáru umístěné v rozvodnách šachtách atd. se vždy posuzují jako samostatné požární úseky s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP 1 a s požárními uzávěry v provedení EI 15 DP1

34 Požární bezpečnost elektrických zařízení a prostorů kabelových rozvodů při změnách staveb
Rozvody kabelů a vodičů Při změnách staveb lze prostory kabelového rozvodu vždy hodnotit podle čl. 6 a 7 této normy nově instalované nebo rozšiřované rozvody kabelů a vodičů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení nově instalované nebo rozšiřované stávající rozvody kabelů a vodičů, které slouží pro požárně bezpečnostní zařízení

35 Elektrické rozvaděče Při rekonstrukci staveb a změnách elektrických rozvaděčů lze vždy postupovat podle čl. 6 a 7 této normy. Nově instalované nebo rozšiřované elektrické rozvaděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení Objekty projektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících: nově instalované elektrické rozvaděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být řešeny jako samostatné požární úseky nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou v provozu při požáru v objektu po požadovanou dobu; rozšiřování a doplnění stávajících elektrických rozvaděčů sloužících pro požárně bezpečnostní zařízení může být provedeno podle původních požadavků uvedených v ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 případně v normách navazujících, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.

36 Elektrické rozvaděče Objekty neprojektované podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 a norem navazujících: nově instalované elektrické rozvaděče sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení mají být umístěny v samostatném požárním úseku nebo musí být prokázáno, že budou mít takovou úpravu (odolají působení požáru v daném prostoru), že zůstanou funkční po požadovanou dobu. Požární odolnost konstrukcí se stanoví podle zásad ČSN 73 0834 Rozšíření a doplnění stávajících rozvaděčů pro elektrická zařízení sloužící pro požárně bezpečnostní zařízení má být provedeno podle původních požadavků, ale musí být prokázáno, že zůstanou při požáru v provozu po požadovanou dobu.


Stáhnout ppt "Zpracováno na základě podkladů Ing. Petra Bebčáka, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google