Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
Možnosti ochrany práv zaměstnavatele při kontrole ze strany inspekce práce JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Východiska činnosti inspekce práce
Inspektorát práce je správní úřad. Pro činnost správních úřadů platí ústavní zásada „co není zákonem dovoleno, je zakázáno“. Správní úřad nemůže v demokratickém a právním státě: překračovat oprávnění daná zákonem, vyžadovat plnění povinností, které nemají oporu v zákoně. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 2 2

3 Východiska činnosti inspekce práce
Inspektorát práce je při své činnosti a rozhodování vázán zásadou materiální pravdy. Tomu odpovídá vyšetřovací zásada: odpovědnost za objasnění skutkového stavu, povinnost zabývat se důkazními návrhy účastníka, povinnost vlastní důkazní aktivity. (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2012, sp. zn. 4 Ads 177/2011 – 120). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3 3

4 Východiska činnosti inspekce práce
Inspekce práce je kontrolním orgánem na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Působnost a příslušnost orgánů inspekce práce a sankce za porušení stanovených povinností upravuje zákon o inspekci práce. Práva a povinnosti inspekce při kontrole upravuje kontrolní řád. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4 4

5 Východiska činnosti inspekce práce
Činnost inspekce práce řídí a vede Státní úřad inspekce práce (sídlo v Opavě, Dále existuje 8 oblastních inspektorátů práce (označení a sídla v příloze ZINSP). Státní úřad inspekce práce je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5 5

6 Oprávnění úřadu a inspektora
Státní úřad inspekce práce: Řídí a odborně vede inspektoráty, Zpracovává roční program kontrolních akcí (dostupný na webových stránkách), Koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty, Je oprávněn sám vykonávat kontrolu, Přezkoumává rozhodnutí vydaná inspektoráty. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6

7 Oprávnění úřadu a inspektora
Oblastní inspektoráty práce: Vykonávají kontrolu, Ukládají opatření k odstranění nedostatků, Kontrolují plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, Kontroluje příčiny a okolnosti pracovních úrazů, Poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství, Rozhoduje o správních deliktech a přestupcích. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7

8 Oprávnění úřadu a inspektora
Inspektor je oprávněn: Vykonávat kontrolu, Vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly, Při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob, požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby, pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8

9 Oprávnění úřadu a inspektora
Inspektor je oprávněn: ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, používat telekomunikační zařízení kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9

10 Povinnosti inspektora při kontrole
Inspektor je povinen: zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady, šetřit práva a oprávněné zájmy zaměstnavatele, předložit pověření ke kontrole, a požádá-li o to zaměstnavatel, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit, umožnit zaměstnavateli účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly, Pokud u zaměstnavatele působí některý ze zástupců zaměstnanců, musí jej inspektor informovat o zahájení kontroly. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10

11 Práva a povinnosti kontrolované osoby
Kontrolovaná osoba má právo na to, aby byl při zahájení kontroly přítomen její: statutární orgán, zástupce, zaměstnanec, spolupracující rodinný příslušník, jiná osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost kontrolované osoby. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11

12 Práva a povinnosti kontrolované osoby
Kontrolovaný zaměstnavatel je povinen: vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění , poskytovat potřebnou součinnost, podat v určené lhůtě písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat zaměstnavatele, aby se v určené lhůtě dostavil na pracoviště inspektorátu a poskytl údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly. Zaměstnavatel je povinen této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která mu ve splnění brání. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12

13 Práva a povinnosti kontrolované osoby
Oprávnění zaměstnanci, popřípadě zástupci zaměstnavatele jsou povinni na žádost inspektorů dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků. Nesplnění některých z uvedených povinností je správním deliktem a přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše Kč. Pokuta může být uložena: kontrolovanému zaměstnavateli, fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolovaného zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13

14 Průběh kontroly Kontrolu vykonává zpravidla inspektor z místě příslušného oblastního inspektorátu. Kontrola může být provedena z vlastního podnětu i na základě podnětu jiné osoby. Kontrola může, ale nemusí být předem ohlášena. Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly inspektorátu práce nese inspektorát, případně úřad. Náklady vzniklé kontrolované osobě nese tato osoba. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 14

15 Protokol o výsledku kontroly
Výsledkem kontroly je protokol, jehož stejnopis musí kontrolující orgán doručit zaměstnavateli. Do 15 pracovních dnů ode dne doručení protokolu může kontrolovaný zaměstnavatel uplatnit vůči protokolu námitky. Námitky musí být podány písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 15

16 Protokol o výsledku kontroly
Pokud námitkám nevyhoví vedoucí inspektor ve lhůtě do 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízený orgán ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. Proti tomuto rozhodnutí již nelze uplatnit další námitky. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 16

17 Zjištěné nedostatky Pokud inspektor při kontrole zjistí nedostatky, může kontrolované osobě uložit opatření k odstranění těchto nedostatků a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Inspektor může vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Prostřednictvím opatření k odstranění nedostatků není uložena pokuta. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 17

18 Rozhodnutí o správním deliktu
Rozhodnutí o správním deliktu vydává inspektorát práce. V rozhodnutí může být uložena pokuta. Rozhodnutí musí obsahovat: Výrok, Odůvodnění, Poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 18

19 Odvolání proti rozhodnutí
Pravidla odvolání proti rozhodnutí obsahuje správní řád. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutí, které vydal inspektorát, rozhodne Úřad. O odvolání proti rozhodnutí, které vydal Úřad, rozhodne ministerstvo. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 19

20 Odvolání proti rozhodnutí
Orgán, který rozhodnutí vydal a obdržel proti němu odvolání, může rozhodnutí sám zrušit nebo změnit, pokud tím vyhoví odvolání. Pokud tak neučiní, předá spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu orgánu. Odvolací orgán může: Rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit, Rozhodnutí nebo jeho část zrušit a vrátit zpět, Odvolání zamítnout a rozhodnutí potvrdit. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 20

21 Soudní přezkum správního rozhodnutí
Pokud odvolací orgán odvolání zamítne, může kontrolovaná osoba navrhnout soudní přezkum rozhodnutí. Soudní přezkum se řídí zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na přezkoumání se podává krajskému soudu. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 21

22 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google