Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy PRÁVa ČK Fortis, úterý 2.12.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy PRÁVa ČK Fortis, úterý 2.12.2008."— Transkript prezentace:

1 Základy PRÁVa ČK Fortis, úterý

2 O mně Maho – Martin Hovorka lektor oboru ORG, HOS
vedoucí 15. střediska KOMPAS icq:

3 Zkouška a literatura Zkouška Studijní materiály
Písemný test PR+ORG+HOS 100% část 60% část Studijní materiály Příručka ČZ (TDC) Prezentace … ( další jsou jen doporučené)

4 Základy práva Systém práva a jeho definice. Úmluva o právech dítěte.
Právní subjektivita. Trestněprávní odpovědnost - vymezení pojmu a její vznik, oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení. Lesní zákon. Zákon o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.

5 Právo jako systém

6 Právo Právo subjektivní Právo objektivní

7 Právo Právo subjektivní Právo objektivní Nárok na něco
Př. právo volit, právo na sociální přídavky Právo objektivní

8 Právo Právo subjektivní Právo objektivní
Státem stanovená a vynutitelná pravidla chování Př. zákony, ústava

9 Právo Konkrétně ve formě právních norem (právních předpisů)
Nutné znaky práva: Státem předem stanovené Všeobecně závazné Státem vynutitelné

10 Systém práva Zákonné právní normy Podzákonné právní normy
Ústava ČR, ústavní zákony Zákony Podzákonné právní normy Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev Vyhlášky krajů, měst a obcí

11 Platnost vs. účinnost Platnost právní normy: Účinnost právní normy:
Od data vydání Pro seznámení občanů s právní normou Účinnost právní normy: Pozdější datum Od tohoto data teprve možnost nedodržení norem sankcionovat

12 ! Právní síla Právní norma nižší právní síly musí být v souladu a nesmí být v rozporu s právní normou vyšší právní síly

13 Právní řád ČR ! ÚSTAVA, ústavní zákony, zákony Nařízení vlády Vláda
Parla- ment Nařízení vlády Vláda Vyhlášky,pokyny ministerstev Ministerstva Metodické pokyny, nařízení ČSÚ, ČNB, NKÚ Ústřední orgány státní správy Vyhlášky samospráv Krajské úřady OÚ s rozšířenou působností Místní, městské a obecní úřady

14 Kde najdu právní normy? Internet – www.sagit.cz, portal.gov.cz
Komerční software (ASPI - ÚZ Sbírka zákonů, úřední desky, věstníky ministerstev

15 Právní subjektivita

16 Právní subjektivita Způsobilost mít práva a povinnosti, tzn. být účastníkem právního vztahu Př. způsobilost vlastnit majetek

17 Fyzická a právnická osoba
Fyzická osoba (FO) je každý člověk. Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený, státem uznaný subjekt – př. firma,…

18 Statutární orgán Právnická osoba je v právních vztazích zastupována FO nebo skupinou FO zvanou statutární orgán – př. společník firmy,…?.

19 Právní subjektivita FO získává právní subjektivitu dnem narození.
PO získává právní subjektivitu dnem vzniku. V právních vztazích za ni jedná statutární orgán. Jen on ?

20 Právní subjektivita FO získává právní subjektivitu dnem narození.
PO získává právní subjektivitu dnem vzniku. V právních vztazích za ni jedná statutární orgán. Jen on ? zplnomocněný ve vnitřních předpisech je to vzhledem k jeho pracovnímu zařazení obvyklé

21 statutárním orgánem střediska je ?
A co skauti ? Junák je PO, má tedy právní subjektivitu. Jednotlivé organizační jednotky mají také právní subjektivitu – odvozenou od právní subjektivity Junáka. Junácké středisko má právní subjektivitu. statutárním orgánem střediska je ?

22 A co skauti ? Junácký oddíl není PO, tzn. nemá právní subjektivitu a nemůže vystupovat v právních vztazích (př. vlastnit majetek). Junácký oddíl vždy jedná prostřednictvím střediska. V omezené míře může jednat i vůdce oddílu a pepíček.

23 Způsobilost k právním úkonům

24 Způsobilost k právním úkonům
Způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti Možnost aktivně jednat v právních vztazích (př. uzavírat smlouvy)

25 Způsobilost k právním úkonům
PO získává způsobilost k právním úkonům dnem vzniku, ztrácí ji dnem zániku. FO získává plnou ZkPÚ dovršením 18. roku. Předtím je ZkPÚ omezená – přiměřená rozumové a volní vyspělosti věku.

26 Trestněprávní odpovědnost

27 Trestněprávní odpovědnost
Přestupky Trestné činy Jiná porušení zákona

28 Trestněprávní odpovědnost
Přestupky Přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. Mírná nebezpečnost pro společnost Většinou pokuta (blokové řízení) Např. rušení nočního klidu, dopravní přestupky Trestné činy Jiná porušení zákona

29 Trestněprávní odpovědnost
! Trestněprávní odpovědnost Přestupky Trestné činy Trestní zákon č. 140/1961 Sb. Společensky nebezpečné zaviněné jednání Nebezpečnost je větší než nepatrná Skutková podstata popsána v TZ Peněžitý trest, odnětí svobody, zákaz činnosti, propadnutí majetku,… Jiná porušení zákona

30 Trestněprávní odpovědnost
Přestupky Trestné činy Jiná porušení zákona Podle zvláštních právních norem Většinou pokuta Např. předpisy při podnikání, zanedbání povinností při styku s úřady

31 Trestněprávní odpovědnost
PO nejsou trestněprávně odpovědné Lze postihnout zvláštní sankcí (pokuta, zákaz činnosti,…), nikoliv trestem podle trestního zákona Lze trestat statutární orgán,…

32 Trestněprávní odpovědnost
Podmínka 1 Osoba mladší 15 let Není trestně odpovědná Mladistvý od 15 do 18 let Odpovědnost částečná Nižší trestní sazby Osoba starší 18 let Plná trestní odpovědnost

33 Trestněprávní odpovědnost
Podmínka 2 příčetnost Podmínka 3 příčinná souvislost mezi jednáním a následkem: úmysl, nedbalost (opomenutí) Výjimky Krajní nouze Nutná obrana

34 Trestněprávní odpovědnost
Za trestný čin může odpovídat: pouze vůdce oddílu: to i tehdy, pokud na akci nebyl, ale zanedbal povinnost více osob včetně osob mladistvých) – zkoumá se podíl zavinění jednotlivých osob, třetí osoba, která nemá nic společného s vedením akce (cizí řidič). ↑ poučení +↑ kvalifikovaní vedoucí→odpovědnost vůdce ↓

35 Příklady trestných činů
§168 neoznámení trestného činu §207 neposkytnutí pomoci §218 podávání alkoholických nápojů mládeži

36 Příklady trestných činů
§209 opuštění dítěte §215 týrání svěřené osoby §217 ohrožování mravní výchovy mládeže §242, 243 pohlavní zneužívání

37 Občanskoprávní odpovědnost
nikoli odpovědnost vůči státu nebo veřejné moci odpovědnost vůči jiným PO či FO za spáchání činů proti jejich osobním zájmům nejčastěji Odpovědnost za škodu porušení + škoda + příčinná souvislost

38 Občanskoprávní odpovědnost
Kdo zaplatí škodu ? Středisko a pak … nezletilý - náležitý dohled nebyl zanedbán, vycházel z rozumové a volní vyspělosti dohlížející - náležitý dohled byl zanedbán, zřejmě častější případ‏ (nezanedbání dokazuje dohlížející) nikdo - škoda se projevila v majetkové sféře škůdce

39 Ochrana osobních údajů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů pokuta až do výše 1 mil. Kč Povinnosti správce osobních údajů: stanovení účelu a doby zpracování, souhlas subjektu, schopnost správce existenci souhlasu kdykoli prokázat, zajištění bezpečnosti uchování údajů osobní i ctilivé osobní údaje


Stáhnout ppt "Základy PRÁVa ČK Fortis, úterý 2.12.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google