Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PRÁVA ČK Fortis, úterý 2.12.2008. O mně  Maho – Martin Hovorka  lektor oboru ORG, HOS  vedoucí 15. střediska KOMPAS   icq:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PRÁVA ČK Fortis, úterý 2.12.2008. O mně  Maho – Martin Hovorka  lektor oboru ORG, HOS  vedoucí 15. střediska KOMPAS   icq:"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PRÁVA ČK Fortis, úterý 2.12.2008

2 O mně  Maho – Martin Hovorka  lektor oboru ORG, HOS  vedoucí 15. střediska KOMPAS  mahoo@centrum.cz  icq: 287-850-229

3 Zkouška a literatura  Zkouška  Písemný test PR+ORG+HOS 100% část 60% část  Studijní materiály  Příručka ČZ (TDC)  Prezentace  … ( další jsou jen doporučené)

4 Základy práva  Systém práva a jeho definice.  Úmluva o právech dítěte.  Právní subjektivita.  Trestněprávní odpovědnost - vymezení pojmu a její vznik, oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení.  Lesní zákon. Zákon o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu.

5 Právo jako systém

6 Právo  Právo subjektivní  Právo objektivní

7 Právo  Právo subjektivní Nárok na něco Př. právo volit, právo na sociální přídavky  Právo objektivní

8 Právo  Právo subjektivní  Právo objektivní Státem stanovená a vynutitelná pravidla chování Př. zákony, ústava

9 Právo  Konkrétně ve formě právních norem (právních předpisů)  Nutné znaky práva: Státem předem stanovené Všeobecně závazné Státem vynutitelné

10 Systém práva  Zákonné právní normy Ústava ČR, ústavní zákony Zákony  Podzákonné právní normy Nařízení vlády, vyhlášky ministerstev Vyhlášky krajů, měst a obcí

11 Platnost vs. účinnost  Platnost právní normy: Od data vydání Pro seznámení občanů s právní normou  Účinnost právní normy: Pozdější datum Od tohoto data teprve možnost nedodržení norem sankcionovat

12 Právní síla  Právní norma nižší právní síly musí být v souladu a nesmí být v rozporu s právní normou vyšší právní síly !

13 Právní řád ČR Parla- ment Vláda Ministerstva ČSÚ, ČNB, NKÚ Ústřední orgány státní správy Krajské úřady OÚ s rozšířenou působností Místní, městské a obecní úřady ÚSTAVA, ústavní zákony, zákony Nařízení vlády Vyhlášky,pokyny ministerstev Metodické pokyny, nařízení Vyhlášky samospráv !

14 Kde najdu právní normy?  Internet – www.sagit.cz, portal.gov.cz  Komerční software (ASPI - www.aspi.cz)  ÚZ  Sbírka zákonů, úřední desky, věstníky ministerstev

15 Právní subjektivita

16  Způsobilost mít práva a povinnosti, tzn. být účastníkem právního vztahu  Př. způsobilost vlastnit majetek

17 Fyzická a právnická osoba  Fyzická osoba (FO) je každý člověk.  Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený, státem uznaný subjekt – př. firma,…

18 Statutární orgán  Právnická osoba je v právních vztazích zastupována FO nebo skupinou FO zvanou statutární orgán – př. společník firmy,…?.

19 Právní subjektivita  FO získává právní subjektivitu dnem narození.  PO získává právní subjektivitu dnem vzniku. V právních vztazích za ni jedná statutární orgán.  Jen on ?

20 Právní subjektivita  FO získává právní subjektivitu dnem narození.  PO získává právní subjektivitu dnem vzniku. V právních vztazích za ni jedná statutární orgán.  Jen on ?  zplnomocněný  ve vnitřních předpisech  je to vzhledem k jeho pracovnímu zařazení obvyklé

21 A co skauti ?  Junák je PO, má tedy právní subjektivitu.  Jednotlivé organizační jednotky mají také právní subjektivitu – odvozenou od právní subjektivity Junáka.  Junácké středisko má právní subjektivitu. statutárním orgánem střediska je ?

22 A co skauti ?  Junácký oddíl není PO, tzn. nemá právní subjektivitu a nemůže vystupovat v právních vztazích (př. vlastnit majetek).  Junácký oddíl vždy jedná prostřednictvím střediska.  V omezené míře může jednat i vůdce oddílu a pepíček.

23 Způsobilost k právním úkonům

24  Způsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti  Možnost aktivně jednat v právních vztazích (př. uzavírat smlouvy)

25 Způsobilost k právním úkonům  PO získává způsobilost k právním úkonům dnem vzniku, ztrácí ji dnem zániku.  FO získává plnou ZkPÚ dovršením 18. roku. Předtím je ZkPÚ omezená – přiměřená rozumové a volní vyspělosti věku.

26 Trestněprávní odpovědnost

27  Přestupky  Trestné činy  Jiná porušení zákona

28 Trestněprávní odpovědnost  Přestupky Přestupkový zákon č. 200/1990 Sb. Mírná nebezpečnost pro společnost Většinou pokuta (blokové řízení) Např. rušení nočního klidu, dopravní přestupky  Trestné činy  Jiná porušení zákona

29 Trestněprávní odpovědnost  Přestupky  Trestné činy Trestní zákon č. 140/1961 Sb. Společensky nebezpečné zaviněné jednání Nebezpečnost je větší než nepatrná Skutková podstata popsána v TZ Peněžitý trest, odnětí svobody, zákaz činnosti, propadnutí majetku,…  Jiná porušení zákona !

30 Trestněprávní odpovědnost  Přestupky  Trestné činy  Jiná porušení zákona Podle zvláštních právních norem Většinou pokuta Např. předpisy při podnikání, zanedbání povinností při styku s úřady

31 Trestněprávní odpovědnost  PO nejsou trestněprávně odpovědné Lze postihnout zvláštní sankcí (pokuta, zákaz činnosti,…), nikoliv trestem podle trestního zákona Lze trestat statutární orgán,…

32 Trestněprávní odpovědnost Podmínka 1  Osoba mladší 15 let Není trestně odpovědná  Mladistvý od 15 do 18 let Odpovědnost částečná Nižší trestní sazby  Osoba starší 18 let Plná trestní odpovědnost

33 Trestněprávní odpovědnost Podmínka 2  příčetnost Podmínka 3  příčinná souvislost mezi jednáním a následkem: úmysl, nedbalost (opomenutí) Výjimky  Krajní nouze  Nutná obrana

34 Trestněprávní odpovědnost  Za trestný čin může odpovídat:  pouze vůdce oddílu: to i tehdy, pokud na akci nebyl, ale zanedbal povinnost  více osob včetně osob mladistvých) – zkoumá se podíl zavinění jednotlivých osob,  třetí osoba, která nemá nic společného s vedením akce (cizí řidič). ↑ poučení + ↑ kvalifikovaní vedoucí → odpovědnost vůdce ↓

35 Příklady trestných činů  §168 neoznámení trestného činu  §207 neposkytnutí pomoci  §218 podávání alkoholických nápojů mládeži

36 Příklady trestných činů  §209 opuštění dítěte  §215 týrání svěřené osoby  §217 ohrožování mravní výchovy mládeže  §242, 243 pohlavní zneužívání

37 Občanskoprávní odpovědnost  nikoli odpovědnost vůči státu nebo veřejné moci  odpovědnost vůči jiným PO či FO za spáchání činů proti jejich osobním zájmům  nejčastěji Odpovědnost za škodu  porušení + škoda + příčinná souvislost

38 Občanskoprávní odpovědnost Kdo zaplatí škodu ? Středisko a pak … nezletilý - náležitý dohled nebyl zanedbán, vycházel z rozumové a volní vyspělosti dohlížející - náležitý dohled byl zanedbán, zřejmě častější případ ‏ (nezanedbání dokazuje dohlížející) -------------------------------------------------------------------- nikdo - škoda se projevila v majetkové sféře škůdce

39 Ochrana osobních údajů  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  Úřad pro ochranu osobních údajů  pokuta až do výše 1 mil. Kč  Povinnosti správce osobních údajů: stanovení účelu a doby zpracování, souhlas subjektu, schopnost správce existenci souhlasu kdykoli prokázat, zajištění bezpečnosti uchování údajů osobní i ctilivé osobní údaje


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PRÁVA ČK Fortis, úterý 2.12.2008. O mně  Maho – Martin Hovorka  lektor oboru ORG, HOS  vedoucí 15. střediska KOMPAS   icq:"

Podobné prezentace


Reklamy Google