Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař. RVP – základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař. RVP – základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností,"— Transkript prezentace:

1 RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař

2 RVP – základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jsou to obecně přijímané hodnoty ve společnosti, které přispívají k jejímu rozvoji i rozvoji každého jedince. Rozhodující je cesta k poznatku, nikoli poznatek samotný – extrémní názor!!!

3 Klíčové kompetence kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanskou, kompetence k podnikavosti,

4 Kompetence k učení učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, - seberealizaci a osobní rozvoj; využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku

5 Kompetence k řešení problémů rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje různé postupy uplatňuje vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kriticky interpretuje získané poznatky a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik

6 Kompetence komunikativní efektivně využívá verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření používá s porozuměním odborný jazyk vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně prezentuje svou práci i sám sebe správně interpretuje přijímá sdělení a věcně argumentuje v nejasných nebo sporných situacích pomáhá dosáhnout porozumění.

7 Kompetence sociální a personální posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, stanovuje cíle a priority s ohledem na své schopnosti odhaduje důsledky vlastního jednání a chování aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů (úcta, tolerance, empatie) projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům.

8 Kompetence občanské zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích poskytne ostatním pomoc posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí

9 Kompetence k podnikavosti rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory

10 Vzdělávací oblast – Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Geografie Geologie

11 RVP stanovují Očekávané výstupy jsou pro tvorbu ŠVP závazné. Učivo vymezené v RVP G pro ŠVP závazné Učivo = prostředek k dosažení stanovených očekávaných výstupů.

12 RVP stanovují Očekávané výstupy žák umí, využívá, porozumí, určí, rozpozná, změří, aplikuje, sestaví, odhadne, zapojí, předpoví,…. Učivo - generuje očekávané výstupy = zákony, pojmy, souvislosti, vlastnosti, teorie, modely, kvantitativní vztahy….

13 Očekávané výstupy úroveň osvojení učiva po absolvování vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty schopnosti a dovednosti využívat osvojené znalosti při komplexnějších myšlenkových procesech a v praktických činnostech výsledek vzdělávání využitelný v životě a v dalším studiu ověřitelné vhodnými evaluačními nástroji

14 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ Očekávané výstupy - žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních problémů a úloh

15 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ Učivo soustava fyzikálních veličin a jednotek – Mezinárodní soustava jednotek (SI) absolutní a relativní odchylka měření

16 POHYB TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ Očekávané výstupy -žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených určí v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určí výslednici sil využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění

17 POHYB TĚLES A JEJICH VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ Učivo kinematika pohybu – vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a zrychlení dynamika pohybu – hmotnost a síla; první, druhý a třetí pohybový zákon, inerciální soustava; hybnost tělesa; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti; gravitační a tíhová síla; gravitační pole; moment síly; práce, výkon; souvislost změny mechanické energie s prací; zákony zachování hmotnosti, hybnosti a energie mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, jeho perioda a frekvence; postupné vlnění, stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost vlnění; zvuk, jeho hlasitost a intenzita

18 Tvorba ŠVP ŠVP – získat pro F tzv. disponibilní hodiny ŠVP – zodpovědný je ředitel školy Zakladatel školy bere ŠVP na vědomí ŠVP určuje profilaci školy (její zaměření) ŠVP je základní dokument pro chod školy ŠVP je základní dokument pro školskou inspekci časová dotace – RVP str. 83

19 Další součásti ŠVP Průřezová témata Musí být součástí každého ŠVP. Zahrnují aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa. Mohou být integrovanou součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí. Např. formou projektu, soutěží, školních dnů, exkurzí, volitelných předmětů…. Např. Enviromentální výchova.

20 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova rozvoj poznávacích schopností, kooperace práce ve skupině. Výchova demokratického občana rozvoj formulovat vlastní myšlenky, výsledky pozorování a pokusu, schopnost argumentace a obhajoba vlastního názoru. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech důležitost zavedení metrické soustavy pro spolupráci v oblasti vědy výroby a dalších odvětví.

21 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova rozvoj poznávacích schopností, kooperace práce ve skupině. Výchova demokratického občana rozvoj formulovat vlastní myšlenky, výsledky pozorování a pokusu, schopnost argumentace a obhajoba vlastního názoru. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech důležitost zavedení metrické soustavy pro spolupráci v oblasti vědy výroby a dalších odvětví.

22 Průřezová témata Multikulturní výchova skupinová práce - začleňování žáků minoritních skupin do majoritní společnosti - rozvoj tolerance a empatie k jiným etnikům, Environmentální výchova rozvoj ekologického myšlení, žák diskutuje o dopadu lidské činnosti (např. znečištění atmosféry, čistota vod,...) na životní prostředí. Mediální výchova sledování předpovědi počasí - změny teploty, čtení grafů – televize (teletext), internet, denní tisk.

23 Nakladatelství Prometheus  Učebnice Fyziky pro gymnázia  Lepil, O., Svoboda, E.: Příručka pro učitele fyziky na střední škole  Lepil, O.: Fyzika aktuálně - příručka nejen pro učitele  http://www.vuppraha.cz/wp- content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf


Stáhnout ppt "RVP pro gymnázia tvorba ŠVP Jiří Tesař. RVP – základní pojmy Klíčové kompetence = základní pojem nikoli učivo Je souhrn vědomostí, dovedností, schopností,"

Podobné prezentace


Reklamy Google