Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

International Geosynthetics Society - Česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "International Geosynthetics Society - Česká republika"— Transkript prezentace:

1 International Geosynthetics Society - Česká republika
Geosyntetika ve stavební praxi 21.leden 2014 – Praha 22.leden 2014 – Brno International Geosynthetics Society - Česká republika

2 Geosyntetika ve stavební praxi
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Leoš Horníček International Geosynthetics Society - Česká republika,

3 Obecné technické podmínky SŽDC
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Obecné technické podmínky SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) Ve své směrnici č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“ definuje Obecné technické podmínky SŽDC (OTP). Čl. 16: OTP na výrobky obsahují požadavky na technické vlastnosti, rozměry a tolerance, materiál, identifikaci, značení, zkoušení, ověřování kvality, dodávání a záruky výrobků, jejichž dodržení SŽDC požaduje pro zajištění bezpečného a efektivního použití těchto výrobků v konstrukci železniční dopravní cesty. Čl. 18: V případě, že požadavky na výrobek jsou definovány obecně závazným právním předpisem, českou technickou normou, vyhláškou UIC nebo jiným veřejným dokumentem, uvádí se v OTP odkaz na tento dokument a specifikují se pouze další požadavky SŽDC v něm uvedené. International Geosynthetics Society - Česká republika,

4 Obecné technické podmínky SŽDC - geosyntetika
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Obecné technické podmínky SŽDC - geosyntetika V současné době jsou platné tyto OTP pro geosyntetika: International Geosynthetics Society - Česká republika,

5 Novelizace OTP - geosyntetika
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP - geosyntetika Harmonogram novelizace OTP V květnu 2013 vyhlásila výzvu k podávání nabídek na realizaci veřejné zakázky „Sloučení a novelizace OTP pro geosyntetické výrobky z oblasti problematiky železničního spodku“. V červnu 2013 oznámila, že realizátorem zakázky bylo vybráno ČVUT, Fakulta stavební. V červenci 2013 byla podepsána mezi SŽDC a ČVUT smlouva o dílo a bylo zahájeno plnění. Dokončení je plánováno do Na spolufinancování se podílí Státní fond dopravní infrastruktury v rámci svého dotačního programu na podporu novelizací technických předpisů. International Geosynthetics Society - Česká republika,

6 Novelizace OTP - geosyntetika
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP - geosyntetika Cíl novelizace OTP provést novelizaci sloučení současných 2 dílčích OTP pro geosyntetické výrobky (geotextilie, geomřížky, geomembrány) do komplexních OTP, včetně provedení komplexní novelizace, doplnit znění nových OTP o problematiku geokompozitů, georohoží a geobuněk, případně dalších možných skupin výrobků. Výstup novelizace OTP Komplexní znění OTP pro geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku na stavbách SŽDC. International Geosynthetics Society - Česká republika,

7 Novelizace OTP – průběh plnění
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – průběh plnění Průběh novelizace OTP Srpen – listopad 2013 provedeno sloučení obou dosavadních OTP, provedena rešerše a aktualizace souvisejících zákonů, předpisů a norem, zpracována 1. pracovní verze (předána SŽDC). Listopad – prosinec 2013 spolupráce s IGS – ČR (korektura pracovní verze, návrh na doplnění textu pro použití geokompozitů, georohoží, geobuněk a případně dalších vhodných geosyntetických výrobků), zpracována 2. pracovní verze (předána SŽDC) k připomínkám. International Geosynthetics Society - Česká republika,

8 Novelizace OTP – zpracovatelé
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – zpracovatelé Zpracovatelský tým kolektiv Katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT (doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., Ing. Leoš Horníček, Ph.D., Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.) prof. Ing. Petr Tyc, DrSc. IGS – ČR (10 členů) International Geosynthetics Society - Česká republika,

9 Novelizace OTP – základní struktura
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – základní struktura Základní členění OTP Úvodní ustanovení Technické požadavky Označení a značení Skladování a manipulace Prokazování a kontrola kvality Způsob objednávky a dodávky Záruky a reklamace Závěrečná ustanovení Související zákony, předpisy a normy Přílohy International Geosynthetics Society - Česká republika,

10 Novelizace OTP – působnost, TPD
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – působnost, TPD Působnost Ustanovení OTP bude nutno dodržet při všech dodávkách geosyntetických výrobků na tratě celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu a SŽDC, bez ohledu na to, zda přímým odběratelem jsou SŽDC, mimodrážní zhotovitelé pracující pro SŽDC nebo organizace spravující, budující nebo udržující železniční spodek drah. Technické podmínky dodací Na základě OTP zpracovávají jednotliví výrobci technické podmínky dodací (TPD), které jsou jako závazné smluvní podmínky nedílnou součástí konkrétních objednávek a kupních smluv. International Geosynthetics Society - Česká republika,

11 Novelizace OTP – všeobecné požadavky
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – všeobecné požadavky Všeobecné požadavky Volba a použití geosyntetických výrobků musí respektovat jejich funkci v tělese železničního spodku a požadovanou životnost konstrukce. Zohledňuje se zejména odolnost geosynetického výrobku z hlediska působení dlouhodobého zatížení a vlivu působení chemických látek. Je třeba vyloučit přímé pojíždění geotechnických výrobků na staveništi. Funkce geosyntetického výrobku musí být zaručena nejméně 25 let (s výjimkou protierozních materiálů). Vlastnosti základního materiálu, ze kterého jsou geosyntetické výrobky vyrobeny, garantuje výrobce na základě zkoušek, provedených oprávněnou nezávislou zkušebnou. Geosyntetické výrobky nesmí být vyrobeny z recyklovaného materiálu. International Geosynthetics Society - Česká republika,

12 Kapitola 9 - Související zákony, předpisy a normy
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 9 - Související zákony, předpisy a normy Obecně závazné právní předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) s účinností od Interní předpisy a manuály SŽDC, DB, ŽSR, AREMA Normy České technické normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO (více jak 60 norem) ČSN EN ISO Geosyntetika – Termíny a definice ČSN EN Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic Technické normy železnic Zahraniční normy BS, DIN, UIC Code, EOTA International Geosynthetics Society - Česká republika,

13 Postup pro uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Postup pro uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR Dnem nabylo účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). bylo zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (technické požadavky na stavební výrobky označované CE). Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (technické požadavky na vybrané stavební výrobky) zůstává v platnosti (prohlášení o shodě, bez označení CE). Pokud se na výrobek (geosyntetikum) vztahuje harmonizovaná norma, musí výrobce povinně dle CPR vydat prohlášení o vlastnostech a výrobek opatřit označením CE. Pokud pro výrobek harmonizované norma neexistuje nebo se od ní podstatně odchyluje a výrobce chce výrobek opatřit označením CE, může požádat subjekt pro technické posuzování o vydání evropského technického posouzení (ETA - European Technical Assessment) na základě evropského dokumentu pro posuzování (EAD), který vypracovává Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA). International Geosynthetics Society - Česká republika,

14 Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku"
EOTA – TR 41 EOTA TR 41 „Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate“ Definice a popis stabilizační funkce geomřížek (týká se tuhých geomřížek). Stabilizační funkce spočívá v zabránění pohybu zrn zrnité konstrukční vrstvy při jejím zatížení. Definice zkušebních postupů pro šestiboké geomřížky. Zařazeno do OTP. International Geosynthetics Society - Česká republika,

15 Kapitola 1 – Úvodní ustanovení
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 1 – Úvodní ustanovení Do tělesa železničního spodku a do jeho podloží lze použít: geotextilie (GTX) – netkané, tkané, pletené geomřížky (GGR) – tkané, pletené, extrudované – spojované, monolitické geosítě (GNT) georohože (GMA) geobuňky (GCE) geoproužky (GST) – šířka min. 200 mm geosyntetické izolace (GBR) - geomembrány geokompozity (GCO) – alespoň 1 komponenta geosyntetikum geovýztuž – geosyntetikum s výztužnou funkcí do násypu nebo pod něj (zpravidla geotextilie a geomřížky) International Geosynthetics Society - Česká republika,

16 Kapitola 1 – Úvodní ustanovení
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 1 – Úvodní ustanovení Výrobky z geosyntetických materiálů plní v tělese železničního spodku tyto funkce (označení dle ČSN EN ISO 10318): oddělovací - S filtrační - F výztužnou - R odvodňovací (drenážní) - D ochrannou (prevence místního poškození) - P ochrannou proti povrchové erozi (omezení pohybu zeminy) - E izolační (omezení migrace kapalin) - B stabilizační - X příp. další dle postupů EOTA Jeden geosyntetický výrobek může současně plnit několik funkcí. International Geosynthetics Society - Česká republika,

17 Kapitola 1 – Úvodní ustanovení
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 1 – Úvodní ustanovení Umístění geosyntetického výrobku: v podloží zemního tělesa v zemním tělese v konstrukční vrstvě tělesa železničního spodku v odvodňovacím zařízení na povrchu svahu zemního tělesa International Geosynthetics Society - Česká republika,

18 Kapitola 1 – Úvodní ustanovení
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 1 – Úvodní ustanovení Kombinace pro použití geosyntetického výrobku dle jeho typu, umístění a funkce: International Geosynthetics Society - Česká republika,

19 Kapitola 2 – Technické požadavky
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Kapitola 2 – Technické požadavky Pro příslušný typ geosyntetika, jeho umístění a funkci jsou stanoveny technické požadavky s odkazem na příslušnou normu a zkušební metodu. Např.: Požadavky na geosítě s odvodňovací funkcí pro použití v podloží zemního tělesa a zemním tělese International Geosynthetics Society - Česká republika,

20 Změny charakteristik - geotextilie
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Změny charakteristik - geotextilie Změny sledovaných charakteristik geotextilií mezi současným a navrhovaným zněním OTP: Dosavadní znění OTP Navrhované znění OTP Měrná hmotnost Plošná hmotnost Velikost otvoru dtmax Charakteristická velikost otvorů O90 Tloušťka při zatížení 20 kPa Tloušťka při zatížení 2 kPa Pevnost v tahu při porušení Pevnost v tahu Protažení při porušení Protažení při maximální pevnosti Odolnost proti statickému protržení (CBR) Statická zkouška protržení (CBR) Součinitel filtrace Propustnost vody kolmo k rovině Pevnost v tahu při protažení 3 % Pevnost v tahu při protažení 2 % Dlouhodobá přetvárná pevnost (creep) Spolupůsobení zeminy s geotextilií Odolnost proti povětrnostním vlivům Odolnost proti UV záření Požárně-technické vlastnosti Zkouška dynamickým protržením (padajícím kuželem) International Geosynthetics Society - Česká republika,

21 Změny charakteristik - geomřížky
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Změny charakteristik - geomřížky Změny sledovaných charakteristik geomřížek mezi současným a navrhovaným zněním OTP: Dosavadní znění OTP Navrhované znění OTP Pevnost v tahu při porušení Protažení při porušení (tažnost) Pevnost v tahu při protažení 3 % - Dlouhodobá přetvárná pevnost (creep) Spolupůsobení zeminy s geomřížkou Odolnost proti povětrnostním vlivům Odolnost proti UV záření Požárně-technické vlastnosti Tvar a velikost otvoru Maximální plocha otvoru Pevnost spoje International Geosynthetics Society - Česká republika,

22 Specifické charakteristiky – hexagonální geomřížky
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Specifické charakteristiky – hexagonální geomřížky Návrh charakteristik pro hexagonální (šestiboké) geomřížky dle EOTA: Charakteristika Radiální tuhost při prodloužení 0,5 % Izotropní poměr tuhosti Účinnost uzlu Rozteč hexagonu Odolnost proti povětrnostním vlivům International Geosynthetics Society - Česká republika,

23 Změny charakteristik - geomembrány
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Změny charakteristik - geomembrány Změny sledovaných charakteristik geomembrán (polymerní geosyntetické izolace) mezi současným a navrhovaným zněním OTP: Dosavadní znění OTP Navrhované znění OTP Tloušťka Pevnost při přetrhu (mez pevnosti v tahu) Pevnost v tahu Pevnost na mezi kluzu Napětí na mezi kluzu Poměrné prodloužení při přetržení (tažnost) Tažnost Poměrné prodloužení na mezi kluzu (tažnost) Tažnost na mezi kluzu Odpor proti dalšímu trhání Pevnost v dotržení (Graves) Statická odolnost proti protržení (CBR) Statické protržení (CBR) Dynamická odolnost proti protržení (pádem kužele) - Odolnost při snížené teplotě (-20°C) Chování při nízkých teplotách (ohyb) Pevnost spoje pro zajištění nepropustnosti Odolnost proti pronikání vody (nepropustnost) Propustnost vody (nepropustnost kapalin) Nasákavost Hustota Odolnost proti povětrnostním vlivům Odolnost proti oxidaci Únavové praskání vlivem okolního prostředí International Geosynthetics Society - Česká republika,

24 Novelizace OTP – předpokládaný harmonogram
Příprava obecných technických podmínek SŽDC "Geosyntetické výrobky v tělese železničního spodku" Novelizace OTP – předpokládaný harmonogram Předpokládaný další průběh novelizace OTP Leden 2014 vypořádání připomínek od zapojených členů IGS – ČR a od SŽDC, zpracování další pracovní verze OTP (včetně všech formálních náležitostí). Únor - březen 2014 zaslání pracovní verze k připomínkám vybraným firmám s osvědčením SŽDC v oblasti geosyntetik. Duben - červen 2014 vypořádání připomínek, zpracování a předání finální verze OTP SŽDC. International Geosynthetics Society - Česká republika,


Stáhnout ppt "International Geosynthetics Society - Česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google