Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimální preventivní program Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá Garant: ředitel školy,výchovný poradce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimální preventivní program Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá Garant: ředitel školy,výchovný poradce,"— Transkript prezentace:

1 Minimální preventivní program Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá Garant: ředitel školy,výchovný poradce, pedagog.sbor

2 1. Charakteristika programu PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU VE ŠKOLE Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachycovat rizikové faktory v chování žáků,vychovává žáky k zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji osobnostních rysů dětí, je při ní uplatňována řada forem a metod působení na jednotlivce i skupiny dětí. Pomoc v případě jakýchkoliv problémů mohou žáci kdykoliv vyhledat u metodika prevence, výchovného poradce, školního podporovatele nebo u svých třídních učitelů. Také rodiče mají možnost obrátit se s dotazy, informacemi nebo žádostmi o pomoc na tyto osoby. Škola stanovila tato pravidla: Žáci nesmí přechovávat, užívat, získávat, či distribuovat alkohol, cigarety a neznámé toxické látky v budově školy ani na akcích pořádaných školou. Při prokázaném porušení tohoto zákazu budou vyvozeny sankce v souladu se školním řádem.

3 2. Charakteristika školy MZŠ a MŠ Velká Bystřice je úplnou školou s 1. -9. postupným ročníkem základního vzdělávání. Škola je spádová pro okolní obce Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Bukovany, další žáci dojíždí z Mariánského Údolí, Hluboček nebo Hrubé Vody. Začátek vyučování je stanoven v návaznosti na spoje na 7,40hodin. Kapacita školy je 500 žáků, počet žáků dle přílohy č.1. Škola vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se pro sebe“ od 1.9.2007. Třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B mají rozšířenou výukou tělesné výchovy (4 hodiny). Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami, učebnami s interaktivní tabulí, dále jazykovou učebnou, učebnou pro výuku chemie a fyziky, vybavenou cvičnou kuchyní, žákovskou dílnou, učebnou pro výuku Hv, tělocvičnou a sportovní halou. V budově školy pracuje také pobočka ZUŠ Miloslava Stibora, Pionýrská 4, Olomouc – výtvarný obor a ZUŠ Žerotín, Kavaléristů 6, Olomouc – hudební obor. Dále bezplatně propůjčuje vlastní tělocvičnu dětem SK oddílu házené a dětem národopisného souboru Haná (Čekanky, Krušpánek). Sportovní hala je pronajímána řadě sportovců.

4 3. Analýza současné situace na škole Na 1. stupni je preventivní program zařazen do předmětů – prvouka, vlastivěda, výtvarná výchova, český jazyk. Na 2. stupni – výchova k občanství, výtvarná a tělesná výchova, přírodopis, pracovní činnosti, výchova ke zdraví. Celoškolní akce: preventivní programy – P-centrum (životní postoje, závislosti, gambling), preentivní úkoly, trestní odpovědnost, HIV/AIDS, promiskuita, záškoláctví, soc. a osobnostní dovednosti, řešení vrstevnických vztahů (školní podporovatelé), sportovní soutěže – účast žáků 1. a 2.stupně na atletických soutěžích, turnajích v házené, vybíjené (PREVENTAN CUP), fotbalovém turnaji McDonald cup, Coca Cola cup - žáků 2. stupeň v sálové kopané, stolním tenise, florbalu a basketbalém turnaji Nestlé basket cup, olympiády - zeměpisné, dějepisné a přírodopisné – školní a okresní kola, výtvarné a pěvecké soutěže – domov důchodců, školní soutěže v karaoke, výtvarné soutěže, výstava prací v místní galerii Galeriezet, mimoškolní akce – jarmarky, dílny apod.(propojení školy s veřejností). Škola motivuje žáky k pozitivnímu trávení volného času zapojením dětí do kroužků(viz příloha č.2) návštěvou sportovišť v okolí školy i v obci (hřiště na streetbal,kopanou, házenou, U-rampa, dětská hřiště). Nově bylo vybudováno veřejné sportoviště v areálu Na Letné. Dále probíhá spolupráce s oddílem házené a kopané SK Velká Bystřice směřující k zintenzivnění sportovní přípravy, Sokolem V.B., Orlem a Sportovním Mládím V.B., kteří připravují různé sportovní soutěže. Pro děti chystáme návštěvu koncertů, výstav a jiných akcí, které vybíráme z aktuálních nabídek pro školská zařízení. O projektu „Řešení vrstevnických vztahů“, který zastřešuje VIOD (příloha č.3).

5 4. Problematika rizikového chování na škole Menší výchovné problémy řeší třídní učitelé ve spolupráci s rodiči a ředitelstvím školy. Většinou se jedná o neplnění školních povinností, projevy agresivity mezi žáky, porušování školního řádu. Větší řeší tř. učitel ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a rodiči žáků. Vždy se postupuje dle metodického pokynu MŠMT Č.j.24-246/2008-6, který byl předán všem pedagog. pracovníkům. Dále byl vypracován krizový plán řešení soc. patologických jevů a program proti šikanování, který je umístěn na nástěnce metodika prevence v IC. Někteří výborní žáci odcházejí na víceletá gymnázia, mění se sociální rozvrstvení tříd na 2.stupni a narušuje se tak mnohdy i přirozené prostředí školy. 1. i 2.stupeň je také ohrožen spojováním tříd (úbytek žáků), kdy se snadno ovlivní motivace ke vzdělání, která by měla být celoživotní.To vše napomáhá tvorbě rizikového chování dětí a je na pedagogickém sboru, aby se na základě spolupráce všech článků, této problematice věnoval. Ředitel školy svolává porady, kde se problémy řeší a navrhují výchovná opatření. V informačním centru na nástěnka metodika prevence jsou vyvěšeny materiály, týkající se problematiky rizikového chování na škole a metodiky řešení krizových situací. Stále více se ukazuje, že problematiku rizikového chování je třeba mířit více na mladší děti. Proto i v tomto šk. roce zapojujeme do programu P-centra děti od 3. tříd. Také se nám uplatnili školní podporovatelé z projektu „Řešení vrstevnických vztahů“, kteří byli proškoleni a získali certifikát. Škola spolupracuje s PPP v Olomouci, Policií ČR, P-centrem Olomouc, Sdružením D, Magistrátem MO (besedy kurátorů), Krajskou hygienickou stanicí a využívá tak jejich nabídek na spolupráci. Kyberšikana, kybergrooming, stalking – zařazení do třídnických hodin, objasnění pojmů rodičům na třídních schůzkách, v poradně metodika prevence na internetových stránkách školy.

6 5. Cíle MPP školy Dlouhodobé cíle primární prevence rizikového chování na škole - informovanost o závislostech na návykových látkách, seznámení s právními i sociálními riziky, předcházení a následná eliminace prvního experimentování, minimalizace škod, vytváření postojů a podpora vzniku vyrovnané osobnosti odolné vůči stresům, se schopností vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi. Krátkodobé cíle – snížení věkové hranice prvního experimentování, snížit počet 14letých dětí, které kouří, aktivní využití volného času (sport, kultura…), ilustrace výhod života bez drog, kamarádské vztahy mezi vrstevníky, eliminace rizikového sexuálního chování u 15letých dětí, spolupodílení rodičů a dětí na akcích školy, eliminace kyberšikany. Žák by měl v průběhu studia získat tyto klíčové životní kompetence: 1. Aktivně se spolupodílet na tvorbě podmínek a prostředí podporujících zdraví jedince, rodiny, společnosti, přírody. 2. Ovládat dovednosti komunikace a spolupráce a používat je ve vztazích. 3. Posilovat duševní odolnost vůči negativním vlivům, ovládat zásady a techniky duševní hygieny. 4. Být odpovědný za své chování a způsob života. 5. Dokázat řešit problémy. 6. Reflektovat svůj systém hodnot a přesvědčení a dávat jej do souvislostí se zdravím svým a druhých.

7 6. Aktivity pro žáky Prevence sociálně patologických jevů je součástí výchovně vzdělávacího plánu školy a prolíná jednotlivými předměty. Jedná se zejména o témata: alkohol, kouření, drogy, léky, šikana, nevhodné televizní programy a časopisy, gamblerství,rasismus a terorismus, pohlavně přenosné choroby, AIDS. Budou zajištěny také besedy s odborníky. Škola z hlediska volnočasových aktivit nabízí množství různých kroužků ( příloha č.2) pro 1. a 2. stupeň, internetovou kavárnu, pro žáky 7. tříd pořádá každoročně týdenní lyžařský výcvikový kurz, který probíhá v malém lyžařském areálu ve Stříbrnicích (Staré Město pod Sněžníkem). Dále se pokračuje ve spolupráci s P-centrem Olomouc, kde jsou pro žáky 3. až 9. tříd připraveny zážitkové lekce např. na témata „věřím v sebe a podporuji tebe“, „lidské tělo a co mu škodí“, „hodnoty ve mně a kolem nás“, „naše třída, naše parta“, „můj život v mých rukou“, „cesta ke svobodě – závislost jako nemoc“. Žáci 8. roč. se zúčastní galerijních animací na téma multikulturalita a gambling. Pro 9. roč. je každoročně pořádána návštěva hasičů v Olomouci. Strategie a aktivity předcházející prvnímu užití drog a vytvářející zdravé prostředí se budou dále provádět v rámci Vo, Vz,Tv a třídnických hodinách 2.stupně – informace, diskuse, techniky, artefiletický program (nabízí žáků zažít sebe sama v procesu tvoření, rozvíjí pozitivní rysy osobnosti a citlivost a vnímavost vůči světu a vztahům) viz příloha č.4. Starší děti budou zapojovány do organizace akcí pro mladší (mikulášská nadílka, dětské dny pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, atd.)

8 7. Metodické pomůcky, informace, kontakty Školní knihovna obsahuje knihy s tématy prevence sociálně patologických jevů a také videonahrávky, které jsou u metodika prevence k dispozici všem členům pedagogického sboru. Časopis Prevence – řada námětů pro třídnické hodiny Ředitel školy a výchovná poradkyně spolu s metodikem prevence shromažďuje informace a telefonní čísla institucí, které se zabývají výchovnými problémy dětí a rodinnou terapií a informuje rodiče o této nabídce. Schránka důvěry u šaten. Nástěnka metodika prevence v informačním centru (IC), kde je vyvěšen minimální preventivní program školy a kde jsou ke kopírování různé materiály, týkající se problémového chování dětí. Nástěnka metodika prevence pro žáky na chodbě školy – kontakt, konzultační hodiny, propagační materiály, soutěže Poradna metodika prevence na internetových stránkách školy www.mzs-vb.cz (informace pro žáky a jejich rodiče)

9 8. Časový harmonogram aktivit Září – prosinec - poučení o bezpečném soužití ve třídách, tvorba pravidel, - seznámení se školním řádem (zajistí tř. učitelé) - dopravní den - Svatomartinské slavnosti (1.stupeň) - třídnické hodiny (rozhovory, techniky, artefiletický program) - P-centrum Olomouc – zážitkové lekce (3.-9.roč.) - sportovní soutěže – stolní tenis, házená, basketbal - vánoční jarmark (1.a 2.stupeň) - preventivně výchovná akce Boj s HIV/AIDS pro 8. a 9.ročník - Strom života – ekologický program Leden – březen - lyžařský kurz ve Stříbrnicích (žáci 7. ročníků) – vztahové aktivity - sportovní turnaje – florbal, basketbal, fotbal (2.stupeň - vyučující Tv) - karneval (1.st.) - soutěž v karaoke (1. a 2. st.) - dopravní den (1. a 2. st.) Duben – červen - velikonoční dílny ( 1.a 2. stupeň) - „Den Země“ (všechny třídy) - sportovní soutěže – altetika, házená, volejbal, sport. hry Mikroregionu Bystřička (žáci 1.a 2.stupně) (Další akce školy viz příloha č.5)

10 9. Rámcová témata 1.- 5.ročník- tvorba pravidel, vztahy mezi vrstevníky, agresivita a její zvládání, soužití v kolektivu, role ve třídě (sociogram), tvoření skupin, práce ve skupinách, způsoby komunikace, vhodné využití volného času, úcta a sebeúcta, zvyšování zdravého sebevědomí, síla pozitivního myšlení, ochrana zdraví, sexuální zneužívání. 6. ročník- zvládnutí náročných situací (zvýšení objemu a struktury učivy, střídání učitelů apod.), sebepoznání, vzájemná komunikace, role ve třídě (sociogram), důvěra ve vztazích, vytvoření kvalitního kolektivu (pomoc, tolerance, respekt), šikana (vývoj, diagnostika), kyberšikana, úrazovost. 7.ročník - naslouchání, vzájemná důvěra, komunikace, kooperace, asertivní chování, sebepoznání, odpovědnost za své zdraví, kyberšikana. 8.ročník - zlepšení vztahů v kolektivu, sebepoznání, znalost možných životních rizik, vhodná náplň volného času, respekt, schopnost spolupráce, zdravý způsob života, sexuální zneužívání,kyberšikana,kybergrooming, HIV/AIDS, prevence úrazu. 9. ročník- řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, trestní zodpovědnost mládeže, kyberšikana, kybergrooming, HIV/AIDS, gambling.

11 10. Monitorování Rozhovor – kvalitativní metoda, vytvoření důvěry a otevřenosti mezi dotazovaným a tázajícím se, horší vedení evidence zjištěných faktů - 2x ročně (nebo dle potřeby třídního učitele) Dotazníky – kvantitativní metoda, dokáže srovnat data a zjistit trendy, lépe zajišťuje anonymitu, musí jim předcházet následující aktivity: předání informací a diskuse - dotazníky pro žáky (školní klima, postoje a vnímání rizik, duševní pohoda a vztahy, strategie školy, drogové návyky), evaluace školy - dotazník pro učitele (školní drogová politika a její aktivity) - 1x ročně pro zmapování situace na škole, nebo pro vylepšení preventivní programu školy pro příští rok Interview - 1x ročně (zajišťuje nově mediální výchova podle ŠVP)

12 11. Hodnocení preventivního programu šk.roku 2011/2012 Hodnocení cílů – některé cíle se podařilo splnit díky spolupráci s P – centrem Olomouc (3.-9. roč.), Magistrátem MO, PS PČR, jiné kompetence se snažili vytvářet učitelé v jednotlivých předmětech, do výuky byly zařazeny také ekologické projekty pro žáky. Dlouhodobé cíle programu jsou plněny všemi vyučujícími, krátkodobé cíle třídními učiteli, metodikem prevence, vých. poradcem. Pravidelné třídnické hodiny – lepší komunikace mezi učitelem a žáky, tř. učitelé využívali materiály a pomoc metodika prevence. Podařilo se rozvinout spolupráci s rodiči - pomoc při akcích školy, sponzorské dary. Zpřístupnění počítačové učebny a tělocvičny v době velké přestávky, volný pohyb po škole se osvědčili a budeme v tom nadále pokračovat. V rámci ŠVP se podařilo rozvíjet klíčové kompetence, které se prolínaly celou výukou. Dětem bylo předáno více informací o problematice rizikového chování (drog. závislosti, šikaně, kyberšikaně a kybergroomingu, gamblingu) – ve třídách se rozvíjela diskuse na tato témata. Při řešení problémů fungovala výchovná komise, která zajistila nejen první pomoc, ale i následná opatření. Spolupráce mezi učiteli – vzájemné hospitace, předávání nápadů a zkušeností. Větší zařazení témata prevence rizikového chování do výuky, využívaní komunitní kruh při třídnických hodinách a skupinové práce při další výuce. Testovací sady na přítomnost omamných látek v těle využíváme pouze se souhlasem rodičů. Škola i nadále spolupracuje s Radou školy, která má zájem o spolupráci. V průběhu šk. roku byly řešeny případy neomluvené absence, nevhodného chování žáků, osvědčilo se seznámení s pojmy trestní odpovědnosti, záškoláctví a sprejerství. Škola pokračovala v celostátního projektu „Řešení vrstevnických vztahů“ (viz příloha č.3) – podporovatelé se vhodně zapojili do života školy, řešili drobné problémy svých spolužáků a ve spolupráci s garantem nabízeli pomoc ostatním.


Stáhnout ppt "Minimální preventivní program Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá Garant: ředitel školy,výchovný poradce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google