Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální audit Eliška Nenádlová. Obsah  Řízení lidských zdrojů  Audit  Personální audit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální audit Eliška Nenádlová. Obsah  Řízení lidských zdrojů  Audit  Personální audit."— Transkript prezentace:

1 Personální audit Eliška Nenádlová

2 Obsah  Řízení lidských zdrojů  Audit  Personální audit

3 Řízení lidských zdrojů  Lidské zdroje jsou tím nejcennějším co společnost má, lidé jsou tím nejdůležitějším faktorem vedoucím k udržení a posílení konkurence schopnosti společnosti.  Celková globalizace přispívá ke skutečnosti, že jsou to právě lidské zdroje, jejich kvalita a způsoby jejich řízení co od sebe jednotlivé společnosti odlišuje. Stále více se prosazují pojmy řízení intelektuálního kapitálu, „učící se organizace“, „znalostní společnost“, „talent management“.  Lidé se tak stávají hlavním a často jediným prostředkem konkurenčního boje.  Řízení a rozvoj lidských zdrojů významným způsobem přispívá k dosahování strategických cílů.  Personální audit je jedním z nástrojů, za jehož přispění je možné v oblasti lidských zdrojů efektivním způsobem identifikovat, analyzovat a řešit problémy či těmto problémům předcházet.

4 Audit  Pojem audit bývá spojován s kontrolou, prověřováním, posuzováním shody. Je vnímán jako nezávislé, objektivní, problémy identifikující, k jejich řešení přispívající či jim předcházející a k cíli vedoucí médium.  Audit můžeme dělit na:  povinný (nařízený zákonem) x nepovinný (ze zákona nevyplývající),  finanční x nefinanční,  Interní x externí.

5 Audit - finanční x nefinanční Finanční audityNefinanční audity Mají přesně definované etalony (právní řád)Etalony jsou podnikové, případně srovnání s konkurencí Postup je v každé organizaci shodnýPostup je v každé organizaci odlišný (záleží na velikosti, předmětu podnikání, právní formě apod.) Jsou primárně určeny osobám mimo podnikJe určen především pro vlastní podnik (jako zpětná vazba) Audit se opakuje 1x ročněAudit se obvykle opakuje za 18 až 24 měsíců Zdroj: Putnová, A., Seknička, P., Etické řízení ve firmě, Praha: Grada, 2007

6 Audit – interní x externí  Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost, pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinností systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.  Interní audit by měl proběhnout v souladu s Mezinárodními Standardy pro profesní práci interního. Standardy jsou rozděleny do třech částí na Základní standardy, Standardy pro výkon interního auditu a Prováděcí standardy.  Pro výkon interního auditu má velikou přidanou hodnotu Etický kodex Institutu interních auditorů. Institut interních auditorů je mezinárodní asociací, která se věnuje rozvoji interního auditu.

7 Audit – interní x externí  Cílem externího auditu je nezávisle ověřit dodržování společností deklarovaných či legislativou požadovaných pravidel, principů a standardů. V případě jejich porušení dochází k vyvození důsledků.  Na rozdíl od interního auditu, který souvisí s nastavením procesů, kontrolou, zlepšováním a řízením rizik, je externí audit zaměřen především na posouzení a kontrolu minulosti.  Výsledky externího auditu jsou, na rozdíl od interního auditu, jež slouží potřebám společnosti, určeny třetím osobám. Externí audit je prováděn ve veřejném zájmu.  Problematiku externího auditu v ČR upravuje zejména zákon č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech; zákon č. 563/1991Sb, zákon o účetnictví a Mezinárodní auditorské standardy (ISA).

8 Osoba auditora  Na osobu auditora jsou kladeny nemalé nároky. Hlavně na jeho odbornost, nezávislost, kritičnost a objektivnost.  Auditor musí disponovat mnoha znalostmi s důrazem kladeným na logické myšlení, schopnost získat informace, vyhodnotit je a náležitě zpracovat. Nesmí mu chybět ani schopnost vyvodit adekvátní závěry a zajistit jejich vhodnou prezentaci.

9 Personální audit  Personální audity patří do skupiny nepovinných nefinančních auditů.  Personální audit je nástrojem, který může přispět ke stanovení vhodných personálních strategií a cílů, efektivních personálních procesů a systémů. Personální audit je vhodné využít i při identifikaci, prevenci a řešení mnoha problémů spojených s řízením a rozvojem lidských zdrojů ve společnosti.  Jednou z možností, jak personální audit vnímat, je jako audit personálních činností, audit systému personálního řízení. Druhou možností je v něm spatřovat audit lidských zdrojů. Pokud je audit lidských zdrojů zaměřen na management společnosti, mluvíme o tzv. manažerském auditu.

10 Personální audit  Personálního auditu je vhodné využít vždy po zvážení konkrétní situace, zejména v následujících případech:  Společnost prochází zásadní změnou (fůze, akvizice, změna vlastníka či zaměření…).  Společnost usiluje o sladění personálních cílů s ostatními strategickými cíli společnosti.  Při vytváření či reorganizaci organizační struktury společnosti, popisů a analýz pracovních míst.  Potřeby identifikace silných a slabých stránek v systému řízení lidských zdrojů.  Změně nastavení nebo posouzení efektivity jednotlivých personálních činností, programů, systémů či procesů.  Při posouzení potenciálu lidských zdrojů či intelektuálního kapitálu společnosti.

11 Personální audit Zdroj: http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/

12 Metody personálního auditu  Analýza cílů, politik, strategií, hodnot a principů  Workshopy s manažery a klíčovými pracovníky  Deskresearch (analýza stávajících dokumentů)  Rozhovory, Assessment centre  Psychodiagnostické metody  Dotazníky, testy  Pozorování  Deníky  Mystery Shopping  Sociometrie (studium skupin, formálních i neformálních vztahů, vazeb ve skupině, její struktuře a dynamice)  Procesní analýza, kompetitivní a komparativní analýza (zmapování procesů a vazeb)  Benchmarking  360 ̊ zpětná vazba

13 Výstupy personálního auditu  Závěrečný report  shrnutí cíle  zachycení současného stavu a jeho důsledků a příčin  průběh auditu  popsán stav žádoucí  doporučení a návrhy opatření  Výstupy personálních auditů, jejich forma a obsah by měly vždy odpovídat představám a požadavkům zadavatele auditu, vytyčeným cílům a účelu auditu

14 Literatura  ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0469-2.  ČASTORÁL, Z. Základy moderního managementu. 1. vyd. Praha: UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA, 2009. ISBN 978-80-86723-76-1.  DVOŘÁČEK, J. Audit podniku a jeho operací. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6.  KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3.  PUNTOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247- 1621-3.  KOVALČÍKOVÁ, Jitka. Personální audit a jeho využití v konkrétní firmě. Praha 2006. Diplomová práce na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Ing. Jan URBAN, CSc.  Vaňková, Kateřina. Problematika personální politiky ve vybraném podniku. Kolín 2007. Diplomová práce na Fakultě managementu Vysoké školy ekonominké v Praze. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Hana Ezrová, csc.  Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: ČIIA,  GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o. Personální audit. [online]. [cit. 201-15-2]. Dostupné z: http://gnostika.cz/inpage/personalni-audit/. http://gnostika.cz/inpage/personalni-audit/


Stáhnout ppt "Personální audit Eliška Nenádlová. Obsah  Řízení lidských zdrojů  Audit  Personální audit."

Podobné prezentace


Reklamy Google