Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení životního prostředí ČR v kontextu The European Environment: State and Outlook 2015 Tereza Ponocná CENIA, česká informační agentura životního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení životního prostředí ČR v kontextu The European Environment: State and Outlook 2015 Tereza Ponocná CENIA, česká informační agentura životního."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení životního prostředí ČR v kontextu The European Environment: State and Outlook 2015 Tereza Ponocná CENIA, česká informační agentura životního prostředí 16. 6. 2015, Enviro – i – Fórum 2015

2 http://www.eea.europa.eu/soer 3. března 2015 oficiální launch v Evropském parlamentu V tištěné podobě –Syntéza –Hodnocení globálních megatrendů – SOER 2015 Synthesis report – SOER 2015 Assessment of global megatrends – 11 briefings – Global – megatrends – 25 briefings – European – briefings – 9 briefings – Cross-country – comparisons – 39+3 briefings – Countries and regions European Environment: State and Outlook 2015 (SOER 2015)

3 Countries and regions Cíl: Poskytnout přehled a souhrnné informace o stavu životního prostředí v členských zemích EEA a 3 regionech 39 národních příspěvků (33 členských zemí + 6 spolupracujících zemí) 3 regionální příspěvky: Černomořský, Arktický a Středomořský Publikováno online, s odkazy na relevantní literaturu, data, indikátory a SERIS (State of Environment Reporting Information System, EEA) http://www.eea.europa.eu/soer#tab-regions-countries

4 Metodika Jednotná metodika EEA EEA podpora, EEA editační systém Připravovány jednotlivými státy – vycházejí z podkladů jednotlivých národních Zpráv o životním prostředí (SoE) V jednotlivých zemích určen vedoucí autor zodpovědný za vznik příspěvku: ČR: NRC SoE + NFP Struktura příspěvku:  Rozsah: max. 2 000 slov, max. 2 grafické prvky  4 základní části: Jaká jsou hlavní témata v národní SoE? Q1 Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Q2 Jaká je politická odezva ke klíčovým zjištěním? Q3 Jaké téma životního prostředí je zdůrazněno? Q4

5 Q1: Jaká jsou hlavní témata v národní SoE? Ovzduší a klima Vodní hospodářství a jakost vody Biodiverzita Lesy Půda a krajina Průmysl a energetika Doprava Odpady a materiálové toky Financování Zpráva o životním prostředí ČR (SoE) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 Periodicita: ročně

6  Životní prostředí v ČR se zlepšuje Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE?

7 Vývoj celkových emisí okyselujících látek v ČR a úroveň národních emisních stropů pro rok 2010 [index, 1990 = 100], 1990–2013 Emise skleníkových plynů v ČR v sektorovém členění [Mt CO 2 ekv.], 1990–2012 Oblasti ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2013 Zdroj: ČHMÚ

8 Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Zdroj: ČSÚ Zdroj: s. p. Povodí, ČHMÚ Spotřeba vody [l.obyv. -1.den -1 ] a cena vody [Kč.m -3 ], 2000–2013 Průměrné koncentrace dusičnanového dusíku v ČR [mg.l -1 ], 1992–2013

9 Vývoj defoliace starších porostů jehličnanů (nad 59 let) v ČR podle tříd [%], 1991–2013 Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Zdroj: VÚLHM

10 Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Zdroj: Evernia Fragmentace krajiny dopravou v ČR, 2010 Zábor ZPF a PUPFL siniční infrastrukturou v ČR [ha], 2000−2013 Zdroj: CDV

11 Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v ČR [GWh], 2003–2013 Zdroj: MPO

12 Celková produkce odpadů dle kategorie nebezpečný, ostatní a komunální v ČR [tis. t], 2009–2013 Zdroj: CENIA Q2: Jaká jsou hlavní klíčová zjištění národní SoE? Hlavní způsoby nakládání s komunálním odpadem v ČR [%], 2009–2013

13 Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020 1. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 2. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 3. Ochrana přírody a krajiny 4. Bezpečné prostředí Q3: Jaká je politická odezva ke klíčovým zjištěním? Cíle: Zlepšení kvality ovzduší v místech, kde dochází k překračování imisních limitů Snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší  Kotlíkové dotace  Podpora ke snížení energetické náročnosti budov  Podpora OZE

14 Q4: Jaké téma životního prostředí je zdůrazněno? Překračování imisních limitů pro PM 10 a PM 2,5, přízemní ozon a pro benzo(a)pyren BaP: v 2013: imisní limit překročen na 17,4 % plochy území ČR, nadlimitní koncentraci BaP vystaveno 54,5 % obyvatel Nejvýznamnějšími zdroji: lokální vytápění, doprava, průmyslové zdroje Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, 2013 Zdroj: ČHMÚ

15 http://www.eea.europa.eu/soer http://www.eea.europa.eu/soer- 2015/countries/czech-republichttp://www.eea.europa.eu/soer- 2015/countries/czech-republic

16 Děkuji vám za pozornost! tereza.ponocna@cenia.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení životního prostředí ČR v kontextu The European Environment: State and Outlook 2015 Tereza Ponocná CENIA, česká informační agentura životního."

Podobné prezentace


Reklamy Google