Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojetí sociální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojetí sociální politiky"— Transkript prezentace:

1 Pojetí sociální politiky
z pohledu KSČM Prezentace k přednášce pro Ústřední institut politického vzdělávání KSČM dne 16. května 2015 * Miroslav Opálka, poslanec PS PČR

2 Základní mezníky v historii sociální politiky
Pravěk: akt vzájemné přirozené pomoci (rodové, kmenové pospolitosti - solidarita) Starověk: s rozvojem dělby práce souvisí potřeba obživy, což přináší i chudobu – otroctví, smrt. Podpora státu vysloužilým vojákům, jejich sirotkům, úředníkům. Do systému náhodilé podpory se zapojuje církev. Středověk: pomoc bližnímu = ctnost; péče o chudé nemocné, staré – kláštery; vznik cechů tovaryšů – podpůrné bratrské pokladny (při nemoci, úrazu); panovník, šlechta, obce - zavádí daň bohatých pro chudé, opuštěné, tuláky, žebráky, bezdomovce; budování útulků, regulace žebroty, sousedská výpomoc. Novověk: s průmyslovou revolucí se rozpadají tradiční vícegenerační rodiny, dělníci nachází i ztráci obživu prací, pracují v nelidských podmínkách. Sociální politika se soustřeďuje na dělnickou třídu – úpravy pracovních podmínek (pracovní doba, bezpečnost práce, sociální pojištění, nezaměstnanost). Odbory, politické strany… V 19. století se začíná budovat celistvá sociální politika států (i byty, školství), což přináší náklady a nespokojenost středních a vyšších vrstev. Zintenzivnění sociální politiky přináší ve 20. století útrapy po 1. a 2. světové válce.

3 Evropa po 2. světové válce
Rozdělení Evropy a světa na Východ a Západ přineslo v zásadě dva základní typy řešení sociální politiky Státy světové socialistické soustavy začaly s budováním socialismu a dle svých ekonomických podmínek a tradic rozvíjely sociální programy v souladu s posláním socialistického rozvoje společnosti. V ČR bylo prioritou zajištění plné zaměstnanosti a takové odměny za práci + podpora rodin s dětmi, které vylučovaly sociální chudobu. Pro potřebné byly zřizovány (na úrovni doby) ústavní zařízení a zdravotnické služby. Občané byli nově povinně a plošně zajištěni nemocensky i důchodově. Vedle státu, krajů a obcí byli do sociální politiky zapojeni zaměstnavatelé, odbory a další organizace. Vedle jeslí a mateřských škol byla výrazná i pomoc ve vícegeneračních rodinách při výchově dětí. Státy světové kapitalistické soustavy se v různé míře zaměřili na zdokonalování státní sociální politiky cestou veřejných sociálních služeb – sociálního státu. Tzv. stát blahobytu se stal alternativou v soutěži se socialistickými státy. Důraz byl kladen na zdraví, vzdělání, příjmy, stejné šance – důstojnou životní úroveň. Vyšší výkonnost jejich ekonomiky umožňovala zvyšovat životní úroveň většiny společnosti, přesto nedokázala odstranit chudobu, bezdomovectví, soc. vyloučení, nezaměstnanost.

4 Sociální systém - struktura
Každá sociální skupina ve společnosti má jiné potřeby, a tím i jiné představy o obsahu a poslání sociální politiky Zájmy jednotlivých sociálních skupin jsou zastupovány a realizovány prostřednictvím politických stran vycházejících z různých teorií Změny ve složení sociálního systému či sociální struktury společnosti přinášejí zákonitě i změny politického systému a politiky vládnutí. To má přirozeně dopady na jednotlivé segmenty politiky. Rozpočtovou, zahraniční, hospodářskou, sociální aj. Přitom se všechny promítají do sociálního postavení občanů. 4 4 4 4 4

5 Sociální oblast a sociální politika
Pojetí sociální oblasti zahrnuje Pojetí sociální politiky zahrnuje (Ilustrační grafy) 5 5 5 5 5

6 Aktivní, či pasivní sociální politika?
se vyznačuje snahou o předcházení vzniků sociálních problémů - událostí a přijímá proto preventivní opatření. Jde nejen o nezbytné intervence, ale zejména o potřebné systémové změny. Momentálně je nejdůležitější zvyšování zaměstnanosti, dostatečná mzda, plat či odměna za práci a zavedení kategorie minimální důchod ve výši nad hranicí životního minima. se zaměřuje až na řešení již vzniklých sociálních problémů. Jde především o intervenční povahu pomoci. Toto řešení je náročnější na finanční zabezpečení podpor z veřejných rozpočtů, na vyšší počty úředníků a institucí a na rozšiřování různých sociálních služeb. Přenáší se tak mj. náklady práce – zaměstnavatelů na stát, kraje, obce, rodiny a jednotlivce. 6 6 6 6 6

7 Aktuální je diskuse o sociální spravedlnosti ve smyslu její oprávněnosti a jejího obsahu
1. Z pohledu lidských práv Právo na svobodu a občanská práva jsou efektivní jen tehdy, když lidé mají faktické možnosti a šance uskutečnit svou svobodu v rozumných životních podmínkách. (Je možné vycházet ze Všeobecné deklarace lidských práv a dokumentů OSN, z Evropské sociální charty a dalších dokumentů EU, ze Závěrečného aktu Helsinské konference a řady mezinárodních smluv.) 2. Z hlediska teorie smlouvy Vychází z toho, že zásady spravedlnosti formulují občané zakládající společenství, ale předem nevědí, jakou pozici budou z pohledu práva, svobody, šancí, příjmů, majetku, intelektu, zdraví atd. sami zastávat. V takovéto situaci je uzavřen konsenzus optimální pro všechny skupiny. 3. Z apelu spravedlnosti jako společného dobra Vychází z humanismu a emancipačních procesů, jakož i z různých filozofických a náboženských směrů. (Etické a humanistické apely.) 4. Z argumentů teorie o vykořisťování Vychází z teorie tvorby nadhodnoty a bezúplatného přivlastňování si větší části produkce zaměstnance vlastníkem VP. (Přerozdělovací procesy.) 7 7 7 7 7

8 Aktuální je diskuse o sociální spravedlnosti také z hlediska způsobu její realizace
1. Z roviny realizace Zajištění sociálněkulturního minima všem jako podmínku důstojného života podle aktuálních standardů dané země, vytvoření podmínek k uplatnění rovnosti šancí (ve vzdělání, v postavení mužů a žen apod.) a spravedlnosti při uznání výkonu – přerozdělování nově vytvořené hodnoty (tržní hodnota výkonu vyjádřená v příjmech neodpovídá vždy etickým kritériím, zodpovědnosti a nasazení pracovníka, jeho objekt. ceně). 2. Z principu subsidiarity Sociální zodpovědnost chápat ve smyslu „tolik vlastní odpovědnosti jednotlivce, kolik je možné, tolik sociální pomoci (rodiny, přátel, sdružení, institucí, obce, kraje, státu), kolik je nutné“. V prvé řadě jde o podporu k svépomoci. Prosazování tohoto principu bývá i střetem kompetencí. 3. Z principu demokracie Nestačí, aby pojem sociální spravedlnosti byl teorií sociální etiky. Musí být předmětem participace a demokratického rozhodování a musí úspěšně řešit napětí mezi formální svobodou a materiální rovností (včetně práva na sociální nároky). Proto politické strany formulují a prosazují své představy o sociální politice rozdílně, a to včetně návrhů systémových změn. 8 8 8 8 8

9 Funkce sociální politiky
Ochranná k řešení již vzniklých nepříznivých sociálních situací či odstranění jejich negativních důsledků (nemoc, nezaměstnanost, stáří, osiření…) Preventivní k včasnému předcházení rizikových situací (integrace do společnosti, různá poradenství) Stimulační k podněcování žádoucího sociálního jednání sociálních skupin či jednotlivců, vzdělávání… Přerozdělovací k výběru daní, odvodů a k výplatě dávek, důchodů vyrovnávání nežádoucích rozdílů Homogenizační ke snižování společenské nerovnosti (stejné životní šance) vyrovnáváním příjmů, zmírňování neodůvodnitelných rozdílů… 9 9 9 9 9

10 Nástroje sociální politiky
Významným politickým nástrojem je dlouhodobá vize - sociální doktrína a sociální program - nástroj sloužící k prosazování doktríny a k hledání cest, prostředků a kroků k dosažení dlouhodobých cílů. Krátkodobými nástroji sociální politiky jsou zejména jednání o konkrétních skutečnostech se sociálními partnery a hledání konsenzu (např. kolektivní vyjednávání, smlouvy, dohody). Dalšími nástroji jsou především: Právní řád – sociálně právní legislativa, systém daní a transferových plateb, regulace, nadace, nestátní neziskové organizace, charity, diakonie, státní či veřejné instituce a instituty sociální politiky (příjmy, pojištění, opatrovnictví, azyly, sociální služby, bydlení, nepojistné dávky, věcné dávky, účelové půjčky, cenotvorba, úlevy a výhody…). Ale také sdělovací prostředky (formování názorů), vzdělávací aktivity (příprava na povolání, rekvalifikace), poradenství (jak jednat na úřadech, odstranění neg. návyků), nátlakové akce (petice, demonstrace, stávky). 10 10 10 10 10

11 Objekty sociální politiky
Chudí - Jde o liberální pojetí sociální politiky, kdy státní pomoc je určena jen těm, kteří nemohou uspět na trhu práce. Vychází z testování příjmů a majetku a podle toho realizuje adresné dávky sociální pomoci. Pracující – Jde o systém sociálního pojištění. Hlavním cílem je náhrada příjmu v případě jeho ztráty. Vychází z požadavku společné účasti na pojištění zaměstnance i jeho zaměstnavatelem. Občané – Jde o koncepci sociálního občanství, kde lidská práva zahrnují i práva sociální. Občané jsou univerzálně zabezpečováni celým sociálním systémem (např. přístupnost ke vzdělání, zdravotní péči, bydlení, ale i přídavky rodinám s dětmi apod.). 11 11 11 11 11

12 Typy sociální politiky
Redistribuční – Vychází z toho, že potřeby občanů jsou i jejich sociálními právy. Hlavním garantem je role státu a značný rozsah přerozdělování. Sociální politika je zaměřena na celou populaci a role nestátních subjektů je doplňková. Pracovně výkonný – Sociální potřeby mají být uspokojovány na základě příjmů a zásluh. Jeho základem je systém sociálního pojištění a stát garantuje pouze sociální minima. Stát se dělí o své funkce s nestátními organizacemi. Reziduální – Důraz je kladen na individuální odpovědnost a práci jednotlivce. Stěžejní je aktivita nestátních subjektů a minimální role státu. 12 12 12 12 12

13 Subjekty sociální politiky
Stát určuje prostor pro působení vlastních organizací i ostatních subjektů zákony. Funkce, objekty a typy sociální politiky vycházejí z ideového základu vládnoucích politických stran, mezinárodní situace, ekonomické úrovně, tradic, demografické situace, aktivity občanů, priorit... Kraje realizují státní i krajskou politiku, zřizují své organizace, dbají na rovnoměrný rozvoj oblastí a dostatek služeb (sociálních, zdravotních, vzdělávacích…) a pomocí komunitního plánu koordinují činnosti... Obce zabezpečují sociální služby pomocí vlastních organizací i neziskového sektoru, koordinují činnost na svém území a spolupracují i v rámci svazku obcí (mikroregionů) na společné sociální politice... Zaměstnavatelé zabezpečují zaměstnance příjmem, řídí se zákony (zákoník práce, bezpečnost práce). Přispívají do daňového, sociálního a zdravotního systému… Odbory, profesní svazy jsou účastníky kolektivního vyjednávání, chrání a zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců, spravují vlastní fondy... Neziskové nevládní organizace pracují dle vlastního zaměření, potřeb území a svých finančních možností (dotace, granty, dary, poplatky klientů)… Rodina a občanská výpomoc jsou v prvé linii sociální pomoci… Mezinárodní organizace přijímají společná rozhodnutí, cíle, dohody… 13 13 13 13 13

14 Sociální stát Nemá pevnou definici a jeho obsah je odvislý od politického vedení a ekonomické úrovně státu. Vymezuje se vůči čistě tržnímu kapitalismu a liberálnímu pojetí státu na jedné straně, i vůči socialismu a centrálně plánovanému hospodářství na straně druhé. 14 14 14 14 14

15 Změny, se kterými se musí sociální politika v EU vyrovnávat
Evropané žijí déle, obyvatelstvo stárne, mění se rodinné i pracovní struktury, hodnoty, vztahy mezi generacemi, rozšiřuje se výběr, zlepšují životní podmínky, rozvíjí se multikulturalismus. Za negativní projevy lze označit velký počet nečinných lidí a nezaměstnaných, vysoký počet mladých lidí s nízkým stupněm vzdělání, růst chudoby a sociálního vyloučení, civilizační nemoci, zvyšující se potřeba péče o přestárlé a zdravotně hendikepované, obavy z dopadů krize na životní úroveň, zejména na mladší generace. 15 15 15 15 15

16 Aktuální požadavky KSČM na současnou státní sociální politiku č. 1
KSČM není stranou sociálních dávek! Předpoklady úspěšné sociální politiky vidí v dynamicky se rozvíjejícím národním hospodářství, zodpovědné rozpočtové politice a sociální spravedlnosti, která se neobejde bez neformální mezilidské solidarity. Namísto pasivní politiky - řešící sociální problémy jako důsledky vývoje - požadujeme aktivní politiku, která bude předcházet většině negativních sociálních jevů. Naším cílem je přijetí Celonárodního programu zaměstnanosti, posílení vymahatelných pracovněprávních práv zaměstnanců, zrovnoprávnění všech forem zaměstnání a trestně právní zodpovědnost těch, kteří úmyslně pracovní právo nedodržují – porušují, včetně černé a šedé ekonomiky. Jednou s cest, jak zvýšit zaměstnanost a snížit potřebu sociálních transferů, je postupné snižování ročního fondu pracovní doby a zvyšování mezd, platů a odměn na úroveň zemí E15.

17 Aktuální požadavky KSČM na současnou státní sociální politiku č. 2
Základem společnosti je rodina. Proto státní prorodinná politika musí projít renesancí a posílit. Tato oblast postihuje všechny věkové, genderové i sociální skupiny. Je úkolem státu, aby prostřednictvím státní sociální podpory, systému pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením správně společnost stabilizoval, motivoval a diferencovaně pomáhal potřebným. Zajištění všech občanů v případě nemoci a úrazu, jakož i zabezpečení občanů na důstojně prožité stáří lze zajistit jedině prostřednictvím stabilizovaných a dostatečných veřejných zdrojů. A to zejména prostřednictvím pojistných systémů, které musí stát garantovat, a také prostřednictvím fungujících sociálních služeb, které rozvíjí prostřednictvím střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů i obcí. Přednost v pozornosti státu musí být věnována ochraně dětí, naší budoucnosti. Své místo v rámci sociální politiky je nezbytné věnovat snižování počtu těch, kteří bojují s chudobou, těch, kteří žijí na okraji společnosti, a rozvoji sociálního bydlení.

18 Aktuální požadavky KSČM na současnou státní sociální politiku č. 3
Požadovat za stejnou práci stejnou spravedlivou odměnu, věnovat větší pozornost zapojování absolventů škol do pracovního procesu, usilovat o pravidelnou valorizaci mezd a platů, včetně růstu minimální mzdy. Přehodnotit volnost v řetězení pracovních smluv na dobu určitou a nadužívání formy nekolidujícího zaměstnání (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Neoslabovat váhu státního pilíře důchodového systému a dbát na to, aby ti, kdo poctivě pracovali či jsou invalidní, byli na stáří solidně zabezpečeni. Posílit plnění ze systému nemocenského pojištění na úroveň před pravicovými reformami a úrazové pojištění transformovat a spravovat státem prostřednictvím ČSSZ. V souvislosti s inflací průběžně valorizovat jednotlivé sociální dávky nepojistných systémů, jakož i podporu integrace do společnosti občanů se zdravotním postižením. V souvislosti s demografickým vývojem společnosti úměrně podporovat rozvoj sociálních služeb – státních, krajských, obecních či neziskového sektoru.

19 Výkonnost ekonomiky ovlivňuje kvalita řídicích procesů, moderní technika, kvalifikace a praxe pracujících… 19

20 Zvyšování míry vykořisťování v EU
20 20

21 Prohlubuje se sociální nesouměřitelnost!
Jediné 1 % světové populace vlastní již 40 % světového bohatství 10 % nejbohatších vlastní dokonce 85 % světového bohatství 50 % světové populace vlastní jen 1 % světového bohatství Šéfové 40 francouzských firem měli v r denní plat eur Reálný minimální plat v USA poklesl v r oproti r o 20 % 10 % nejchudších domácností ve SRN za pět let ztrojnásobili na začátku tisíciletí své zadlužení

22 Srovnání minimální a průměrné mzdy v EU
22 22

23 Srovnání výše důchodových dávek v EU
23 23

24 Naděje dožití a délka života ve zdraví u narozených v letech 2005-2007
24

25 Porovnání délky pracovní zátěže za rok v jednotlivých státech
Průměrný počet odpracovaných hodin za rok 2005 na jednoho zaměstnance (OECD) 25

26 Podíl celkových výdajů na sociální ochranu k HDP
Země Rok 2000 2008 Francie 29,5 30,8 Švédsko 29,9 29,4 Belgie 26,2 28,3 Německo 29,3 27,8 Itálie 24,7 Maďarsko 19,5 22,7 Česko 18,7 Polsko 19,7 18,6 Kypr 14,8 18,4 Estonsko 13,9 15,1 Rumunsko 13,0 14,3 EU27 26,4 Vybrané údaje z dat ESSPROS (některé jsou předběžné) 26 26 26 26

27 Tímto tempem průměrné výdaje EU nedoženeme!
Struktura a vládou předpokládaný vývoj výdajů vládního sektoru ve funkčním členění Tímto tempem průměrné výdaje EU nedoženeme! 27

28

29 Změna valorizačního vzorce důchodů
Předložená vládní novela (zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) ke změně valorizačního vzorce důchodů sníží poměr mzda/důchod pod hranici 40 %. Sníží i reálnou výši důchodů. Vláda předpokládá, že během tří let takto uspoří výdaje ze státního rozpočtu o 46,5 mld. Kč. To bude úspora na úkor životní úrovně důchodců! Jak konkrétně se toto opatření projeví u průměrného starodůchodce? 2013 snížení o 272 Kč (celkem o 3264 korun za první rok) 2014 snížení o 188 Kč (celkem o = 5520 za druhý rok) 2015 snížení o 166 Kč (celkem o = 7512 za třetí rok) Ztráta za tři roky Kč + ztráty z valorizovaného nižšího základu! Od r a dále bude každoročně tímto zásahem natrvalo snížen důchod - základ pro další valorizace - o 626 Kč + následné kumulované ztráty z valorizací nižších základů! 29

30

31 Počet účasníků II. důchodového pílíře
Penzijní společnost Počet účastníků DS ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. 10069 RAIFFEISEN PENZIJNÍ SPOLEČNOST A. S. 12342 ČESKÁ SPOŘITELNA - PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. 13926 PENZIJNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ POJIŠŤOVNY, A. S. 29917 ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB 3107 KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. 13899 Celkem 83260

32 V Evropě se předpokládá pokles populace o 14 procent!
Demografické limity V Evropě se předpokládá pokles populace o 14 procent! 32

33 Věková struktura obyvatelstva ČR k 31. 12. 2010
33 33 33

34 Stárnutí populace ČR 34 34

35 Struktura výše mezd 35 35 35

36 Rozložení důchodů podle výše
36 36 36

37 Progresivně degresivní daň v ČR
Daň snižují odpočty z daňového základu a stropy na odvody, které snižují superhrubou mzdu pro vysokopříjmové skupiny. Nízkopříjmový příjemce s dětmi získává benefity. 37

38 38 38

39 Co oslabuje na příjmové stránce 1. pilíř?
Neplacení státu za náhradní doby pojištění Propojení důchodového účtu (ČSSZ, MF, MO, MV) Zavedení stropu na odvody pro vysokopříjmové skupiny Řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody Různé slevy z výše důchodového pojistného Zálohy poště na výplatu důchodů v lednu Nevýběr pojistného (nedobytné pohledávky) Náklady administrace státu hrazené z pojistného Nekolidující zaměstnání (dohody) Nelegální zaměstnávání (bez evidence) Švarcsystém (falešné vykazování práce na živnostenský list) Nezaměstnanost z důvodu špatné hospodářské politiky Dopady cyklické krize, vlastní kapitalistické společnosti 39

40 Stav kapitálového spoření ve světě v r. 1985
40

41 Stav kapitálového spoření ve světě po 15 letech v r. 2000
41

42 Stav kapitálového spoření ve světě, který byl předpokládán v r. 2010
42

43 MMF a SB přicházejí s koncepcí diverzifikace – vytváření kapitálových pilířů důchodových systémů – individuálního spoření – připomínající středověký prodej odpustků. Dnes za možnost dožití vyššího věku! V ČR to připomíná květen 1412, kdy přišli do Prahy pověřenci papeže Jana XXIII., aby v zemích Koruny české prodávali odpustky, kterými se křesťané mohli vykoupit ze svých hříchů. Výnos z jejich prodeje chtěla hlava katolické církve využít na křížovou výpravu proti neapolskému králi. Proti odpustkům se vzedmul obrovský odpor učenců i lidu. (Úryvek z kázání Mistra Jana Husa) „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude Ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lidé vás vidí.“ 43

44 Zapojení obyvatelstva v 3. pilíři - PF
K bylo v PF zapojeno 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. To představovalo osob! 44

45 Investiční neúspěch důchodového spoření nese pouze klient – viz výnosy PF v roce 2008
45

46 46 46

47 Připravované změny v Odborné komisi MPSV
Stanovit mechanismy, kterými bude řešen stanovený věk pro nárok na starobní důchod Stanovit způsob valorizací, který zajistí důstojnou výši důchodů po celou dobu jeho výplaty Navrhnout způsob ukončení důchodového spoření Navrhnout způsob posílení principů zásluhovosti bez negativních dopadů na ochranu před chudobou Zatraktivnění doplňkových důchodových systémů, které mají sloužit k pravidelné výplatě na stáří Zohlednit demografickou zásluhovost a navrhnout transfery mezi občany, rodinami a státem

48 Příklad, jak vyřešil návrh KSČM v tzv. 1
Příklad, jak vyřešil návrh KSČM v tzv. 1. Bezděkově komisi udržitelnost státního pilíře DS až do r. 2100 Od r zahájit realizaci Celonárodního programu zaměstnanosti Od r přijmout účinná propopulační opatření a opatření řízené migrace Od r vytvořit zvláštní účet státního důchodového systému (ZÚSDS) ke zhodnocování přebytků a dalších zdrojů (z privatizace, ze spotřebních či ekologických daní, z divident aj.) Od r přesunout platbu státu ze zrušených státních příspěvků na penzijní připojištění (soukromý-individuální pilíř) do ZÚSDS (státní-kolektivní pilíř) Od r přesunout příspěvky na státní politiku zaměstnanost (1,6 %) z příjmů státního rozpočtu do ZÚSDS (což bude už po snížení velké nezaměstnanosti) Od r zavést pro OSVČ plnou platbu na důchodové pojištění - minimálně ve výši průměrné mzdy v podnikatelské sféře (zrušení stropů, odvod ve výši 29,6 %) Od r se na ZÚSDS převádí 10 % celostátního inkasa spotřebních daní (vícezdrojové financování – možno rozšířit i o ekologické daně) Od r se posunuje po 4 měsících ročně hranice odchodu do důchodu do 65 let v případě naplnění 3 kritérií (nezaměstnanost, demografie, dožití v kvalitě) Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 32,6 % (z 29,6) Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 33,5 % (z 32,6) 48

49 Nabízející se řešení Nezpochybňovat úlohu sociálního státu a principy jako sociální spravedlnost a solidarita Zvolit takovou politickou reprezentaci, která má příznivý program k hospodářskému i sociálnímu rozvoji země Připravit a konzensuálně schválit celonárodní sociální doktrínu a z ní vycházející program zaměřený na společnost jako celek Přijmout meziresortní dokument Celonárodní program zaměstnanosti Připravit novely zákonů tak, aby právní prostředí odpovídalo vytýčeným cílům a podporovalo nezastupitelné postavení rodiny Větší důraz dávat na aktivní sociální politiku a její motivační prvky Koordinovaně zapojit do plnění programu a jeho funkcí všechny subjekty sociální politiky (od ministerstva přes obec po rodinu) Náklady na živobytí domácností musí zajistit prioritně práce Rozpočtová politika má z podstaty státu ochraňovat veřejné zdroje, efektivně řešit příjmy a zodpovědně přistupovat k výdajům 49

50 Děkuji za pozornost 50 50


Stáhnout ppt "Pojetí sociální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google