Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Program EAFRD 2007-2013 Pravidla pro 5.kolo příjmů Opatření

3 3 Program rozvoje venkova 2007-2013 Strategický dokument – PRV ČR 2007-2013 (05/2007) 1.EAFRD – obsah, videoprezentace 2.CESTY K AKTUÁLNÍM DOKUMENTŮM http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2307&typ =2&ch=74&ids=2307&val=2307http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=2307&typ =2&ch=74&ids=2307&val=2307 3.PRAVIDLA

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) pro období 2007-2013

5 Základní dokument Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Pro osu IV: Oznámení Komise členským státům ze dne 14.4.2000 – stanovení pokynů pro LEADER+

6 Strategický přístup Zásady strategie rozvoje venkova EU – priority Společenství (zatím pouze Návrh rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova) Národní strategický plán ČR – převod priorit EU do podmínek ČR. Národní program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (4 osy)

7 4 osy k realizaci cílů I. Konkurenceschopnost zemědělského a lesnického sektoru II. Obhospodařování území – péče o přírodu a krajinu III. Diverzifikace mimo zemědělství a kvalita života na venkově IV. Leader

8 Osa I. – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zajistit maximální návaznost na stávající podpory v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a SAPARD Hlavním cílem osy I. jsou inovace a přístup k výsledkům výzkumu a vývoje. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělských produktů.

9 Osa II. – Životní prostředí / obhospodařování území Cílem je zachování stávajících podpor (LFA, Lesnictví) Priority: -Řešení ekonomických problémů zemědělství v méně příznivých oblastech -Ochrana přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí ve venkovských oblastech s důrazem na údržbu krajiny v zemědělství i lesním hospodářství -Ochrana vody a vodních zdrojů

10 Osa III. – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Prioritní cíle EU: -tvorba pracovních příležitostí -zlepšení kvality života Cíle ČR: -růst hospodářské činnosti, rozvoj mikropodniků -uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce -rozvoj tradičních dovedností a jejich využití -využití informačních a komunikačních technologií -využití obnovitelných zdrojů energie -cestovní ruch -modernizace infrastruktury, čištění odpadních vod

11 Osa III.- Opatření III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Cíle: - stimulace rozvoje nezemědělských činností na venkově - stabilizace a tvorba nových pracovních míst, zejména pro ženy a mladé Podporované oblasti: pořízení a vybavení provozoven a dílen, rekonstrukce nevyužitých budov, úprava manipulačních ploch, marketing a propagace výrobků Žadatelé: člen zemědělského hospodářství

12 III.1.2. Podpora zakládání podniků (nezemědělských) Cíle: - rozšíření ekonomické základny venkova - zvýšení ekonomické stability - tvorba nových prac. míst (ženy, mladí) - snížení nezaměstnanosti - podpora živností a mikropodniků (do 10 zaměstnanců) -Žadatelé: podnikatelé FO i PO s jakoukoliv právní subjektivitou, podniky do 10 zaměstnanců, vč. nových podnikatelů bez historie

13 III.1.3. Podpora cestovního ruchu -Podopatření : Informace, služby (podpora výstavby, rekonstrukce a vybavení inf. center, mapové a propag. materiály o regionu -Podopatření: Turistická infrastruktura (výstavba a rekonstrukce ubytovacích zař. do 45 lůžek, doplňkových stravovacích zařízení, vybavení a zařízení budov, nákup zvířat pro CR) -Žadatelé: obce, svazky obcí, NO, podnikatelé – FO a PO

14 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Cíle: vybudování a obnova nezbytných inženýrských sítí a zařízení technické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb, zlepšení občanského vybavení Podopatření 1: Obnova a rozvoj vesnic - základní technická infrastruktura budování a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, ČOV, úpravny vod, rozvody plynu, tepla, elektřiny, telekomunikační a datové sítě Podopatření 2: Občanské vybavení a služby výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení objektů pro občanské vybavení a služby (školské, sociální, zdravotnické, informační centra, tržnice, zařízení pro sportovní a kulturní aktivity)

15 III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Cíle: ochrana a péče o lokality NATURA 2000, zachování a obnova hmotných i nehmotných kulturních hodnot venkova – pro obyvatele i návštěvníky Podopatření: přírodní dědictví tvorba a realizace plánů péče, zpracování studií, propagační materiály, doplnění zeleně, označování chráněných území Podopatření: kulturní dědictví zpracování studií obnovy a využití památek, vč. parků, zahrad, kulturně společenské aktivity – tradice, folkfór, národopis, expozice kulturních a historických zajímavostí

16 III.3.1 Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů 1. Vzdělávání a informace Cíle: Zabezpečit vzdělávání, poskytovat aktuální informace v oboru, rozšířit používání informačních a komunikačních technologií Podpora: pořízení počítačové techniky, internetu, vzdělávací programy, semináře a kurzy, výuka cizích jazyků

17 Osa IV. Leader Základní principy Realizace místních rozvojových strategií na principu Leader k dosažení cílů kterékoliv ze tří tématických os I., II., III. Činnost místních akčních skupin Meziúzemní a mezinárodní spolupráce Budování sítí, hledání nejlepší praxe

18 Osa IV. – LEADER Získávání dovedností, animace a provádění Cíle: zpracování integrovaných reg. strategií, zlepšení organizačních schopností místních komunit, školení členů partnerství, propagace místní rozvojové strategie a mikroregionu Podpora: zpracování strategií, studií – vyhodnocení potenciálu území, školení členů MAS, zpracování SWOT analýz, činnost MAS

19 Osa IV. – LEADER O patření IV.1.1. Místní akční skupina - podpora administrace, seminářů, poradenství, zpracování a propagace SPL, sběr informací,. IV.1.2.Realizace místní rozvojové strategie - podpora konkrétních projektů v souladu se schváleným Strategickým plánem LEADER (SPL) a pravidly pro žadatele IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - podpora společných partnerských projektů

20 Témata místních rozvojových strategií Cíle podle os I. – III. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví - vyšší přidaná hodnota, pěstování obnovitelných zdrojů paliv a energie, odborné vzdělávání (osa I.) Zlepšování životního prostředí a krajiny – zvýšení kvality vod, rozvoj ekologického zemědělství a lesnictví, péče o území NATURA (osa II.) Kvalita života a diverzifikace hospodářství venkova – vytváření nových prac. míst(osa III.)

21 Osa IV. - Principy Vytvoření místní rozvojové strategie Vymezené subregionální venkovské území Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Přístup zdola Vypracování a provádění strategie, projekty z různých odvětví Inovační přístup Projekty spolupráce Vytváření sítí místních partnerství Podíl hospodářských a sociálních partnerů – zemědělců, žen, mladých lidí a jejich sdružení – min. 50 %

22 Veřejné projednání záměru a projektů Podpora projektů z vlastních zdrojů Sledování realizace projektů Sběr informací pro monitoring a hodnocení Kontrola realizace průběžná a následná Spolupráce a poskytování informací kontrolním a platebním orgánům MZe

23 Geografické vymezení - subregionální území s 10 – 100 tis. obyv., hustotou nax. 120 obyv./km 2 s vyloučením měst nad 30 tis. obyvatel. Výše limitu pro jednu MAS na období 2007-2013 cca 10 mil. Kč /1 rok. Z toho na činnost MAS max. 15 %, na poradenskou činnost 15 %. Podpora činnosti MAS 100 %. Pro všechny veřejné podpory v rámci osy IV. platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní veřejné zdroje (platí i pro osu II.; pro osu I. a III. - 75% EU, 25 % SR ČR) Předpoklad – účast cca 60 MAS.

24 24 Pravidla pro 5.kolo příjmů Část A – Obecné podmínky Část B – Specifické podmínky - popis opatření- záměry - definice příjemce- druh a výše dotace - způsobilé výdaje- nezpůsobilé výdaje - formy financování- kritéria přijatelnosti - další podmínky- seznam příloh

25 25 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová Projektová manažerka +420 737 151 813 ivana.chytilova@smarv.cz@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google