Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naplnění požadavků Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naplnění požadavků Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích"— Transkript prezentace:

1 Revize referenčního dokumentu BREF pro velká spalovací zařízení (BREF LCP)
Naplnění požadavků Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích Ing. Pavlína Kulhánková

2 Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive - IED) – 2010/75/EU
Zrušila a nahradila k Směrnice: 78/176/EHS – odpady TiO2, 82/883/EHS – monitoring. odpadu TiO2, 1999/13/ES – VOC emise, 2000/76/ES – spalování odpadů, 2001/80/ES – spalovací zařízení (do ) a Směrnici 2008/1/ES – IPPC (Integrated pollution prevention and control) V IED je: posílena role nejlepších dostupných technik - BAT (Best Available Techniques), nastavení emisních limitů dle tzv. “Závěrů o BAT“, posílení ochrany vody a půdy, rozšíření o další průmyslové činnosti dle přílohy č. 1, rozšíření účasti veřejnosti, nastavení pravidelných inspekcí dle parametru rizikovosti provozu s integrovaným povolením (1 až 3 roky)

3 BAT - nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques)
Nejlepší dostupné techniky – nejúčinnější a nejpokrokovější stádium vývoje činnosti a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek BAT jsou popsány a nastaveny v referenčních dokumentech o BAT (BREF dokumenty),jsou výsledkem výměny informací v rámci EU (čl. 13 Směrnice IED) Směrnice IED (EU – 2010/75/EU, o průmyslových emisích) – definuje závaznost závěrů o BAT čl. 14 IED „ …Při stanovení podmínek povolení se jako reference použijí závěry o BAT…“

4 Proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT-Best Available Techniques) – nástroj definování BAT Proces výměny v rámci EU je zakotven ve Směrnici 2010/75/EU, článek 13 v zákoné č. 76/2002 Sb. transponována v § 27, § 27a,§ 27 b Proces výměny v ČR nastaven na základě interního dokumentu (září 2013) – Metodika (MPO, MŽP, MZe), popisuje, definuje vazby, kompetence, způsob práce v technických pracovních skupinách (TPS) při ministerstvech (MŽP, MPO, MZe) nastavení kompetencí, vazeb a spolupráce v Technical Working Groups (TWG) při Evropském úřadu pro IPPC (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau – EIPPCB v Seville);

5 Revize BREF dokumentů - Závěry o BAT
IED čl 13 nastavuje také proces aktualizace (revize) BREF dokumentů, jejich součástí jsou tzv. „Závěry o BAT“ Předepsané emisní limity tzv. BAT-AEL (Emission level associated with BAT) v „Závěrech o BAT“ – mají závaznost po zveřejnění v Úředním věstníku EK jako prováděcí rozhodnutí EK a to tak že, Do 4 let po zveřejnění závěrů o BAT musí být závazné podmínky integrovaného povoleni (IP) v souladu se závěry = přezkum IP (§18 zákona č. 76/2002 Sb.) Dle výkladu MŽP – závaznost se týká pouze emisních limitů Pokud není do 4 let provozováno zařízení v souladu se závěry = provozovatel, pokud chce provozovat, musí požádat o výjimku z BAT (nemusí jí od povolovacího úřadu (KÚ) získat)

6 Revize BREF dokumentů – jednotlivé kroky
Začátek revize – aktivace TWG (40 – 100 členů) (Sevilla) = aktivace TPS (dle kompetencí ministerstev - MŽP,MPO,MZe) Kick-of meeting (úvodní jednání) a vyplnění dotazníků předložených zpracovateli BREF Příprava draftu D1 BREF a připomínkování členy TPS (D1 BREF = „Tělo dokumentu“ + závěry o BAT) Návštěvy referenčních zařízení Zapracování připomínek k draftu D1 (případně draftu D2) Final meeting (Background Paper), (slovníček pojmů – české ekvivalenty k anj. technickým termínům) Forum EK – schvalování závěrů (dle čl.13 Směrnice o průmyslových emisích) Výbor (čl. 75 Směrnice o průmyslových emisích) Vydání Závěrů o BAT Rozhodnutím EK Další revize BREF dokumentu cca za 8 let (týká i závěrů jako součástí BREF)

7 Postup revize BREF dokumentu Velká spalovací zařízení (Large Combustion Plants - LCP) 2011 – 201?
Začátek revize 2011 BREF dokument o BAT V roce 2012 – 13 – příprava draft D1, vyplnění dotazníků, úvodní jednání ve Seville, návštěva referenčních zařízení V roce 2013 – D1 – první návrh revidovaného BREF dokumentu Celkem 8509 připomínek Připomínky: dokument, jednotlivé technologie, k návrhu závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) Závěr roku 2013 zpracovatelé dokumentu informují – NEBUDE po zapracování připomínek připravován D2 (druhý draft) – proto vznikají iniciativy zdola (národní technické pracovní skupiny)

8 Vznik iniciativ v rámci revize BREF dokumentu
Přelom 2013 – 14 – vznikají jednotlivé podskupiny TWG/iniciativy Jako prostředek na vynucení D2 (druhého návrhu) K 03/14 vznik celkem 9 regionálních/partikulárních iniciativ – jednotlivé problematické okruhy – regionální nebo oborové ČR – iniciativa: Spalování „domácího“ hnědého uhlí (lignitu) „Domácí“ palivo = hnědé uhlí s vysokým obsahem popela, síry, vody, nižší výhřevnost Problematika BREF LCP projednávána 3/3/2014 na Radě pro životní prostředí v Bruselu (k iniciativě ČR přidaly další státy konkrétně - Polsko, Estonsko, Španělsko, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko

9 ČR iniciativa – spalování „domácího“ uhlí
2. – 3. červen 2014 na MPO proběhlo mezinárodní jednání k iniciativě „Domácí palivo“ Účastníci: Bulharsko, Česká republika, Řecko, Polsko, Rumunsko, Slovensko + host Eurelectric Prezentována sebraná data Z jednání závěry: nastavena pozice k jednání v Seville ( červen 2014) Týká emisí: SO2, Hg, HCl Nutnosti řešit vzájemnou provázanost emisí: NOx-CO-NH3 Problematika monitoringu – např. Hg, hluk Problematika hnědého uhlí je rozšířena na problematiku uhlí z domácích zdrojů obecně a jejich specifika (př. Polsko – černé uhlí s vysokým obsahem halových prvků)

10 Neformální setkání TWG LCP v Seville
17. – 18. června 2014 neformální jednání v Seville k 4 iniciativám (ostatní iniciativy byly odmítnuty) Jednání týká také ČR iniciativy „Domácí paliva“ + další 3 iniciativy (vč. EUROFER – iron and steel process gases combustion) Zástupci TPS ČR (i TWG) – příprava prezentace, předložení podpůrných dokumentů a dat Prezentována sebraná data a obhajována dohodnutá pozice (návrhy) z jednání 2. – v Praze (emise SOx nahradit SO2 , hodnota emisí ve velikosti IED a prosadit stupeň odsíření, dát do souladu emise NOx- CO a NH3) Dohoda, že tyto pozice budou prosazovány po celou dobu revize BREF dokumentu

11 Stav revize BREF Velká spalovací zařízení k 6/2015
1. – – V Seville závěrečné jednání tzv. Final Meeting (FM) Ukončení revize a vydání závěrů o BAT- 2016? Díky iniciativě „Domácí paliva“ došlo v návrhu závěrů k změkčení původního (D1) a nastavení emisí pro SO2 Z pohledu TPS ČR zůstává problematika: energetické účinnosti, emisních limitů pro Hg a jeho monitoring (četnost měření příp. kontinuální), nastavení některých emisních limitů např. NOx, CO u jednotlivých typů zařízení (dle paliva, dle kapacity) ČR na FM je jen jedním z ČS EU, silná je pozice EEB i některých států prosazujících co nejpřísnější limity (Rakousko, Švédsko, Německo) – problematika spalování paliv silně zpolitizována

12 Co se stane až budou Závěry o BAT schváleny pro „Velká spalovací zařízení“
BAT – AEL mohou být (a většinou jsou) přísnější než složková legislativa Nastavení referenčních podmínek může být jiné – pak lze měřit dle norem a referenčních podmínek ČR a nutno přepočítávat na podmínky závěrů o BAT Četnost monitoringu může být jiná (vyšší) něž u složkové legislativy Dle výkladu MŽP závazné jsou pouze BAT – AEL, ostatní BAT mají dle výkladu doporučující charakter Když nebudu splňovat některé BAT-AEL mám 4 roky na zjednání nápravy příp. podat návrh na výjimku z BAT Předpoklad schválení „Závěrů o BAT Velká spalovací zařízení“ cca nejdříve 6/2016 = BAT – AEL závaznost cca od 6/2020

13 Doporučení pro provozovatele s integrovaným povolením
Sledovat kdy závěry o BAT vydány Rozhodnutím EK (lze i na str. MPO i MŽP) Přezkoumat zda provozuji v souladu se závěry (včetně nastavení monitoringu, četnost měření, jednotky, referenční podmínky měření) Pokud BAT- AEL přísnější – povinnost do 4 let provozovat v souladu s BAT – AEL (dle závěrů) Pokud jsou přísnější limity u ČR legislativy – povinnost provozovat v souladu s ČR legislativou (a zároveň tím plním i BAT – AEL) Pokud BAT – AEL obsahují jiné (nebo další) nastavení emisních limitů než ČR složková legislativa musí být provoz zařízení v souladu s BAT – AEL i ČR legislativou

14 Jaké mohou být limity do ovzduší LCP
Většinou jsou přísnější než IED Většinou jsou přísnější než ČR legislativa Většinou je nastaveno více látek než dle ČR legislativy Tam kde v současnosti je jednorázové měření může být nastaveno kontinuální nebo s vyšší četností měření (zvláště u látek s vlivem na zdraví a životní prostředí např. těžké kovy, skleníkové plyny) Pokud v současnosti předpoklad, že posuzované zařízení nebude pravděpodobně plnit emisní limity lze řešit pomocí OP Před FM nelze dát přesné informace o nastavení BAT-AEL

15 Jaké mohou být limity do vod v LCP
Před FM nastaveny limity pouze pro jednodruhové odpadní vody z čištění spalin do vodoteče – takto nastavené se netýká vod v ČR zařízeních – nevyskytují se Pokud toto nastavení zůstane budou limity odpadních vod dané dle NV, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod… (návrh nového NV – předpokládá účinnost: 15. října 2015 – v současnosti po vypořádání vnějšího připomínkového řízení) Dle § 5 návrhu NV je pro stanovení emisních limitů do vod povrchových- uplatněn kombinovaný přístup Prosazován princip předčištění odpadních vod v místě jejich vzniku - nastavení emisních limitů za zařízením před vypouštěním do kanalizace Do NV budou zapracovány závěry o BAT (emisní limity)

16 Děkuji za pozornost odkazy na IPPC: http://ec. europa
Děkuji za pozornost odkazy na IPPC:


Stáhnout ppt "Naplnění požadavků Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích"

Podobné prezentace


Reklamy Google