Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV."— Transkript prezentace:

1 OP VVV

2 Zdůvodnění potřebnosti strategického dokumentu pro zapojení do OP VVV
objektivní nutnost důkladného zhodnocení intervencí z předchozího programového období, zdůvodnění efektivity, účelnosti a hospodárnosti především dalších investic do infrastrukturního zařízení a vybavení VŠ, volba prioritních cílů zapojení VŠ do nového OP VVV, reakce na kritická zjištění EK i NKÚ v souvislosti s předchozím programovým obdobím : „MŠMT nemělo ucelený přehled o stavu a využití stávajícího přístrojového vybavení, zařízení a technologií jednotlivých vysokých škol, který by mohlo využít při posuzování žádostí vysokých škol o poskytnutí podpory na pořízení nového vybavení.“ (závěry kontrolní akce NKÚ č. 14/22) obava z možného opakování chyb z OP VaVpI a OP VK, aktualizovaný screening pro potřeby plánování OP VVV

3 Forma strategického dokumentu
tabulková část strategického dokumentu - jediná součást s danou formální úpravou, textová část strategického dokumentu – výčet předpokládaných aktivit v souladu se strategií rozvoje VŠ pro období 2015 – 2020 (střednědobý až dlouhodobý výhled), není předepsaná závazná forma dokumentu – je akceptován samostatný dokument nebo součást Dlouhodobého záměru, není předepsaný obsah ani závazná struktura dokumentu, předpokládá se možnost aktualizace dokumentu – podle aktuálního vývoje situace na VŠ, v dvouletém intervalu, existuje volnost postupu schvalovaní dokumentu na VŠ – vedení školy, akademický senát.

4 Vztah strategického dokumentu a IPN KREDO
na základě jednání s Expertní skupinou OP VK byla příprava podkladů pro strategický dokument zapojení VŠ do OP VVV doporučena jako vhodná, potřebná a uznatelná aktivita v rámci projektu KREDO, zpracování bylo zadáno formou doplňkového úkolu KREDO (č. XII), jeho zadání bylo konzultováno a odsouhlaseno skup. 4 MŠMT – úkol splnilo celkem 40 zapojených škol dokument vypracovaný podle metodického doporučení projektu KREDO bude uznatelný jako strategický dokument pro zapojení do OP VVV, společná a shodná je tabulková část strategického dokumentu, byla doporučena struktura textové části dokumentu.

5 Tabulková část strategického dokumentu
obsah a rozsah tabulkové části byl projednán se zástupci ČKR rekapitulace současného stavu: Tab. 1a – pasport budov ve vlastnictví VŠ Tab. 1b – pasport budov, které si VŠ pronajímá Tab. 1c – pasport budov po součástech VŠ Tab. 2 – seznam jedinečných přístrojů a jejich souborů pořízených v minulém programovacím období Tab. 3 – seznam významných projektů realizovaných v minulém programovacím období nové návrhy pro OP VVV: Tab. 4 – návrh investic – budovy Tab. 5 – návrh investic – přístroje a jejich soubory

6 Pasportizace budov  tab. 1a -1c
zjednodušená forma výkazu pro potřeby program. financování, bilance čisté užitkové plochy (m2) a užitkové plochy (m2), technický stav objektu a jeho částí  novostavba, potřeba rekonstrukce, potřeba generální opravy, havarijní stav, stávající využití  pro vlastní potřebu, pronájem využitelnost  vzdělávání a tvůrčí aktivity, administrativa, informační centra, ostatní pomocná pracoviště, sport, ubytování, stravování výhledové využití beze změn, prodej, pronájem, demolice, finanční zdroj pořízení  10 základních možností vč. kombinací (ISPROFIN, OP, SR, kraje, vlastní finance, původní majetek), bezbariérovost budovy  ano, ne, částečně

7 Pořízené přístroje  tab. 2
přístroje nebo jejich funkční soubory a SW nad 1 mil. Kč pořízené v období , lze vyexportovat a vyfiltrovat z informačních systémů pro inventarizaci majetku, název  pouze stručný název druhu přístroje, umístění  v kterém objektu, viz tab. 1a – 1c, rok pořízení , počet kusů  týká se jedinečných přístrojů a SW, pořizovací a zůstatková cena  dle účetních standardů (z iFSys) finanční zdroj pořízení  9 základních možností vč. kombinací (ISPROFIN, OP, SR, kraje, vlastní finance),

8 Přehled realizovaných projektů  tab. 3
pouze významné projekty pro rozvoj vzdělávacích a tvůrčích aktivit - pro studijní program, fakultní či celoškolský význam, pouze vyjmenované dotační tituly – především OP a další tituly přímo napojené na udržitelnost projektů OP VaVpI , seznam projektů OP VaVpI a OP VK poskytne MŠMT, název  stručný název nebo akronym, součást VŠ  kde byl projekt realizován (fakulta, celošk. projekt) stručný popis projektu  jednoduše, jednou větou, objem dotace  celkové způsobilé náklady projektu, období realizace  dle účetních standardů (z iFSys) finanční zdroj pořízení  7 základních možností vč. kombinací (různé OP, SR, kraje),

9 Návrhy investic do objektů  tab. 4
seznam rekonstrukcí, dobudování nebo výstavby objektů v souladu se strategickými záměry VŠ a s podmínkami OP VVV, charakter stavební aktivity  výstavba, koupě novostavby, koupě a rekonstrukce, rekonstrukce vlastní budovy, předpokládaný způsob využití  teoretická VVV, praktická VVV, informační zdroje, pro zdrav. postižené studenty, sport. studium, náklady na stavební aktivity  odhad dle rozsahu aktivit, náklady na dovybavení přístroji  jiné než zajištění provozu budovy a základní PC a AV technika, vytíženost  důležitý parametr z pohledu EK, průměrné studentohodiny za týden, využití pro stud. progr.  kódy dle číselníku MŠMT, finanční zdroj udržitelnosti  pro zajištění provozu objektu.

10 Návrhy investic v přístrojích  tab. 5
seznam jedinečných přístrojů nebo SW nebo souborů přístrojů tvořících funkční celek s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč, název  stručný název druhu přístroje, SW nebo laboratorního celku, umístění  v kterém objektu, viz tab. 1a – 1c nebo tab. 3, počet kusů  u jedinečných přístrojů, náklady na pořízení  odhad, předpoklad, využití pro studijní programy  kódy dle číselníku MŠMT, u výzkumných přístrojů napojení na DSP.

11 Obsah textové části strategického dokumentu
uvedení návaznosti strategických cílů VŠ na specifické cíle a aktivity v rámci jednotlivých prioritních os OP VVV. Celkem se jedná o 6 prioritních cílů: Zajišťování kvality (PO2) – lidské zdroje, vzdělávání, Diverzita a dostupnost (PO2) – studenti se specifickými potřebami, Internacionalizace (PO2) – vzdělávání, Relevance (PO2) – vzdělávání zaměřené na praxi, CŽV, Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace (PO1) Rozhodování založené na datech (PO2) – strategické řízení POZOR! aktivity plánované pro OP VVV mohou být jiné než primárně požadované MŠMT pro zapracování do DZ, konkrétní informace o tom, co chce VŠ financovat z OP VVV Rozhodování založené na datech

12 Obecné požadavky na textovou část (1)
nutno uvádět aktivity nové, nelze uvádět aktivity, které lze finančně pokrýt ze standardních zdrojů, údaje předložené v žádosti budou během řešení projektu a během období udržitelnosti kontrolovány řídicím orgánem OP (MŠMT), nutno dodržet požadavky na SMART charakteristiku (konkrétní měřitelný, dosažitelný, odpovídající a ohraničený v čase), při obnově infrastruktury je důležité provázání s tzv. měkkými aktivitami, je možné využít také návaznosti na realizované aktivity z předcházejícího programového období (např. z OP VK). návaznost infrastrukturních požadavků z OP VVV na realizované aktivity minulého programového období bude nutné vysvětlit v projektové žádosti,

13 Obecné požadavky na textovou část (2)
nebude možno financovat obnovu podpůrné infrastruktury (koleje, menzy, sklady) a infrastruktury určené pro administrativu, nebude možné použít financovat obnovu vnějších plášťů budov (střechy, fasády), zdroje tepla (kotle a výměníkové stanice) nebude možné financovat dopravní infrastrukturu s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro usnadnění činností pro handicapované bude nezbytné odůvodnění vazby potřebnosti obnovy infrastruktury na obsah předpokládaných činností, využitelnost a vazbu na uplatnitelnost absolventů, vyšší pozornost bude potřeba věnovat argumentům při zdůvodňování možné žádosti o finanční podporu rekonstrukcí pro zvýšení kvality výuky

14 Obecné požadavky na textovou část (3)
Doložení styčných bodů pro možnost čerpání v OP VVV bude relevantní pro aktivity : v prioritní ose 1 specifickém cíli 3, v prioritní ose 2 (ve všech specifických cílech), v prioritní ose 3 specifickém cíli 4.

15 OP VVV informace pro textovou část

16 Prioritní osa 2 Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory zaměřené na praxi Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů Specifický cíl 3: Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách Specifický cíl 4: Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

17 Prioritní osa 2 Specifický cíl 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

18 Prioritní osa 1 Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely Oprávnění žadatelé: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (pozn. VŠ, výzkumné organizace, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.) Další subjekty provádějící výzkum Partner – povinně VŠ

19 Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013 – návaznost na předchozí programové období Každá oblast musí být podložena strategií (např. oblast VaV bude pokryta RIS 3, strategie jednotlivých VŠ - koncentrace, efektivita, využitelnost) v

20 Infrastruktury V regionech mimo Prahu není možné budovat nová vědecká centra Dobudování, modernizace nebo upgrade: Dobudování – rozšíření nebo dokončení existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci existujících budov. Nelze financovat – sklady, koleje, menzy, administrativní budovy a další obslužnou infrastrukturu, která neslouží k věcným aktivitám. V rámci rekonstrukcí – pláště, střechy, provozní technologie (kotle, vytápění apod.)

21 Infrastruktura VŠ Infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávány výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných nově vybudovaných infrastruktur. Návaznost na OP VaVpI

22 Infrastruktura VŠ Infrastruktura pro vzdělávání
Výstavba nové infrastruktury bude podporována v případech vzniku nových oborů (především technických), které jsou poptávané na trhu práce, či v případech rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů. Ze strany vysokých škol žádajících o podporu bude nutné jak u nových, tak u dobudovávaných infrastruktur doložit informace o aktuálním využívání a vytížení stávajících objektů a infrastruktur dané VŠ, včetně plánu na jejich další využívání, o plánovaných investicích VŠ v novém programovém období, včetně dopadů na využití/vytíženost stávajících objektů a infrastruktur i analýzy očekávaného vývoje počtu studentů v budoucích letech, o plánovaných způsobech kofinancování předložených projektů i o řešení udržitelnosti plánovaných investic.

23 Spolufinancování Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 20 Podíl se bude vztahovat k celkovým způsobilým výdajům (čl. 120 odst. 2a obecného nařízení), kdy do výpočtu míry spolufinancování budou zahrnuty i soukromé výdaje. OSS a příspěvkové organizace 0% Školy a školská zařízení (rejstřík) – min 5%, ŘO může rozhodnout, že 0% Územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace – ERDF min 10%, ESF min 5% Veřejné VŠ a VO – min 5% NNO ve vymezených oblastech – 5%, ve čtyřech specifikovaných případech 0% Ostatní (podnikatelské subjekty a NNO ostatní) – min. 15% - veřejná podpora – v případě financování více rozvinutého regionu (Praha) – min. 50%

24 Informace o OP VVV v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Odkaz:

25 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP VVV."

Podobné prezentace


Reklamy Google