Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami Zuzana Fridrichová Brno, 29.4.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami Zuzana Fridrichová Brno, 29.4.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami Zuzana Fridrichová
Brno, Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání, Na Březince 14, Praha 5, tel:  550 576, fax: +420 251 512 422, 1

2 Cíl semináře Vysvětlit hlavní změny legislativní úpravy veřejných zakázek pro rok 2015 a následující. Prodiskutovat hlavní východiska právní úpravy pro veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučit vhodné nastavení interních procesu pro výběr dodavatelů VZ malého rozsahu. Probrat nastavení základních parametrů VZ malého rozsahu a procesu výběru dodavatele. Úvod do zjednodušeného podlimitního řízení. 2

3 Technická novela ZVZ zákon č. 40/2015 Sb.
účinnost od ; (limity VZ se nemění); hodnotící kritéria § 78 (vliv na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce; organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace VZ, pokud mají významný vliv na její plnění); Dodatečné stav. práce a služby § 23 odst. 7 písm. a) (namísto „objektivně nepředvídaných okolností“ → okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; „náležitá péče“ = obvyklý postup).

4 zrušení z důvodu jedné nabídky: » ruší se povinnost zrušit § 84/1/e;
» ruší se postup dle § 71/6; » zůstává povinnost chovat se hospodárně (zákon o finanční kontrole). změny v řízení před ÚOHS: » důkazy součástí návrhu, nelze uvádět nové skutečnosti, ostatní účastníci důkazy jen do 15 dnů; » náležitosti návrhu dle ZVZ nelze doplnit, náležitosti dle SŘ ano; » řízení se přerušuje při zpracování posudků či vyjádření; » max. výše kauce 10 mil. Kč (původně 2 mil. Kč) 1%. » 20% kauce propadá při zpětvzetí v prvním stupni. VŠ diplomy lze předkládat v latinském jazyce.

5 Časová osa novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
1 – Zák. 110/2007 Sb. 2 – Zák. 196/2007 Sb. 3 – Zák. 76/2008 Sb. 4 – Zák. 124/2008 Sb. 0 – Zák. 137/2006 Sb. 6 – Zák. 110/2009 Sb. 5 – Zák. 41/2009 Sb. 9 – Zák. 417/2009 Sb. 7 – Zák. 227/2009 Sb. 10 – Zák. 179/2010 Sb. 10 – 8 – Zák. 281/2009 Sb. 11 – Zák. 423/2010 Sb. 12 – Zák. 73/2011 Sb. 13 – Zák. 258/2011 Sb. 14 – Zák. 367/2011 Sb. 15 – Zák. 420/2011 Sb. 17 – Zák. 1/2012 Sb. 22 – Zák. 40/2015 Sb. 16 – Zák. 458/2011 Sb. 21 – ZO 341/2010 Sb. 18 – Zák. 55/2012 Sb. 20 – Zák. 303/2013 Sb. 21 – 18 – 19 – Zák. 167/2012 Sb.

6 Věcný záměr nového ZVZ předpokládaná účinnost 1.Q.2016;
změna limitu ZPŘ na stav. práce na 50 mil. Kč; nová zásada „přiměřenosti“; nové výjimky – banky, advokáti. omezování počtu zájemců v JŘSU (dle kvalifikace); ekonomická kvalifikace – taxativní výčet možných požadavků; Využití všech možností hodnocení, životní cyklus, ekologie apod.;

7 změna smlouvy – nepodstatné změny 10 – 15% nebo 50% u nepředvídatelných okolností;
in-house – koncept „jedné osoby“ vertikálně 80% činnosti; vlastníci dodavatelů – preference přijetí samostatného zákona, který by řešil problematiku komplexně. Obdobně MMR připravuje „projekt státních expertiz“.

8 Stavební práce (částky PH bez DPH)
Finanční limity veřejných zakázek od (Nařízení vlády 456/2013 Sb.) podle zadavatele Dodávky a služby Stavební práce (částky PH bez DPH) Zjednodušené podlimitní řízení 2 mil. Kč VZ malého rozsahu podlimitní nadlimitní 6 mil. Kč 10 mil. Kč

9 Důležitá rozhodnutí a výkladové rozsudky
Příklad z praxe ÚOHS (R184/2008/ /2008/310-AS). „V případě zadávání veřejných zakázek se nejedná o výkon veřejné správy, ale o vzájemný poměr, který vede k uzavření smlouvy na určitý požadovaný předmět plnění veřejné zakázky jako smlouvy soukromoprávní. Současně je zřejmé, že se tento vztah odehrává mimo režim správního řádu, a tedy je přímá aplikace ustanovení správního řádu vyloučena.“ Příklad z praxe – Nejvyšší správní soud (2 Afs 64/2009). „To, co by bylo ve veřejném sektoru nepřijatelné, je v soukromém zcela legální a legitimní. Zatímco soukromý subjekt si může vybírat ty, s nimiž hodlá obchodovat, podle své libovůle, zadavatel veřejné zakázky je striktně vázán zákonem o veřejných zakázkách a zejména pasážemi o zadávacím řízení, neboť prostředky, které jsou v takovém případě vynakládány, jsou prostředky veřejné.“

10 Tři fáze veřejné zakázky
Příprava zadávacích podmínek, která končí výzvou k podání nabídky. Výběrové řízení, které končí uzavřením smlouvy nebo zrušením VŘ. Plnění veřejné zakázky. Byla zajištěna / proběhla hospodářská soutěž?

11 VZMR dle zákona o veřejných zakázkách
Část první ZVZ – obecná ustanovení, §§ , pokud jde obecně o VZ nebo přímo o VZMR: §18/5 – není povinnost zadávat VZMR podle zákona; zůstává povinnost dodržet zásady §6; §6 – transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace; §13 – stanovení předpokládané hodnoty s využitím §§ 8 – 10 a §§ ; §12/3 – limit VZMR;

12 Zásady v případě VZMR Transparentnost:
Ano – přezkoumatelnost dokumentace, postup. Ne – uveřejnění výzvy. Rovné zacházení: Ano – s účastníky řízení, pokud je jich víc. Ne – neoslovený uchazeč (ale). Zákaz diskriminace: Ano – v otázce posouzení nabídek. Ne – v otázce oslovení dodavatele.

13 NSS - Transparentnost obsahuje více než pouhé aspekty spojené s publicitou konkrétních zadávacích řízení. Požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Příklad z praxe – Krajský soud v Brně (62Af 50/ ). „Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelovy požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z uchazečů, ale zadavatele samotného. Je třeba zdůraznit, že je to zadavatel, kdo zadávací dokumentaci vyhotovuje, případně nechává vyhotovovat, a kdo také za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá“.

14 VZMR dle zákona o veřejných zakázkách
Část sedmá ZVZ – společná ustanovení, §§ 146 – 157a, pokud jde obecně o VZ nebo přímo o VZMR: §147a – uveřejnění smlouvy nad 500 tis. Kč na profilu zadavatele (NEmusí – skutečně uhrazenou cenu ani seznam subdodavatelů). §148 – komunikace s dodavatelem. §155 – uchování dokumentace.

15 Prováděcí předpisy I. Vyhláška č. 162/2011 Sb., upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3. Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

16 Prováděcí předpisy II. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

17 Časová osa prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb
Časová osa prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 0 – Zák. 137/2006 Sb. 1 – Vyhl. 274/2006 Sb. 2 – Vyhl. 326/2006 Sb. 3 – Vyhl. 328/2006 Sb. 4 – Nař. vl.. 77/2008 Sb. 5 – Nař. vl.. 474/2009 Sb. 6 – Vyhl. 392/2010 Sb. 7 – Vyhl. 9/2011 Sb. 8 – Vyhl. 162/2011 Sb. 9 – Vyhl. 133/2012 Sb. 10 – Vyhl. 230/2012 Sb. 11 – Vyhl. 231/2012 Sb. 12 – Vyhl. 232/2012 Sb.

18 Pravidla nadřízených zadavatelů
z vlastní vůle nadřízeného orgánu = řešitelné; závazné pouze v pracovně – právní úrovni; porušení pravidel není porušením zákona. Příklad 1: Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 83/2014, ze dne Závazné pro zaměstnance MMR a podřízené organizace. Příklad 2: Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 174/2013, ze dne Závazné pro zaměstnance MMR.

19 Pravidla poskytovatelů dotace
Nutno rozlišovat dotace v rámci ČR a z EU. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie v IOP (výzva 22): výzva minimálně 3 zájemcům k předložení nabídky nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení vhodným způsobem, lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní, zápis (protokol) pověřené osoby s doporučením nejvhodnější nabídky nebo ustanovení alespoň 3 členné hodnotící komise, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, informování uchazečů o výsledku výběrového řízení, uzavření smlouvy, případně rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení.

20 COCOF - pokyny ke stanovení finančních oprav, v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek Procentuální sazba korekce pouze v případě, že nelze vyčíslit skutečný finanční dopad. Je-li nesrovnalost pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější nesrovnalost.

21 Základní parametry veřejné zakázky „Zadávací podmínky jsou závazné pro uchazeče i pro zadavatele.“ POZOR na vyloučení podle potřeby. 21

22 Jak zvolit správný model VŘ
Jaký je podnět k vypsání VŘ? O jaký druh plnění se jedná? Jaká je předpokládaná hodnota VZ? Kdo jsou potenciální dodavatelé? Jaká je úroveň odbornosti zadavatele v daném oboru? Na co si dát pozor : Dělení zakázek (§13 odst.3). Hodnota zakázky blízko limitu, ovlivňování hodnoty zakázky. Udržení formálního postupu (§26 odst. 5). Požadavky spojené se zdrojem financování. Výjimky ze zákona.

23 Průzkum trhu Dobrovolný úkon zadavatele. Pasivní x aktivní.
(Měl) by být součástí dokumentace VZ. Vodný pro stanovení předpokládané hodnoty VZ nebo před zadáním VZ „na přímo“.

24 Důležitá rozhodnutí a výkladové rozsudky
Příklad z praxe ÚOHS (S257/2008/VZ-23325/2008/530/RP). „Každý předmět veřejné zakázky vzhledem ke své specifické povaze může způsobovat větší či menší potíže při stanovení předpokládané hodnoty. Jakkoliv však provedení průzkumu trhu může být obecně v praxi spojeno s určitými obtížemi, nemohou tyto „obtíže“ sloužit jako argument směřující k nepostupování podle zákona“. Příklad z praxe ÚOHS (R211/2010/VZ-7189/2011/310/EKU). „Zda se v daném případě jedná o jednu veřejnou zakázku, či o více samostatných veřejných zakázek s odlišným předmětem plnění, je nutné posuzovat podle toho, zda spolu pořizovaná plnění věcně, místně a časově souvisí a zda jsou zadávána v úzké časové návaznosti, popř. zda tvoří jeden funkční celek. Postup zadavatele mohl i přes absenci úmyslu podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Právě podmínka i jen potenciálního podstatného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky je z pohledu aplikace § 120 odst. 1 písm. a) zákona stěžejní“.

25 Základní parametry VZMR I.
Popis předmětu VZ x spojování / dělení VZ. Dodávky a služby v rámci účetního období. Závazek nad 1 rok – rozhodující je délka trvání smlouvy. Pro stavební práce je rozhodující místo a velikost záměru zadavatele. Souvislost zdroje financování (NE). Rámcová smlouva. Dynamický nákupní systém. Centrální zadávání. Katalog dodavatele – koš pro ocenění = ekonomická výhodnost. Postupné objevování potřeby.

26 Podmínky plnění Technické podmínky § 45 – objektivně a jednoznačně stanovený účel využití požadovaného plnění; nesmí vytvářet konkurenční výhody nebo překážky hospodářské soutěže. Zvláštní podmínky plnění § 46 - a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením § 101. Prohlídka místa plnění § 49.

27 Příklad z praxe ÚOHS (S287/2008/VZ-21603/2008/510/MO)
Příklad z praxe ÚOHS (S287/2008/VZ-21603/2008/510/MO). „Předmět veřejné zakázky musí být stanoven jednoznačně, musí být po celou dobu plnění veřejné zakázky neměnný, přičemž rozsah předmětu veřejné zakázky nelze podmiňovat dalšími okolnostmi na straně zadavatele (a to ani objemem dostupných finančních prostředků). Nelze však akceptovat podmínku, kdy by zadavatel na základě dostupných prostředků mohl (po skončení lhůty pro podání nabídek) libovolně upravovat stanovený předmět veřejné zakázky. V takovém případě totiž dodavatelé při zpracování nabídky nemají jednoznačné informace o předmětu veřejné zakázky, na který mají zpracovat své nabídky, a to včetně nabídky cenové. Je totiž zřejmé, že pro stanovení nabídkové ceny nepostačuje ocenění jednotlivých dílčích položek rozpočtu, ale zásadní bude i celkový objem poptávaných prací (a to jak z pohledu stanovování výše marží, vyčlenění potřebných kapacit na plnění veřejné zakázky, eliminace změny ceny vstupů, poskytnutí objemových slev, atd.)“.

28 Zvláštní situace rozpočtová rezerva
plnění zdarma x nabídka nulové hodnoty rozvázání smlouvy (jedině dohoda) maximální hodnota zakázky rozsah soupisu plnění x nabídky uchazeče x návrhu smlouvy servis záruční / pozáruční školení / validace apod.

29 Příklad z praxe – Krajský soud v Brně (62Af 28/2011) „Základem zadávací dokumentace je tedy co nejpřesnější vymezení předmětu veřejné zakázky, provedené natolik podrobným, srozumitelným a co do významu jednotlivých údajů jednoznačným způsobem, který umožní samotné sestavení nabídky, její následné transparentní hodnocení zadavatelem a poté i následné objektivní přezkoumání toho, zda zadavatel hodnotil nabídky takovým způsobem, jakým měl, popř. zda hodnotil jen takové nabídky, které hodnotit měl. Pokud mohou být předmětem hodnocení toliko nabídky, které odpovídají zadávací dokumentaci, pak na přesnost, srozumitelnost a jednoznačnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci je třeba klást klíčový důraz. Ze zadávací dokumentace tedy musí být zcela jednoznačně patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně spolu budou nabídky „soutěžit“ a jak mají být zpracovány, aby spolu „soutěžit“ vůbec mohly.“ 29

30 Prohlídka místa plnění § 49/5.
Zadavatel uspořádá nebo umožní prohlídku místa plnění, pokud: je prohlídka nezbytná pro zpracování nabídky, nebo je prohlídka vhodná pro zpracování nabídky. Prohlídka může proběhnout organizovaně s účastí zadavatele nebo neorganizovaně, pokud je místo plnění veřejně přístupné. Organizovaná prohlídka místa plnění proběhne nejpozději : 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (obecná lhůta); nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v případě nadlimitní veřejné zakázky; nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v případě podlimitní veřejné zakázky.

31 Základní parametry VZMR II.
Kvalifikace dodavatelů. Podmínky výběru dodavatelů. Obsah nabídky. Vhodnější řešit při výběru dodavatelů pro oslovení. Otevřené podmínky – nabídky neoslovených dodavatelů.

32 Kvalifikace dodavatele
Lze využít výčet požadavků § 50 - § 56 ZVZ. Vymezit minimální úroveň § 56/5c. § 50/3 – povinnost omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem plnění. § 50/4 – omezování soutěže vs. ošetření smluvní podmínkou. V případě VZMR nejsou požadavky na kvalifikaci povinné.

33 Kvalifikace pro VZMR Doporučení:
základní kvalifikace (§53/1) – prohlášením; vzor prohlášení doplnit o §68/3/a) a c); profesní kvalifikace (výpis z OR, živnostenské oprávnění) – kopie. Vše lze definovat v ZD a požadovat pouze prohlášení (obdobně dle § 62/3).

34 Vzorový příklad - reference
.... jako součást nabídky doloží uchazeč v souladu se ZVZ reference s obdobným předmětem plnění (§ 56/5/c) .... součástí nabídky uchazeče budou v souladu se ZVZ doklady min. 5 referencí v min. hodnotě 1 mil. Kč bez DPH. .... součástí nabídky uchazeče budou v souladu se ZVZ doklady min. 2 referencí, které uchazeč prokazatelně dokončil v průběhu roku Každá z těchto referencí v min. hodnotě 1 mil. Kč bez DPH. .... součástí nabídky uchazeče budou v souladu se ZVZ doklady min. 5 referencí, ve kterých dodavatel prokazatelně poskytl službu spočívající ve vedení účetnictví a auditu účetní závěrky územně samosprávného celku. Alespoň tři z těchto referencí budou v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH. ..... uchazeč předloží v souladu se ZVZ seznam významných referenčních zakázek, realizovaných v posledních 3 letech. Součástí tohoto seznamu musí být alespoň jedna referenční zakázka v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH, realizovaná v roce 2010, 2011 a 2012.

35 II. Posouzení kvalifikace, je-li požadována:
I. Otevírání obálek : Může být součástí procesu posouzení a hodnocení. Nemusí být provedeno IHNED. Nemusí být veřejné. II. Posouzení kvalifikace, je-li požadována: přítomnost konkrétního dokladu; zda obsah dokladu odpovídá požadavkům zadavatele v plném rozsahu; pravost a platnost dokumentu, zda doložené skutečnosti nastaly v požadované lhůtě, vyzkoušení vzorků. POZOR posouzení ≠ ověřování.

36 [ Nesplnění formálních náležitostí ]
III. Posouzení nabídek: zda nabídka odpovídá předmětu plnění VZ; zda je nabídka úplná, tj. pokrývá celý předmět plnění a je zpracovaná dle pokynů zadavatele; varianty nabídky ANO/NE; zda akceptuje obchodní podmínky (úpravy návrhu smlouvy); (zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu § 77 – posouzení není povinné). Vysvětlení nabídky dodavatelem. Mim. nízká nabídková cena – Krajský soud v Brně 62Af 28/2011. [ Nesplnění formálních náležitostí ]

37 IV. Hodnocení nabídek: A. Elektronická aukce.
B. Hodnocení pomocí kritérií. - nejnižší nabídková cena - ekonomická výhodnost (dílčí kritéria). hodnocení přesně podle zadávacích podmínek; přidělení každé konkrétní hodnoty musí být odůvodněno; pouhé seřazení nabídek s uvedením počtu bodů je nedostatečné (netransparentní).

38 Elektronická tržiště veřejných zakázek
Cílem elektronického tržiště je optimalizace zadávání VZ a zvýšení transparentnosti, efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků. K dispozici je těchto pět elektronických tržišť : Centrum veřejných zakázek na Český trh na e-trziste.ceskytrh.cz Tendermarket na Gemin na VortalGov na czech.vortal.biz 38

39 Elektronická tržiště VZ
Jeden subjekt může být registrován zároveň v roli zadavatele i dodavatele. Dokumenty požadované pro registraci lze předkládat v prosté kopii. Možnost předběžné registrace dodavatele, zadavatelem. Základní služby jsou bezplatné. Lze zadat neomezený počet VŘ v hodnotě nad 5 tis. Kč bez DPH. Za dodržování ZVZ odpovídá zadavatel. Komunikace uživatelů – mailbox nebo chat. Záznamové soubory o úkonech jsou kdykoliv přístupné (VZMR na 2 roky). Funkce průzkumu trhu. 39

40 Elektronická tržiště VZ
Postup pro výběr dodavatele: přímé zadání; uzavřená výzva; otevřená výzva; elektronická aukce pro VZMR; minitendr pro RS; ZPŘ; přímé zadání podlimitní VZ, dle výjimky ze ZVZ. 40

41 Elektronická aukce § 96 a § 97
Zadavatel může v OŘ, UŘ, JŘSU nebo ve ZPŘ využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. Zadavatel může využít EA též v případě DNS a RS. Při využití EA musí zadavatel v zadávacích podmínkách uvést alespoň informace vyjmenované v § 96 odst. 4. Zadavatel nesmí uveřejnit totožnost účastníků EA v průběhu kterékoli její fáze. Uchazeč musí mít k dispozici pouze informaci o jeho momentálním pořadí nebo o momentálně nejlepších aukčních hodnotách. Výhody a nevýhody. VZMR – postup obdobný.

42 Důležitá rozhodnutí a výkladové rozsudky
Příklad z praxe ÚOHS (S364/2010/VZ-2677/2011/520/DŘí). „Požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám je právem, nikoliv povinností dodavatele a jeho nevyužitím nelze ospravedlnit pochybení zadavatele spočívající ve vadnosti zadávacích podmínek.“ Příklad z praxe - Vrchní soud v Olomouci (2A 9/ ). „Na podjatost nelze usuzovat z pohledu efektivity, tedy skutečného vlivu na samotný výsledek, nýbrž jako na fenomén, který nesmí být přítomen v rozhodovacím procesu bez ohledu na to, zda měl či mohl mít reálný vliv na rozhodnutí samé“.

43 Dokumenty a informace uveřejněné na profilu zadavatele:
musí obsahovat identifikaci osoby, která provedla uveřejnění; musí být umístěny v logickém celku a označeny jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky; musí obsahovat název nebo označení dokumentu; musí obsahovat datum a čas začátku a konce uveřejnění; musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem; až na výjimky musí být uveřejněny po dobu nejméně 5 let. Prováděcí předpis – Vyhláška 133/2012 Sb.

44 Nastavení interních procesů I.
Plán a centrální soupis veřejných zakázek. Výběr dodavatelů v kompetenci omezeného okruhu osob, „záměr VZ“, podpisový / schvalovací řád, řešení interních sporů. Vzorové dokumenty – požadavky na kvalifikaci dodavatelů, obchodní podmínky, čestná prohlášení apod. Odbornost členů komisí (nepovinné). Komunikace s dodavateli, zásady vedení dokumentace a archivace. 44

45 Nastavení interních procesů II.
Seznam prověřených dodavatelů, transparentní kritéria. Nastavení kompetencí: pro definování záměru VZ, pro vedení evidence všech VZ a seznamu dodavatelů, pro vedení dokumentace o VZ, pro podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. 45

46 Nastavení interních procesů III.
Vymahatelnost: interní předpisy, závazné pro všechny zaměstnance; odpovědnost za dílčí úkony v rámci pracovní náplně konkrétních zaměstnanců; kompetence propojené s hmotnou odpovědností. 46

47 Nejčastější pochybení zadavatelů dle ÚOHS:
stanovení netransparentních a diskriminačních zadávacích podmínek, vymezujících předmět veřejné zakázky včetně technických podmínek; nejednoznačné vymezení způsobu hodnocení a nepřiměřenost stanovených kvalifikačních předpokladů, ve vztahu ke složitosti druhu a rozsahu předmětu zakázky; pochybení při posouzení a hodnocení nabídek (tj. nedostatek transparentnosti ve zprávě o posouzení a hodnocení, zejména nedostatečný popis způsobu hodnocení a provedení hodnocení, nesprávný postup při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny); kladení nepřípustných požadavků na předložení dokladů ze strany dodavatelů; nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a s tím spojený nesprávný výběr druhu zadávacího řízení. 47

48 Nejčastější pochybení zadavatelů dle NKÚ:
nedostatečné zdůvodnění potřebnosti a efektivnosti zakázky; nedostatky při vymezení předmětu veřejné zakázky z hlediska věcného, kvantitativního a kvalitativního, s následným prodražením realizovaného díla a prodlužováním termínů dokončení; nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění, zejména v případech dodatečných stavebních prací a zakázek v oblasti informačních technologií; účelové dělení předmětu veřejné zakázky do dvou či více samostatných zakázek, aby mohly být následně zadány jako veřejné zakázky podlimitní či malého rozsahu. 48

49 Nejčastější pochybení zadavatelů dle FÚ:
nesrozumitelná kritéria pro hodnocení zakázek, resp. výzva k podání nabídky neobsahuje všechny povinné náležitosti; absence vnitřních předpisů pro zadávání veřejných zakázek; manipulace ve prospěch případného budoucího vítěze veřejné zakázky; po ukončení zakázky, dochází při uzavírání smluv k úpravě soutěžených parametrů, resp. předmětu zakázky. 49

50 Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
Postup v ZPŘ není Předběžné oznámení ve VVZ; výzva 5ti dodavatelům; uveřejnění ZD na profilu zadavatele; nabídku může podat každý, kdo se o ZPŘ dozví (§ 48/3); nelze opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů (§ 38/3); finanční limit pro možnost použití; podmínkou existence alespoň 5ti způsobilých dodavatelů; kvalifikace dle § 62/3; lze využít EA či zavést RS; do VVZ jde výsledek ZPŘ, formulář 3; ZPŘ lze zrušit pouze dle §84.

51 Použité zkratky UŘ – užší řízení; DNS – dynamický nákupní systém;
EA – elektronická aukce; JŘBU – jednací řízení bez uveřejnění; JŘSU – jednací řízení s uveřejněním; MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; OŘ – otevřené řízení; PH – předpokládaná hodnota; RS – rámcová smlouva SD – soutěžní dialog; ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; UŘ – užší řízení; VVZ – Věstník veřejných zakázek; VZ – veřejná zakázka; VZMR – veřejná zakázka malého rozsahu; ZD – zadávací dokumentace; ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení; ZŘ – zadávací řízení; ZVZ – zákon o veřejných zakázkách.

52 Děkuji za pozornost! © 2015 Zuzana Fridrichová Tento seminář pořádá
Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání Na Březince 14, Praha 5 tel:  550 576 fax: +420 251 512 422 52


Stáhnout ppt "Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami Zuzana Fridrichová Brno, 29.4.2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google