Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela energetického zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela energetického zákona"— Transkript prezentace:

1 Novela energetického zákona

2 Novela energetického zákona
Harmonogram přípravy a projednávání Práce na zákoně započaly na začátku roku 2014 Mezirezortní připomínkové řízení zahájeno dne 16. června 2014 Hromadné vypořádání připomínek MPŘ proběhlo dne 30. července 2014 Předání vládě ČR a LRV k projednání dne 13. srpna 2014 První projednání v rámci LRV (projednání ve vytvořených skupinách na LRV) předána na Úřad vlády přepracovaná verze dne 30. září 2014 Druhé projednání v rámci LRV (projednání na velké LRV) předána na Úřad vlády přepracovaná verze dne 16. října 2014 Vláda projednala a schválila návrh zákona dne 20. října 2014 Předán vládní návrh novely zákona pro Poslaneckou sněmovnu PSP dne 24. října 2014 2

3 Novela energetického zákona
Harmonogram projednávání v PSP Organizační výbor 29. října 2014 První čtení 4. listopadu 2014 Přikázáno k projednání v 6 výborech PSP Výbory PSP Hospodářský výbor , , Zemědělský výbor , Výbor pro sociální politiku , , Výbor pro životní prostředí , Ústavně právní výbor Rozpočtový výbor , Druhé čtení a Třetí čtení a 3

4 Novela energetického zákona
Projednávání v Senátu PSP postoupila Senátu dubna 2015 Výbory Senátu Organizační výbor Ústavně právní výbor a Výbor pro zemědělství hospodářství a dopravu Návrh projednán Senát se návrhem nezabýval Prezident republiky Zákon doručen prezidentovi k podepsání Prezident zákon podepsal Sbírka zákonů ZÁKON č. 131/ 4

5 Novela energetického zákona
Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon č. 165/2012 Sb. 22 novel 3 novely 670/2004 Sb. 310/2013 Sb. 158/2009 Sb. 90/2014 Sb. 211/2011 Sb. 5

6 Novela energetického zákona
Implementace směrnice EP a Rady 2012/27/EU a soulad se směrnici 2006/32/ES Adaptace nařízení č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě Adaptace nařízení č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) Úpravy související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích Upřesnění vztahů a vazeb mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly zákona a vymahatelnosti práv a povinností 6

7 Novela energetického zákona
Rozšíření kontrolní působnosti ERÚ o zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a v k nařízení REMIT Nová organizace ERÚ - zavedení Rady Energetického regulačního úřadu Úprava ustanovení týkajících se regulace cen v energetických odvětvích Zjednodušení provozování malých výroben elektřiny určených pro krytí vlastní potřeby elektřiny - bez licence na výrobu elektřiny Úprava ustanovení o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny (nyní již od 100 kW, nově návrh až od 1 MW) Ochrana zákazníků (např. distanční smlouvy) 7

8 Novela energetického zákona
Úprava smluvních vztahů v elektroenergetice a plynárenství (§ 50 a § 72) Úprava povinností účtovat a hradit platby zakotvené ve smlouvách Služba distribuční soustavy (elektro) Služba přenosové soustavy Služba přepravy plynu Služba distribuční soustavy (plyn) Platba na podporu elektřiny z POZE bude součástí ceny za službu distribuční soustavy a službu přenosové soustavy 8

9 Novela energetického zákona
Rada ERÚ V čele ERÚ je Rada ERÚ, která má 5 členů - jedním z členů je předseda Člena rady a předsedu jmenuje a odvolává vláda Funkční období členů rady je 5 let, Člen rady musí splňovat podmínky: - je plně svéprávný - je bezúhonný - má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky a alespoň 3 roky v řídicí funkci - má ukončení VŠ vzdělání - nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Odvolání člena rady - hrubé porušení nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinnosti - nemoci nebo trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů - nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců 9

10 Novela energetického zákona
Poplatek na činnost ERÚ Dnes zákonem stanovena pevná sazba poplatku ve výši 2 Kč/MWh spotřebované elektřiny 1 Kč/MWh spotřebovaného plynu. Připravuje se nový systém výběru platby na podporu OZE, který bude stanoven na základě rezervované kapacity (příkon, proudová hodnota hlavního jističe). Poplatek na činnost ERÚ bude stanoven za odběrné místo (elektřina 1,70 – 2,50 Kč/OM/měsíc) Poplatek stanoví vláda svým nařízením Důvody: poplatek na ERÚ stanovený pevně v zákoně by nezajistil stabilní a dostatečné financování činnosti ERÚ (snižování spotřeby elektřiny by vyvolalo snižování finančních zdrojů na činnost ERÚ). nejsou nutné změny zákona při každé potřebě navýšení rozpočtu ERÚ, což je současný stav, kdy výše poplatku je stanovena přímo v zákoně. 10

11 Novela energetického zákona
Provozování výroben elektřiny bez licence Úprava ustanovení § 3 odst. 3 zjednodušení administrace výroby elektřiny u malých zdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka. výroba elektřiny není předmětem podnikání, a proto na ní není vyžadována licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Jelikož se nově umožňuje zákazníkovi vyrábět elektřinu – provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do 10 kW bez licence, i když je propojena s distribuční, je nutno pro zákazníka stanovit pravidla – dodržování určitých povinností, které by se jinak vztahovaly na výrobce elektřiny podle ustanovení § 23. Další vazby na § 28 11

12 Novela energetického zákona
Základní podmínky provozování výrobny bez licence provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí 12

13 Novela energetického zákona
Smlouvy v energetickém zákoně Nová definice regulovaných služeb nebude vyžadovat změnu existujících smluv (v přechodných ustanovení zákona je uvedeno, že smlouvy uzavřené podle dosavadního zákona jsou smlouvami uzavřenými podle této novely zákona). Smlouvy na dodávku elektřiny uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence ochrana zákazníka Dodržení směrnice 2011/83v týkajících se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů v případě smluv týkajících se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, tepla z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, ode dne, kdy byla uzavřena smlouva. Navržená úprava je v souladu se směrnicí 2011/83 o právech spotřebitelů. Směrnice vyžaduje plnou harmonizaci, nelze se od ní odchýlit. 13

14 Novela energetického zákona
Cenová regulace Požadavek na transparentnost a předvídatelnost postupů při cenové regulaci. Transparentnost procesu přijímání předpisů a zásad cenové regulace (zveřejňování a konzultace) Zákonem definovaná délka regulačního období – předvídatelnost vývoje v odvětví. Vláda uložila připravit novelu zákona, která upraví postupy regulace přímo v zákoně - prováděcí předpisy nesmí zákon doplňovat, vykládat či rozšiřovat ale pouze provádět !! - společná pracovní skupina legislativců MPO, ERÚ, LRV - implementace řady ustanovení vyhlášek o regulaci a pravidel trhu přímo do zákona - termín do konce roku 2015 již pravděpodobně nereálný - konec 2016 14

15 Novela energetického zákona
Ochrana spotřebitele (§ 11, § 11a) Právo na informace o spotřebě za uplynulé 3 roky Pravidla pro stanovování záloh Přístup k energetickým službám Právo na elektronické předávání informací Zachování ceny do doby ukončení odběru v případě odstoupení od smlouvy Informace o datu ukončení dodávky Ochrana vlastníků nemovitostí Náhrada škody při výkonu práv držitele licence Dostupnost údajů o omezení vlastnických práv Přesnější vymezení zániku ochranného pásma § 98 odst. 13 15

16 Novela energetického zákona
Základní prvky přípravy na implementaci chytrých sítí Registrace OPM v elektroenergetice v systému OTE Oprávnění zákazníka požádat o instalaci měřicího zařízení vyššího typu Malé výrobny bez licence Zjednodušené připojování k DS (zejm. PPDS) Zvýšení hodnoty instalovaného výkonu pro autorizaci na výstavbu Poskytovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím jím provozovaného odběrného zařízení zařízení 16

17 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Příčiny novely zákona implementace směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti v oblasti podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vysokoúčinných soustav zásobování tepelnou energie naplnění požadavků vyplývající z rozhodnutí o notifikaci zákona č. 165/2012 Sb. u Evropské komise v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie: řízení SA (2013/N) – Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a u poskytování podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie zavedení opatření pro zlepšení kontrolního procesu a odstranění nedostatků vycházejících z aplikační praxe. 17

18 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Požadavky vyplývající z implementace směrnice 2012/27/EU úprava oblasti záruk původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (požaduje směrnice 2012/27/EU v čl. 14 bodu 10 a přílohy X). úprava a zavedení pojmů používaných ve směrnici – jedná se především o pojem „užitečné teplo“ a „účinná soustava zásobování tepelnou energií“ 18

19 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Požadavky vyplývající z rozhodnutí o notifikaci zákona č. 165/2012 Sb. u Evropské komise v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Změny způsobu výběru platby na podporu obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů od zákazníků v ceně elektřiny včetně přechodového mechanismu (nový způsob výběru nákladů na podporu elektřiny, který bude nezávislí na množství spotřebované elektřiny jednotlivých zákazníků) Zrušení podpory decentrální výroby elektřiny (není v souladu s pravidly EU: Pokyny státní podpory pro životní prostředí a energetiku) 19

20 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Požadavky vycházející z aplikační praxe a zlepšení kontrolního procesu a vynakládání nákladů na podporu:   Převod kompetencí kontroly zákona ze SEI na ERÚ Instalace měřicího zařízení  v případech, které nejsou dnes dostatečně ošetřeny (např. technologická vlastní spotřeba) a  zajištění těchto měřicích zařízeních proti neoprávněné manipulaci. Výrobce elektřiny a tepla musí uchovávat úplné a pravdivé informace (pro následnou kontrolu) Forma podpory v případech připojení více výroben elektřiny k elektrizační soustavě prostřednictvím jednoho odběrného nebo předávacího místa Výrobci elektřiny a výrobci tepla - uchovávat veškeré doklady prokazující investiční a provozní náklady dané výrobny elektřiny po celou dobu trvání práva na podporu 20

21 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Požadavky vycházející z aplikační praxe a zlepšení kontrolního procesu a vynakládání nákladů na podporu:   Opatření vztahující se na akciové společnosti, které mají předepsanou formu a druh akcií s tím, že novela zákona rozšiřuje výjimky na které se ustanovení neaplikují, a to na a) výrobce elektřiny z OZE, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích (dnes tato výjimka platí pouze pro výrobce vlastněné obcí) a Zvýšení maximální hodnoty pokuty při spáchání správního deliktu 21

22 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Nový systém výběru plateb na podporu OZE v ceně elektřiny Impulsem k novelizaci zákona bylo také notifikační rozhodnutí EK ke slučitelnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s pravidly EU o veřejné podpoře. V tomto rozhodnutí EK uvádí podmínky, které musí ČR respektovat. Notifikační rozhodnutí se odrazilo v předloženém návrhu úpravou způsobu stanovení platby prostředků určených na podporu OZE tak, že - z dosavadního výpočtu výše platby na podporu OZE závislé na spotřebovaném množství elektřiny se přechází na platbu stanovenou na měsíční bázi pro každé odběrné místo a) podle rezervovaném příkonu v případě, že zákazník je připojen na napěťovou hladinu VVN a VN nebo b) podle velikosti jistícího prvku v případě, že zákazník je připojen na napěťovou hladinu NN. 22

23 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Nový systém výběru plateb na podporu OZE v ceně elektřiny Pro všechny zákazníky bude platit podmínka, že maximální platba za fakturované období na podporu elektřiny za odběrné a předávací místo je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy. Pro všechny zákazníky je tedy garantováno, že nedojde ke zvýšení jejich plateb, ale může dojít k jejich snížení. Uvedená podmínka (495 Kč/MWh) je především ochranou zákazníků s nízkou spotřebou elektřiny, kteří dosud přispívají na podporu OZE malými finančními částkami 23

24 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Zavedení provozní podpory novým bioplynovým stanicím Na základě požadavku a návrhu MZe zavedena provozní podpora elektřiny vyrobené z bioplynu z nových bioplynových stanic, které využívají ve větší míře hnojiva ze živočišné výroby nebo biologicky rozložitelný vytříděný komunální odpad v rámci podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Podpora pro výrobu elektřiny z BPS byla od pro nově uváděné výrobny elektřiny do provozu ukončena zákonem č. 310/2013 Sb., který novelizoval zákon č. 165/2012 Sb. Podle odhadů MZe by mělo vzniknout nově cca 60 nových výroben elektřiny a teplo využívající výše uvedený bioplyn. výše podpory nebude stanovena přímo v zákoně, ale bude stanovena v cenovém rozhodnutí ERÚ výše podpory bude nastavena na základě 15-leté návratnosti vložených investic, doba trvání podpory bude stanovena na celou dobu životnosti výrobny tepla 24

25 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Povinnost instalace měřicího zařízení  a  zajištění těchto měření proti neoprávněné manipulaci Výrobce z OZE a DEZ Povinen měřit vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu OZE nebo DEZ a samostatně měřit také TVS stanoveným měřidlem Nezajišťuje se v případě kdy měření zajišťuje provozovatel PS nebo DS Měření TVS se nevyžaduje u výroben elektřiny do 10 kWe Výrobce z KVET Povinen měřit stanoveným měřidlem vyrobenou elektřinu na svorkách generátorů, užitečné teplo a spotřebované palivo (zajištění měřidla spotřeby paliva jiné než bioplyn) v rozsahu a způsobem podle vyhlášky 25

26 Děkuji za pozornost Kontakt:


Stáhnout ppt "Novela energetického zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google