Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. přednáška - LOGISTICKÉ NÁKLADY Základní rovnice: cena = náklady + zisk dnes už neplatí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. přednáška - LOGISTICKÉ NÁKLADY Základní rovnice: cena = náklady + zisk dnes už neplatí."— Transkript prezentace:

1 4. přednáška - LOGISTICKÉ NÁKLADY Základní rovnice: cena = náklady + zisk dnes už neplatí

2 Cenu určuje konkurenční boj Podnik musí generovat zisk pro rozvoj rovnice se mění : náklady = cena + zisk náklady jsou závislou veličinou

3 Cena v konkurenci Platí myšlenka: Chce-li podnik přežít musí své náklady snížit tak, aby dosáhly maximálně ceny zboží

4 Logistický výkon se rozpadá na 2 složky logistické služby logistické náklady

5 Hlavní logistické činnosti zákaznický servis prognózování poptávky řízení zásob logistická komunikace manipulace s materiálem vyřizování objednávek balení

6 Hlavní logistické činnosti - pokračování podpora servisu a náhradních dílů stanovení místa výroby a skladování nákup (procurement) manipulace s vráceným zbožím zpětná logistika doprava a přeprava skladování

7 Koncepce celkových nákladů klíč pro efektivní řízení logistického systému podnik musí minimalizovat celkové náklady logistických činností snížení nákladů v jedné oblasti může vyvolat zvýšení nákladů v další oblasti vlivem změny vstupních veličin způsobených snížením nákladů v předcházející oblasti

8 Logistika s minimem celkových nákladů je stav, kdy při dosažení požadované úrovně zákaznického servisu se minimalizuje součet všech logistických nákladů management pro analýzu musí mít data o jednotlivých druzích nákladů

9 Logistika s minimem celkových nákladů Výše zásob by neměla být stanovena svévolně, ale při respektování nákladů na udržování zásob na udržování zásob celkových logistických nákladů celkových logistických nákladů nákladů na strategii zákaznického servisu nákladů na strategii zákaznického servisu

10 Rozdílné cíle marketing – zdroje v rámci mixu rozdělit pro maximalizaci dlouhodobé rentability podniku logistika – minimalizovat celkové náklady při dosažení potřebné úrovně zákaznického servisu

11 Oblasti logistického systému úroveň servisu zákazníkům přepravní náklady náklady na udržování zásob skladovací náklady množstevní náklady náklady na informační systém

12 Úroveň zákaznického servisu Servis je filozofií orientace na zákazníka, stanovený poměr nákladů k úrovni poskytovaných služeb kvalitní služby podporují spokojenost zákazníka kvalitní služby podporují spokojenost zákazníka

13 Zákaznický servis Logistika zabezpečuje pohyb materiálu, zásob ve výrobě a hotových výrobků a je zodpovědná za poprodejní servis Poprodejní servis – dodávky náhradních dílů, vyzvedání vadných produktů, rychlá reakce na požadavky na opravy, manipulace s vráceným zboží

14 Úroveň zákaznického servisu Poprodejní servis – dodávky náhradních dílů, vyzvedání vadných produktů, rychlá reakce na požadavky na opravy, manipulace s vráceným zbožím – složitá a nákladná Vrácení zboží – manipulace s malým množstvím relativně vysoké náklady, přesun produktů řetězcem od spotřebitele k výrobci mohou dosahovat až 9 násobku než přesun od výrobce k zákazníkovi

15 Přepravní náklady logistická činnost – přesun materiálů z místa vzniku do místa spotřeby zajištění přepravy, výběr způsobu přepravy (letecké, železniční, vodní, nákladní nebo potrubní), výběr přepravce zajištění přepravy, výběr způsobu přepravy (letecké, železniční, vodní, nákladní nebo potrubní), výběr přepravce

16 Přepravní náklady doprava představuje největší samostatnou nákladovou položku přepravní náklady vznikají v rámci závodu i výrobních hal

17 Náklady lze členit dle zákazníků dle produktů Náklady se mění v závislosti na: objemu dodávky, hmotnosti dodávky, přepravní vzdálenosti, místě původu, místě určení (důležitým faktorem je druh přepravy)

18 Náklady na udržování zásob Udržovat takový stav zásob, aby bylo dosaženo vysoké úrovně zákaznického servisu při minimálních nákladech !

19 Náklady na udržování zásob náklady na kapitál v zásobách náklady na pořízení zásob skladovací náklady náklady na likvidaci zastaralého zboží

20 Balení forma reklamy, pro ochranu a uskladnění obal nese důležité informace pro spotřebitele z hlediska logistiky je balení ochranou zboží během jeho uskladnění a přepravy

21 Velikost procentních podílů z celkové hodnoty zásob na jednotlivé položky Úroky z vázaného kapitálu6,5 – 8,5 % Stárnutí, opotřebení3,5 – 5,0 % Ztráta, rozbití2,0 – 4,0 % Doprava, manipulace2,0 - 4,0 % Skladování, odpisy 1,5 – 2,5 % Správa skladu3,0 – 5,0 % Pojištění0,5 – 1,0 % Celkem19 – 30 %

22 Zpětná logistika odstranění a likvidace odpadového materiálu odpadový materiál – vzniká v procesu výroby, distribuce a balení zboží logistické činnosti – odvoz do místa likvidace, zpracování, opětovné použití a recyklace

23 Skladovací náklady skladování se podílí na tvorbě užitné hodnoty prostřednictvím času a místa skladování - zboží vyrobena a uchováno pro pozdější spotřebu (je vhodné skladovat poblíž místa spotřeby nebo místa další přepravy) skladovací náklady – jsou ovlivněny výběrem místa výrobních kapacit a skladů podniku

24 Zásadní strategická rozhodnutí určení lokalit pro výrobní kapacity a sklady ovlivnění nákladů na dopravu surovin, dovnitř a na přepravu hotových výrobků směrem ven, ale úroveň servisu a rychlost odezvy je nutné brát v úvahu rozmístění zákazníků, dodavatelů, dostupnost dopravních služeb

25 Množstevní náklady Hlavní logistické množstevní náklady mají původ ve změnách množstvích, o které se jedná v toku materiálu (v zásobování materiálem, ve výrobě a v distribuci) Jedná se o náklady spojené se změnami v nakupovaných množstvích a se změnami ve výrobě nebo prodeji

26 Množstevní náklady výroba ve velkých dávkách, příznivé dodavatelské ceny → efektivní výroba potřebuje velké skladovací prostory, rostou skladovací náklady, kvalita zákaznického servisu není uspokojivá (přání zákazníka váznou, neboť výroba je ve velkých dávkách, dopravní náklady se mohou zvyšovat, náklady na udržování zásob rostou)

27 Množstevní náklady - pokračování Cílem řízení je minimalizovat manipulaci s materiálem (minimalizace přepravních vzdáleností, minimalizace úzkých míst, minimalizace stavu zásob, minimalizace ztrát)

28 Náklady na informační systém Vyřizování objednávek – přijímání objednávek, kontrola stavu objednávek, komunikace se zákazníky, samotné vyřízení objednávek a jejich dostupnosti pro zákazníky

29 Součástí informačního systému je kontrola stavu zásob fakturace vyřizování objednávek (automatizovaná oblast)

30 Informační systém zabezpečuje pro objednávky jsou využívány systémy elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange) a elektronický převod peněz (Electronic Funds Transfer - EFT) logistická komunikace – nárůst komplexnosti, automatizace a rychlosti logistika se dotýká řady funkcích organizací

31 Logistická komunikace podnik a jeho dodavatelé podnik a jeho zákazníci hlavní odborné útvary podniku různé logistické činnosti mezi sebou různé aspekty jednotlivých logistických činností různé články logistického řetězce

32 Komunikace je klíčem efektivního fungování logistického systému Základ konkurenční výhody prognózování marketing předpovídá poptávku výroba předpovídá požadavky na základě marketingových prognóz a stavu zásob logistika (kolik čeho je nutno zajistit od dodavatelů, kolik výrobků přepraveno do místa prodeje, je v úzkém kontaktu s oddělením marketingu výrobního plánování)

33 Logistické činnosti a logistické náklady ČR výrobní podniky – funkční organizace, ekonomická samostatnost oddělení v podniku Optimalizačními metodami se musí minimalizovat celkové náklady materiálového i informačního toku

34 Sledování logistických nákladů a výkonů nese přínosy zviditelnění položky správné zaúčtování kvalifikované rozhodnutí

35 Vymezení logistických výkonů musí být založeno na analýze celkového materiálového a informačního toku (tok materiálu od dodavatelů až po dodání finálnímu zákazníkovi)

36 Klasifikace nákladů základní třídění kalkulační třídění druhové třídění

37 Logistické výkony a náklady určení logistických nákladových sazeb (nákladové normy logistických výkonů) určení logistických nákladových sazeb (nákladové normy logistických výkonů) Dle použité jednice lze vytvořit nákladové sazby vztažené na: 1.logistické náklady vztažené na výrobek 2.logistické náklady na jednotlivé logistické výkony 3.logistické náklady na pracovní síly

38 Náklady na udržování zásob náklady, které souvisí s výší zásob na skladě skládají se z mnoha různých nákladových položek jedná se o největší náklady logistiky

39 Pro rozhodování jsou důležité položky ( mění se dle objemu skladovacích zásob) kapitálové náklady (vázanost oběžných prostředků v zásobách + náklady příležitosti). náklady spojené se službami (pojištění skladů a zásob) náklady na skladování zásob (náklady na skladovací plochu, která se mění v závislosti na stavu zásob) náklady na rizika, resp. ztráty (zastarávání zboží, drobné krádeže, přesun v rámci systému zásob a poškození)

40 Náklady kapitálu vázaného v zásobách investovaný kapitál musí soutěžit s jinými kapitálovými příležitostmi řízení zásob je velmi důležité pro kvalifikovaná rozhodnutí jsou nutné znalosti o nákladech na udržování zásob management musí porovnávat úspory v nákladech na udržování zásob

41 Náklady kapitálu vázaného v zásobách - pokračování zásoby se zvýšenými nároky na objednávání a přepravu měření nákladů na udržování zásob je nezbytné investice do zásob – jiný druh investic vycházet z nákladů příležitosti (alternativní varianty)

42 Převažují snahy snižování zásob, udržování nadměrných zásob nepřináší přidanou hodnotu investiční příležitosti se rozlišují dle míry rizika a návratnost investic musí odrážet předpokládanou míru rizika

43 Náklady na služby se skládají : z daně z movitého majetku a z pojištění pojištění proti ohni a krádeži (platí se v důsledku držení zásob) pojištění se sjednává na pokrytí určité hodnoty produktu

44 Pojistné sazby závisí na materiálech při stavbě (budovy) skladu na věku na protipožárních zařízeních

45 Náklady na skladovací prostory Týkají se 4 typů skladovacích kapacit sklady v rámci výrobních závodů veřejné sklady nájemní nebo smluvní sklady sklady vlastněné podnikem

46 Náklady na skladovací prostory náklady na skladování v rámci závodu mají fixní charakter některé variabilní náklady se mění podle množství výrobků v návaznosti na materiálový tok některé náklady se mění v závislosti na úrovni zásob (náklady na převzetí zásob), je nutné je zahrnout do nákladů na udržování zásob.

47 Náklady na skladovací prostory skladovací prostor pronajat jiné firmě – náklady příležitosti. náklady na veřejné sklady závisí na množství výrobků a skládají se za manipulačního poplatku (přesun do skaldu a ze skladu) a z poplatku za skladování zásob (měsíčně se vyměřují)

48 Využití veřejných skladů snaha poskytnout potřebnou úroveň zákaznického servisu, vyhýbáme se nadměrným nákladům na přepravu zboží poplatky za veřejné sklady musí být zahrnuty do hodnoty zásob

49 Náklady z rizika znehodnocení zásob morální opotřebení poškození krádeže a ztráty přemísťování zásob

50 Náklady na materiál (zboží) podnik se musí zboží zbavit ztrátou náklady morálního opotřebení jsou dány rozdílem mezi původními náklady produktu a jeho zachráněnou hodnotou náklady se ukrývají v účtech – náklady na vyrobené zboží, náklady na prodané zboží je problémem získat tyto údaje

51 Náklady vzniklé poškozením zboží poškození dané manipulací ve skladu se účtuje provozovateli skladu náklady poškozené během přepravy lze přisoudit manipulaci se zbožím

52 Náklady - krádeže a ztráty Závažný problém, krádeže jsou vážnější problém než zpronevěra finančních prostředků,protože jsou běžné !!!

53 Náklady na přemisťování zásob převoz zboží ze skladu do skladu výrobek v jedné geografické oblasti se nemusí dobře prodávat v jiné geografické oblasti →převozem se vyhneme nákladům na zastarání zásob přesuny zboží (ochrana proti zastarání či nutnému snížení cen) se musí zahrnout do nákladů na udržování zásob)

54 Náklady na přemisťování zásob - pokračování přesuny zásob jsou důsledkem manažerské strategie - úroveň zásob v lokálních prodejnách je nastaven příliš nízko →může často docházet k vyčerpání zásob, potom nastupují přesuny produktů přepravné a skladovací náklady se v tomto případě porovnávají →dále přicházejí v úvahu náklady na udržování zásob, náklady z nedostatečných zásob. poškození se může odvíjet od faktorů – kapacita výroby, hospodárnost, kvalita, k poškození může dojít i v důsledku přeplnění skladu.


Stáhnout ppt "4. přednáška - LOGISTICKÉ NÁKLADY Základní rovnice: cena = náklady + zisk dnes už neplatí."

Podobné prezentace


Reklamy Google