Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář projektu LaPlant 22. 4. 2015 Biodiverzita, ekosystémové služby a zemědělství Jana Frélichová, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář projektu LaPlant 22. 4. 2015 Biodiverzita, ekosystémové služby a zemědělství Jana Frélichová, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Seminář projektu LaPlant 22. 4. 2015 Biodiverzita, ekosystémové služby a zemědělství Jana Frélichová, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

2 Biodiverzita Biologická rozmanitost živých systémů na všech organizačních úrovních; genetická-druhová-ekosystémová Měřitelná, např. [počet druhů na plošnou jednotku] Počet popsaných druhů (celosvětově) Odhad počtu druhů (celosvětově) Odhad počtu druhů (ČR) 1 744 000Cca 14 000 00073 000 – 102 000 www.cbd.intwww.cbd.int, AOPK ČR Příroda a krajina České republiky - Zpráva o stavu 2009 www.cbd.intwww.cbd.int,

3 Faktory ovlivňující biodiverzitu a příčiny změny EKOLOGICKÉ FAKTORY Klima a klimatická variabilita Heterogenita prostředí Dostupnost a rozmístění zdrojů Sukcesní stáří Interakce mezi druhy a abiotickým prostředím LIDSKÁ ČINNOST HLAVNÍ PŘÍČINY ZMĚNY BIODIVERZITY (MA, 2005) Změna klimatu Znečištění Změny ve využívání krajiny Šíření invazních druhů

4 Úbytek biodiverzity Narušení resilience ekosystémů Omezení možnosti adaptace Vliv na kvalitu života lidské společnosti Přibližně 60 % ekosystémů je degradováno, nebo neudržitelně využíváno (MA, 2005) Vývoj stavu druhů cévnatých rostlin podle červených seznamů (AOPK ČR, 2007) Indexy početnosti volně žijících ptáků v ČR (CENIA, 2008) MA, 2005

5 Role biodiverzity v zemědělství Produkce Význam druhové biodiverzity lze doložit na příkladu TTP a pastvin, kde se zvýšené zastoupení druhů často projevuje vyššími výnosy biomasy (Bullock et al. 2007; Tilman et al. 1996, 1997a, b; Naeem et al. 1995). Ochrana plodin proti škůdcům a chorobám Opylování Udržení úrodnosti půd Trendy v současném zemědělství Snižování počtu pěstovaných druhů rostlin, velkoplošné monokultury, mechanizace (Nátr, 2011) Zemědělství je hlavní příčinou současných změn ve využití krajiny a převodu na jiné kategorie využití. Zemědělská půda Celosvětově: 40 % (Ramankutty et al., 2007) ČR: > 50 % (ČSÚ, 2011) 12-14 % příspěvek do celosvětové bilance CO 2 antropogenního původu (Power, 2010)

6 Biodiverzita a ekosystémové služby Biodiverzita ovliňuje mnohé struktury i funkce ekosystémů, a tím i dostupnost ekosystémových služeb. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY (podle MA, 2005) Přínosy plynoucí společnosti z přírody Mnohočetné vazby na lidský blahobyt a kvalitu života

7 Koncept ekosystémových služeb Antropocentrický koncept uplatňující ekosystémový přístup. Ekosystémový přístup (dle CBD): uplatňuje strategii určenou pro integrované hospodaření s půdou, vodou a živými zdroji, která podpůrným způsobem zajišťuje jejich ochranu a udržitelné využívání. Tento přístup vychází z toho, že lidé se svou kulturní rozmanitostí jsou integrální součástí mnoha ekosystémů.

8 1997 2005 2010 2012 BISE, 2013 http://biodiversity.europa.eu/ecosystem-assessments/assessments

9 Kaskáda ekosystémových služeb Zjednodušený řetězec ilustrující vztahy mezi biodiverzitou, službami a přínosy pro společnost. Zároveň dokládá integrální roli společnosti v tomto rámci, bez které by nebyl přístup uplatnitelný. Biofyzikální struktury a procesy (např. lesní biotop, primární produkce ) Služby (např. protipovodňová ochrana, sklizeň) Služby (např. protipovodňová ochrana, sklizeň) Funkce (např. zadržování vody v krajině, biomasa) Funkce (např. zadržování vody v krajině, biomasa) Přínosy (např. ochota platit za protipovodňovou ochranu poskytovanou lesním biotopem) Přínosy (např. ochota platit za protipovodňovou ochranu poskytovanou lesním biotopem) Biodiverzita TLAKY Haines-Young & Potchin, 2010 Žádoucí míra dostupných ES je dána přírodním potenciálem a poptávkou ze strany společnosti (Burkhard et al., 2012).

10 Postup hodnocení ekosystémových služeb 1)Identifikace ekosystémů – ES – uživatelů ES 2) Mapování ekosystémů 3) Hodnocení ES 4) Posouzení dopadů na kvalitu lidského života a hodnocení změn ES 5) Využití výsledků – rozhodovací procesy, zavedení opatření a regulací

11 Mapování ekosystémů a jejich služeb Využití vrstev mapování biotopů Příklad kategorizace zemědělských ekosystémů (KVES, 2014) Orná půda Trvalé kulturyVinice Trvalé kulturyChmelnice Trvalé kultury Ovocný sad, zahrada Trvalé travní porosty/pastviny Hospodářské louky http://biodiversity.europa.eu/maes/maes-digital-atlas prostorová specifikace integrovaného hodnocení ekosystémových služeb na různých měřítkových úrovních identifikace problémů prioritizace žádoucích řešení KVES, 2014

12 Hodnocení ekosystémových služeb Hodnocení kvantifikuje přínosy plynoucí společnosti z ekosystémů, nebo naopak ztráty které vznikají v souvislosti s jejich poškozením a zánikem. Typy hodnot Biofyzikální - např. výnos [t/ha] Ekonomické Kulturní/sociální vztah k místu, náboženské hodnoty, vzdělávací hodnoty, zdravotní přínosy,... např. UKNEA, 2012 Vyjádření hodnoty ES v ekonomických jednotkách usnadňuje její zohlednění během rozhodovacích procesů (De Groot et al., 2012) Metody ekonomického hodnocení: Tržní přístupy Nákladové přístupy Metody odhalených preferencí Metody vyjádřených preferencí Celková ekonomická hodnota Užitná hodnota Přímá užitná hodnota Hodnota m3 dřeva Nepřímá užitná hodnota Regulace eroze, nebo platby za realizaci protierozních opatření Opční hodnota Zabezpečení možnosti využití služby v budoucnu Neužitná hodnota Existenční hodnota Krajinné scenérie Hodnota odkazu Zachování scenérie budoucím generacím Upraveno podle De Groot et al. (2002) and Kaval and Baskaran (2013)

13 Hodnocení ekosystémových služeb 1) Sběr primárních dat, měření Ukládání uhlíku v nadzemní biomase např. Strohbach&Haase (2009) 2) Využití modelů InVEST, ARIES, MIMES 3) Přenos hodnot Gómez-Baggethun&Barton (2013), Bastian et al. (2011), … 4) Dotazníková šetření Ochota platit Vecchiato&Tempesta (2013), Povědomí, postoje, poptávka po ES Casado-Arzuaga et al. (2013), Chiesura (2004), … 5) Kombinované metody např. šetření & přenos hodnot Vandermeulen et al. (2013)

14 Příklad výsledků hodnocení (přenos hodnot) Ecosystem Total value De Groot et al. (2011) Liu et al. (2010) Costanza et al. (1997) Parks5 813- 5 971- Arable land1 267-56120 Orchards6 601--- Pastures452-- 302 Natural grasslands 51915714 Conifers82 947--- Broadleaved f.94 412--- Mixed forests98 802--- Natural forests73 264--- Forests - all types 89 8865 488872393 Litoral13 120-- 25 496 Swamps13 862-- Wetlands - all types 13 9178 84320 98019 252 Fish ponds1 257-1 84711 065 Frelichova et al., 2014

15 1. Zviditelnění hodnoty přírody informování o roli biologické rozmanitosti a ES v ekonomice a společnosti 2. Hodnocení ekosystémových služeb a jejich začlenění do rozhodování konkretizace přínosů a nákladů 3. Snížení rizika a nejistoty rezilience ekosystémů, pojistka pro zajištění služeb při měnících se podmínkách životního prostředí 4. Hodnota pro budoucnost hodnocení ES poskytuje podklady pro analýzu přínosů a nákladů při zohlednění různých scénářů vývoje a různých diskontních sazeb přírodního kapitálu 5. Měření pro management lepší správa a management služeb přírody Účel hodnocení ES Vačkář et al., 2014

16 Ekosystémové služby v zemědělství

17 Ekosystémové služby zemědělských ekosystémů Je potřebné porozumět jak může zvýšení zemědělské produkce, změna využití krajiny a klimatická změna ovlivnit přírodní procesy a zajištění dostupnosti klíčových regulačních ekosystémových služeb (TEEB, 2010). Intenzifikace zemědělství může ohrozit ekosystémové služby poskytované krajinou. Zemědělské ekosystémy poskytují ekosystémové služby (např. produkce plodin, estetické hodnoty) Zemědělské ekosystémy těží z ekosystémových služeb poskytovaných jinými ekosystémy (např. opylování) Zemědělská činnost ovlivňuje dostupnost ekosystémových služeb z jiných ekosystémů 3 klíčové typy interakcí mezi zemědělskými ekosystémy a ES (Dale & Polasky, 2007)

18 Ekosystémové služby zemědělských ekosystémů Zemědělské ekosystémy Efekt zpětné vazby “dis-services” ze zemědělství (např. degradace biotopu přirozeného nepřítele se může projevit přemnožením škůdců) Podpůrné služby Tvorba půdy Koloběh živin Primární produkce Zásobovací služby Potraviny Materiál Paliva Regulační služby Regulace eroze Opylování Biologická kontrola škůdců Regulace kvality vody Regulace kvality ovzduší Netržní služby Voda Ochrana půdy Zmírnění dopadu změny klimatu Estetická hodnota krajiny Útočiště druhů “Dis-services” Zánik míst výskytu druhů Splach živin Otrava pesticidy necílených druhů “Dis-services” Škody způsobené škůdci Kompetice o vodu Kompetice o opylovače (podle Zhang et al., 2007)

19 Vliv zemědělství na dostupnost ekosystémových služeb (Foley et al. 2005, Science)

20 Trade offs (konflikty, směna) Vznikají na základě volby způsobu obhospodařování ekosystémů Podpora dodávky určité ekosystémové služby na úkor jiné Hlavní problém – ES jsou vzájemně propojené, vazby mohou mít nelineární charakter fungují nepředvídatelně, interakce a synergie, existence neznámých Zemědělská produkce Kvalita vody Klasifikace trade-offs Prostorový charakter lokální projev x projev na vzdálenějším místě Časový charakter krátkodobý x dlouhodobý projev Charakter návratnosti vratné x nevratné změny

21 Zemědělství jako zdroj skleníkových plynů Destabilizace klimatu, rostoucí zranitelnost Zvyšování rozlohy ZPF na úkor přírodních ekosystémů Pro zachování úrovně poskytovaných ekosystémových služeb je potřebné zajistit fungování ekosystémů zachováním biodiverzity. Významnou roli hraje rozmanitost a struktura krajiny (Power, 2010). Rozmanitost přirozených nepřátel a rozmanitost krajiny může mít vliv na regulaci chorob a škůdců v zemědělských systémech. Biologická rozmanitost (např. střídání plodin) může zvýšit odolnost proti chorobám a škůdcům (MA, 2005). Forma zemědělského hospodaření má potenciál ovlivnit vývoj a dopady klimatické změny Potřeba proměny cyklu Podpora dostupnosti ES zemědělských ekosystémů Zemědělství přispívá ke snižování dopadu klim. změny Stabilizace klimatu, snížení zranitelnosti Dodržování zásad udržitelného hospodaření

22 Hlavní hrozby pro zemědělské ekosystémy: povodně vs. sucho Očekávaný vývoj: nedostatek vody, extrémními výkyvy počasí, posuny vegetačního období, nadměrná eroze a degradace půdy Probíhá změna klimatu? 50 respondentů (pěstitelé chmele v ČR, 2014) Šetření proběhlo v rámci projektu BASE (http://base-adaptation.eu/) Změna klimatu a dostupnost ES zemědělských ekosystémů

23 Možné řešení: zavedení zemědělských systémů kombinujících agroekologické zásady s multifunkčností (zemědělské) krajiny (Lovell et al., 2010) standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) uplatnění tzv. ekosystémově založených opatření/adaptací využívají biodiverzitu a ekosystémové služby jako klíčové nástroje k přizpůsobení se změně klimatu zlepšení hospodaření s půdou zvýšení retenční kapacity krajiny (udržení vlhkosti v půdě, údržba krajiny zachováním krajinných prvků – např. meze, remízky) podpora přirozených průtokových režimů ve vodních tocích Podpora dostupnosti ES zemědělských ekosystémů

24 Strategický plán a Aichi cíle 2020 Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Strategický cíl 2 stanovuje začlenění hodnot biologické rozmanitosti do národního účetnictví a podávání zpráv nejpozději do roku 2020. Strategický cíl 14 do roku jsou 2020 ekosystémy, které poskytují základní služby, včetně služeb souvisejících s vodou, a přispívají k živobytí, zdraví a kvalitě lidského života, obnoveny a zachovány. Strategie biodiverzity EU do roku 2020. Cíl 2, opatření 5 Strategie EU stanovuje, že členské státy do roku 2014 zmapují a posoudí stav ekosystémů a jejich služeb na svých územích, posoudí ekonomickou hodnotu takových služeb a budou propagovat zařazení těchto hodnot do účetních systémů a systémů podávání zpráv na úrovni EU i vnitrostátní úrovni do roku 2020. Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR. Strategický cíl 4 pro oblast 8A strategie – Identifikace a monitorování biodiverzity stanovuje vytvořit systém publikování zpráv založených na indikátorech o stavu biodiverzity v ČR, zejména s ohledem na podávání zpráv pro mezinárodní úmluvy, organizace a Evropskou komisi, a začlenit vybrané indikátory do celostátních ukazatelů a statistik. Vzhledem k současnému vývoji by tyto informace měly být založeny na údajích o přínosech biodiverzity pro lidskou společnost. Potřeba hodnocení ekosystémů - Strategické cíle a procesy

25 Projekty: Integrované hodnocení ES v České republice BASE (výzkum adaptačních opatření na změnu klimatu a jejich začlenění do místních politik a plánovacích procesů) Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Související projekty a analýzy pro státní správu Podklady pro státní správu: Český venkov a zemědělství v podmínkách měnícího se podnebí (pro MZe, 2014) Analýza rozhodnutí COP10 - X/2 „Strategický plán CBD na období 2011-2020“ a zhodnocení plnění cílů současné Strategie ochrany biologické rozmanitosti jako podklad pro příští národní zprávu o implementaci CBD (pro MŽP, 2013) Metodika integrovaného hodnocení ekosystémových služeb v České republice Studie: Hodnocení ekosystémových služeb na příkladu travinných biotopů (Vačkář et al., 2010)

26 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář projektu LaPlant 22. 4. 2015 Biodiverzita, ekosystémové služby a zemědělství Jana Frélichová, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google