Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství."— Transkript prezentace:

1 10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2 Logistické technologie  pomocí vhodných metod se v logistických systémech řídíme jednotlivé operace z hlediska jejich optimálního fungování  cílem je požadovaná úroveň služeb s co nejnižšími náklady  uspořádaný sled procesů, úkonů a operací nazýváme logistické technologie

3 Přehled logistických technologií  Quick Response  Efficient Consumer Response  Hub and Spoke  Gross – docking  Koncentrace skladové sítě

4 Logistické technologie - pokračování  Kombinovaná přeprava  Automatická identifikace  Počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu  Komunikační technologie

5 Technologie “rychlá reakce” – Quick Response  na řetězce spotřebního zboží z výroby přes velkoobchod do maloobchodní sítě  používat v USA v 80. letech minulého století u textilního a oděvního zboží  zdokonalené řízení zásob a zajištění efektivity prostřednictvím urychlení toku zásob

6 Technologie “rychlá reakce” – Quick Response - pokračování  každý článek logistického řetězce - informace o prodeji, objednávkách a zásobách s ostatními články řetězce  automatická identifikace a elektronická výměna dat  prodeje jednotlivým zákazníkům a odvozené informace se v reálném čase předávají zpět všem článkům logistického řetězce přes výrobce až po dodavatele surovin

7 Přínosy technologie Quick Response  zrychlení toku informací a snížení stavu zásob  úspora času v logistickém řetězci  zmenšení nároků na skladování  zkrácení doby odezvy  růst zisku vzhledem k poklesu zásob, snižování nákladů a růst výnosů

8 Technologie Efficient Consumer Response  technologie propojuje logistické řetězce od dodavatelů přes výrobní závody, zprostředkovatele, distributory, velkoobchod až po maloobchod  využívá automatickou identifikaci elektronickou výměnu dat a elektronický převod peněz

9 Technologie Efficient Consumer Response  Technologie se opírá  o integraci řetězců, synchronní výrobu a kontinuální doplňování zásob zboží  o uspořádání sortimentu do výrobkových skupin  o plánovací aktivity při zavádění nových výrobků na trh  o promoční strategii – promoční akce

10 Technologie Hub and Spoke  technologie spočívá ve sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších celků  větší celky jsou po přepravě rozdruženy (dekonsolidovány)  pružný svoz a rozvoz menších zásilek uskutečňují na kratší vzdálenosti menší nákladní automobily

11 Technologie Hub and Spoke - pokračování  doprava mezi centry je pravidelná železniční, kamionová, vodní i letecká  jsou využívány kontejnery sloužící také jako dočasné skladovací prostory při konsolidaci a dekonsolidaci zásilek

12 Technologie Hub and Spoke - pokračování  K výhodám této technologie patří  nižší náklady na dopravu  odlehčení dopravním komunikacím  K nevýhodám této technologie patří  investiční náročnost  použitelnost na delší přepravní vzdálenosti

13 Technologie Cross – Docking  začlenění distribučního centra jako článku do dodavatelského řetězce  distribuční centrum třídí, kompletuje a expeduje zásilky přímo do jednotlivých prodejen  v distribučním centru se zboží prakticky neskladuje

14 Technologie – koncentrace skladové sítě  využívá koncentraci skladové sítě spojené s centralizací skladů  jedná se o soustředění rozptýlených skladů do několika automatizovaných velkoskladů  technologie přispívá k snížení celkových logistických nákladů

15 Technologie – koncentrace skladové sítě - pokračování  Nákladové vazby jsou následující:  snížení nákladů na financování zásob  pokles nákladů na dopravní obsluhu velkoskladů  růst nákladů na rozvoz zboží k jednotlivým odběratelům

16 Technologie – kombinovaná přeprava  druh intermodální přepravy  hlavní část přepravy se uskutečňuje po silnici, železnici nebo vodní dopravou  svoz a rozvoz zásilek provádí silniční doprava

17 Technologie – Automatická identifikace  využívá pasivních prvků procházejících logistickým řetězcem k přenosu informací mezi jeho jednotlivé články  pasivní prvky -výrobky, díly, manipulační a přepravní jednotky, přepravní prostředky (přepravky, palety, kontejnery a další )

18 Informační a komunikační technologie  umožňují v logistických systémech efektivní přenos, zpracování a uchování dat v návaznosti na automatickou identifikaci  technologie se velmi rychle vyvíjejí

19 Logistický controlling  logistické náklady představují významnou složku celkových nákladů obchodních a výrobních podniků  zavádění controllingu nelze chápat jako všelék k řešení špatných ekonomických výsledků

20 Podnikový systém je možné vymezit následujícími vlastnostmi  sociálně technický systém ve smyslu výkonů  ekonomická samostatnost  vazby mezi jednotlivými složkami podniku  otevřenost podnikového systému v závislosti na okolí

21 Podnikový systém je možné vymezit následujícími vlastnostmi - pokračování  dynamičnost a pravděpodobnost stavů systému  podnikový systém musí být cílově orientovaný

22 U výrobního podniku přistupují k podnikovému systému další podsystémy  podsystém hodnotový  podsystém plánovací a kontrolní  podsystém informační  podsystém organizační a další

23 Primární cíle managementu výrobního podniku  aktivně se přizpůsobit měnícímu se okolí  zachovat a rozvíjet identitu podniku  jediným úkolem je zachování životaschopnosti podniku

24 Primární cíle managementu výrobního podniku - pokračování  přizpůsobit se technickému pokroku daným inovacemi  zachovat rovnováhu jednotlivých oblastí řízení – finanční, produkční, výrobkové, personální a informační

25 Controlling  metoda řízení pro zvýšení účinnosti systému pomocí srovnávání skutečností a plánovaného stavu  jedná se o zjišťování vzájemných odchylek, jejich vyhodnocování, hledání příčin odchylek a stanovovat opatření k nápravě  důraz je kladen na systematičnost a komplexnost událostí v podniku

26 Controlling - pokračování  cílový stav - v podnikovém plánování, skutečný stav je patrný z výkaznictví  úkolem controllingu je zpracování písemných podkladů pro sekvenční manažerské funkce (plánování a rozhodování )  controlling ( strategický, taktický a operativní )

27 Controlling - pokračování  strategický controlling je orientován na technologii, výrobky, služby, trhy, investice, výzkum a vývoj a na logistické řetězce  operativní controlling optimalizuje věcné, časové a hodnotové parametry současných podnikových aktivit

28 Controlling - pokračování  implementace integrálního informačního systému je podmínkou pro zavedení controllingu, informace pro všechny úrovně řízení v celém toku materiálu  řízení podle odchylek musí být orientováno na budoucnost podniku

29 Analýza odchylek  zjistit zodpovědnost za odchylky skutečného stavu a cílového stavu  stanovit příčiny odchylek  navrhnou vhodná opatření

30 Základní funkce controllingu  plánovací funkce (koordinační a poradenská)  informační funkce  reporting

31 Principy filozofie controllingu  orientace na cíle – plánování cílů a jejich kontrole  orientace na úzké profily – controlling poskytuje množství dat k odhalení úzkých míst  orientace na budoucnost – controlling využívá minulost pro předcházení problémům v budoucnosti

32 Oddělení controllingu  začlenění oddělení controllingu je ovlivněno velikostí podniku a zásadami řízení  oddělení controllingu jako štábní nebo jako liniový útvar  štábní útvar má výhodu v nižší intenzitě prováděcích činností a ve větší možnosti vykonávání analytických činností

33 Oddělení controllingu - pokračování  štábní útvar vytváří napětí mezi manažery liniových útvarů  controlling jako liniový útvar představuje větší odpovědnost a kompetence na úkor řešení operativních záležitostí  materiály - oddělením controllingu musí být transparentní, objektivní s vymezenými pravidly vyhodnocování

34 Controlling v logistice  logistický controlling využívá ukazatele pro hodnocení logistických cílů  logistické ukazatele - skladované a přepravované množství, skladové a dopravní kapacity, doby přepravy, doby skladování

35 Controlling v logistice - pokračování  logistické ukazatele musí charakterizovat změnu času (reakční doba na splnění zakázky pro finálního zákazníka)  je nutné k logistickým výkonům přiřadit jen takové náklady, které tyto výkony vyvolávají

36 Soustava ukazatelů v logistice  Před vypracováním soustavy ukazatelů je nutné definovat následující parametry  rozsah úkolů logistiky (objem a struktura výkonů)  počet a kapacita nositelů úkolů  časový interval sledování vzniku nákladů

37 Soustava ukazatelů v logistice - pokračování  Ukazatelé v logistice:  ukazatele produktivity ( pracovníků a technických zařízení)  ukazatele hospodárnosti ( poměr nákladů a výkonů)  ukazatele jakosti ( stupně dosažení plánovaných cílů)

38 Soustava ukazatelů v logistice - pokračování  některé ukazatele vázané na úseky logistického řetězce  velkým problémem je stanovení logistických nákladů, druhové členění nákladů a členění nákladů na fixní a variabilní  základem kvalitní integrovaný logistický systém

39 Informační systémy v logistice – základní pojmy  pojem data lze chápat jako čísla, text, zvuk, obraz  data mohou být primární (nejsou nijak upravována) a data sekundární (data upravená dle stanovených postupů)  informace jsou data, kterým uživatel přisuzuje interpretací určitý význam

40 Informační systémy v logistice – základní pojmy  informaci nemůžeme skladovat, informace jako zdroj poznání- obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem  hodnota informace - součástí interpretace, má subjektivní charakter databáze jsou soubory různým způsobem účelově uspořádaných dat

41 Informační systémy v logistice – základní pojmy  Informace - výsledkem poznání a myšlení  informace jsou zdrojem obnovitelným, při použití dochází k jejich spotřebě  kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi představuje konkurenční výhodu

42 Definice informačního systému z pohledu logistiky Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení

43 Definice informačního systému z pohledu logistiky  systém pro logistiku - cílové chování, komponenty musí pracovat pro celý systém, splnění daného cíle  změna v jednom prvku systému se dotkne všech ostatních prvků systému (prodejní oddělení prodá více výrobků, výrobní oddělení musí platit drahé přesčasy nebo nakupovat materiál za vyšší ceny)

44 Informační systém - pokračování  Informační systém se skládá z následujících komponent:  hardware  software  orgware (soubor nařízení a pravidel definujících provozování a využívání informačního systému a technologií)

45 Informační systém se skládá z následujících komponent  peopleware ( adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí )  reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy)  dataware

46 Informační technologie ke zpracování dat potřebujeme znalosti, nástroje a metody  jako celek se nazývají informační technologie

47 Informační tok  informační tok - fyzický pohyb prvotních dat i pohyb informací nutných k řízení logistických činností v podniku  Informační tok se realizuje na základě  souhrnu organizačních zásad  technického zařízení  pracovišť a lidí

48 Logistický informační systém  určen k podpoře celého logistického procesu  logistický informační systém -efektivní řízení matertiálového toku  součástí manažerského informačního systému podniku  přehled logistických výkonů a jim odpovídajících nákladů

49 Logistický informační systém  Požadavky na logistický informační systém:  integrovat strategické, taktické a operativní řízení  kompletní logistické řetězce od nákupu, přes výrobu a distribuci  zobrazovat změny v reálném čase  informace o nákladech v řetězci

50 Logistický informační systém se skládá  z materiálového systému  z řídícího systému  z informačního systému  z komunikačního systému

51 Materiálový systém  připravuje suroviny, materiál, výrobky pro vstup do materiálového toku  realizuje jejich hmotný pohyb (zadržuje, kumuluje, rozděluje )  uskutečňuje v daném čase a prostoru návaznost jednotlivých výrobních a obchodních operací

52 Materiálový systém  Faktory ovlivňující úroveň materiálového toku jsou následující  délka, intenzita a plynulost materiálového toku  manipulační faktor a úzké profily  velikost dávek, metody balení a ochrany

53 Faktory ovlivňující technicko – ekonomickou úroveň materiálového toku jsou následující  přepravní, skladovací a manipulační technika  struktura a kvalifikační úroveň pracovníků  úroveň organizace a řízení  dislokace výrobních zdrojů a materiálně - technické základny

54 Řídící systém  zahrnuje plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, provádění a kontrolu strategických, dispozičních a operativních logistických činností a operací

55 Informační systém  zahrnuje výběr, pořizování, zpracování, kontrolu, uchování, přenos dat v požadované formě, struktuře a čase

56 Zavádění logistického informačního systému  implementace logistického řízení toku materiálu není možné bez existence činnosti integrálního informačního systému (obráceně je to možné)

57 Zavádění logistického informačního systému  Implementace informačního systému je vhodné realizovat v následujících krocích:  vytvořit evidenci  automatizovat  integrovat  optimalizovat

58 Kritické faktory implementace logistického informačního systému  chybná globální podniková strategie  malá role vrcholového vedení při implementaci  delegování implementace na nízkou úroveň  zaměření informačního systému na partikulární zájmy odborných útvarů v podniku

59 Zavádění logistického informačního systému - pokračování  po implementaci informačního systému nedojde k výraznému snížení nákladů v řetězci  po implementaci informačního systému náklady v řetězci stoupnou (koupě informačního systému a jeho implementace)  pozitivní efekty po implementaci výrazně převýší náklady

60 Přínosy z implementace informačního systému jsou:  zvýšení kvality servisu pro zákazníka  rychlá reakce podniku na změny  efektivní rozhodování a zlepšení komunikace  zvýšení produktivity a rentability podniku

61 Dodavatelé informačních systémů a informačních technologií  dilema univerzálnosti produktu a přijatelné ceny  problémy s implementací subsystémů řízení nákupu, výroby a distribuce výrobků  nejde pouze o integraci technologickou, ale i manažerskou

62 Dodavatelé informačních systémů a informačních technologií  převažuje komunikace a externí integrace  elektronická komunikace (EDI) se vyskytuje často u dodavatelů pro automobilový průmysl

63 Nevhodný postup koupě informačního systému spočívá:  rozhodnutí o nákupu  výběrové řízení  rozhodnutí o dodavateli  seznámení s možnostmi implementace na podmínky výrobního podniku

64 Nevhodný postup koupě informačního systému spočívá  dodatečná specifikace požadavků  postupná implementace s dalšími požadavky vede k navýšení ceny a zpomalení vlastní implementace  zavedení systému

65 Vhodnější postup naznačuje následujících šest bodů: analýza současného toku informací formulace požadavků na strukturu a frekvenci dat pro jednotlivé stupně řízení výběrové řízení

66 Vhodnější postup naznačuje následujících šest bodů- pokračování zpřesnění požadavků na informační systém rozhodnutí o dodavateli implementace informačního systému


Stáhnout ppt "10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google