Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling"— Transkript prezentace:

1 10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling
Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

2 Logistické technologie
pomocí vhodných metod se v logistických systémech řídíme jednotlivé operace z hlediska jejich optimálního fungování cílem je požadovaná úroveň služeb s co nejnižšími náklady uspořádaný sled procesů, úkonů a operací nazýváme logistické technologie

3 Přehled logistických technologií
Quick Response Efficient Consumer Response Hub and Spoke Gross – docking Koncentrace skladové sítě

4 Logistické technologie - pokračování
Kombinovaná přeprava Automatická identifikace Počítači integrované technologie přípravy a řízení výroby i oběhu Komunikační technologie

5 Technologie “rychlá reakce” – Quick Response
na řetězce spotřebního zboží z výroby přes velkoobchod do maloobchodní sítě používat v USA v 80. letech minulého století u textilního a oděvního zboží zdokonalené řízení zásob a zajištění efektivity prostřednictvím urychlení toku zásob

6 Technologie “rychlá reakce” – Quick Response - pokračování
každý článek logistického řetězce - informace o prodeji, objednávkách a zásobách s ostatními články řetězce automatická identifikace a elektronická výměna dat prodeje jednotlivým zákazníkům a odvozené informace se v reálném čase předávají zpět všem článkům logistického řetězce přes výrobce až po dodavatele surovin

7 Přínosy technologie Quick Response
zrychlení toku informací a snížení stavu zásob úspora času v logistickém řetězci zmenšení nároků na skladování zkrácení doby odezvy růst zisku vzhledem k poklesu zásob, snižování nákladů a růst výnosů

8 Technologie Efficient Consumer Response
technologie propojuje logistické řetězce od dodavatelů přes výrobní závody, zprostředkovatele, distributory, velkoobchod až po maloobchod využívá automatickou identifikaci elektronickou výměnu dat a elektronický převod peněz

9 Technologie Efficient Consumer Response
Technologie se opírá o integraci řetězců, synchronní výrobu a kontinuální doplňování zásob zboží o uspořádání sortimentu do výrobkových skupin o plánovací aktivity při zavádění nových výrobků na trh o promoční strategii – promoční akce

10 Technologie Hub and Spoke
technologie spočívá ve sdružování (konsolidaci) menších zásilek do větších celků větší celky jsou po přepravě rozdruženy (dekonsolidovány) pružný svoz a rozvoz menších zásilek uskutečňují na kratší vzdálenosti menší nákladní automobily

11 Technologie Hub and Spoke - pokračování
doprava mezi centry je pravidelná železniční, kamionová, vodní i letecká jsou využívány kontejnery sloužící také jako dočasné skladovací prostory při konsolidaci a dekonsolidaci zásilek

12 Technologie Hub and Spoke - pokračování
K výhodám této technologie patří nižší náklady na dopravu odlehčení dopravním komunikacím K nevýhodám této technologie patří investiční náročnost použitelnost na delší přepravní vzdálenosti

13 Technologie Cross – Docking
začlenění distribučního centra jako článku do dodavatelského řetězce distribuční centrum třídí, kompletuje a expeduje zásilky přímo do jednotlivých prodejen v distribučním centru se zboží prakticky neskladuje

14 Technologie – koncentrace skladové sítě
využívá koncentraci skladové sítě spojené s centralizací skladů jedná se o soustředění rozptýlených skladů do několika automatizovaných velkoskladů technologie přispívá k snížení celkových logistických nákladů

15 Technologie – koncentrace skladové sítě - pokračování
Nákladové vazby jsou následující: snížení nákladů na financování zásob pokles nákladů na dopravní obsluhu velkoskladů růst nákladů na rozvoz zboží k jednotlivým odběratelům

16 Technologie – kombinovaná přeprava
druh intermodální přepravy hlavní část přepravy se uskutečňuje po silnici, železnici nebo vodní dopravou svoz a rozvoz zásilek provádí silniční doprava

17 Technologie – Automatická identifikace
využívá pasivních prvků procházejících logistickým řetězcem k přenosu informací mezi jeho jednotlivé články pasivní prvky -výrobky, díly, manipulační a přepravní jednotky, přepravní prostředky (přepravky, palety, kontejnery a další )

18 Informační a komunikační technologie
umožňují v logistických systémech efektivní přenos, zpracování a uchování dat v návaznosti na automatickou identifikaci technologie se velmi rychle vyvíjejí

19 Logistický controlling
logistické náklady představují významnou složku celkových nákladů obchodních a výrobních podniků zavádění controllingu nelze chápat jako všelék k řešení špatných ekonomických výsledků

20 Podnikový systém je možné vymezit následujícími vlastnostmi
sociálně technický systém ve smyslu výkonů ekonomická samostatnost vazby mezi jednotlivými složkami podniku otevřenost podnikového systému v závislosti na okolí

21 Podnikový systém je možné vymezit následujícími vlastnostmi - pokračování
dynamičnost a pravděpodobnost stavů systému podnikový systém musí být cílově orientovaný

22 U výrobního podniku přistupují k podnikovému systému další podsystémy
podsystém hodnotový podsystém plánovací a kontrolní podsystém informační podsystém organizační a další

23 Primární cíle managementu výrobního podniku
aktivně se přizpůsobit měnícímu se okolí zachovat a rozvíjet identitu podniku jediným úkolem je zachování životaschopnosti podniku

24 Primární cíle managementu výrobního podniku - pokračování
přizpůsobit se technickému pokroku daným inovacemi zachovat rovnováhu jednotlivých oblastí řízení – finanční, produkční, výrobkové, personální a informační

25 Controlling metoda řízení pro zvýšení účinnosti systému pomocí srovnávání skutečností a plánovaného stavu jedná se o zjišťování vzájemných odchylek, jejich vyhodnocování, hledání příčin odchylek a stanovovat opatření k nápravě důraz je kladen na systematičnost a komplexnost událostí v podniku

26 Controlling - pokračování
cílový stav - v podnikovém plánování, skutečný stav je patrný z výkaznictví úkolem controllingu je zpracování písemných podkladů pro sekvenční manažerské funkce (plánování a rozhodování ) controlling ( strategický, taktický a operativní )

27 Controlling - pokračování
strategický controlling je orientován na technologii, výrobky, služby, trhy, investice, výzkum a vývoj a na logistické řetězce operativní controlling optimalizuje věcné, časové a hodnotové parametry současných podnikových aktivit

28 Controlling - pokračování
implementace integrálního informačního systému je podmínkou pro zavedení controllingu, informace pro všechny úrovně řízení v celém toku materiálu řízení podle odchylek musí být orientováno na budoucnost podniku

29 Analýza odchylek zjistit zodpovědnost za odchylky skutečného stavu a cílového stavu stanovit příčiny odchylek navrhnou vhodná opatření

30 Základní funkce controllingu
plánovací funkce (koordinační a poradenská) informační funkce reporting

31 Principy filozofie controllingu
orientace na cíle – plánování cílů a jejich kontrole orientace na úzké profily – controlling poskytuje množství dat k odhalení úzkých míst orientace na budoucnost – controlling využívá minulost pro předcházení problémům v budoucnosti

32 Oddělení controllingu
začlenění oddělení controllingu je ovlivněno velikostí podniku a zásadami řízení oddělení controllingu jako štábní nebo jako liniový útvar štábní útvar má výhodu v nižší intenzitě prováděcích činností a ve větší možnosti vykonávání analytických činností

33 Oddělení controllingu - pokračování
štábní útvar vytváří napětí mezi manažery liniových útvarů controlling jako liniový útvar představuje větší odpovědnost a kompetence na úkor řešení operativních záležitostí materiály - oddělením controllingu musí být transparentní, objektivní s vymezenými pravidly vyhodnocování

34 Controlling v logistice
logistický controlling využívá ukazatele pro hodnocení logistických cílů logistické ukazatele - skladované a přepravované množství, skladové a dopravní kapacity, doby přepravy, doby skladování

35 Controlling v logistice - pokračování
logistické ukazatele musí charakterizovat změnu času (reakční doba na splnění zakázky pro finálního zákazníka) je nutné k logistickým výkonům přiřadit jen takové náklady, které tyto výkony vyvolávají

36 Soustava ukazatelů v logistice
Před vypracováním soustavy ukazatelů je nutné definovat následující parametry rozsah úkolů logistiky (objem a struktura výkonů) počet a kapacita nositelů úkolů časový interval sledování vzniku nákladů

37 Soustava ukazatelů v logistice - pokračování
ukazatele produktivity ( pracovníků a technických zařízení) ukazatele hospodárnosti ( poměr nákladů a výkonů) ukazatele jakosti ( stupně dosažení plánovaných cílů)

38 Soustava ukazatelů v logistice - pokračování
některé ukazatele vázané na úseky logistického řetězce velkým problémem je stanovení logistických nákladů, druhové členění nákladů a členění nákladů na fixní a variabilní základem kvalitní integrovaný logistický systém

39 Informační systémy v logistice – základní pojmy
pojem data lze chápat jako čísla, text, zvuk, obraz data mohou být primární (nejsou nijak upravována) a data sekundární (data upravená dle stanovených postupů) informace jsou data, kterým uživatel přisuzuje interpretací určitý význam

40 Informační systémy v logistice – základní pojmy
informaci nemůžeme skladovat, informace jako zdroj poznání- obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem hodnota informace - součástí interpretace, má subjektivní charakter databáze jsou soubory různým způsobem účelově uspořádaných dat

41 Informační systémy v logistice – základní pojmy
Informace - výsledkem poznání a myšlení informace jsou zdrojem obnovitelným, při použití dochází k jejich spotřebě kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi představuje konkurenční výhodu

42 Definice informačního systému z pohledu logistiky
Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení

43 Definice informačního systému z pohledu logistiky
systém pro logistiku - cílové chování, komponenty musí pracovat pro celý systém, splnění daného cíle změna v jednom prvku systému se dotkne všech ostatních prvků systému (prodejní oddělení prodá více výrobků, výrobní oddělení musí platit drahé přesčasy nebo nakupovat materiál za vyšší ceny)

44 Informační systém - pokračování
Informační systém se skládá z následujících komponent: hardware software orgware (soubor nařízení a pravidel definujících provozování a využívání informačního systému a technologií)

45 Informační systém se skládá z následujících komponent
peopleware ( adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí ) reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) dataware

46 Informační technologie
ke zpracování dat potřebujeme znalosti, nástroje a metody jako celek se nazývají informační technologie

47 Informační tok informační tok - fyzický pohyb prvotních dat i pohyb informací nutných k řízení logistických činností v podniku Informační tok se realizuje na základě souhrnu organizačních zásad technického zařízení pracovišť a lidí

48 Logistický informační systém
určen k podpoře celého logistického procesu logistický informační systém -efektivní řízení matertiálového toku součástí manažerského informačního systému podniku přehled logistických výkonů a jim odpovídajících nákladů

49 Logistický informační systém
Požadavky na logistický informační systém: integrovat strategické, taktické a operativní řízení kompletní logistické řetězce od nákupu, přes výrobu a distribuci zobrazovat změny v reálném čase informace o nákladech v řetězci

50 Logistický informační systém se skládá
z materiálového systému z řídícího systému z informačního systému z komunikačního systému

51 Materiálový systém připravuje suroviny, materiál, výrobky pro vstup do materiálového toku realizuje jejich hmotný pohyb (zadržuje, kumuluje, rozděluje ) uskutečňuje v daném čase a prostoru návaznost jednotlivých výrobních a obchodních operací

52 Materiálový systém Faktory ovlivňující úroveň materiálového toku jsou následující délka, intenzita a plynulost materiálového toku manipulační faktor a úzké profily velikost dávek, metody balení a ochrany

53 Faktory ovlivňující technicko – ekonomickou úroveň materiálového toku jsou následující
přepravní, skladovací a manipulační technika struktura a kvalifikační úroveň pracovníků úroveň organizace a řízení dislokace výrobních zdrojů a materiálně - technické základny

54 Řídící systém zahrnuje plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, provádění a kontrolu strategických, dispozičních a operativních logistických činností a operací

55 Informační systém zahrnuje výběr, pořizování, zpracování, kontrolu, uchování, přenos dat v požadované formě, struktuře a čase

56 Zavádění logistického informačního systému
implementace logistického řízení toku materiálu není možné bez existence činnosti integrálního informačního systému (obráceně je to možné)

57 Zavádění logistického informačního systému
Implementace informačního systému je vhodné realizovat v následujících krocích: vytvořit evidenci automatizovat integrovat optimalizovat

58 Kritické faktory implementace logistického informačního systému
chybná globální podniková strategie malá role vrcholového vedení při implementaci delegování implementace na nízkou úroveň zaměření informačního systému na partikulární zájmy odborných útvarů v podniku

59 Zavádění logistického informačního systému - pokračování
po implementaci informačního systému nedojde k výraznému snížení nákladů v řetězci po implementaci informačního systému náklady v řetězci stoupnou (koupě informačního systému a jeho implementace) pozitivní efekty po implementaci výrazně převýší náklady

60 Přínosy z implementace informačního systému jsou:
zvýšení kvality servisu pro zákazníka rychlá reakce podniku na změny efektivní rozhodování a zlepšení komunikace zvýšení produktivity a rentability podniku

61 Dodavatelé informačních systémů a informačních technologií
dilema univerzálnosti produktu a přijatelné ceny problémy s implementací subsystémů řízení nákupu, výroby a distribuce výrobků nejde pouze o integraci technologickou, ale i manažerskou

62 Dodavatelé informačních systémů a informačních technologií
převažuje komunikace a externí integrace elektronická komunikace (EDI) se vyskytuje často u dodavatelů pro automobilový průmysl

63 Nevhodný postup koupě informačního systému spočívá:
rozhodnutí o nákupu výběrové řízení rozhodnutí o dodavateli seznámení s možnostmi implementace na podmínky výrobního podniku

64 Nevhodný postup koupě informačního systému spočívá
dodatečná specifikace požadavků postupná implementace s dalšími požadavky vede k navýšení ceny a zpomalení vlastní implementace zavedení systému

65 Vhodnější postup naznačuje následujících šest bodů:
analýza současného toku informací formulace požadavků na strukturu a frekvenci dat pro jednotlivé stupně řízení výběrové řízení

66 Vhodnější postup naznačuje následujících šest bodů- pokračování
zpřesnění požadavků na informační systém rozhodnutí o dodavateli implementace informačního systému


Stáhnout ppt "10. přednáška – Logistické technologie a logistický controlling"

Podobné prezentace


Reklamy Google