Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.

2 Osnova netržní metody oceňování přírodních zdrojů hodnocení biotopů ČR příklad výpočtu ekologické újmy hodnocení ekosystémových služeb příklady výpočtů ES pro ČR

3 Metody oceňování netržních přírodních statků a externalit preferenční metodyexpertní metody Metody nepřímého zjišťování preferencí (Hedonické metody, metoda cestovních nákladů) Metody přímého zjišťování preferencí (Kontingentní hodnocení) metody hodnocení rizik metody nákladové metody ekosystémové Zdroj: podle Seják a kol., 2010

4 Preferenční metody přímé metody přímého odhalování preferencí zjišťování ochoty lidí platit za udržení či zlepšení kvality prostředí lidé samy oceňují hodnotu daného ekologického problému Metoda kontingentního hodnocení (contingent valuation method - CVM) –kontingentní - podmíněný způsobem placení –strukturovaný dotazník –přesně popsat hodnocený statek a jeho případnou změnu –účastník šetření je uveden do pozice kupujícího –účastník si musí právo na zlepšení stavu ŽP zaplatit http://arnika.org/soubory/obrazky/fotogalerie/2009-05- 27_vyzkum_wageningen_smichovske_nadrazi_losak/thumbs/phoca_ thumb_l_9.jpg http://arnika.org/soubory/obrazky/fotogalerie/2009-05- 27_vyzkum_wageningen_smichovske_nadrazi_losak/thumbs/phoca_th umb_m_2.jpg

5 Preferenční metody nepřímé Hedonická metoda metoda zohledňuje preferenci lidí ke kvalitě životního prostředí kvalita životního prostředí se odráží i v ceně soukromého statku (např. nemovitosti) vyšší cena rekreačního objektu v blízkosti lesa Metoda cestovních či dopravních nákladů předpoklad - peníze a čas které lidé vynakládají na cestování do přírody jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky slouží pro měření hodnot a užitků z rekreačních a krajinně estetických funkcí přírody předmětem zájmu jen užitná hodnota Nevýhoda - rekreační oblasti mají nízkou cenu vstupu - špatný odhad poptávky tradičním způsobem http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_mb8lj0MSX9lOxXYolxA80noLjW 7U2ZtlPIzxJmosXZ91ekKx_A http://files.video-soloform.webnode.cz/200003007- 720f473096/n%C3%A1klady%20doprava.PNG

6 Expertní metody Metody ekosystémové –vyjadřují kolik by stálo zabezpečovat jednotlivé služby ekosystémů náhradní antropogenní cestou Metody nákladové –vychází z nákladů nutných k prevenci poškozování přírodního statku nebo z nákladů na hrazení či obnovení tohoto statku –např. náklady na obnovu mokřadů Metody hodnocení rizik –vychází z měření škod při zhoršování životního prostředí –Metoda funkce škod jedná se o identifikaci fyzické škody a následně o kalkulaci peněžní hodnoty pro každou složku ŽP http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1GFJ1rv4fnd Gf9bmLYR6J1_cfBFWGmEA03VUZH1v0hLu34K53 http://i.idnes.cz/08/071/org/TOM241d99_sumava_ certovo_jezero.jpg Čertovo jezero

7 Metody hodnocení biotopů a ekosystémů celková peněžní hodnota služeb ekosystémů je nekonečná a nelze ji tedy peněžně ocenit je možné oceňovat její nositele, tedy biotopy (stanoviště) rozdělení území na typy biotopů každý typ biotopu je bodově ohodnocen podle několika ekologických charakteristik informace o relativní ekologické významnosti jednotlivých typů biotopů biotopy oceněny podle úrovně svých ekologických funkcí a nákladů nutných na obnovu těchto funkcí vzorem pro metodu pro ČR byl využit přístup pro oceňování ekologických funkcí uplatněný v Hesensku (spolková země Německa) http://botany.cz/foto/rybnicky1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Tourbi%C3%A8re_03_-_Parc_de_Frontenac_- _Juillet_2008.jpg/350px-Tourbi%C3%A8re_03_-_Parc_de_Frontenac_-_Juillet_2008.jpg Mangrove

8 hodnota pro určitý typ biotopu byla získána z hodnocení osmi ekologických a ekonomických faktorů či charakteristik od 1 do 6 bodů. 1. zralost typu biotopu - vývojové fylogenetické stáří biotopu a jeho druhů 2. přirozenost typu biotopu - 6 bodů zcela přírodní,1 bod zcela antropogenní 3. diverzita struktur typu biotopu - 6 bodů za všechny vegetační patra 4. diverzita druhů typu biotopu - body podle počtu všech druhů 5. vzácnost typu biotopu - body podle vzácnosti a četnosti biotopu 6. vzácnost druhů typu biotopu - body podle počtu ohrožených druhů 7. citlivost (zranitelnost) typu biotopu - body podle míry přirozené i antropogenní ovlivnitelnosti existenčních stanovištních podmínek biotopu 8. ohrožení typu biotopu - body podle závislosti na ubývání četnosti a plochy Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky násoben součtem bodů za druhé čtyři charakteristiky a výsledek, který je vztažen k maximálnímu možnému počtu bodů (576) je násoben 100. [( (1 + 2 + 3 + 4) * (5 + 6 + 7 + 8) ) / 576 ] * 100 = počet bodů (3 až 100) Hodnocení biotopů BVM

9 Hodnocení biotopů (metoda BVM) 138 přírodních a přírodě blízkých 54 antropogenně ovlivněných biotopů. několik kategorií biotopů: biotopy přírodní a přírodě blízké - biotopy NATURA 2000 Biotopy přírodě vzdálené a přírodě cizí (označené X) Biotopy přírodě cizí s omezenou biotou (označené XX) bodová hodnota typu biotopu (vztažená na 1 m 2 ) ukazuje jeho relativní ekologický význam ve vztahu k ostatním biotopům ČR. http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/photos/Kanoury/Kanoury_07- 06-2003_2.jpg http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u22/Kontinu%C3%A1ln%C4%9B%20zplavovan%C3%A1%20louka.jpg

10 Peněžní hodnocení biotopů ohodnocení typu biotopu poskytuje pouze relativní hodnotu vyjádřenou množstvím bodů potřeba stanovit peněžní hodnotu jednoho bodu vyhodnoceno 140 revitalizačních akcí v ČR u každého opatření zjištěn celkový bodový rozdíl mezi ekologickými hodnotami před a po zásahu hodnota jednoho bodu –vypočtena z revitalizačních akcí –zvýšení ekologických funkcí biotopu o jeden bod –v roce 2003 - 12,36 Kč –v roce 2012 - 14,50 Kč http://www.dotace.nature.cz/res/data/000205_05_000576.jpg?seek=1219922991

11 Využití metody BVM při územním plánování a rozhodování pro politická rozhodnutí pro kvantifikace ekologické újmy na přírodě a krajině Příklad propojení metody BVM a satelitního snímkování byly zjištěny změny ve vývoji hodnoty přírodního kapitálu ČR v roce 2000 - 17 600 mld. Kč v roce 1990 - 17 000 mld. Kč od 90. let 20. stol. - pozitivní ekologické změny způsobené přeměnou části orných půd na louky a pastviny mírný nárůst plochy lesů http://www.gisat.cz/images/upload/355cb_slf-ilu2.jpg

12 Zdroj: Seják et al. 2010

13 Příklad výpočtu BVM a ekologické újmy před realizací biotop XT3 - Intenzivní nebo degradované mezofilní louky - 13 bodů, rozloha 1 ha (10 000 m 2 ) výpočet BVM = bodová hodnota x národní hodnota bodu v Kč x rozloha území v m 2 výpočet BVM = 13 x 14,50 x 10 000 m 2 = 1885000 Kč Po realizaci – zastavěná plocha – Plošně zastavěné území s minimální vegetací – 0 bodů Ekologická újma: 1885000 – 0 = 1 885 000 Kč

14 4. Roční ekosystémové služby (před realizací) Podpora biodiverzity = body BVM x 14,50 Kč x 0,05 Podpora biodiverzity = 13x14,5 x10 000 x 0,05 = 94250 Kč Produkce O 2 = O 2 [kg.m -2.rok -1 ] x 700 (přepočet na litr O 2 ) x 0,50 Kč x rozloha Produkce O 2 = 700 x 0,5 x 10 000 = 350 000 Kč Klimatizační služba = množství odpařených litrů [l.m -2.rok - 1 ] x 1,4 kWh (0,7 kWh chlazení, 0,7 kWh oteplování) x 2 Kč (cena vyrobené kWh) Klimatizační služba = 400 x 1,4 x 2 x 10 000 = 11 200000 Kč

15 4. Roční ekosystémové služby (po realizaci) výstavba rodinných dvoupatrových domů Podpora biodiverzity = 0 Kč Produkce O 2 = 0 kč Klimatizační služba = 242 x 1,4 x 2 x 10 000 = 6776000 Kč Ekologická újma = ES před – ES po Ekologické újma = 14 794 250 – 6 776000 Roční ekologická újma = 8 018 250 Kč

16 Úroveň celé České republiky - příklad změn hodnot biodiverzity (využití Corine – LC) CLC Celkov á bodov á hodnota [body] Bodov á hodnota [body.m -2 ] Peněžn í hodnota [miliardy Kč] Peněžn í hodnota [Kč.m -2 ] 1990144065476735718,2717777 226 2000a147054590937118,6518146 231 2000b149078323575718,9018426 234 2006149723244084118,9818475 235

17 Σ 182770 miliard Kč Hodnota 4 vybraných služeb ekosystémů na úrovni ČR : klimatizační, podpora malého vodního cyklu, podpora biodiverzity (BVM), produkce O 2 Česká republika Ø 2317 Kč.m -2 Zdroj: Seják et al. 2010

18 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR Vačkár et al., 2014,Shrnutí výstupů projektu TD010066, AOPK

19 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR Vačkár et al., 2014, Shrnutí výstupů projektu TD010066

20 Další hodnocení ES expertní přístupy pro odhadu ceny za náhradní ekosystémové služby antropogenní cestou Příklad – projekt Biosféra 2 experiment amerických vědců v Arizoně 8 dobrovolníků mělo přežít po dobu dvou let ve skleníkovém prostředí s uměle vytvořenými ekosystémy projekt stál 300 mil. dolarů - ale již po pěti měsících bylo nutno dodávat kyslík pro udržení atmosféry z toho vyplývá hodnota přírodního kapitálu biosféry Země nejméně ve výši 165 tis. bilionů USD (neboli 165x1015). přepočet na roční tok služeb světových ekosystémů při diskontu 5% znamená 8 tis. bilionů USD (8x10 15 ), což 500x převyšuje hodnotu ročního světového HDP. V ČR experiment s CO 2 na smrkovém porostu na Bílém Kříži v Beskydech

21 Projekt Biosféra 2 http://img6.ct24.cz/cache/616x347/article/26/2578/257731.jpg Dnes patří tento areál Kolumbijské univerzitě. http://www.b2science.org/

22 Pokusné voliéry na Bílém Kříži, kde se zvyšuje množství CO2. http://abicko.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/abicko/ 2012/10/images/20_3.jpg http://www.czechglobe.cz/

23 Použitá literatura AOPK, http://portal.nature.cz Seják, J., Dejmal, I., Petříček, V., Cudlín, P., Míchal, I., Černý, K., Kučera, T., Vyskot, I., Strejček, J., Cudlínová, E., Cabrnoch, J., Šindler, M., Prokopová, M., Kovář, J., Kupka, M., Ščasný, M., Šafařík, M., Roušalová, Š., Stejskal, V., Zapletal, J., 2003: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, 422 p. Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M., Petříček, V., Guth, J., Chuman, T., Romportl, D., Skořepová, I., Vacek, V., Vyskot, I., Černý, K., Hesslerová, P., Burešová, R., Prokopová, M., Plch, R., Engstová, B., Stará, L., 2010: Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky, FŽP UJEP, 197 p. Seják, J., 2011:Přednášky z předmětu Hodnocení služeb ekosystému, přednášených na FŽP ČZU v akademickém roce 2011/2012.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google