Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb"— Transkript prezentace:

1 Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb
Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.

2 Osnova netržní metody oceňování přírodních zdrojů hodnocení biotopů ČR
příklad výpočtu ekologické újmy hodnocení ekosystémových služeb příklady výpočtů ES pro ČR

3 Metody oceňování netržních přírodních statků a externalit
preferenční metody expertní metody Metody přímého zjišťování preferencí (Kontingentní hodnocení)   Metody nepřímého zjišťování preferencí (Hedonické metody, metoda cestovních nákladů) metody nákladové metody hodnocení rizik metody ekosystémové Zdroj: podle Seják a kol., 2010

4 Preferenční metody přímé
metody přímého odhalování preferencí zjišťování ochoty lidí platit za udržení či zlepšení kvality prostředí lidé samy oceňují hodnotu daného ekologického problému Metoda kontingentního hodnocení (contingent valuation method - CVM) kontingentní - podmíněný způsobem placení strukturovaný dotazník přesně popsat hodnocený statek a jeho případnou změnu účastník šetření je uveden do pozice kupujícího účastník si musí právo na zlepšení stavu ŽP zaplatit

5 Preferenční metody nepřímé
Hedonická metoda metoda zohledňuje preferenci lidí ke kvalitě životního prostředí kvalita životního prostředí se odráží i v ceně soukromého statku (např. nemovitosti) vyšší cena rekreačního objektu v blízkosti lesa Metoda cestovních či dopravních nákladů předpoklad - peníze a čas které lidé vynakládají na cestování do přírody jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky slouží pro měření hodnot a užitků z rekreačních a krajinně estetických funkcí přírody předmětem zájmu jen užitná hodnota Nevýhoda - rekreační oblasti mají nízkou cenu vstupu - špatný odhad poptávky tradičním způsobem

6 Expertní metody Metody ekosystémové
vyjadřují kolik by stálo zabezpečovat jednotlivé služby ekosystémů náhradní antropogenní cestou Metody nákladové vychází z nákladů nutných k prevenci poškozování přírodního statku nebo z nákladů na hrazení či obnovení tohoto statku např. náklady na obnovu mokřadů Metody hodnocení rizik vychází z měření škod při zhoršování životního prostředí Metoda funkce škod jedná se o identifikaci fyzické škody a následně o kalkulaci peněžní hodnoty pro každou složku ŽP Čertovo jezero

7 Metody hodnocení biotopů a ekosystémů
celková peněžní hodnota služeb ekosystémů je nekonečná a nelze ji tedy peněžně ocenit je možné oceňovat její nositele, tedy biotopy (stanoviště) rozdělení území na typy biotopů každý typ biotopu je bodově ohodnocen podle několika ekologických charakteristik informace o relativní ekologické významnosti jednotlivých typů biotopů biotopy oceněny podle úrovně svých ekologických funkcí a nákladů nutných na obnovu těchto funkcí vzorem pro metodu pro ČR byl využit přístup pro oceňování ekologických funkcí uplatněný v Hesensku (spolková země Německa) Mangrove

8 Hodnocení biotopů BVM hodnota pro určitý typ biotopu byla získána z hodnocení osmi ekologických a ekonomických faktorů či charakteristik od 1 do 6 bodů. 1. zralost typu biotopu - vývojové fylogenetické stáří biotopu a jeho druhů 2. přirozenost typu biotopu - 6 bodů zcela přírodní,1 bod zcela antropogenní 3. diverzita struktur typu biotopu - 6 bodů za všechny vegetační patra 4. diverzita druhů typu biotopu - body podle počtu všech druhů 5. vzácnost typu biotopu - body podle vzácnosti a četnosti biotopu 6. vzácnost druhů typu biotopu - body podle počtu ohrožených druhů 7. citlivost (zranitelnost) typu biotopu - body podle míry přirozené i antropogenní ovlivnitelnosti existenčních stanovištních podmínek biotopu 8. ohrožení typu biotopu - body podle závislosti na ubývání četnosti a plochy Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky násoben součtem bodů za druhé čtyři charakteristiky a výsledek, který je vztažen k maximálnímu možnému počtu bodů (576) je násoben 100. [( ( ) * ( ) ) / 576 ] * 100 = počet bodů (3 až 100)

9 Hodnocení biotopů (metoda BVM)
138 přírodních a přírodě blízkých 54 antropogenně ovlivněných biotopů. několik kategorií biotopů: biotopy přírodní a přírodě blízké - biotopy NATURA 2000 Biotopy přírodě vzdálené a přírodě cizí (označené X) Biotopy přírodě cizí s omezenou biotou (označené XX) bodová hodnota typu biotopu (vztažená na 1 m2) ukazuje jeho relativní ekologický význam ve vztahu k ostatním biotopům ČR.

10 Peněžní hodnocení biotopů
ohodnocení typu biotopu poskytuje pouze relativní hodnotu vyjádřenou množstvím bodů potřeba stanovit peněžní hodnotu jednoho bodu vyhodnoceno 140 revitalizačních akcí v ČR u každého opatření zjištěn celkový bodový rozdíl mezi ekologickými hodnotami před a po zásahu hodnota jednoho bodu vypočtena z revitalizačních akcí zvýšení ekologických funkcí biotopu o jeden bod v roce ,36 Kč v roce ,50 Kč

11 Využití metody BVM při územním plánování a rozhodování
pro politická rozhodnutí pro kvantifikace ekologické újmy na přírodě a krajině Příklad propojení metody BVM a satelitního snímkování byly zjištěny změny ve vývoji hodnoty přírodního kapitálu ČR v roce  600 mld. Kč v roce  000 mld. Kč od 90. let 20. stol. - pozitivní ekologické změny způsobené přeměnou části orných půd na louky a pastviny mírný nárůst plochy lesů

12 Zdroj: Seják et al. 2010

13 Příklad výpočtu BVM a ekologické újmy
před realizací biotop XT3 - Intenzivní nebo degradované mezofilní louky - 13 bodů, rozloha 1 ha ( m2 ) výpočet BVM = bodová hodnota x národní hodnota bodu v Kč x rozloha území v m2 výpočet BVM = 13 x 14,50 x m2 = Kč Po realizaci – zastavěná plocha – Plošně zastavěné území s minimální vegetací – 0 bodů Ekologická újma: – 0 = Kč

14 4. Roční ekosystémové služby (před realizací)
Podpora biodiverzity = body BVM x 14,50 Kč x 0,05 Podpora biodiverzity = 13x14,5 x x 0,05 = Kč Produkce O2 = O2 [kg.m-2.rok-1] x 700 (přepočet na litr O2) x 0,50 Kč x rozloha Produkce O2 = 700 x 0,5 x = Kč Klimatizační služba = množství odpařených litrů [l.m-2.rok-1] x 1,4 kWh (0,7 kWh chlazení, 0,7 kWh oteplování) x 2 Kč (cena vyrobené kWh) Klimatizační služba = 400 x 1,4 x 2 x = Kč

15 4. Roční ekosystémové služby (po realizaci)
výstavba rodinných dvoupatrových domů Podpora biodiverzity = 0 Kč Produkce O2 = 0 kč Klimatizační služba = 242 x 1,4 x 2 x = Kč Ekologická újma = ES před – ES po Ekologické újma = – Roční ekologická újma = Kč

16 Úroveň celé České republiky - příklad změn hodnot biodiverzity (využití Corine – LC)
CLC Celková bodová hodnota [body] Bodová hodnota [body.m-2] Peněžní hodnota [miliardy Kč] Peněžní hodnota [Kč.m-2] 1990 18,27 17777 226 2000a 18,65 18146 231 2000b 18,90 18426 234 2006 18,98 18475 235

17 malého vodního cyklu, podpora biodiverzity (BVM), produkce O2
Hodnota 4 vybraných služeb ekosystémů na úrovni ČR : klimatizační, podpora malého vodního cyklu, podpora biodiverzity (BVM), produkce O2 Česká republika Σ miliard Kč Ø Kč.m-2 Zdroj: Seják et al. 2010

18 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR
Vačkár et al., 2014,Shrnutí výstupů projektu TD010066, AOPK

19 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR
Vačkár et al., 2014,Shrnutí výstupů projektu TD010066

20 Další hodnocení ES expertní přístupy pro odhadu ceny za náhradní ekosystémové služby antropogenní cestou Příklad – projekt Biosféra 2 experiment amerických vědců v Arizoně 8 dobrovolníků mělo přežít po dobu dvou let ve skleníkovém prostředí s uměle vytvořenými ekosystémy projekt stál 300 mil. dolarů - ale již po pěti měsících bylo nutno dodávat kyslík pro udržení atmosféry z toho vyplývá hodnota přírodního kapitálu biosféry Země nejméně ve výši 165 tis. bilionů USD (neboli 165x1015). přepočet na roční tok služeb světových ekosystémů při diskontu 5% znamená 8 tis. bilionů USD (8x1015), což 500x převyšuje hodnotu ročního světového HDP. V ČR experiment s CO2 na smrkovém porostu na Bílém Kříži v Beskydech

21 Projekt Biosféra 2 Dnes patří tento areál Kolumbijské univerzitě.
Dnes patří tento areál Kolumbijské univerzitě.

22 Pokusné voliéry na Bílém Kříži , kde se zvyšuje množství CO2.

23 Použitá literatura AOPK, http://portal.nature.cz
Seják, J., Dejmal, I., Petříček, V., Cudlín, P., Míchal, I., Černý, K., Kučera, T., Vyskot, I., Strejček, J., Cudlínová, E., Cabrnoch, J., Šindler, M., Prokopová, M., Kovář, J., Kupka, M., Ščasný, M., Šafařík, M., Roušalová, Š., Stejskal, V., Zapletal, J., 2003: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, 422 p. Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M., Petříček, V., Guth, J., Chuman, T., Romportl, D., Skořepová, I., Vacek, V., Vyskot, I., Černý, K., Hesslerová, P., Burešová, R., Prokopová, M., Plch, R., Engstová, B., Stará, L., 2010: Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky, FŽP UJEP, 197 p. Seják, J., 2011:Přednášky z předmětu Hodnocení služeb ekosystému, přednášených na FŽP ČZU v akademickém roce 2011/2012.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oceňování biotopů a ekosystémových funkcí a služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google