Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Hana Pátrová Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 22. 5. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Hana Pátrová Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 22. 5. 2015."— Transkript prezentace:

1 Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Hana Pátrová Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 22. 5. 2015

2 Obsah prezentace 1.základní informace k bilaterálnímu fondu (BFB) 2.předložení žádosti v IS CEDR 3.předložení zprávy o iniciativě 4.často kladené dotazy

3 Bilaterální fond na programové úrovni: -opatření „A“ – hledání partnerů -opatření „B“ – posilování bilaterální spolupráce Účel: -pro navazování a prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty z donorských států či mezinárodními organizacemi během implementace projektů -pro jednorázové a doplňkové iniciativy ve schválených projektech -není určen pro financování plánovaných projektových aktivit 1. Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ – základní informace

4 min. a max. výše grantu -výše grantu v rozmezí 50 000 – 500 000 Kč -proplácení ex-post v 100 % výši skutečně vynaložených výdajů -v Kč -na základě předložené žádosti -Základním dokumentem: Pokyn pro žadatele a příjemce – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření „B“ -ke stažení na www.eeagrants.cz / www.norwaygrants.cz v části Bilaterální spoluprácewww.eeagrants.czwww.norwaygrants.cz

5 oprávněné iniciativy -studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how a přenosu nejlepší praxe -bilaterální setkání, workshopy, semináře -konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů -podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a donorskými státy -prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních partnerství

6 způsobilé výdaje -poplatky a cestovní výdaje spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech; -cestovní výdaje na studijní cesty do zahraničí; -výdaje na cestu, per diems a odměny pro hostující experty; -výdaje na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a ekonomických analýz; -výdaje spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních jednání a workshopů, tlumočení a překlady pracovních materiálů; -výdaje spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení bilaterálních vztahů; -poplatky za externí poradenství.

7 partneři k realizaci iniciativy

8 1.vyhlášení otevřené výzvy pro BFB 2.KP předloží Žádost o uvolnění prostředků z Fondu (min. 30 dní před iniciativou nebo dle potřeb pro VZ/VZMR)-> kontrola formální stránky žádosti 3.schválení/zamítnutí žádosti 4.vydání právního aktu postup implementace

9 náležitosti žádosti o iniciativu -zprostředkovatel Fondu kontroluje: -oprávněnost žadatele -oprávněnost navrhovaných iniciativ -způsobilost výdajů vč. stanovených limitů -duplicitu čerpání finanční podpory pro bilaterální vztahy z jiných fondů

10 1.realizace iniciativy / změnové řízení 2.KP předloží Zprávu o implementaci iniciativy (předložení do 1 měsíce od ukončení realizace poslední schválené aktivity)-> kontrola formální stránky zprávy a příloh (žádost o platbu) 3.schválení/vyzvání k doplnění 4.Zprostředkovatel Fondu provede platbu na účet KP zpráva o implementaci

11 2. postup předložení žádosti o iniciativu

12 zpracování žádosti -stavy žádosti v IS CEDR: - Příprava žádosti = žadatel vyplňuje žádost. K tomu, aby byla předložena, musí zvolit přechod do stavu „Podání žádosti“. -Posouzení žádosti = žádost byla předložena žadatelem v IS CEDR a probíhá její hodnocení -Doplnění žádosti = žádost byla vrácena zpět žadateli s výzvou k jejímu doplnění -Žádost zamítnuta = žadatel byl informován prostřednictvím nástěnky (žádost iniciativy) o zamítnutí žádosti, do příloh žádosti byl vložen dopis o zamítnutí -Příprava právního aktu = žádost byla schválena, žadatel již obdržel vyrozumění o schválení žádosti, je připravován právní akt -Právní akt vydán = Proces hodnocení byl ukončen, je možné realizovat případné změny

13 Hlavní menu Založení projektu

14 Stejný postup vyplňování, jako při tvorbě žádosti o realizaci projektu

15

16 Po vyplnění údajů ve všech záložkách žádosti a poli Bankovní účet lze vygenerovat žádost o grant

17 Vygenerování dokumentu žádosti o grant

18 Až po podepsání dokumentu lze žádost předložit

19 Podání žádosti k posouzení

20 3. postup předložení zprávy o iniciativě

21 stavy zprávy a ŽoP v IS CEDR -Zpracování zprávy = konečný příjemce vyplňuje zprávu o iniciativě. Ke zprávě musí být přiložena žádost o platbu (ŽoP). -Doplnění zprávy = zpráva byla vrácena zpět konečnému příjemci k jejímu doplnění -Připravení k podání = ŽoP je kompletně vyplněna, údaje mohou být přehrány do zprávy -Vrácení ŽoP ke zpracování = je potřeba doplnit údaje v ŽoP – tzn. dojde k aktivování všech záložek ŽoP k jejich úpravám -Podání zprávy ke kontrole = zpráva a ŽoP jsou kompletně vyplněny -Obsahová a finanční kontrola zprávy = zpráva byla předána ke kontrole Zprostředkovateli fondu -Oficiální předložení zprávy = zpráva a ŽoP obsahují všechny potřebné informace - konečný příjemce elektronicky podepíše finální verzi zprávy, která je v přílohách zprávy ve formátu PDF -Schválená zpráva = proces kontroly byl ukončen, finanční prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce -Zrušená zpráva = zpráva byla předložena bez ŽoP, musí být založena nová

22 Vyplnění zprávy o realizaci iniciativy BFB

23 Popis postupu projektu = iniciativy

24 Čerpání rozpočtu – pro vyplnění konkrétních finančních údajů je nutné přiložit ke zprávě také ŽoP = žádost o platbu

25 Žádost o platbu byla založena – je možné vyplnit finanční údaje

26 Seznam výdajů v žádosti o platbu

27 Platební doklady

28 Nahrání finančních údajů do zprávy o iniciativě

29 Vrácení ŽoP k dopracování – je možné znovu upravit finanční údaje

30 Pokud je vše vyplněno, je možné zprávu, spolu s žádostí o platbu, předat ke kontrole Zprostředkovateli fondu

31 Kontrola zprávy a ŽoP - Po předložení zprávy a ŽoP ke kontrole probíhá kontrola zprávy, ŽoP a všech příloh ze strany Zprostředkovatele fondu. -Pokud je konečný příjemce vyzván k oficiálnímu předložení zprávy, podepíše dokument v přílohách (Dokument zprávy o realizaci projektu). -Po předložení podepsaného dokumentu je zpráva schválena, tzn. konečnému příjemci jsou převedeny na účet finanční prostředky ve výši, v jaké byly schváleny v ŽoP.

32 4. Často kladené dotazy 1.Je uznatelným výdajem mzda českého experta? Mezi uznatelnými výdaji ve výzvě mzdové náklady uváděny nejsou. Pokud ale pracovníci projektu pojedou na služební cestu do Norska, bude to v jejich pracovní době. Odpověď: V rámci BFB je pro české experty počítáno s náklady na cestu do zahraničí, ubytování apod. a také dietami, které v sobě zahrnují stravné a kapesné, které je vypočteno vždy pro konkrétní zemi.

33 FAQs 2.Ve schváleném projektu nemáme žádného partnera z donorského státu. Rádi bychom ale podnikli studijní cestu na instituci, která má dlouhodobé zkušenosti s analýzami, které budeme provádět a také se obecně zabývá problematikou našeho projektu. Pokud by tato instituce měla s naší studijní cestou nějaké náklady, byly by uznatelné? Odpověď: Ano. Výdaje zahraničního partnera by byly uznatelné (samozřejmě dle jejich charakteru a pravidel způsobilosti výdajů), výdaje zahraničního partnera poté vyúčtovává žadatel o iniciativu (vizte kapitolu IX. Pokynu pro žadatele a příjemce).

34 3.Jsou v rámci pravidel BFB uznatelné náklady i pro českého partnera konkrétního projektu? Odpověď: Ano, výdaje partnera jsou uznatelné. Avšak žadatelem o iniciativu musí být vždy konečný příjemce projektu a výdaje partnera (jak českého tak zahraničního) by byly výdaje, které uvede žadatel do žádosti. Žadatel je bude všechny nakonec vyúčtovávat dle standardních pravidel uvedených v Pokynech NKM pro způsobilé výdaje. V žádosti vždy musí figurovat partner z donorského státu nebo mezinárodní organizace. FAQs

35 Děkuji za pozornost. Další dotazy k Bilaterálnímu fondu – opatření „B“ je možné zasílat na adresu fmrealizace@mfcr.cz fmrealizace@mfcr.cz Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“


Stáhnout ppt "Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Hana Pátrová Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 22. 5. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google