Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.)
JUDr. Klára Kořínková, Ph.D. advokátka Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2 Tel.: Tel.:

2 NÁHRADA ŠKODY § 3079 – právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti OZ se posuzuje podle dosavadních právních předpisů § 3028 – pro porušení smluvní povinnosti může být ujednáno mezi stranami, že se jejich práva a povinnosti budou řídit OZ

3 NÁHRADA ŠKODY MAJETKOVÁ A NEMAJ.ÚJMA
Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody) Nebyla-li povinnost odčinit jinému majetkovou újmu výslovně sjednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zákon. Povinnost nahradit nemajetkovou újmu se posoudí jako povinnost uhradit škodu § 2894 – definice škody (dříve dovozována pouze judikaturou = škoda = újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného § 2951 (ušlý zisk) škoda-poškození stroje, ušlý zisk -nemožnost vyrábět

4 NÁHRADA ŠKODY OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST
§ 2895 – škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech stanovených zvlášť zákonem. liberační důvody – škůdce prokáže, že neporušil objektivní standard chování – př. § 2927

5 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 2896 – jednostranně nelze omezit nebo vyloučit povinnost k náhradě škody nebo újmy – 25 Cdo 2471/2000 – odkládání věcí, „pozor, zlý pes“ § 2898 – smluvně lze, nemusí být písemná forma – limitace škody (dříve § 574/2- nemožnost vzdát se práv, která vzniknou budoucnu, kog., ale ZP tradičně 4,5 nás. prům.výd.) přirozené právo – škoda na zdraví škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti slabší smluvní strana - spotřebitel

6 VYBRANÁ USTANOVENÍ NOZ- prevence
§ 2899 – nové – kdo na sebe přijal nebezpečí oběti, byť za okolností, že to lze považovat za neprozřetelné, nevzdal se práva na NŠ proti tomu, kdo ji způsobil Př. Někdo se vrhne před střelce, aby zabránil postřelení jiného

7 VYBRANÁ USTANOVENÍ OZ – prevence
§ – obdoba § 415 OZ, ale volnější, nastupuje, pokud není konkrétní norma Vyžadují to okolnosti nebo zvyklosti, budou se zkoumat okolnosti případu Porušení oznamovací a zabraňovací povinnosti 25 Cdo 2258/2008 (cyklista s. 15 let bez helmy, spoluvina)

8 VYBRANÁ USTANOVENÍ OZ prevence
§ 2901 – zakročovací povinnost – vyžadují-li to okolnosti případu (25 Cdo 2647/2004 – obec) § 2902 – (§377 obch. zák.)oznamovací povinnost škůdce– př. u úplatné smlouvy, oznámit pád sněhu apod. (25 Cdo 2264/2000) § 2903 – zakročovací povinnost poškozeného (§417 o.z. – lze použít i 25 Cdo 2647/2004), způsob přiměřený okolnostem, § 2904 – odpovědnost za náhodu (vis maior – 25 Cdo 2911/2006)

9 VYBRANÁ USTANOVENÍ prevence
§ 2905 – nutná obrana – odvrací útok § 2906 – krajní nouze – odvrací nebezpečí § 2907 – omluvitelné vzrušení mysli – př. začne hořet na balkóně a já vytopím dům § 2908 – náhrada v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil

10 OBECNÁ USTANOVENÍ § 2909 – dobré mravy 33 Cdo 236/2005 –měřítko etického hodnocení konkr. situací § 2910 – porušení zákona, vyžaduje se zavinění, to se presumuje – spojka „a“ - § 420 o.z., § 373 obch.zák., škoda, příčinná souvislost, zavinění § 2911 § 2911, § 2912 – domněnky nedbalosti – vyvratitelná § 2911

11 OBECNÁ USTANOVENÍ § 2914 – odpovědnost zaměstnavatele – obdoba § 420 odst. 2 OZ § 2915 – odst. 1) pravidlo solidární povinnosti – i v případě, že se více osob dopustí samostatných činů § 2915 – odst. 2) dílčí povinnosti – podle účasti na škodlivém výsledku, míra pravděpodobnosti

12 OBECNÁ USTANOVENÍ § 2918 – spoluzavinění – obdoba § 441 OZ
25 Cdo 1427/2001 –byla-li škoda způsobena výlučně poškozeným, nese ji sám

13 ZVLÁŠTNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY
§ 2920, § 2921 – odpovědnost nezletilých, kdo zanedbal dohled, odpovídá společně R44/74 § 2923 – škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi – culpa in eligendo

14 ZVL. SKUTK. PODST. -ŠKODA Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
§ Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

15 ZVL. SKUTK. P – Š. ZPŮS. PROVOZEM ZVLÁŠŤ NEBEZP.
 § kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče, zprostí - zvnějšku vyšší moc nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-li se další důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu.

16 ZVL.SKUTK. PODST.– Š. ZPŮS. PROVOZEM ZVL.NEBEZP.
DEFINICE PROVOZU nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody provozuje se továrním způsobem nebo výbušná nebo podobně nebezpečná látka – vyvratitelná domněnka alternativní příčinná souvislost – odst. 2

17 ZVL.SK.P.-ŠKODA Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
§ Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou. Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

18 ZVL.SK.P. –Š. Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Provozovatel – vlastník § 16 zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 2932 – střet dvou provozů Použitelná judikatura:R20/1975, R30/1979, R 46/1979, 25Cdo 282/2012, 974/2002, 238/2002

19 ZVL.SK.P. -ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVÍŘETEM
§ způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. § 494 NOZ – smysly nadaný tvor

20 ZVL. SK.P.-ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVÍŘETEM
§ 2934 – zvíře k výkonu povolání, osoba se zdravotním postižením § 2935 – svémocné odnětí zvířete

21 ZVL. SK.P. -ŠKODA ZPŮSOBENÁ VĚCÍ
§ Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb. KONEC OBJ. ODPOVĚDNOSTI § 421 a) OZ!

22 ODPOVĚDNOST ZDR. ZAŘÍZENÍ
postup „lege artis“ – čl. 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. m.s., zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 7 Tdo 219/2005 (definice, chybná diagnóza a nevyužití dostupných léčebných metod)

23 ZVL. SK. P. -ŠKODA ZPŮSOBENÁ VĚCÍ
§ Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě. Způsobila-li škodu věc pádem nebo vyhozením z místnosti nebo podobného místa, nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kdo je povinen k náhradě podle odstavce 1, i osoba, která takové místo užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci. př. samovolný pád květináče z parapetu

24 ZVL. SK. P. -ŠKODA ZPŮSOBENÁ VĚCÍ
§ Při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo nedostatečného udržování budovy nahradí její vlastník škodu z toho vzniklou. Společně a nerozdílně s ním hradí škodu předešlý vlastník, má-li škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva, na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do roka od zániku jeho vlastnického práva. To neplatí, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.

25 ZVL. SK. P. – Š. ZPŮSOBENÁ VADOU VÝROBKU
§ převzetí právní úpravy ze zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Povinná osoba – výrobce, dovozce, dodavatel Limit plnění u škody na věci – převyšující 500,- EUR § 2941 – definice vady § 2942 – liberační důvody – kogentní ustanovení § 2943 – výjimka – určení k podnikatelským účelům

26 ZVLÁŠTNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY - DALŠÍ
§ 2944 – škoda na převzaté věci § 2945 – škoda na odložené věci § 2946 – škoda na vnesené věci – nevztahuje se na vozidla, věci ve vozidla a živá zvířata, ledaže úschova – 100 násobek ceny za ubytování Uplatnění bez zbytečného odkladu, 15 dnů, kdy se dozvěděl o škodě

27 ZVLÁŠTNÍ SKUTKOVÉ PODSTATY
§ 2950 – škoda způsobená informací nebo radou – příslušník určitého stavu nebo povolání nebo vystupuje jako odborník – Rc31/09 (znalec, který vypracoval chybný posudek)

28 ROZSAH NÁHRADY § Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu. § 2951 – uvedení do předešlého stavu – přednost, poté v penězích

29 ROZSAH NÁHRADY § 2969 – náhrada při poškození věci – obvyklé ceny v době poškození, účelně vynaložil Cena zvláštní obliby – jen při úmyslném poškození § 2953 – moderace § 2955 – podle spravedlivého uvážení soud

30 ROZSAH NÁHRADY § 2970 – náhrada při poranění zvířete – zkoumá se účelnost, zda by je vynaložil jiný rozumný chovatel

31 ÚJMA NA PŘIROZENÝCH PRÁVECH ČLOVĚKA
§ 2956 – nahradí se škoda i újma § 81 – ochrana osobnosti § 82 odst. 1 – upuštěno od zásahu nebo odstraněn následek § 2957 – způsob a výše musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné

32 ROZSAH NÁHRADY – OKRUH OSOB OPRÁVNĚNÝCH
§ 2971 – nahradit újmu každému, kdo ji pociťuje jako vlastní – nové, rozšíření okruhu osob § 2959 – manžel, rodič, dítě, osoba blízká - § 22 – usmrcení, zvlášť závažné ublížení na zdraví

33 NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ § 2958 – peněžitá náhrada vyvažující plně bolesti, nemajetkovou újmu, ztížení společenského uplatnění – překážka lepší budoucnosti, podle zásad slušnosti bod. 237., 238. přech. ust. - § 3080 – zrušení vyhl. č. 440/2001 Sb. § 13 – případ bude rozhodnut obdobně

34 ROZSAH NÁHRADY § 2959 – usmrcení, zvlášť závažné ublížení na zdraví – duševní útrapy – plně vyvažující utrpení Hodnota života (10 mil.?)

35 METODIKA NS ČR PRACOVNÍ SKUPINA
Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne doporučení, aby při aplikaci § 2958 o. z. byla používána Metodika Nejvyššího soudu.

36 METODIKA NS ČR-BOLEST BOLEST - z hlediska požadavků § 13 o. z. lze využít zkušenosti z aplikace vyhlášky č. 440/2001 Sb. Příloha 1. vyhlášky byla podrobena revizi odborných lékařských společností, byl vypracován nový přehled bodového ohodnocení bolesti

37 METODIKA NS ČR-BOLEST HODNOTA BODU: jedno procento hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest (viz bod X. - průměrná mzda za rok 2013 činila ,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 251,28 Kč, vznikla-li bolest v roce 2014 Hodnocen každý bolestivý stav – není limit anatomická ztráta končetiny

38 METODIKA NS ČR -BOLEST Komplikace lehká - do 5 %
- vyžaduje krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekce rány, psychická alterace). Komplikace středně závažná - do 10 % - vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká infekce rány). Komplikace závažná - do 15 % - v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav, vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad anastomozy, pneumonie). Komplikace těžká - do 20 % - celková, přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace). Ustanovení § 2957 o. z. pak vymezuje další výjimečné okolnosti, které odůvodňují přiměřené zvýšení náhrady

39 METODIKA NS ČR-ZSU ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ
vytvoření zcela nového systému MKF

40 METODIKA NS ČR-ZSU MKF pracuje zejména s následujícími pojmy:
Aktivity – provádění úkolu (úkonu) nebo činnosti člověkem Bariéra – překážka, která znemožňuje či znesnadňuje výkon činností (pro účely hodnocení ZSU se nebere v úvahu) Disabilita – snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se zdravotní stav setkává s bariérami v prostředí Domény – položky tvořící seznam jednotlivých činností a zapojení do životních situací Facilitátor – pomůcka, která umožňuje či usnadňuje výkon činností - pro účely hodnocení ZSU se zohledňují jen běžně dostupné (hrazené v systému veřejného zdravotního pojištění) či prokazatelně zajištěné pomůcky spadající pod Kapitolu 1 – Produkty a technologie (4. část MKF Faktory prostředí) Kapacita – schopnost vykonat činnost bez jakýchkoliv pomůcek (Facilitátorů)

41 METODIKA NS ČR Aktivita je provádění úkolu (úkonu) nebo činu člověkem.
Participace je zapojení do životní situace. Aktivita a její limity jsou obtíže, které člověk může mít při provádění aktivit. Participace a její omezení jsou problémy, které člověk může prožívat při zapojení do životních situací.

42 METODIKA NS ČR Kvalifikátor pro výkon (provedení výkonu - performance)
kvalifikátor pro kapacitu (schopnost daného člověka). Kvalifikátor výkonu popisuje, co a jak člověk dělá ve svém běžném prostředí.

43 METODIKA NS ČR Oba kvalifikátory, jak pro kapacitu, tak pro výkon, se použijí v souladu s následující stupnicí: 0 – žádná obtíž (nepřítomná, zanedbatelná) – 0 - 4% žádná porucha znamená, že osoba nemá a nepociťuje žádný problém

44 METODIKA NS ČR 1 – lehká obtíž (mírná, nízká) – 5 - 24%
mírná porucha znamená, že problém je přítomen méně než 25% času s intenzitou, kterou může osoba tolerovat (je dobře snesitelný), a který se stal zřídka během posledních 30 dní

45 METODIKA NS ČR 2 – středně těžká obtíž (zřetelná větší) – 25 - 49%
střední porucha znamená takový problém, který je přítomen méně než 50% času s intenzitou, která zasahuje do každodenního života (je zřetelný), a který se děje občas během posledních 30 dní

46 METODIKA NS ČR 3 – těžká obtíž (vysoká, extrémní) – 50 - 95%
výrazná porucha znamená takový problém, který je přítomen více než 50% času s intenzitou, která částečně rozvrací každodenní život osoby (značně velký), a který se děje často během posledních 30 dní

47 METODIKA NS ČR 4 – úplná obtíž (úplná) – 96 –100%
úplná porucha znamená takový problém, který je přítomen více než 95% času s intenzitou, která zcela rozvrací každodenní život osoby (obtíže jsou nesnesitelné nebo je funkce nemožná), a který se děje každý den během posledních 30 dní.

48 METODIKA NS ČR-ZSU definování částky, která představuje pomyslnou hodnotu zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení (100 %) ,- Kč.  400-násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy , rok ,- Kč

49 METODIKA NS ČR -ZSU Doporučuje se zvýšení a snížení náhrady
zvýšit náhradu přibližně o 10 %, utrpěl-li poškozený zranění ve věku 35 – 44 let, o 20 % ve věku 25 – 34 let a o 30 – 35 % ve věku 0 – 24 let. snížit přibližně o 10 % ve věku 55 – 69 let a o 20 % od 70 let výše.  výjimečné zapojení do společenských aktivit před poškozením zdraví je namístě zohlednit zvýšením základní částky až o 10 %, je-li nadprůměrné, až o 20 % je-li výjimečně intenzivní a až o 30 % je-li zcela mimořádné. Základní částka se dle Metodiky snižuje až o 10 %, je-li zapojení podprůměrné a až o 20 % není-li prakticky žádné.

50 METODIKA NS ČR-ZSU zjištěná částka základního ohodnocení může být modifikována výjimečnými okolnostmi na straně poškozeného – a) věkem, b) ztrátou skutečně výjimečné lepší budoucnosti (kariéry), i na straně škůdce - c) důvody podle § 2957 o. z. (odčiněny okolnosti zvl. zřetele hodné)

51 DALŠÍ NÁHRADOVÉ NÁROKY
§ 2960 – náklady péče o zdraví § 2961 – náklady pohřbu § 2962 – ztráta na výdělku § 2963 – ztráta na důchodu § 2965 – nárok třetí osoby § 2966 – náhrada na výživu – nově i druh a družka

52 PROMLČENÍ § promlčení – samostatné dílčí nároky – 3 roky subjektivní lhůta, 10 a 15 let lhůta objektivní, u škody na zdraví jen subjektivní lhůta § 636 § 3036 – přechodné ustanovení

53 PROMLČENÍ SUBJ.LHŮTA Věcná škoda – vynaloží prostředky -25 Cdo 1589/2002 Náhrada na výživu pozůstalých – promlčuje se jako celek R 68/2003 ZSU – kdy lze objektivně provést bodové hodnocení - ustálení zdr. Stavu 25 Cdo 1169/2000 Ztráta na výdělku po dobu PN – vyplacení poslední dávky nemocenské Ztráta na výdělku po skončení prac. neschopnosti–doručení rozhodnutí o ID – 1 Cz 2/88

54 NÁHRADA ŠKODY Z DOPRAVNÍ NEHODY
Speciální úprava zákon č. 168/1999 Sb. Přímý nárok vůči pojišťovně R 83/2008

55 NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.)
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "NÁHRADA ŠKODY (ÚJMY) DLE (N)OZ (89/2012 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google