Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Knihovna jako centrum komunitních aktivit a kreativity 14. Knihovna jako garant přístupu k internetu 15. Regionální funkce 16. Aktualizovat a zavést.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Knihovna jako centrum komunitních aktivit a kreativity 14. Knihovna jako garant přístupu k internetu 15. Regionální funkce 16. Aktualizovat a zavést."— Transkript prezentace:

1 9. Knihovna jako centrum komunitních aktivit a kreativity 14. Knihovna jako garant přístupu k internetu 15. Regionální funkce 16. Aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VK 18. Podporovat šetření informačních potřeb obyvatel 4. Autorský zákon – rovný přístup obyvatel k digitálním dokumentů Třešť 27.4.2015 Vít Richter Národní knihovna ČR Zpráva o prioritách č.

2 Priorita 9 Podporovat úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity 1.Aktivitami knihoven jako komunitních center podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat při vytváření místních partnerství a budování komunit. 2.Vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro komunitní, kulturní a vzdělávací aktivity. 3.Podporovat knihovny jako informační centra obcí. 4.Podporovat úlohu knihoven jako součásti infrastruktury kreativních průmyslů i základny pro ně. 5.Zapojit knihovny do osvěty k udržitelnému rozvoji a environmentální výchově a vzdělávání 6.Propojovat knihovny s ostatními informačními institucemi a zdroji (Česká centrála cestovního ruchu, turistická informační centra) 7.Motivovat komunitu v péči o knihovnu. 2

3 3

4 4

5 Do budoucna  Komplexní problematika  Jaké jsou možné nástroje podpory?  Koho oslovit?  Hlavní limit: prostory knihovny 5

6 Priorita 14 Podporovat knihovny jako garanta rovného přístupu k informačním zdrojům a síti internet 1.Aktivně působit proti rozdělení společnosti na skupinu lidí s přístupem k moderním informačním a komunikačním technologiím, a ostatní, kteří tyto možnosti nemají – Digitální Česko??? 2.Aktualizovat Projekt internetizace knihoven v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy či alternativním zajištěním, zajistit vysokorychlostní připojení knihoven k internetu 3.Podporovat informační infrastrukturu a vybavenost knihoven a připravit podmínky pro masové využití digitálních a digitalizovaných dokumentů a na široké zpřístupnění kulturního a vědeckého bohatství – VISK 3 4.Umožňovat přístup k dokumentům, týkajících se práv a povinností občanů, a dále k informacím veřejné správy – nepřijata žádná opatření 6

7 Priorita 15 Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí 1.Rozšířit a zefektivnit komunikaci s provozovateli knihoven - obcemi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami 2.Motivovat komunitu v péči o knihovnu 3.Stabilizovat finanční a personální zajištění výkonu regionálních funkcí 4.Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích 5.Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu 6.Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu 7.Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí 8.Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách 7

8 Základní problém – nevyrovnané financování 8

9 Stav plnění priority 1.Rozšířit a zefektivnit komunikaci s provozovateli knihoven - obcemi, ve spolupráci s pověřenými knihovnami – pokrok, ale nevyrovnaná úroveň 2.Motivovat komunitu v péči o knihovnu - pokrok, ale nevyrovnaná úroveň 3.Preferovat pomoc knihovnám v malých obcích 4.Zajišťovat a rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, motivovat k jejich stálému profesnímu růstu - pokrok, ale nevyrovnaná úroveň 5.Rozšířit a zefektivnit vytváření a cirkulaci výměnných souborů knih a dalších dokumentů v rámci regionu – růst zájmu, limitem je financování 6.Rozvíjet automatizované kooperativní zpracování knihovního fondu nakoupeného z prostředků obcí - REKS 7.Preferovat podporu knihoven propagujících svoji činnost na webových stránkách - pokrok, ale nevyrovnaná úroveň 9

10 Pro budoucnost  Stabilizovat financování  Hledat větší míru zainteresovanosti obcí  Minimální standard VKIS?  Spolufinancování?  Celoživotní vzdělávání 10

11 Priorita 16 Aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VKIS 1.Novelizovat Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR. 2.Zpracovat standard prostorového vybavení knihoven. 3.Zpracovat standardy definující časové parametry dostupnosti knihovnických služeb pro veřejnost a pro sdílení služeb mezi knihovnami. 4.Formulovat a standardizovat nové typy knihovních služeb na míru. 5.Motivovat provozovatele knihoven k lepšímu zajištění činnosti knihoven 11

12 Příprava standardů  Standard veřejných knihovnických a informačních služeb veřejných knihoven  2011 – novela standardu VKIS  Standard pro dobrou knihovnu – distribuce do všech obcí  Standard pro výkon regionálních funkcí knihoven  Návrh metodického pokynu pro výstavbu a rekonstrukce knihoven  TNI ISO/TR 11219 - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design

13 Co jsme neudělali  Zpracovat standardy definující časové parametry dostupnosti knihovnických služeb pro veřejnost a pro sdílení služeb mezi knihovnami.  Formulovat a standardizovat nové typy knihovních služeb na míru.  Motivovat provozovatele knihoven k lepšímu zajištění činnosti knihoven 13

14 Priorita 18 Podporovat šetření informačních potřeb obyvatel na národní a lokální úrovni a využívat je pro optimalizaci VKIS 1.Provádět pravidelná celostátní šetření vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství, zjišťovat jejich informační potřeby a vztah ke knihovnám. 2.Podporovat pravidelná šetření vztahu dětské i dospělé populace k četbě, čtenářství, zjišťovat jejich informační potřeby a vztah ke knihovnám na lokální úrovni. 3.Kriticky využívat standardizované dotazníky zjišťování informačních potřeb a spokojenosti pro jednotlivé typy knihoven, vytěžovat data z knihovních systémů. 14

15 Realizované průzkumy 15

16 16 Standardizované dotazníky Pro zjišťování spokojenosti uživatelů

17 Co neděláme  Vytěžování dat z knihovnických systémů 17

18 Priorita 4 Vytvořit podmínky pro zajištění rovného přístupu ke všem druhům publikovaných dokumentů pro účely vzdělávání, výzkumu, vývoje a zpřístupňování kulturního dědictví 1.Novela autorského zákona - vytvořit podmínky pro snadné licencování osiřelých děl a děl, která jsou komerčně nedostupná. 2.Ve státním rozpočtu vyčlenit, v návaznosti na novelu autorského zákona a na mezinárodní a unijní legislativu, finanční prostředky na úhradu licencí

19 Co se povedlo?  Dohoda s autory, kolektivními správci a nakladateli o legislativním řešení zpřístupnění děl nedostupných na trhu  Licence na využití osiřelých děl – novela AZ 19

20 Co se nepovedlo – co nás čeká?  Schválení novely AZ – zpřístupnění děl nedostupných na trhu  Vyčlenit ve státní rozpočtu částku na úhradu licencí za zpřístupnění děl nedostupných na trhu  Využití licence na zpřístupnění osiřelých děl 20

21 Základní pravidla licence  Vše, co bylo digitalizování, není dostupní na trhu a je chráněno AZ je přístupné ve všech knihovnách na místě samém  Tisk v knihovně – paušál  Digitální kopie v knihovně – jako EDD  Dálkový online přístup – pouze čtení – po 10 minutách, platba 1 Kč ze státního rozpočtu  E-Výpůjčka – dočasné užití, není možný tisk, ani digitální kopie - platba 1 Kč ze státního rozpočtu 21

22 Licence na zpřístupnění digitálních dokumentů chráněných AZ Platba ze státního rozpočtu Vše, co bylo digitalizování, není dostupní na trhu a je chráněno AZ je přístupné ve všech knihovnách na místě samém – Bezúplatná licence – Tisk v knihovně – paušál na tisk – Digitální kopie v knihovně – jako EDD Dálkový online přístup – pouze čtení – po 10 minutách, platba 1 Kč ze státního rozpočtu E-Výpůjčka – dočasné užití, není možný tisk, ani digitální kopie - platba 1 Kč ze státního rozpočtu Uživatel ani knihovna neplatí Odhad požadavku na SR 20 mil./rok Platba uživatele Vše, co bylo digitalizování, není dostupní na trhu a je chráněno AZ je přístupné ve všech knihovnách na místě samém – Bezúplatná licence – Tisk v knihovně – paušál na tisk – Digitální kopie v knihovně – jako EDD Dálkový online přístup – pouze čtení, případně e-výpůjčka Uživatel platí paušální roční poplatek za využívání nadstandardní služby 500,- Kč???? 300,- ??? 200,-??? 22 Platba uživatele

23 Otázky  Je taktické všechno žádat na státním rozpočtu?  Není to příliš složité?  Je to technicky proveditelné?  Nebyla by lepší paušální platby uživatele za službu a rok?  Příklad Slovenska: 20 EUR za rok 23


Stáhnout ppt "9. Knihovna jako centrum komunitních aktivit a kreativity 14. Knihovna jako garant přístupu k internetu 15. Regionální funkce 16. Aktualizovat a zavést."

Podobné prezentace


Reklamy Google