Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)"— Transkript prezentace:

1 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 13/5/2015 Petr Huptych

2 Operační programy 2014 – 2020 a sociálně vyloučené lokality
OPVVV OPZ IROP

3 Místo KPSVL v OPZ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa

4 Místo KPSVL v OPZ Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita 1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Indikátory: osob podpořených službami Počet měst/obcí v KPSVL: 70 do roku 2020 Alokace pro KPSVL: 2,7 mld. Kč Výzvy pro KPSVL 2015: alokace vyhrazená pro každé město/SPSZ zvlášť září (400 mil. Kč), prosinec (400 mil. Kč) Ostrava – min. 150 mil. Kč na 3 roky, Brno …… ?

5 Hodnocení a schvalování projektů v rámci výzvy KPSVL
žádosti o podporu budou předkládány do vyhlášené průběžné výzvy (vyhlašuje ŘO) ASZ vystavuje potvrzení, že je projekt je v souladu se SPSZ a s dalšími strategickými dokumenty ČR v oblasti sociálního začleňování (součást hodnocení přijatelnosti) obec/město vystavuje potvrzení o souladu koordinovaného projektu se SPSZ (součást hodnocení přijatelnosti) projekty projdou standardním hodnocením ŘO podle pravidel OPZ projekt, který splní kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti a současně minimální bodovou hranici ve věcném hodnocení, postupuje dále do procesu schválení schvalování projektů k podpoře bude provádět ŘO a bude se týkat skupiny projektů v rámci dané výzvy, které spadají do jednotlivého SPSZ (projekty soutěží mezi sebou pouze v rámci území pokrytého daným strategickým dokumentem a to s ohledem na dílčí alokace na jednotlivé SPSZ, které byly ve výzvě zakotveny)

6 Hodnocení a schvalování projektů v rámci výzvy KPSVL
v případě, že celková suma prostředků požadovaná všemi projekty určitého SPSZ bude vyšší než objem prostředků v SPSZ naplánovaný (se zohledněním prostředků, které už byly schváleny na poskytnutí dříve vybraným projektům), bude k podpoře schválena jen část projektů (projekty budou seřazeny dle výsledků hodnocení a následně kumulativně od prvního v pořadí bude sčítána podpora z OPZ - podle částky, která bude k dispozici, dojde k rozdělení na projekty schválené k financování a na projekty v zásobníku) v případě, že je projekt vyřazen na základě věcného hodnocení, může být znovu předložen (po přepracování) jako nový projekt (v rámci probíhající průběžné výzvy), dokud nebude využit celý objem rezervované alokace pro příslušný SPSZ právní akt o poskytnutí / převodu podpory vydává ŘO OPZ

7 OPZ 2.1 Žadatelé - poskytovatelé služeb
obce a jimi zřizované organizace svazky obcí NNO zaměstnavatelé sociální podniky Spolufinancování: města a obce min 5%, soukromoprávní subjekty (včetně NNO) 5% (v případě sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování bude příjemce hradit 0%). Spolufinancování u sociálního podnikání? MPSV upřednostňuje projekty přímých realizátorů klíčových aktivit před projekty koordinačními založenými na výběrových řízeních a dodávkách služeb.

8 OPZ 2.1 Cílové skupiny osob
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách etnické menšiny (zejména Romové) bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím/nejistém ubytování oběti domácího násilí/trestné činnosti rodiče samoživitelé rodiny s dětmi ohrožené chudobou rodiče s dětmi do 15 let věku se sociálním znevýhodněním osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby ohrožené předlužeností osoby ohrožené závislostmi osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení osoby žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči Specifická pozornost bude věnována: osobám do 18 let věku (se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.) osobám ohroženým vícenásobnými riziky Z hlediska zdravotního zaměření na osoby se specifickými zdravotními riziky (nezdravým životním stylem, závislostmi, žijící v oblastech s vyšším výskytem specifických zdravotních rizik, ve vyloučených lokalitách a v regionech ohrožených chudobou).

9 OPZ 2.1 Cílové skupiny organizací a pracovníků
poskytovatelé a zadavatelé sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování místní samosprávy sociální pracovníci, pracovníci ve službách další pracovníci veřejné správy, pokud jejich pracovní náplň souvisí s uvedenými typy sociálních a zdravotních služeb Výlučnost čerpání! Dotace z OPZ 2.1 na projekty podporující cílové skupiny (osob) popsané a území vymezené ve Strategickém plánu sociálního začleňování lze čerpat pouze prostřednictvím výzev OPZ 2.1 vyhrazených pro KPSVL – otevřené výzvy OPZ 2.1 budou pro žadatele působící na území SPSZ pro tyto účely nepřístupné.

10 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti. sociální služby a fakultativní činnosti vzdělávacího, volnočasového, sportovního charakteru: terénní programy, azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, odborné poradenství, kontaktní centra, centra denních služeb fakultativní činnosti: vycházejí z mapování potřeb klientů, mají obsahovou souvislost se sociální službou, jsou poskytovány výhradně pracovníky služby (nenakupují se), nesmí se jednat o žádnou ze základních činností podle §35 ZoSS další integrační programy (i samostatně) dle zdůvodněných potřeb obyvatel SVL

11 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti. komunitní práce: studium sociálních potřeb a problémů lokality, zpracování návrhů řešení, zajištění organizační a odborné podpory, stimulace a aktivizace lidí, budování organizační struktury uvnitř komunity – podpora místních iniciativ, skupin, výborů, komunit, podpora samo-organizace obyvatel komunity, vzdělávání

12 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů. vytváření partnerství a platforem pro komplexní řešení problémů dané sociálně vyloučené lokality: spolupráce obce, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnavatelů, škol, policie, probační a mediační služby atd., práce koordinační skupin a multidisciplinárních týmů

13 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci evaluace sociální práce

14 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu: rodičovských kompetencí získávání základních sociálních a profesních dovedností uplatnění se na trhu práce společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci zvládání zátěží běžného života Programy na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce.

15 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství). kurzy finanční gramotnosti zaměřené např. na klienty azylových domů ambulantní a terénní dluhové poradenství informační a osvětové kampaně (např. videospoty na téma exekuce, oddlužení, rozhodčí doložka, semináře pro cílové skupiny i pro odbornou veřejnost) odborné analýzy (např. služeb oddlužovacích společností) dluhové příručky

16 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti. akreditace dobrovolnických programů příprava dobrovolníků řízení a uplatňování dobrovolníků v hostujících organizacích (řešících sociální začleňování)

17 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy; programy sociálně právní ochrany osob. asistenti prevence kriminality se pohybují přímo v lokalitě, monitorují situaci obyvatel, usilují o navázání kontaktu a důvěry, komunikují s lidmi, nabízí poradenství a pomoc, zjišťují mediaci konfliktů, dohlížejí na dodržování veřejného pořádku domovník zvyšuje bezpečnost a veřejný pořádek v domě a posiluje osobní odpovědnost obyvatel domu za dodržování bezpečnostních standardů a společenských norem (bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita) asistent pro jednání s policií a dalšími úřady je zaměřen na pomoc obětem a svědkům protiprávního jednání v sociálně vyloučených lokalitách romský mentor pro mládež pomocí zážitkové pedagogiky seznamuje s uměním, romskou historií a kulturou

18 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách. - streetwork K centra

19 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou. nácviky veřejných diskusí a pořádání veřejných setkání ke konkrétním problémům komunity/obce členství zástupců komunity v různých v pracovních skupinách/poradních orgánech obce školení zástupců komunity (např. v komunikaci, komunitním rozvoji, networkingu), výměna zkušeností na seminářích a konferencích, exkurze „Romská akademie“ (vyučují romští lídři) vytvoření podpůrné organizace školení/semináře členů komunity v komunikačních dovednostech (jak se prezentovat, jak vyjednávat), řešení konfliktů, organizaci aktivit participativní učení: klienti jako učitelé, klienti jako hodnotitelé sociálních služeb

20 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče). nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich fakultativní činnosti (např. pracovní a kariérová poradenství) mentoringové programy pro dospívající

21 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či jiného statutu vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace plánování a realizace lokálních antidiskriminačních opatření např. poradenství pro obce a další aktéry při konání nenávistných akcí a realizace preventivních opatření během těchto akcí)

22 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném prostředí (včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě). - komunitní plánování sociálních služeb vytváření sítě služeb pro rodiny s dětmi a strategie sociálně právní ochrany dětí: OSPOD provádí koordinační činnost aktérů, kteří poskytují služby pro rodiny s dětmi v lokalitě (vytváření týmů pro mládež, kulaté stoly) za účelem mapování lokalit dle náročnosti výkonu SPOD, zjišťování deficitu služeb, zajištění efektivní depistáže, ustanovení pravidel vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry (výstupem je Strategie výkonu SPOD, metodika multidisciplinární spolupráce, metodika case managementu)

23 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví vytvoření sociální bytové politiky obcí: analýza a vymezení bytového fondu vhodného k nájmu pro sociální/garantované bydlení, identifikace a vyčíslení potřeby sociálního bydlení, vytvoření kritérií pro obsazování bytů, stanovení úkolů pro provozovatele sociálního bydlení a poskytovatele souvisejících preventivních administrace systému sociálního bydlení: vedení seznamu domácností v bytové nouzi, sledování volných kapacit ubytovacích zařízení a bytů sociální realitní agentura: zprostředkování bydlení v soukromém nájemním bydlení (splňující standardy kvality, za obvyklé nájemné, se stabilní nájemní smlouvou, mimo segregované lokality), agentura pronajímateli garantuje, že domácnosti bude poskytována podpora předcházející neplatičství, ztrátě bydlení a ničení majetku

24 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví sociální práce za účelem řešení bytové situace: pomoc s formulací problému domácnosti (např. riziko akutní ztráty bydlení, nevyhovující kvalita bydlení, vysoké náklady na bydlení, potřeba bezbariérového bydlení apod.), činnosti zaměřené na vyřešení problému domácnosti (např. jednání s pronajímateli, sestavení splátkového kalendáře, pomoc s vyřízením dávek na bydlení, aktivní vyhledávání alternativního bydlení, pomoc s podáním žádosti o sociální/obecní byt, pomoc s uzavřením smlouvy, s případným řešením diskriminačního jednání ze strany pronajímatelů/realitní kanceláře apod.) environmentálně šetrné a ekonomické bydlení: podpora šetrného hospodaření s elektřinou, vodou, ekonomicky úsporné vytápění (jako prevence nedoplatků za energie), správný způsob větrání, pomoc s opravami běžných závad apod.

25 OPZ 2.1 Podporované aktivity
- Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech. - Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku. podpora vzniku sociálních podniků formou transformace NNO v sociální podniky, zaváděním principů sociálního podnikání do činnosti obchodních společností, zakládáním nových sociálních podniků rekvalifikace a další vzdělávání v oblasti podnikatelských dovedností poradenství při tvorbě podnikatelských plánů koučink a krizová intervence v první etapě podnikání Podpora de minimis – 200 tis. Eur (asi 5 mil. Kč) za 3 roky.

26 OPZ 2.1 Podporované aktivity
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů. uzavírání partnerství mezi sociálními podniky, obcemi, NNO, ÚP ČR, velkými zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery vytváření platforem pro sociální podnikání, pořádání konferencí a workshopů stáže v sociálních podnicích, výměna zkušeností se sociálním podnikáním, šíření dobrých praxí z oblasti sociálního podnikání zvýhodňování sociálních podniků při zadávání veřejných zakázek

27 Místo KPSVL v IROP Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 3 Dobrá zpráva území a zefektivnění veřejných institucí Prioritní osa 4 komunitně vedený místní rozvoj

28 Místo KPSVL v IROP Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Indikátory: klientů služeb, osob v sociálním bydlení (5 000 bytů) Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Indikátory: 383 sociálních podniků Počet měst/obcí v KPSVL: 70 do roku 2020 Alokace pro KPSVL: není formálně stanovena Výzvy 2015: alokace vyhrazená pro všechna města se SPSZ dohromady v rámci běžné otevřené výzvy, září (5,4 mld. Kč sociální služby, mil. Kč sociální podnikání), sociální bydlení v roce 2016 Ostrava – min. 300 mil. Kč na 3 roky, Brno …… ?

29 Hodnocení a schvalování projektů v rámci výzvy KPSVL
žádosti o podporu budou předkládány do vyhlášené výzvy (vyhlašuje ŘO) ASZ vystavuje potvrzení, že je projekt je v souladu se SPSZ a s dalšími strategickými dokumenty ČR v oblasti sociálního začleňování součást (hodnocení přijatelnosti) obec/město vystavuje potvrzení o souladu koordinovaného projektu se SPSZ (hodnocení přijatelnosti) projekty projdou standardním hodnocením ŘO podle pravidel IROP projekt, který splní kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti a současně minimální bodovou hranici ve věcném hodnocení, postupuje dále do procesu schválení schvalování projektů k podpoře bude provádět ŘO a bude se týkat skupiny projektů v rámci dané výzvy, které spadají do celého KPSVL (všech existujících SPSZ - projekty soutěží mezi sebou v rámci území pokrytého všemi SPSZ a to s ohledem na celkovou alokaci ve výzvě zakotvenou)

30 Hodnocení a schvalování projektů v rámci výzvy KPSVL
v případě, že celková suma prostředků požadovaná všemi projekty všech SPSZ bude vyšší než objem prostředků ve výzvě pro KPSVL naplánován (se zohledněním prostředků, které už byly schváleny na poskytnutí dříve vybraným projektům), bude k podpoře schválena jen část projektů (projekty budou seřazeny dle výsledků hodnocení a následně kumulativně od prvního v pořadí bude sčítána podpora z IROP - podle částky, která bude k dispozici, dojde k rozdělení na projekty schválené k financování a na projekty v zásobníku) v případě, že je projekt vyřazen na základě věcného hodnocení, může být znovu předložen (po přepracování) jako nový projekt (v rámci probíhající průběžné výzvy), dokud nebude využit celý objem rezervované alokace pro příslušný SPSZ právní akt o poskytnutí / převodu podpory vydává ŘO IROP

31 IROP SC 2.1 Žadatelé - nestátní neziskové organizace
- organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí - církve a církevní organizace (sociální bydlení) Spolufinancování: města a obce min 10%, soukromoprávní subjekty (včetně NNO) 5% (v případě sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování bude příjemce hradit 0%). Spolufinancování u sociálního podnikání?

32 IROP SC 2.1 Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby se zdravotním postižením - osoby v bytové nouzi Otevřenost čerpání! Žadatelé mohou pro dané cílové skupiny a území SPSZ využít jak alokaci vyhrazenou pro KPSVL, tak alokaci „otevřenou“ (v rámci dané výzvy).

33 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování zázemí pro terénní služby
vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství

34 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování zázemí pro ambulantní služby
prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem rekonstrukce a vybavení stávajících prostor výstavba či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních rekonstrukce objektu a jeho adaptace např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu

35 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování zázemí pro pobytové služby
přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi

36 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování zázemí pro komunitní centra
(veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku - v zařízení je poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování) stavby stavební úpravy pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství

37 IROP SC 2.1 Podporované aktivity
Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj koordinace sociálních služeb modernizace kontaktních center za účelem zajištění adekvátních prostor pro sociální práci a koordinaci sociálních služeb s cílem zvyšování jejich dostupnosti v obcích (budou provedeny nezbytné stavební úpravy a pořízeno vybavení) rekonstrukce a vybavení stávajících prostor pracovišť sociální práce za účelem vytvoření podmínek pro komunikaci s občany se speciálními komunikačními potřebami s cílem posílit jejich integraci do společnosti) pořízení nezbytného zázemí pro aktivní vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a klientskou práci s těmito osobami a pro zajišťování dostupnosti sociálních a dalších služeb v obci v rámci komunitního plánování Pro obce a města.

38 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování sociálního bydlení
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení Příklady: nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.) v nesegregovaných intravilánech obcí nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší)

39 IROP SC 2.1 Podporované aktivity Budování sociálního bydlení
Parametry: sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin Veřejná podpora?

40 IROP SC 2.2 Žadatelé - osoby samostatně výdělečné činné
- malé a střední podniky - obce - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - dobrovolné svazky obcí - organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí - nestátní neziskové organizace - církve Spolufinancování: ?

41 IROP SC 2.2 Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby se zdravotním postižením Otevřenost čerpání! Žadatelé mohou pro dané cílové skupiny a území SPSZ využít jak výzvu vyhrazenou pro KPSVL, tak výzvu „otevřenou“.

42 IROP SC 2.2 Podporované aktivity
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků nákup objektů nákup zařízení a vybavení stavební úpravy Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Podpora de minimis – 200 tis. Eur (asi 5 mil. Kč) za 3 roky!

43 IROP SC 2.2 Podporované aktivity Příklady
vznik nového sociálního podniku: zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance rozšíření kapacity podniku: rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin (ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu - vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin) aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání: realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb

44 IROP SC 2.2 Podporované aktivity Podnikatelský plán:
I. Informace o sociálním podniku a strategii jeho dalšího rozvoje II. Popis podnikatelských aktivit III. Vymezení a analýza trhu IV. Marketingová strategie V. Harmonogram aktivit v době realizace a udržitelnosti projektu VI. Technické a technologické řešení VII. Finanční plán VIII. Popis rozšíření kapacity podniku, pokud k němu dochází IX. Management a lidské zdroje X. Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku XI. Analýza rizik podniku XII. Sociální aspekty podnikání

45 Závěr Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)"

Podobné prezentace


Reklamy Google