Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura znaleckého posudku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura znaleckého posudku"— Transkript prezentace:

1 Struktura znaleckého posudku
MUDr. Zdeněk KREJČÍK, CSc. 05/2015

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 1 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
§ 8 Znalci jsou povinni vykonávat znaleckou činnost řádně a ve stanovené lhůtě. § 10/1 Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně. § 10/2 Jestliže to vyžaduje povaha věci, je znalec k posuzování dílčích otázek oprávněn přibrat kon-zultanta; tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, musí uvést v posudku. Odpovědnost znalce není dotčena ani v oné části posudku, o níž bylo konzultováno.

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA 2 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících § 12/1 Při vyžádání znaleckého úkonu uloží státní orgán v mezích stanovených zákonem znalci lhů-tu, do které má být úkon proveden; před stanove- ním lhůty je podle okolností nutno se znalcem pro-jednat, zda může v zamýšlené lhůtě úkon provést. § 12/2 V naléhavých případech může státní orgán žádat spěšné provedení znaleckého úkonu.

4 PRÁVNÍ ÚPRAVA 3 Trestní řád § 105 až 111
úprava problematiky znaleckých posudků v trest-ním řízení: přibrání znalce, příprava posudku, výslech znalce, vady posudku, posudek ústavu, použití zvláštních předpisů o znalcích Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 65 odst. 2 písm. i): Do zdravotnické dokumen- tace mohou nahlížet soudní znalci ve zdravotnic- kých oborech v rozsahu nezbytném pro vypraco- vání zn. pos. pro potřebu tr. řízení nebo pro řízení před soudem podle jiných právních předpisů.

5 PRÁVNÍ ÚPRAVA 4 Trestní řád § 8 odst. 5
Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona utajovány, neboť se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Tím není dotčena pouze povinnost mlčenlivosti u advokátů podle zákona o advokacii.

6 NÁLEŽITOSTI POSUDKU 1 § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb.
Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření jeho úkol, podle okol-ností případu též formou otázek tak, aby se zna-lec zabýval jen takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí. V posudku uvede znalec popis zkoumaného ma-teriálu, popř. jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (po-sudek).

7 NÁLEŽITOSTI POSUDKU 2 3. Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 4. Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

8 NÁLEŽITOSTI POSUDKU 3 5. Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. 6. Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou předmětem znalecké dolož-ky.

9 POŽADAVKY NA ZNALCE 1 specializovaná způsobilost v daném medicínském oboru rozhodující je náplň vzdělávacího programu zvládnutí teoretických znalostí a posudkových dovedností v rozsahu specializace osvojení náležitostí a zásad pro vypracování posudku vystupování před soudem znalost příslušných právních norem týkajících se znalecké činnosti bezúhonnost

10 POŽADAVKY NA ZNALCE 2 Splnění požadavků ovlivňuje posudek.
odbornost – omezení se jen na skutkové okolnosti, nevyjadřovat se k ostatním problémům srozumitelnost a jasnost – jde o podklad pro právní hodnocení dané věci odůvodnění + výklad skutečností, které vedly k vyslovenému závěru stručnost, ale úplnost – musí obsahovat odpovědi na položené otázky a fakta důležitá pro objasnění

11 POŽADAVKY NA ZNALCE 3 Etika znalce naprostá nezávislost respektování svých znalostí a jejich plné uplatnění „nepřimhuřovat oko“, vše uvést každý se může mýlit, i znalec, chybu se nebát přiznat kontraposudky – korektnost

12 POŽADAVKY NA ZNALCE 4 Před přijetím znaleckého posudku je nutno si položit 3 otázky: Mám dostatek znalostí a schopností zpracovat posudek? Nejsem podjatý nebo nezadám podezření na podjetí? Mám dostatek času na zpracování posudku?

13 ZNALECKÝ POSUDEK 1 Prof. MUDr. Oldřich FRYC (Ženeva): „posudek nás spojuje se zákonem“ Smysl posudku: vysvětlit soudu, čemu nerozumí a dát odpověď na položené otázky. Vysvětlení je základem – nemělo by překračovat zadání a ani být nedostatečné. Otázky trochu brzdí a omezují práci, mělo by jich být málo nebo žádné, resp. by je měl formulovat znalec sám. Dobrá je otázka, která vyzývá znalce k sdělení dalších okolností dle svého uvážení.

14 ZNALECKÝ POSUDEK 2 Znalec nikdy neřeší právní otázky – hodnocení důkazů, zavinění, ublížení × újma na zdraví. Bylo správně zvoleno odvětví (odbornost) znalce? Námitky: proti osobě znalce: odborné zaměření, osobní vztah k případu a zúčastněným osobám, proti otázkám: formulace, správnost a úplnost. Podklady pro posudek: všechny potřebné, pozor na nedostatečné a neúplné, někdy manipulované.

15 ZNALECKÝ POSUDEK 3 Vzdělání a odbornost znalce: LF + specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. Význam znaleckého posudku: usvědčení pachatele, prokázání neviny, závažnost poranění, pro účast na hlavním líčení, pro nástup výkonu trestu, náhrada škody na zdraví, pracovní úrazy, nemoci z povolání, paternitní spory, invalidita a zdravotní postižení, detenční řízení,

16 ZNALECKÝ POSUDEK 4 preventivní a výchovný, terapeutický.
Vyloučit je snadné, ale potvrdit je těžké. Fáze znaleckého posudku: zadání, přijetí, odmítnutí, zpracování, předání, stvrzení, doplňky, revize Odmítnutí posudku znalcem: možná podjatost (příbuznost, je OL, závislost), nemá odbornost, prokazatelná časová zaneprázdněnost.

17 ZNALECKÝ POSUDEK 5 Znalecký posudek: pro orgány veřejné moci,
soukromý. Nevýhody soukromého posudku: žadatel si myslí, že závěry budou pro něho výhodné (vždyť si platí), žadatel sdělí jen to, co je pro něho výhodné, k dispozici je často neúplná dokumentace, další posudek ve věci již znalec nemůže přijmout.

18 ZNALECKÝ POSUDEK 6 Osnova: Výpis ze soudního spisu Výpis ze zdravotnické dokumentace Posudková rozvaha Odpovědi na otázky soudu

19 ZNALECKÝ POSUDEK 7 Metodika posudku:
část objektivní – kdo žádá, kdy a proč, číslo spisu, zadání (přesně otázky), nález: výpis ze spisu a zdravotnické dokumentace + vlastní vyšetření posuzovaného, vždy shromáždit maximum informací, nepoužívat metody policie, nevyslýchat (je nezajímavé, pracné, mechanické, ale důležité), část subjektivní – rozbor, závěry s odpovědí na otázky (je zajímavější, těžší, zranitelnější a lehce napadnutelné),

20 ZNALECKÝ POSUDEK 8 Rozbor: všechny získané údaje podrobit kritické analýze, vytvořit pracovní hypotézu, rozhodnout o pravděpodobnosti, uvést, že jde o vzácnost, příp. že může jít o výjimečnost, někdy uvést i názory znalců a literární údaje (pamatovat, že se mohou lišit), posoudit postoje posuzované osoby Závěr: syntéza objektivního nálezu a znalcova zjiště-ní, ke kterému dospěl subjektivní úvahou; na otáz-ky někdy nelze odpovědět s jistotou, vyjádřit své pochybnosti a uvést proč, pak je akceptovatelné

21 ZNALECKÝ POSUDEK 9 Požadavky na posudek: jasnost a srozumitelnost,
logická skloubenost, stručnost a výstižnost, objektivnost a nezaujatost, úplnost, přesvědčivost a přezkoumatelnost. Požadavky na znalce: nezávislost a nestrannost, dodržování etiky znalce a etiky lékaře, uvážlivost a nadhled (cave: a priori úsudek),

22 ZNALECKÝ POSUDEK 10 neovlivnění osobní situací: bez vztahu k posudku (+ i –, rodina, práce, zdravotní stav, pohoda), se vztahem k posudku (finanční, velká kauza, ideové – odmítání narkomanů, bezdomovců apod., osobní sympatie či antipatie k posuzovanému, nevědomá kompenzace např. u osoby podezřelé ze znásilnění či zneužití dítěte), válečné konflikty a totalita, neovlivnění charakterem případu, neovlivnění sliby a výhrůžkami, neovlivnění mediálním tlakem.

23 ZNALECKÝ POSUDEK 11 Možnost ovlivnění posudku:
vynechání nebo oslabení určitých fakt (vrozená dysplázie kyčlí, neuvedení obecných nemocí), přidání nebo zdůraznění nedůležitých fakt (nenalezeny morfologické známky pro chronický etylismus), nevhodné používání statistických údajů (zákrok je v 90 % úspěšný a neuvede se, že 10 % pacientů umírá), používání latinských termínů nebo zkratek, kterým laici nerozumí a interpretují je po svém, i nedůležitá chyba zpochybní celý posudek.

24 POŽADAVKY NA ZNALCE 12 Závěr: posudek má být odborný, jasný, má mít formu (ne dlouhá souvětí, rozvleklost, utápění myšlenek - jedna proti druhé), logický a přezkoumatelný, nelogický posudek může mít logický závěr, k závěru se přišlo naprosto špatnou formou; platí i naopak, vždy pozitivní vyjádření, ne dvojitý zápor.

25 ZNALECKÝ POSUDEK 13 Největším omylem je bohužel přesvědčení, že znalec všechno zná, na všechno odpoví a vše svým posudkem objasní.


Stáhnout ppt "Struktura znaleckého posudku"

Podobné prezentace


Reklamy Google