Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1Skupina Unipetrol R E A C H - ropný průmysl Problematika REACH a ropný průmysl Dr.Jaroslav Buchta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1Skupina Unipetrol R E A C H - ropný průmysl Problematika REACH a ropný průmysl Dr.Jaroslav Buchta."— Transkript prezentace:

1 1Skupina Unipetrol R E A C H - ropný průmysl Problematika REACH a ropný průmysl Dr.Jaroslav Buchta

2 2Skupina Unipetrol REGISTRACE Cca 640 ropných látek je vedeno v Seznamu klasifikovaných látek, s uvedením zařazení EINECS a CAS Ve většině případů se jedná o komplexní chemické látky obsahující stovky chemických jedinců, které jsou vedeny pod označením SUVCB ( Substances of Unknown or Variable Compozition) Značné množství ropných látek má prakticky shodné základní fyzikálně-chemické vlastnosti a podobné skupinové složení,což dává předpoklad pro vytvoření t.zv.generických skupin ropných látek Tímto je dán i předpoklad pro novelizaci registrace těchto látek a hlavně hodnocení nebezpečných vlastností a vytvoření,,dossiers,, pouze jednotlivých generických skupin

3 3Skupina Unipetrol REGISTRACE Zásadně: registraci nepodléhá ropa,zemní plyn,bioethanol a další látky přírodního původu dle seznamu. Ze seznamu není jasné,zda bude registraci podléhat také methylester řepkového oleje (biopalivo) – není v této formě v seznamu uveden a žádali jsme o stanovisko. Prakticky všechny ropné látky jsou vyráběny v množství vyšším jak 1000 t/rok a povinnost registrace je prioritní Byly proto stanoveny základní prvky pro postupnou realizaci požadavků REACH

4 4Skupina Unipetrol REGISTRACE Podrobná inventura všech chemických látek: vyráběných,nakupovaných,příp.dovezených,včetně přísad a pomocných prostředků technolog.chemikálie,katalyzátory importovaná paliva a mazací oleje s přísadami,jejichž složky musí být registrovány Roční objemy,čísla CAS Rozhodnutí o registraci – výrobce,dovozce,uživatel Kompilace informací o užití:nebezpečí pro zdraví,působení na živ.prostředí Identifikace uživatelů Identifikace dalších výrobců pro komunikaci

5 5Skupina Unipetrol REGISTRACE Zásadním problémem pro technologii zpracování ropy je vedle určení látek vyráběných (phase - in) především: Správné zařazení meziproduktů Správné zařazení látek znamená - plnou registraci - omezenou registraci - zjednodušenou registraci - výjimku z registrace

6 6Skupina Unipetrol REGISTRACE Látky,které neopustí uzavřené výrobní aparatury,jsou jednoznačně v ropném a petrochemickém průmyslu neizolované meziprodukty v případě bezprostředně na sebe navazujících výrobních procesů,souvisejících s transformací na jinou CHL.(jiné číslo CAS),např. -destilát -hydrogenační odsíření -Destilát – odparafinování – selektivní rafinace

7 7Skupina Unipetrol REGISTRACE Neizolované meziprodukty nepodléhají registraci Izolované meziprodukty zpracované in situ Podléhají sice registraci,ale informační požadavky budou nízké v případě,že výrobce potvrdí,že látka je vyráběna a používána za přísně kontrolovaných podmínek,které jsou technickými prostředky udržovány po dobu zpracování.Nejsou subjektem zpracování dossieru,ani nepodléhají autorizaci. Pokud je evidentní,že některé mají nebezpečnost látek spadajících pod autorizaci - což je většina ropných destilátů-může si pro tyto látky národní komise vyžádat dodatečná data. Značná část ropných produktů (látek) spadá pod izolované meziprodukty zpracované na místě Izolované meziprodukty dopravované, k registraci bude vyžadováno menší množství informací než pro normální látku,zejména budou-li klasifikovány jako látky s nebezpečnými vlastnostmi.

8 8Skupina Unipetrol REGISTRACE Na základě provedených inventur ropných výrobků vyráběných v českých rafineriích, je možno konstatovat: Látky podléhající plné registraci: 32 Isolované meziprodukty - in situ: 20 Izolované meziprodukty přepravované: 3 Náklady na registraci: 7 mil Kč na jednu látku 224 mil Kč 0,1 mil Kč IM in situ 2 mil Kč 0,5 mil Kč IM D 1,5 mil Kč.

9 9Skupina Unipetrol REGISTRACE Náklady na registraci látek celkem: 227,5 mil Kč Možnost snížení nákladů: Předpokládá se využití OSOR a pomoci CONCAWE Odhad : 100 mil Kč Pozn. Odhad nákladů může odpovídajícím způsobem stoupnout,pokud testovací laboratoře využijí příznivého tržního prostředí a ceny analyz se podstatně zvednou.( min 35% ?)

10 10Skupina Unipetrol Úloha CONCAWE při registraci ropných látek Výroba ropných látek ve stomilionech tun v EU, z rop rozdílného chemického složení. Jednotlivé chemické látky zejména u výševroucích komponent není možné dosud spolehlivě identifikovat. Concawe navrhnul pragmatické řešení zařazení ropných látek do 13 generických skupin,obsahujících komponenty s podobnými fyz.chem.vlastnostmi,způsobem použití a nebezpečnými vlastnostmi Plán vypracování dopadů nebezpečných vlastností je již sestaven a řadou předních multidisciplinárních odborníků zpracováván

11 11Skupina Unipetrol CONCAWE –plán vypracování RISK ASSESMENT pro generické skupiny ropných výrobků

12 12Skupina Unipetrol CONCAVE systém zpracování podkladů - start 1/2006 Rozdělení hodnocení nebezpečnosti do dvanácti skupin ropných látek Vytvoření tří specielních taktických uskupení pro: - převod existujících údajů do IUCLID 5 - srovnání dostupných dat z testů s kriterii GHS a vytvoření nové klasifikace a značení - vytvořit oprávněnou kategorizaci dokumentů pro každou skupinu,resp podskupinu. - identifikovat mezery v datech - vytvořit kategorizaci registračních dossiers,pokrývající všechny ropné látky ( 25 až 30) odvozených z 12 generických skupin - příprava generických CSR založených na informacích z RA - příprava návodu k postupu využití registračních dossierů jednotlivých kategorií pro specifickou registraci v CAS

13 13Skupina Unipetrol Aktivity CONCAWE pro přípravu REACH Vytvoření a získání podkladů přes CONCAWE je velmi účinná cesta přípravy registrace ropných látek Požadavky na počet pracovníků z členských společností budou asi rozhodující- musí určit širší počet kandidátů pro Reach než dosud spolupracuje s Concawe Spoluúčast na aktivitách Concawe Reach znamená získání znalostí a praktických zkušeností pro zaměstnance členských společností Členské společnosti se budou připravovat na zavedení REACH,ale musí také podpořit aktivity CONCAWE,aby bylo možno splnit požadavky na Concawe (zaslání zprávy)včas.

14 14Skupina Unipetrol CONCAWE - REACH České rafinerie jsou jako součást společnosti PKN ORLEN zapojeny do činnosti CONCAWE,ke které přistupuje zásadní spolupráce s organizací EUROPIA (evropská obdoba ČAPPO),PKN ORLEN je současně členem i této organizace,která se zdá být rozhodující pro vytváření SIEF a stanovení vůdčí firmy pro OSOR v oblasti ropných výrobků.


Stáhnout ppt "1Skupina Unipetrol R E A C H - ropný průmysl Problematika REACH a ropný průmysl Dr.Jaroslav Buchta."

Podobné prezentace


Reklamy Google