Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie a cíle, členění logistiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie a cíle, členění logistiky"— Transkript prezentace:

1 Strategie a cíle, členění logistiky
PODNIKOVÁ LOGISTIKA X16 LOG 2+2 ZÁPOČET, ZKOUŠKA KATEDRA EKONOMIKY, MANAŽERSTVÍ A HUMANITNÍCH VĚD Zikova 2, Praha 6, druhé patro Sekretariát katedry: PŘEDNÁŠEJÍCÍ A CVIČÍCÍ: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. E – MAIL: KONZULTAČNÍ HODINY: KANCELÁŘ 633/4 Telefon do kanceláře

2 CÍL PŘEDMĚTU Předmět poskytuje základní informace z oblasti podnikové logistiky včetně řízení materiálového a informačního toku v oblasti nákupního a odbytového trhu, zabývá se logistickými funkcemi a technologiemi. Pozornost je věnována využití elektronického obchodování v praxi.

3 ZÁKLADNÍ LITERATURA .Sixta, J. – Mačát, V.: LOGISTIKA – teorie a praxe, Brno, 2005, Praxe manažera .Pour, J.- Gála, L. – Toman, P.: PODNIKOVÁ INFORMATIKA , Grada Praha, 2006

4 DOPORUČENÁ LITERATURA
.Pour,J. a kolektiv. Informační systémy a elektronické obchodování, 2001, ISBN .Pour,J. – Dohnal,J. Řízení podniku a IS/IT v informační společnosti, 1999, ISBN .Lambert,D. a kolektiv. Logistika, Computer Press, 2000 ISBN .Gros, I. Logistika, Vydavatelství VŠCHT Praha, 1996 ISBN .Svoboda,V. – Latýn, P. Logistika, Skripta, V ČVUT, 2003 .Pernica,P. Logistika (Supply Chain Management), 2004, ISBN

5 OSNOVA PŘEDNÁŠEK .Úvod do logistiky, členění, cíle a strategie v logistice .Řízení toku materiálu a vybrané pojmy z řízení výroby .Zákaznický servis – služby v logistickém řetězci a složky zákaznického servisu .Logistický podnik a logistické řetězce .Skladování – význam, velikost a počet skladů, sklad versus distribuční centrum .Doprava – funkce a dělení dopravy, kvalita a kapacita dopravy .Logistické náklady- členění, celkové náklady a náklady jednotlivých logistických činností .Pasivní prvky logistických systémů – materiál, obaly a přepravní jednotky .Aktivní prvky logistických systémů – manipulační a přepravní jednotky, dopravní prostředky .Logistické technologie – přehled technologií, logistický controlling .Logistický informační systém a principy elektronického obchodování .Elektronické tržiště .Elektronické zásobování .Rezerva. Opakování náročnější látky

6 OSNOVA CVIČENÍ Optimalizace výrobního programu
Technicko – ekonomické parametry typové řady produktů Záběh výroby, záběhová křivka a produktivita práce Teorie obnovy a životnost výrobního zařízení Výrobní a montážní linky a jejich projektování Předstih, dávka a časové řazení operací Modelování poptávky Modely zásob Strategie řízení zásob Modely lokalizace skladů Náklady a efektivnost Modelování materiálového toku Test Zápočet. Rezerva.

7 PRAVIDLA PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU A ZKOUŠKY
Cvičení jsou povinná, jsou tolerovány maximálně tři svévolné neomluvené absence, doporučuji aktivní přístup k řešení příkladů na cvičeních, ve 13. týdnu se píše na cvičeních výpočetní test s využitím počítače, přičemž pro udělení zápočtu je třeba jej napsat alespoň s klasifikačním stupněm dobře. Zkouška se skládá z písemných odpovědí na 3 – 4 otázky a ústní diskuse, přičemž výsledná klasifikace v indexu je aritmetickým průměrem známky z testu a ze zkoušky.

8 LOGISTIKA - úvod Oběh není jen hmotné spojení mezi výrobou a spotřebou, ale také hmotné spojení ve vlastní výrobě. Cílem oběhových procesů je, aby správné zboží a služba, ve správné kvalitě, ve správném množství, bylo na správném místě ve správném okamžiku u správného zákazníka s vynaložením přiměřených nákladů. Toto řeší mladá a samostatná vědní disciplina – logistika, jejíž zavedení je dáno přechodem od trhu výrobce k trhu zákazníka s využitím inovace a širokého sortimentu, cílem je snižování nákladů v oblasti distribuce.

9 Vývoj do roku 1950 řešení dílčích problémů materiálového toku (řízení skladů a zásob) systémy MRP pro plánování materiálových potřeb 70. léta dvacátého století energetická krize, růst cen paliv a energií, cílem jsou úspory v oblasti dopravy a skladování, rozvoj materiálového managementu 80. léta masové uplatnění výpočetní techniky, nové komunikační systémy, zrychlení procesu zpracování objednávek, použití mikroprocesorů při řízení skladů současnost – rozvoj integrovaných logistických systémů, podpora plánování výroby a nákupu, logistika dnes představuje integraci materiálových, informačních a kapitálových toků

10 Charakteristika logistiky
sladění kontroverzních cílů v oblasti distribuce, výroby a nákupu logistika má integrující funkci význam logistiky roste s ohledem na globalizaci trhů, branží a hospodářské soutěže existuje vysoký podíl nákladů v logistickém řetězci ceny výrobků se neliší, kvalita je srovnatelná, odlišení se promítá do oblasti poskytovaných služeb a snižování nákladů reakční rychlost dodavatele představuje v současné době faktor konkurenční výhody představuje průřezovou funkci v podniku vytváří přidanou hodnotu a vede k alokaci odpovědnosti za pohyby a zásoby materiálů

11 Změny podmínek na trhu 20. Století 21. století
Malé toky zboží v lokalitě Velké toky zboží mezi zeměmi Jednotlivé výrobky Výrobková diferenciace Dlouhé životní cykly výrobků Krátké životní cykly výrobků Trh výrobce Trh zákazníka

12 Logistika pomáhá řešit následující problémy:
řízení materiálového toku dlouhé dodací termíny vysoké stavy zásob  organizacích nízká úroveň služeb budování informačních toků

13 Historie logistiky Slovo logistika nabývalo různých významů
do roku 1600 praktické počítání s číslicemi logistica numerosa (počítání s číslicemi) , logistica speciosa (počítání s písmeny) matematická logika – Leibnitz o ni mluví jako o logistice slovník vydaný roku 1966 rozlišuje dva významy; symbolická logika (metody a matematické formule); soubor zařízení v hlubokém týlovém území sloužící jako výcvikový prostor, sklady zásob a materiálové vybavení uplatnění logistiky ve vojenství, v USA 1862 se používalo u vojenského námořnictva, přičemž logistika znamená vytvoření dobře fungujících řetězců pro zásobování zbraněmi, municí a proviantem při překonání značných vzdáleností dle NATO logistika zahrnuje vývoj, konstrukci, skladování, přepravu, údržbu a opravy vojenské techniky, provoz a rušení vojenských staveb Uplatněním matematického aparátu v logistice (problémy zásob, rozmisťovací problémy) posunulo logistiku z vojenství na civilní sféru do oblasti managementu podniku a vzniká podniková logistika, prvenství patří USA

14 Vývoj logistiky je možné rozlišit do čtyř etap:
do roku 1950 do roku 1970 do roku 1985 do současnosti

15 Etapy logistiky ad 1) logistika nepřinášela významné úspory, obchod sledoval nákup, vlastní přepravě věnována minimální pozornost, fenomén distribuce byl přehlížen 50. léta v logistice znamenají: využití elektronického zpracování dat vliv marketingu na logistiku vliv inovací a rozšíření variant produktu rozšíření trhů zvýšení významu distribuce vzhledem k růstu distribučních nákladů ad 2) rozvoj logistiky v USA- doprava, oběh a skladování, formulace zásad Physical Distribution Managementu, v socialistických státech z ideologických důvodů logistika odsuzována, pouze došlo k zavádění racionálních prvků řízení do národního hospodářství ad 3) dochází k prosazování integrované logistiky představující faktor konkurenční výhody, uspokojení potřeb zákazníka při pohledu na celkovou činnost firmy, snahou je optimalizovat logistické systémy

16 Definice logistiky .doc. Gros; Logistika je postup, jak řídit plánování, rozmisťování a kontroly materiálových a lidských zdrojů vázaných ve fyzické distribuci výrobků, podpoře nákupní činnosti a nákupních operací .Česká logistická asociace – prezident Doc. Pernica; Logistika je disciplína, která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit, přičemž jejich zřetězení je nezbytné k dosažení synergického efektu .Evropská logistická asociace – Logistika: organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle finálního zákazníka konče, aby byly splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a při minimálních kapitálových výdajích

17 Rozvoj logistiky: Trendy vývoje:
Prudký nárůst populace a nerovnováha chudých a bohatých zemí Hospodářský růst jako jediná alternativa vývoje civilizace, ukazatel síly= ukazatel hospodářského růstu Zrychlené tempo inovací a přebytek hmotných statků vede k plýtvání a ohrožení podmínek života Počet obyvatel roste zejména v chudších oblastech Nadnárodní společnosti se snaží získat větší podíl na světovém trhu Transformace průmyslových struktur na flexibilní struktury informačního charakteru Trendy vývoje: Svět se vyvíjí k převaze tržního hospodářství a životního individualismu Globalizace trhů, branží a hospodářské soutěže, mění se povaha konkurence Vzrůstá význam informací, strategickým faktorem je čas a inovace Japonský a západní systém jsou jako celek neslučitelné

18 Čtyři fáze vývoje hospodářské logistiky:
Fáze – omezení logistiky pouze na distribuci a obchodní a marketingový přístup Fáze – pozornost věnována optimalizačním metodám řízení zásob a řízení výroby, statistické metody predikce poptávky po produktech a odvozeně po vstupních faktorech Fáze – integrovaný přístup k logistice, prosazení ucelených logistických řetězců a cílem koordinace a synchronizace procesů´, logistika se musí stát součástí globální strategie podniku, logistické služby představují přidanou hodnotu a při optimálních nákladech jsou faktorem zvýšení konkurenceschopnosti podniku Fáze – uplatnění počítačové integrace, simulace, rozhodování, elektronické výměna dat s cílem logistické systémy optimalizovat jako celek, integrovaný logistický systém propojuje všechny dodavatele s distribučními články až po konečného zákazníka  The Total Sypply Chain

19 Čtyři fáze vývoje hospodářské logistiky:
.Fáze – omezení logistiky pouze na distribuci a obchodní a marketingový přístup .Fáze – pozornost věnována optimalizačním metodám řízení zásob a řízení výroby, statistické metody predikce poptávky po produktech a odvozeně po vstupních faktorech .Fáze – integrovaný přístup k logistice, prosazení ucelených logistických řetězců a cílem koordinace a synchronizace procesů´, logistika se musí stát součástí globální strategie podniku, logistické služby představují přidanou hodnotu a při optimálních nákladech jsou faktorem zvýšení konkurenceschopnosti podniku .Fáze – uplatnění počítačové integrace, simulace, rozhodování, elektronické výměna dat s cílem logistické systémy optimalizovat jako celek, integrovaný logistický systém propojuje všechny dodavatele s distribučními články až po konečného zákazníka  The Total Sypply Chain

20 Specialisté na logistiku musí zvládnout:
Vytvořit optimální logistickou strategii firmy Aplikovat systémy plánování a řízení výroby Navrhovat logistické systémy Využívat informační technologie v praxi Mít znalosti z financí a controllingu Uplatňovat prognostické modely – statistické metody

21 Strategie a podnikové cíle:
Strategii vypracovává vrcholový management, musí promyslet v čem bude firma podnikat, za co zákazník je ochoten zaplatit Pro vypracování strategie je nutná .Analýza okolí podniku (zákazníci, konkurence, dodavatelé, finance, legislativa, pracovní síly) .Analýza podniku (výrobky a služby, Cash flow, výroba, nákup, distribuce, zásobování, výzkum a vývoj) Příslušné analýzy musí být rozpracovány z hlediska silných a slabých stránek Strategie jsou souborem rozhodnutí pro fungování podniku v různých situacích Strategie v globálním trhu znamená že: Firma prosperuje jako jedna z vedoucích firem Firma prosperuje jako specializovaná firma poskytující úzký sortiment produktů s náskokem ve znalostech, servisu, firma prakticky nemá konkurenci Logistická strategie musí být součástí podnikové strategie, logistické cíle musí podpořit soustavu cílů podniku (např. snížení zásob a uvolnění vázaného kapitálu, cílem je zvýšit výkonnost systému a urychlit průtok produktů)

22 Logistické cíle Podnik konkuruje těmito způsoby:
Cenou- dodat správné zboží, ve správném množství, v požadované kvalitě, časovém limitu a to s nejnižšími možnými náklady Podnik konkuruje na úrovni logistických služeb, logistický systém musí převzít řídící úlohu a stát se tvůrcem strategie Logistické cíle musí napomáhat splňovat celopodnikové cíle Nejdůležitější článek logistického řetězce je zákazník, cílem je optimálně uspokojit jeho potřeby

23 Cíle logistického systému
Nejdůležitější cíle jsou vnější cíle a výkonové cíle. Sekundární cíle jsou vnitřní a ekonomické cíle Vnější cíle logistického systému: Zvyšování objemu prodeje Zachování sjednaných dodacích lhůt Zvyšování spolehlivosti a úplnosti dodávek Zlepšování flexibility, pružnosti logistických služeb Vnitřní cíle logistických systémů: Snižování nákladů na zásoby Snižování nákladů na dopravu Snižování nákladů na manipulaci a skladování Snižování nákladů výroby a vlastního řízení Výkonové cíle logistických systémů – požadované množství ve správném místě, druhu a jakosti a ve správném okamžiku Ekonomické cíle – zabezpečení služeb s přiměřenými náklady, vyšší úroveň služeb, větší počet zákazníků vede k růstu nákladů. Na trhu může několik výrobců nabízet stejné výrobky za stejné ceny, úspěšnější bude ten, kdo dodává pravidelně, ve správném množství a čase a s nízkými náklady cíl snížit náklady

24 Dělení logistiky: Dle šíře zaměření na studium materiálových toků
Makrologistika – zabývá se logistickými řetězci pro výrobu určitých produktů od těžby surovin až po prodej finálnímu zákazníkovi (překračuje hranice podniků, států) Mikrologistika – zabývá se logistickým systémem uvnitř určité firmy, zabývá se logistickými řetězci uvnitř např. průmyslového závodu nebo mezi závody v rámci jednoho podniku Dle hospodářsko organizačního uplatnění: Výrobní logistika (průmyslová či podniková) Obchodní logistika Dopravní logistika

25 Podniková logistika Logistický podnik realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem, realizuje část logistických řetězců vně organizace Podniková logistika Nákup základního, pomocného materiálu, polotovarů a dílčích výrobků od subdodavatelů Řízení materiálového toku podnikem Dodávky výrobků zákazníkům Obchodní logistika (oběhová logistika) Zaměřena na řízení pohybu zboží od výroby až k zákazníkovi Logistické řetězce jsou realizovány od výrobních podniků, přes dopravu do velkoobchodu a maloobchodu až k finálnímu zákazníkovi

26 Členění logistiky Dodavatelpříjem – sklad zásob – výroba – sklad hotových výrobků – prodej Spotřebitel MAKROLOGISTIKA MIKROLOGISTIKA


Stáhnout ppt "Strategie a cíle, členění logistiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google