Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího."— Transkript prezentace:

1 Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího života

2 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky
Latina rozeznává tři typy adjektiv 3. deklinace: adjektiva trojvýchodná adjektiva dvojvýchodná adjektiva jednovýchodná V lékařské terminologii se objevují pouze adjektiva třetí deklinace dvojvýchodná a jedovýchodná.

3 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky
Adjektiva dvojvýchodná a jednovýchodných se odlišují pouze v nominativu singuláru, v ostatních pádech mají stejné tvary. M F N nom. sg. ? ? ? gen. sg. -is nom. pl. -ēs -ia gen. pl. -ium

4 Adjektiva 3. deklinace Úvodní poznámky
Adjektiva 3. deklinace mají vždy v genitivu singuláru koncovku –is, v nominativu plurálu v rodě mužském a ženském koncovku –ēs v rodě středním koncovku –ia v genitivu plurálu koncovku –ium

5 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – slovníkový tvar
Slovníkový tvar dvojvýchodných adjektiv 3. deklinace má vždy tyto koncovky: Příklady spojení: columna vertebrālis (columna, ae, f) canālis vertebrālis (canālis, is, m) corpus vertebrāle (corpus, oris, n) -is -e masculinum, femininum neutrum

6 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – slovníkový tvar
Mezi dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace patří např. tato: cervīcālis, e (krční) pulmonālis, e (plicní) laterālis, e (boční) brevis, e (krátký) ulnāris, e (loketní) dorsālis, e (hřbetní) radiālis, e (radiální)

7 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – skloňování
M F N nom. sg. vertebrāl-is vertebrāl-e gen. sg. nom. pl. vertebrāl-ēs vertebrāl-ia gen. pl. vertebrāl-ium

8 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – poznámky
Většina adjektiv dvojvýchodných končí v nominativu singuláru příponami –ālis, -āle nebo –āris, -āre. Většina dvojvýchodných adjektiv je odvozena od substantiv. adjektivum substantivum vertebrālis, e vertebra, ae, f. ulnāris, e ulna, ae, f. laterālis, e latus, eris, n. spīnālis, e spīna, ae, f. metacarpālis, e metacarpus, ī, m. dorsālis, e dorsum, ī, n. radiālis, e radius, iī, m.

9 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady
canālis vertebrālis forāmen intervertebrāle forāmen vertebrāle canalis vertebralis foramen vertebrale foramen intervertebrale

10 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady
Pojmenujme několik útvarů na krčním obratli (vertebra cervīcālis): forāmen vertebrāle (obratlový otvor), corpus vertebrae/vertebrāle (tělo obratle) sulcus nervī spīnālis (žlábek na krčním obratli pro nervus spīnālis) Vertebra cervicalis foramen vertebrale corpus vertebrae/ corpus vertebrale sulcus nervi spinalis

11 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady
Několik běžných spojení substantiv a adjektiv dvojvýchodných v nominativu plurálu: vertebrae cervīcālēs (krční obratle) vertebrae lumbālēs (bederní obratle) ossa metacarpālia (metakarpální kosti) ossa metatarsālia (metatarsální kosti) vēnae pulmonālēs (plicní žíly) V singuláru: vertebra cervīcālis vertebra lumbālis os metacarpāle os metatarsāle vēna pulmonālis

12 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – příklady
Čtyři plicní žíly (vēnae pulmonālēs) /v každé plíci dvě/ ústí do levé srdeční předsíně (ātrium sinistrum). Tato místa se souhrnně nazývají „ústí /pl./ plicních žil): ōstia vēnārum pulmonālium. ostia venarum pulmonalium

13 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – slovníkový tvar
Jednovýchodná adjektiva 3. deklinace mají v nominativu singuláru jediný tvar pro všechny tři rody: rāmus ascendēns (vzestupná větev) artēria ascendēns (vzestupná tepna) cōlon ascendēns (vzestupný tračník) Tvar nom. sg. bývá různý: simplex (jednoduchý) biceps (dvojhlavý) teres (oblý) commūnicāns (spojující) dēscendēns (sestupný)

14 Adjektiva 3. deklinace Dvojvýchodná adjektiva – slovníkový tvar
Slovníkový tvar jednovýchodných adjektiv 3. deklinace: Nominativ singuláru může vypadat jakkoliv. Genitiv singuláru má vždy koncovku -is. Tvar genitivu singuláru není odvoditelný z nominativu singuláru, proto se ve slovníkovém tvaru uvádí širší kontext (biceps, cipitis). ??? -is nominativ singuláru (všechny tři rody) genitiv plurálu (všechny tři rody)

15 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – slovníkový tvar
Slovníkové tvary jednovýchodných adjektiv: simplex, icis biceps, cipitis triceps, cipitis teres, etis commūnicāns, antis dēscendēns, entis Srovnej: vertebrālis, e (dvojvýchodné) x simplex, icis (jednovýchodné)

16 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – skloňování
Nominativ singuláru má různé tvary, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, tento tvar je společný pro všechny tři rody. Genitiv singuláru je zakončen koncovkou –is, jeho podoba vyplývá ze slovníkového tvaru, z tohoto tvaru tvoříme ostatní pády. Nominativ plurálu má dva tvary, jeden pro maskulina a feminina a druhý pro neutra! M F N nom. sg. simplex gen. sg. simplic-is nom. pl. simplic-ēs simplic-ia gen. pl. simplic-ium

17 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – poznámka
Přes rozdílnou podobu nominativu singuláru končí většina jednovýchodných adjektiv příponou: -āns nebo -ēns: commūnicāns (spojující) perforāns (prorážející) prōminēns (vyčnívající) afferēns (přivádějící) efferēns (odvádějící) dēferēns (odvádějící) permanēns (stálý)

18 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva – poznámka
Genitiv singuláru jednovýchodných adjektiv zakončených příponami -āns, -ēns je snadno odvoditelný: nom. sg. –āns gen. sg. –antis nom. sg. –ēns gen. sg. – entis Slovníkové tvary výše zmíněných adjektiv tedy vypadají takto: commūnicāns, antis perforāns, antis prōminēns, entis afferēns, entis efferēns, entis dēferēns, entis permanēns, entis

19 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva - příklady
Pojmenujeme dva svaly paže (mūsculī brachiī): mūsculus biceps brachiī (dvojhlavý sval pažní), jeho hlavy jsou: caput longum mūsculī bicipitis brachiī (dlouhá hlava dvojhlavého svalu pažního) caput breve mūsculī bicipitis brachiī (krátká hlava dvojhlavého svalu pažního) mūsculus teres major (velký sval oblý) musculus teres major musculus biceps brachii caput longum musculi bicipitis brachii caput breve musculi bicipitis brachii

20 Adjektiva 3. deklinace Jednovýchodná adjektiva - příklady
Pojmenujme konečné větve artēria profunda femoris, které procházejí (prorážejí) těsně při femuru stěrbinami mezi mūsculī adductōrēs dozadu do flexorů kolenního kloubu. Jedna z těchto tepen se nazývá artēria perforāns. Souhrnný název pro tyto tepny je artēriae perforantēs arteria profunda femoris arteriae perforantes

21 Komparativy a superlativy
Adjektiva můžeme stupňovat: 1. stupeň (pozitiv): velký 2. stupeň (komparativ): větší 3. stupeň (superlativ): největší

22 Komparativy a superlativy
Adjektiva můžeme stupňovat: 1. stupeň (pozitiv): velký 2. stupeň (komparativ): větší 3. stupeň (superlativ): největší Komparativy se v anatomické terminologii používají pro vyjádření vztahu (relace) dvou útvarů se stejným pojmenováním. extrēmitās superior – horní končetina extrēmitās inferior – dolní končetina

23 Komparativy a superlativy
Superlativy používá anatomie pro označení nejvyššího stupně vlastnosti při popisu tří a více útvarů. mūsculus glūtaeus minimus - malý hýžďový sval mūsculus glūtaeus medius - střední hýžďový sval mūsculus glūtaeus māximus - velký hýžďový sval

24 Komparativy a superlativy
Komparativů a superlativů je v anatomii omezené množství. Naprostá většina v anatomii užívaných komparativů a superlativů je nepravidelná. Nebudeme se je proto učit systémově tvořit, stačí uvést jejich výčet. Budeme k nim přistupovat jako k samostatným adjektivním tvarům.

25 Komparativy a superlativy
Anatomie užívá tyto komparativy a superlativy: 1. stupeň (pozitiv) 2. stupeň (komparativ) 3. stupeň (superlativ) magnus, a, um (velký) major, jus / maior, ius māximus, a, um parvus, a, um (malý) minor, us minimus, a, um lātus, a, um (široký) lātior, ius (nepoužívá se) lātissimus, a, um longus, a, um (dlouhý) longior, ius (nepoužívá se) longissimus, a, um (neexistuje) posterior, ius (zadní) postrēmus, a, um anterior, ius (přední) superior, ius (horní) suprēmus, a, um īnferior, ius (dolní) īmus, a, um interior, ius (nepoužívá se) intimus, a, um (nejvnitřnější)

26 Komparativy a superlativy Tvary komparativů
Slovníkový tvar komparativu má vždy tyto koncovky: Příklady spojení: nervus petrōsus major concha nasālis superior tūberculum maius -ior (-or) -ius (-us) nominativa singuláru masculina, feminina nominativ singuláru neutra

27 Komparativy a superlativy Tvary komparativů
Genitiv singuláru komparativů je vždy zakončen na -(i)ōris: nom. sg. maior, maius, gen. sg. maiōris nom. sg. minor, minus, gen. sg. minōris nom. sg. superior, superius, gen. sg. superiōris Příklad: sulcus nervī petrōsī maiōris (žlábek na os temporāle pro nervus petrōsus major) M + F N nom. sg. super-ior super-ius gen. sg. superiōr-is nom. pl. superiōr-ēs superiōr-a gen. pl. superiōr-um

28 Komparativy a superlativy Tvary komparativů
Genitiv singuláru je zakončen koncovkou –is, komparativy tedy skloňujeme podle 3. deklinace. Nominativ plurálu pro maskulina a feminina má koncovku –ēs (stejně jako u substantiv a adjektiv 3. deklinace), neutra mají koncovku –a (stejně jako substantivní vzor forāmen). Pozor: adjektiva 3. deklinace v 1. stupni mají koncovku –ia. Genitiv plurálu komparativů má vždy koncovku –um. Pozor: adjektiva 3. deklinace mají koncovku –ium. Nom. pl.: forāmina sacrālia posteriōra (zadní křížové otvory) Gen. pl.: forāminum sacrālium posteriōrum

29 Komparativy a superlativy Tvary superlativů
Superlativy skloňujeme stejně jako adjektiva 1. a 2. deklinace. Jejich slovníkový tvar má tedy tyto koncovky: Příklady.: māximus, a, um (největší) minimus, a, um (nejmenší) longissimus, a, um (nejdelší) -us -a -um Nom. sg. maskulina Nom. sg. feminina Nom. sg. neutra

30 Komparativy a superlativy příklady
Pojmenujme dva hrbolky na humeru: tūberculum minus (malý hrbolek) tūberculum maius (velký hrbolek) Z obou dvou hrbolků vybíhají distálně lišty (crista), tyto lišty nazýváme: crista tūberculī minōris crista tūberculī maiōris tuberculum majus tuberculum minus crista tuberculi minoris crista tuberculi majoris

31 Komparativy a superlativy příklady
Při popisu malého a velkého trochantéru na femuru opět využíváme komparativních tvarů pro vyjádření vzájemné relace. trochanter maior trochanter minor

32 Komparativy a superlativy příklady
Na os occipitāle rozeznáváme tři lišty (līneae): līnea nuchālis īnferior līnea nuchālis superior līnea nuchālis suprēma linea nuchalis inferior linea nuchalis superior linea nuchalis suprema

33 Komparativy a superlativy příklady
Pojmenujme sval, který zdvihá (levātor) horní ret (labium superius) a křídlo nosu (āla nāsī). V tomto případě není užita spojka „et“, ale spojovací příklonka „- que“. Celé spojení zní: mūsculus levātor labiī superiōris ālaeque nāsī Slovo „āla“ se normálně skloňuje a příklonka „-que“ je připojena ke genitivnímu tvaru! musculus levator labii superioris alaeque nasi

34 Komparativy a superlativy příklady
Pojmenujme široký zádový sval. Protože se jedná o nejširší sval zad, používá latina pro jeho označení superlativ „lātissimus, a, um“. mūsculus lātissimus dorsī (dosl. nejširší sval zad) Musculus latissimus dorsi


Stáhnout ppt "Adjektiva 3. deklinace Asklépios, syn Apollónův, řecký bůh lékařství, se svým atributem – holí, po které se vine had – symbol neustále se obrozujícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google