Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Embryologie VK 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Embryologie VK 4."— Transkript prezentace:

1 Embryologie VK 4

2 Vývoj GIT Primitivní střevo – od orofaryngové ke kloakální membráně, spojeno se žloutkovým váčkem pomocí ductus omphaloentericus Vývoj z endodermu, ektodermu stomodea a proctodea a ze splanchnopleury (viscerální list mesodermu) Segmentace endodermu – exprese Hox genů: Přední střevo – truncus coeliacus Střední střevo - a. mesenterica superior Zadní střevo – a. mesenterica inferior

3 Přední střevo Primitivní farynx a orgány, které se z něj vyvíjejí (Eustachova trubice a středoušní dutina, tonsilla palatina, příštitná tělíska, thymus) Respirační systém Jícen a žaludek Duodenum Játra, žlučník, žlučovody a pankreas

4 Obličej Stomodeum a orofaryngová membrána Frontonasální výběžek
Nasální (čichové) plakody Mediální nasální výběžky Laterální nasální výběžky 1. faryngeální oblouk Maxilární výběžky Mandibulární výběžky

5

6

7 Vývoj jazyka Dno primitivního faryngu
Laterální linguální (jazykové) hrbolky – distální základ jazyka Tuberculum impar – střední jazykový hrbolek Sulcus medianus – linguální septum Kopula (2. oblouk) Eminencia hypobranchialis (3 + 4 oblouk) Vstup do laryngu

8 Vývoj jazyka Eminencia hypobranchialis přeroste kopulu – ta zmizí
Laterální jazykové valy splynou - septum Hranice mezi hřbetem a kořenem - sulcus terminalis

9 Vývoj jazyka Svaly – okcipitální myotomy
Motorická inervace - n. hypoglossus Sensitivní nervace – trigeminus, glossopharyngeus a vagus Chuťové pohárky - VII, IX. nerv Foramen caecum – ductus thyreoglossus – základ štítné žlázy

10 Vývoj zubů Maxila a mandibula – labiogingivální brázda – ret a čelist
Orální ektoderm - epitel – dentální lamina (zubní lišta) – základ zubů Mesenchym původem z neurální lišty Stadium zubního pupene Stadium čepičky Stadium zvonku

11 Jícen Tracheo-esofageální septum – odděluje dýchací systém od GIT
Svaly z kaudálních faryngových oblouků a splanchnického mesodermu. Malformace: Atresia a tracheo-oesofageální píštěl (fistula) Vrozená brániční kýla

12 Atresie jícnu

13

14 Vývoj žaludku Vřetenovité rozšíření kaudální část předního střeva. Připojeno k tělní stěně ventrálním a dorsálním mesenteriem (mesogastrium). Dorsální stěna roste rychleji – velká kurvatura, Malá kurvatura – ventrální stěna roste pomaleji. Rotace – ventrální stěna doprava, dorsální stěna doleva. Levá stěna se stane ventrálním povrchem. Kraniální a kaudální konec – leží v mediální rovině před rotací – kraniální oblast rotuje doleva a dolů, kaudální oblast se posune doprava a nahoru.

15 Vývoj žaludku

16 Bursa omentalis Dorsální mesogastrium tvoří omentum maius. Rotace žaludku vytáhne dorsální mesogastrium Bursa omentalis komunikuje s peritoneální dutinou pomocí foramen omentalis (epiploicum). Omentum minus se vyvíjí z ventrálního mesenteria mezi žaludkem a játry - ligamentum falciforme hepatis

17 Vývoj střeva Duodenální klička – kraniální část předního střeva, kaudální část ze středního střeva Umbilikální klička – spojena pomocí ductus omphalomesentericus se žloutkovým váčkem Zadní střevo – konec - kloaka společná s urogenitálním systémem

18 Duodenum Duodenální klička vybíhá ventrálně – rotace žaludku -duodenální klička rotuje doprava a stane se retroperitoneálně uloženým Ventrální základ – hepatické diverticulum – vybíhá do septum transversum a ventrálního mesenteria – játra, žlučník, žlučovody a ventrální základ pankreatu Dorsální základ pankreatu

19 Střední střevo Umbilikální klička vybíhá do extraembryonální coelomové dutiny - fyziologická umbilikální hernie – týden Kraniální raménko roste rychleji – tvoří mnoho malých kliček – tenké střevo Deriváty středního střeva: Tenké střevo včetně duodena Coecum, colon ascendens a dvě třetiny colon transversum Cévní zásobení: A.mesenterica superior

20 Rotace pupeční kličky Kraniální část pupeční kličky – rotuje 90o proti směru hodinových ručiček kolem osy tvořené arterií mesenterica superior Kraniální část – vrací se po zvětšení břišní dutiny – pokles velikosti jater a ledvin. Uložení ve střední části břicha

21 Během 10. týdne návrat kaudální kličky – rotace o 180o – uložena v pravé části břicha.
Fixace – dorsální mesenterium. První uprostřed - mesoduodenum a mesocolon ascendens – Změna po návratu střeva

22 Malformace Vrozená omphalocela Umbilikální hernie Gastroschisis
Nedokončení rotace Stenosa a atresie Meckelův divertikl (fistula)

23 Umbilikální hernie

24 Gastrischiza

25

26

27 Zadní střevo Levá třetina colon transversum, descendes, sigmoideum, rectum a horní část análního kanálu (linea pectinata) Močový měchýř a urethra Urorektální septum

28 VVV Megacolon congenitum (Hirschprung´s disease) Anus imperforatus
Anální píštěl (fistula)

29

30

31

32 Vývoj jater Endoderm – hepatické diverticulum (jaterní pupen)
Mesoderm – septum transversum (bránice) a ventrální mesenterium (ligamentum falciforme) Cévní zásobení –vv. vitellinae a vv. umbilicales – kapilární síť - sinusoidy, a.hepatica z truncus coeliacus Jaterní hrbolek viditelný na stadiu Carnegie dní

33

34 Vývoj jater a ventrálního pankreatu
Induktivní signály z kardiálního mesodermu brání vývoji pankreatu a indukují vznik jater. Kaudální část endodermové výchlipky se vyvine v pankreas Shh (sonic hedgehog) – notochord - indukuje změny v endodermu – místo bez Shh signálů – budoucí pankreas – exprese PDX1 = začátek vývoje

35 Vývoj jater Endoderm – hepatické diverticulum – kraniální část – základ jater, kaudální - žlučník: hepatocyty,epitel žlučových cest Mesoderm – vazivo v porto-biliárních prostorech (ligamentum teres hepatis), jaterní sinusoidy, hematopoetická tkáň (objevuje se během 6. týdne) Kuppferovy buňky

36

37 Vývoj jater Nejdříve symetrický vývoj, rotace GIT (vývoj of bursa omentalis) Septum transversum – centrální vazivová část diafragmy – endoderm vrůstá do vaziva septum transversum, játra zůstanou spojena s bránicí - area nuda Cévy tvoří anastomosující síť, hepatocyty vytvářejí provazce pozdějí jaterní lalůčky Ductus venosus – anastomosa mezi levou a pravou umbilikální vénou. Na kyslék bohatá krev je přiváděna do srdce.

38 Ligamentum falciforme – ventrální mesenterium

39

40 Malformace Biliární atresie – novorozenecká žloutenka
V kombinaci se srdeční vadou - Agillův syndrom (mutace Jagged 1 – ligandu pro Notch)

41 Vývoj pankreatu Ventrální a dorsální základ
Rotace duodena – splynutí základů pankreatu Dorsální základ – hlava, tělo a ocas Ventrální základ – processus uncinatus Splynutí s dorsální stěnou tělní – sekundárně retro-peritoneální

42

43 Malformace Akcesorní tkáň pankreatu – Meckelův divertikl, stěna žaludku či duodena Pancreas anulare – prstencově obkružuje duodenum- obstrukce duodena Veratrum album (kýchavice) – cyclopamin – atypický vývoj tkáně pankreatu v žaludku a duodenu

44 Vývoj plic Plicní pupen Laryngotracheální rýha – primordiální larynx
Tracheoesophageální septum rozdělí přední střevo na larynx, tracheu a jícen

45 Malformace Esofageální atresie -2,5 – 3,6 na 10 000 porodů
10% potraceno 20% živě narozených zemře během neonatálního období 3 krát častější u dvojčat

46

47 Vývoj plic Primární hlavní bronchy
Sekundární neboli kmenové bronchy laloků Terciární neboli segmentální bronchy – nebo 9 - základ bronchopulmonárního segmentu

48 Pseudoglandulární stadium
Do 17. týdne Vypadá jako exokrinní žláza Všechny hlavní anatomické složky – bronchy a bronchioly Respirace není možná

49 Kanalikulární stadium
Do 24. týdne Vývoj respiračních bronchiolů a alveolárních duktů Plíce jsou vaskularizovány

50 Kanalikulární stadium

51 Období terminálních váčků
Od 24. týdne do porodu Diferenciace alveolárního epitelu – pneumocyty I. a II. typu, produkce surfaktantu

52 Alveolární období Tvorba alveolů - alveolokapilární membrána
95% alveolů se vyvíjí postnatálně Produkce surfaktantu Transformace plic na orgán respirace Změny v cirkulaci Expanse a růst – do 8 let

53

54 Po porodu jsou plíce Naplněny tekutinou Odraněna přes ústa a nos
Odtéká do pulmonárních kapilár A do lymfatických cév

55 Malformace Děti mohou přežít od 24. týdne Pulmonární agenese
Hypoplasie (jako následek diaphragmatické hernie, oligohydramnia, renální agenese) Esophageální atresie a tracheoesophageální píštěl - fistula Respirační distress syndrom – předčasný porod, genetické onemocnění (mutace v genu pro surfaktant) – nemoc hyalinních blanek Děti mohou přežít od 24. týdne

56 Bronchy Primární hlavní bronchy
Sekundární neboli kmenové bronchy laloků Terciární neboli segmentální bronchy – nebo 9 - základ bronchopulmonárního segmentu

57 Bronchy Primární hlavní bronchy
Sekundární neboli kmenové bronchy laloků Terciární neboli segmentální bronchy – nebo 9 - základ bronchopulmonárního segmentu

58 Bronchy Primární hlavní bronchy
Sekundární neboli kmenové bronchy laloků Terciární neboli segmentální bronchy – nebo 9 - základ bronchopulmonárního segmentu


Stáhnout ppt "Embryologie VK 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google