Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

2 CHARAKTERISTIKA vliv moderního sv ě tového dramatu a významných osobností – vzr ů st úlohy režie a režiséra (režisérský typ divadla) vývoj dramatu ovlivn ě n realismem, naturalismem, impresionismem, symbolismem, expresionismem známí herci mezivále č né doby: Václav Vydra, Eduard Vojan, Eduard Kohout, Zden ě k Št ě pánek, František Smolík, Saša Rašilov, Hugo Haas, Ladislav Pešek, R ů žena Nasková, Hana Kvapilová, Eva Vrchlická, Olga Scheinpflugová aj.

3 OFICIÁLNÍ DIVADLO tzv. kamenná divadla s klasickým repertoárem – Národní divadlo a M ě stské divadlo na Vinohradech divadlo chápáno jako um ě lecký celek: nejen uvedení textu, ale i sv ě tlo, hudba, jevištní výprava, talent herc ů významní režisé ř i: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar a) impresionistické, vitalistické a poeticky náladové hry Jaroslav Kvapil Frá ň a Šrámek (Léto, M ě síc nad ř ekou) Julius Zeyer (Radúz a Mahulena) Karel Č apek (Loupežník) b) psychologické drama Jaroslav Hilbert (Vina)

4 OFICIÁLNÍ DIVADLO c) historické drama Alois Jirásek Ji ř í Mahen Stanislav Lom Otokar Fischer d) drama zástup ů Arnošt Dvo ř ák František Xaver Šalda (Zástupové) e) tzv. vážné drama František Langer (Periférie, Dvaasedmdesátka) Rudolf Medek (Plukovník Švec) f) jevištní expresionismus brat ř i Č apkové (Ze života hmyzu) Lev Blatný (Kokoko-dák!) Ladislav Klíma (Mat ě j Poctivý)

5 JAROSLAV KVAPIL (1868 – 1950) -básník, dramatik, p ř ekladatel, libretista a divadelní režisér -narodil se v Chudenicích v rodin ě léka ř e -nedokon č il studia léka ř ství a filozofie -v letech 1891 – 1904 pracoval jako žurnalista (Národní listy, Zlatá Praha) -r. 1898 založil v Praze divadlo Uranie, v letech 1893 – 1937 pracoval jako dramatik, režisér a dramaturg v Národním divadle -za války byl 11 m ě síc ů v ě zn ě n -r. 1948 podepsal jako jediný divadelník výzvu k zachování demokracie -jeho první manželka Hana byla here č ka Národního divadla -zem ř el v Praze -dílo: PRINCEZNA PAMPELIŠKA – veršovaná impresionistická pohádková hra o oživlé dívce-kv ě tin ě, kterou rozfouká podzimní pov ě t ř í, hudba J. B. Foerstra RUSALKA – libreto k ope ř e A. Dvo ř áka

6 JIŘÍ MAHEN (1882 – 1939) --básník, noviná ř, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik -narodil se jako Antonín Van č ura v Č áslavi ve staré evangelické rodin ě -nedokon č il filozofickou fakultu, obor č eština – n ě m č ina -v letech 1909 – 1919 byl redaktorem Lidových novin -r. 1910 se p ř est ě hoval do Brna, kde p ů sobil zbytek života -od r. 1921 p ů sobil jako knihovník, podílel se na vybudování m ě stské knihovny v Brn ě -v Brn ě spáchal sebevraždu (reakce na okupaci) -dílo: JÁNOŠÍK – symbolická postava bojovníka proti útisku, bu ř i č e zbaveného baladických rys ů (projev dobového anarchismu) MRTVÉ MO Ř E – téma sociálního odboje, ze života č eských brat ř í DEZERTÉR – protivále č ná hra HUSA NA PROVÁZKU – 6 filmových libret, avantgardní pojetí dramatu

7 JAROSLAV HILBERT (1871 - 1936) - technik, č eský dramatik a spisovatel, napsal celkem 22 divadelních her a ř ada z nich byla ovlivn ě na tvorbou norského dramatika Henrika Ibsena, nap ř. Vina, Psanci, Falkenštejn, Č eská komedie STANISLAV LOM, vlastním jménem Stanislav Mojžíš, (1883 – 1967 ) - č eský dramatik, spisovatel, kritik a publicista, v letech 1932 – 1939 byl ř editelem Národního divadla v Praze, autor historických her, nap ř. D ě vín, Žižka, Svatý Václav, Karel IV., Prokop Holý

8 OTOKAR FISCHER (1883 – 1938) - č eský literární historik a profesor germanistiky na Univerzit ě Karlov ě, divadelní kritik, teoretik a historik, p ř ekladatel, dramaturg, básník a dramatik, byl považován za jednoho z nejvýznamn ě jších p ř ekladatel ů významných d ě l západní literatury, autor historických her, nap ř. P ř emyslovci ARNOŠT DVO Ř ÁK (1881 - 1933) - dramatik, na za č átku 20 stol. pat ř il k p ř edním autor ů m své generace a proslul p ř edevším historickými hrami, v tomto žánru se pozd ě ji stal tv ů rcem tzv. zástupového dramatu, nap ř. Král Václav IV., Husité, Bílá hora

9 NEOFICIÁLNÍ SCÉNY lidové zábavní divadlo, kabarety, šantány Č ervená sedma – pražský kabaretní soubor (1910 – 1922), Ji ř í Č ervený (zakladatel, skladatel písní), Eduard Bass Revolu č ní scéna (1920 – 1922) – pražské divadlo, zakladatel Emil Artur Longen významní p ř edstavitelé lidové komiky: Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Karel Hašler (písni č ká ř )

10 PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA divadlo za okupace (konec 30. let a 40. léta) – cenzura, v ě tšina divadel uzav ř ena sblížení oficiálního a avantgardního proudu, aktuální dramata K. Č apka (Bílá nemoc, Matka), V. Van č ury (Jezero Ukereve) Divadélko pro 99 (1940 – 1941) – divadelní scéna založená režisérem Jind ř ichem Honzlem, recita č ní pásma, dramatické montáže divadlo V ě trník (1941 – 1946) – založené roku 1941 režisérem Josefem Šmídou, literární ve č ery

11 DIVADLA

12 Divadlo na Vinohradech jedna z hlavních č inoherních scén v Praze, která se nachází na nám ě stí Míru v m ě stské č ásti Praha 2 na Vinohradech budova divadla byla postavena v letech 1905–1907 staviteli Janem Majerem a Josefem Veselým podle návrhu architekta Aloise Č enského bylo slavnostn ě otev ř eno 24. listopadu 1907 - prvním p ř edstavením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva v režii F. A. Šuberta s výpravou Josefa Weniga krom ě č inohry p ů sobil v divadle zpo č átku i operní a operetní soubor (do roku 1919) k významným režisér ů m mezivále č ného období pat ř il nap ř. Jaroslav Kvapil (v letech 1921 až 1928), za jehož p ů sobení zde pracoval v letech 1921 až 1923 jako dramaturg Karel Č apek sou č asným ř editelem je herec, režisér a bývalý senátor Tomáš Töpfer

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kvapil http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mahen http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jiri-mahen.html http://www.pragap.com/cs/divadla/narodni-divadlo/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hugo_Hilar https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Hilbert https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Lom https://cs.wikipedia.org/wiki/Otokar_Fischer http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/arnost-dvorak.html http://www.databazeknih.cz/autori/arnost-dvorak-10118 https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Artur_Longen https://cs.wikipedia.org/wiki/Divad%C3%A9lko_pro_99 https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%ADk_(divadlo) https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google