Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Participace v sociální práci JABOK – Michal Kaplánek 16. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Participace v sociální práci JABOK – Michal Kaplánek 16. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Participace v sociální práci JABOK – Michal Kaplánek 16. 3. 2015

2 Co je to participace? Participace je proces sdíleného rozhodování v záležitostech, které mají vliv na život jedince a společnost, v níž žije proces sdíleného rozhodování v záležitostech, které mají vliv na život jedince a společnost, v níž žije odpovědná účast zainteresovaných na pravomoci rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti odpovědná účast zainteresovaných na pravomoci rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti neustálý proces učení demokracii, který umožňuje svobodnou diskusi, při níž zůstávají otevřené různé varianty řešení. neustálý proces učení demokracii, který umožňuje svobodnou diskusi, při níž zůstávají otevřené různé varianty řešení.

3 Význam participace dětí a mládže Úmluva o právech dítěte (1989) – historicky první konvence, v níž je zakotveno, že dítě má co říci k procesům, které ovlivňují jeho život. Úmluva o právech dítěte (1989) – historicky první konvence, v níž je zakotveno, že dítě má co říci k procesům, které ovlivňují jeho život. Významným přínosem tohoto dokumentu bylo zvýraznění nutnosti přijímat pohledy mladých lidí a diskutovat s nimi o jejich názorech a postojích. Významným přínosem tohoto dokumentu bylo zvýraznění nutnosti přijímat pohledy mladých lidí a diskutovat s nimi o jejich názorech a postojích. V neposlední řadě byl zvýrazněn také význam participace dětí a mládeže v rodině, ve škole a ve společnosti vůbec. V neposlední řadě byl zvýrazněn také význam participace dětí a mládeže v rodině, ve škole a ve společnosti vůbec.

4 Směry participace – „shora“ (na příkladu participace ve škole)

5 Směry participace – „zdola“ (na příkladu participace ve škole)

6 Formy participace Vysvětlete základní znaky těchto forem participace: reprezentativní reprezentativní otevřená otevřená příležitostná příležitostná každodenní každodenní na projektu na projektu

7 Každodenní participace V organizaci panuje demokratická (participační) kultura za těchto předpokladů: 1. Zajištění doprovázení participačních procesů ze strany dospělých 2. Zabránění podcenění nebo přetížení schopnosti participace účastníků 3. Pomoc v rozvoji schopnosti participovat (např. vyjadřovat se k problémům) 4. Přehledná časová souvislost mezi vyjádřením účastníků a realizací opatření 5. Participační techniky přiměřené věku a situaci účastníků 6. Reprezentativnost (participují buď všichni přímo nebo zástupci) 7. Ohled na specifické potřeby a přístupy mužů a žen 8. Vztahy s okolím (např. spolupráce s obcí) 9. Výchova k participaci od nejútlejšího dětství 10. Participace jako běžný přístup (nejen výjimka)

8 Stupně participace I. Falešná participace Manipulace (manipulation) – účastníci jsou pasivními recipienty rozhodnutí vedoucích. Často nerozumí důvodům, které rozhodnutí předcházely. Jde tedy spíše o uplatnění zájmů vedoucích než zájmů účastníků. To platí i tehdy, když se jich vedoucí formálně ptají, co by účastníci chtěli dělat. Manipulace (manipulation) – účastníci jsou pasivními recipienty rozhodnutí vedoucích. Často nerozumí důvodům, které rozhodnutí předcházely. Jde tedy spíše o uplatnění zájmů vedoucích než zájmů účastníků. To platí i tehdy, když se jich vedoucí formálně ptají, co by účastníci chtěli dělat. Dekorace (decoration) – účastníci se aktivně podílejí na programu, který připravili vedoucí, přitom však program nijak je nemění a jejich informovanost je pouze částečná. Dekorace (decoration) – účastníci se aktivně podílejí na programu, který připravili vedoucí, přitom však program nijak je nemění a jejich informovanost je pouze částečná. Tokenismus = formální participace (tokenism) – účastníci nebo jejich zástupci se sice neúčastní jenom na realizaci programu, ale jsou přítomni i při jeho přípravě. Jejich přítomnost je však pouze formální. Program ve skutečnosti zůstává plně v režii dospělých. Tokenismus = formální participace (tokenism) – účastníci nebo jejich zástupci se sice neúčastní jenom na realizaci programu, ale jsou přítomni i při jeho přípravě. Jejich přítomnost je však pouze formální. Program ve skutečnosti zůstává plně v režii dospělých.

9 Stupně participace II. Skutečná participace Informovaná účast (assigned but informed) – uvědomělá participace účastníků na programu. Účastníci chápou celý program, jednotlivé aktivity i jejich smysl. Vedoucí jsou iniciátory, kteří nakonec sami o programu rozhodují, ale přitom vyslechnou a respektují názory účastníků. Informovaná účast (assigned but informed) – uvědomělá participace účastníků na programu. Účastníci chápou celý program, jednotlivé aktivity i jejich smysl. Vedoucí jsou iniciátory, kteří nakonec sami o programu rozhodují, ale přitom vyslechnou a respektují názory účastníků. Konzultace (consulted and informed) – o programu rozhodují vedoucí až na základě konzultace s účastníky, přičemž jejich názory nejen vyslechnou, ale také zohlední. Konzultace (consulted and informed) – o programu rozhodují vedoucí až na základě konzultace s účastníky, přičemž jejich názory nejen vyslechnou, ale také zohlední. Účast na rozhodování řízená vedoucími (leaders-initiated, shared decisions with participants) – účastníci se podílejí na rozhodování v oblastech předem vymezených vedoucími. Názory účastníků jsou nejen zohledňovány, ale účastníci se podílejí i na rozhodování. Účast na rozhodování řízená vedoucími (leaders-initiated, shared decisions with participants) – účastníci se podílejí na rozhodování v oblastech předem vymezených vedoucími. Názory účastníků jsou nejen zohledňovány, ale účastníci se podílejí i na rozhodování.

10 Stupně participace III. Samospráva a spolupráce Samosprávné vedení (participants-initiated and directed) – iniciátory a organizátory programu jsou sami mladí lidé, kteří jej sami organizují (zpravidla) po vzoru dospělých. Na tomto stupni hrají dospělí pouze podpůrnou roli. Samosprávné vedení (participants-initiated and directed) – iniciátory a organizátory programu jsou sami mladí lidé, kteří jej sami organizují (zpravidla) po vzoru dospělých. Na tomto stupni hrají dospělí pouze podpůrnou roli. Vedoucí jsou pozvání k účasti na rozhodování (participants-initiated, shared decision with leaders) – fungující participace účastníků, v jejímž rámci je dospělým nabídnuta možnost spoluúčasti a spolurozhodování. Vedoucí jsou pozvání k účasti na rozhodování (participants-initiated, shared decision with leaders) – fungující participace účastníků, v jejímž rámci je dospělým nabídnuta možnost spoluúčasti a spolurozhodování.

11 Přínos participace v sociální práci s mládeží 1. Formulace a objasnění zájmů a potřeb mladých lidí 2. Transparentnost plánování 3. Rozšíření tématického okruhu a možností kompromisu při jednání o prosazování zájmů a potřeb mládeže 4. Realizace konstruktivní reflexe práce s mládeží 5. Rozvoj osobní (mravní) zodpovědnosti 6. Realizace politické výchovy v rámci procesu „přivlastňování sociálního prostoru“ 7. Zlepšení úrovně informovanosti 8. Zapojení bezprostředně zainteresovaných jedinců do plánování (dle autorů: Thierisch, Lindner/Vatter, Popp, Nikles/Kordfelder/Iffland/Szlapka)

12 Evropské portfolio Český překlad: http://www.nidm.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/sebeevaluacni- nastroje.pdf Český překlad: http://www.nidm.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/sebeevaluacni- nastroje.pdfhttp://www.nidm.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/sebeevaluacni- nastroje.pdfhttp://www.nidm.cz/userfiles/file/KPZ/vystupy/06-unv/sebeevaluacni- nastroje.pdfObsah: PRVNÍ ČÁST: ÚVOD 1. Portfolio: nástroj podpory uznávání informálního vzdělávání a učení a práce s mládeží 2. Portfolio: nástroj, který reflektuje hodnoty Rady Evropy 3. Portfolio: nástroj, který odráží formulace Evropské rady v oblasti politiky mládeže DRUHÁ ČÁST: KROKY K VYTVOŘENÍ VAŠEHO PORTFOLIA 1. Jak používat toto portfolio 2. Kontext práce s mládeží 3. Vědomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti 4. Vedoucí mládeže a pracovníci s mládeží – analýza jejich funkce 5. Kompetenční rámec 6. Zpětná vazba od ostatních 7. Plánování osobního vývojového a učebního programu TŘETÍ ČÁST: PŘÍLOHY 1. Slovníček 2. Vybraná literatura 3. Rada Evropy – Doporučení Rec(2003)8 o podpoře a uznávání neformálního vzdělávání/učení mladých lidí 4. Poděkování

13 Evropské portfolio (youth leaders + youth workers) Mezi funkce pracovníka s mládeží patří: 1. Povzbudit mladé lidi k přijetí zodpovědnosti, sebeurčení a autonomní životní formy: povzbuzovat k participaci skrze společné aktivity a společné zkušenosti povzbuzovat k participaci skrze společné aktivity a společné zkušenosti zapojit účastníky do plánování, realizace a hodnocení aktivit zapojit účastníky do plánování, realizace a hodnocení aktivit pomoci mladým lidem, aby byli schopni pracovat pro uskutečnění svých cílů pomoci mladým lidem, aby byli schopni pracovat pro uskutečnění svých cílů pomáhat jim k rozvoji důvěry, vědomostí, kritického myšlení a porozumění pomáhat jim k rozvoji důvěry, vědomostí, kritického myšlení a porozumění 2. Doprovázet mladé lidi v procesu interkulturního učení: umožnit mladým lidem, aby si uvědomili vlastní kulturní prostředí, jeho hodnoty a způsoby jednání umožnit mladým lidem, aby si uvědomili vlastní kulturní prostředí, jeho hodnoty a způsoby jednání podporovat aktivní toleranci a interakci s lidmi jiných kultur ve vlastní zemi podporovat aktivní toleranci a interakci s lidmi jiných kultur ve vlastní zemi využívat kreativně konflikty k učení se mírovému řešení konfliktů využívat kreativně konflikty k učení se mírovému řešení konfliktů podporovat mladé lidi, aby našli své místo v měnícím se světě podporovat mladé lidi, aby našli své místo v měnícím se světě 3. Přispívat k rozvoji organizací a politiky mládeže: uvádět druhé do práce v týmu a efektivně týmově pracovat uvádět druhé do práce v týmu a efektivně týmově pracovat spolupracovat na rozvoji politiky mladé generace spolupracovat na rozvoji politiky mladé generace 4. Při evaluaci musí pracovník s mládeží plánovat a uplatňovat různorodé participativní hodnotící metody. European portfolio: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Portfolio/Portfolio_en.pdf

14 Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě Stálá konference evropských místních a regionálních samospráv (Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe) vydala na svém 2. zasedání v Llangollenu (GB, Walles, 1991) Evropskou chartu participace mladých lidí na místním a regionálním životě, která byla později přepracována, a tak vznikla Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě (Krakov, 2002). Přijata na 10. zasedání Congress of Local and Regional Authorities of Europe v r. 2003. Stálá konference evropských místních a regionálních samospráv (Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe) vydala na svém 2. zasedání v Llangollenu (GB, Walles, 1991) Evropskou chartu participace mladých lidí na místním a regionálním životě, která byla později přepracována, a tak vznikla Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě (Krakov, 2002). Přijata na 10. zasedání Congress of Local and Regional Authorities of Europe v r. 2003. Jedná se o metodický text pro orgány místní a regionální samosprávy („úřady“) Jedná se o metodický text pro orgány místní a regionální samosprávy („úřady“)

15 Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě – obsah 1. část – dílčí programy: mezi různými typy programů (např. ve prospěch sportu, rovnosti pohlaví, sexuální výchově atd.) jsou zařazeny také zařazeny programy pro podporu participace ve školách: „Pro mladé lidi je nezbytné učit se o participaci a demokracii už během školní docházky.... Současně musí být škola také místem, kde mladí lidé prožívají a praktikují demokracii a kde je jejich participace v rozhodování podporována a viděna jako přínosná.“ Přitom se počítá přímo s kurzy zaměřenými na participaci a s podporou sdružení (spolků, asociací) žáků (studentů) a s umožněním jejich participace na chodu školy a školního kurikula.

16 Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě – obsah Za nástroje participace (2. část) se považují: výcvik, informovanost a podpora různých forem participace. Do oblasti výcviku (training) participace patří také vzdělávání v oblasti lidských práv a neformálního učení. Místní a regionální orgány jsou povzbuzovány k tomu, aby podporovali: odborná školení pro učitele a pracovníky s mládeží zaměřené na participaci; odborná školení pro učitele a pracovníky s mládeží zaměřené na participaci; všechny formy participace žáků ve školách; všechny formy participace žáků ve školách; programy výchovy k občanství ve školách; programy výchovy k občanství ve školách; vzdělávání skupin mládeže (peer-group education) vzdělávání skupin mládeže (peer-group education)

17 Prioritně podporované programy Za klíč k participaci se považuje přístup k informacím. Proto by měly být podporována informační centra pro mládež a dostupnost informací prostřednictvím současných informačních technologií (internet ad.). Podobně by místní a regionální samosprávy měly podporovat vznik a rozvoj médií, které vytvářejí sami mladí lidé, i těch, které jsou určeny pro mladé lidi. Za klíč k participaci se považuje přístup k informacím. Proto by měly být podporována informační centra pro mládež a dostupnost informací prostřednictvím současných informačních technologií (internet ad.). Podobně by místní a regionální samosprávy měly podporovat vznik a rozvoj médií, které vytvářejí sami mladí lidé, i těch, které jsou určeny pro mladé lidi. Další prioritou mezi prostředky participace je podpora dobrovolnictví: Další prioritou mezi prostředky participace je podpora dobrovolnictví: „V době, kdy se zvyšuje tlak na individuální výkon a úspěch ve vzdělávání i práci, je důležité, aby dobrovolnictví bylo podporováno a prosazováno.“ „V době, kdy se zvyšuje tlak na individuální výkon a úspěch ve vzdělávání i práci, je důležité, aby dobrovolnictví bylo podporováno a prosazováno.“ Tato podpora znamená jak podporu dobrovolnických center a dobrovolného zapojení mládeže, tak i rozvoj systému, který může formálně ohodnotit dobrovolnické aktivity (certifikáty). Tato podpora znamená jak podporu dobrovolnických center a dobrovolného zapojení mládeže, tak i rozvoj systému, který může formálně ohodnotit dobrovolnické aktivity (certifikáty). K podpoře participace patří především podpora sdružování mládeže, a to jak formálního, tak neformálního charakteru, na což by se mělo pamatovat v rozpočtu obcí a regionů. Dokument má na mysli taková sdružení, která „jsou primárně zaměřená na potřeby a zájmy mladých lidí a na jejich reflexi“. V záležitostech týkajících se mládeže by měl být vytvořen systém spoluúčasti mladých lidí na tomto rozhodování. Kromě toho by měly místní a regionální úřady podporovat aktivitu mladých lidí v nevládních organizacích a v politických stranách. K podpoře participace patří především podpora sdružování mládeže, a to jak formálního, tak neformálního charakteru, na což by se mělo pamatovat v rozpočtu obcí a regionů. Dokument má na mysli taková sdružení, která „jsou primárně zaměřená na potřeby a zájmy mladých lidí a na jejich reflexi“. V záležitostech týkajících se mládeže by měl být vytvořen systém spoluúčasti mladých lidí na tomto rozhodování. Kromě toho by měly místní a regionální úřady podporovat aktivitu mladých lidí v nevládních organizacích a v politických stranách.

18 Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě – obsah Doporučené struktury pro participaci dětí a mládeže: Rady, parlamenty a fóra mládeže, které by měly umožňovat: Rady, parlamenty a fóra mládeže, které by měly umožňovat: veřejné diskuse pro volné vyjadřování mladých lidí podle jejich zájmu týkající se mj. návrhu a programu veřejné diskuse pro volné vyjadřování mladých lidí podle jejich zájmu týkající se mj. návrhu a programu úřadům; úřadům; možnosti vytvářet návrhy místním a regionálním úřadům; možnosti vytvářet návrhy místním a regionálním úřadům; možnost orgánům radit se s mladými lidmi v oblasti sporných otázek; možnost orgánům radit se s mladými lidmi v oblasti sporných otázek; veřejné diskuse tam, kde jsou projekty zahrnující mladé lidi vyvíjeny, sledovány a hodnoceny; veřejné diskuse tam, kde jsou projekty zahrnující mladé lidi vyvíjeny, sledovány a hodnoceny; veřejné diskuse za účelem napomáhat konzultacím s mládežnickými organizacemi a asociacemi; veřejné diskuse za účelem napomáhat konzultacím s mládežnickými organizacemi a asociacemi; možnost účasti mládeže v ostatních místních a regionálních poradních orgánech. možnost účasti mládeže v ostatních místních a regionálních poradních orgánech.

19 Revidovaná Evropská charta participace mladých lidí na místním a regionálním životě – obsah Doporučené funkce na podporu participace: mediátor mezi mladými lidmi a zvolenými místními a regionálními zástupci při řešení problémů; mediátor mezi mladými lidmi a zvolenými místními a regionálními zástupci při řešení problémů; obhájce mladých lidí v případě napětí mezi mladými lidmi a místními a regionálními orgány; obhájce mladých lidí v případě napětí mezi mladými lidmi a místními a regionálními orgány; prostředník, prostřednictvím kterého mohou komunikovat místní a regionální úřady a mladí lidé; prostředník, prostřednictvím kterého mohou komunikovat místní a regionální úřady a mladí lidé;


Stáhnout ppt "Participace v sociální práci JABOK – Michal Kaplánek 16. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google