Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení zdravotních rizik praktické postupy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení zdravotních rizik praktické postupy"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení zdravotních rizik praktické postupy

2 Analýza zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik: Určení nebezpečných vlastností látky či faktoru Určení vztahu dávka - efekt Odhad expozice Charakteristika rizika vč. určení nejistot Řízení zdravotních rizik: Politické, legislativní, ekonomické rozhodnutí o opatřeních, stanovení či znměna limitních hodnot, komunikace s veřejností o rizicích (obavy veřejnosti), vnímání rizik

3 Identifikace nebezpečnosti – zdroje informací
Škodlivé účinky chemických látek na zdraví: dráždivé (kůže, sliznice, oči, dýchací cesty) systémové – postižení jednotlivých orgánů alergenní Mutagenní, karcinogenní, teratogenní účinky Jedna chemická látka může mít více účinků Informace jsou dostupné v řadě databází, např. Environmental protection agency ATSDR - toxikologické profily chemických látek

4 Vztah dávka a odpovědi Vztah dávky a kritického účinku – odvození referenční dávky RfD (při inhalaci RfC – referenční koncentrace) Stanovení nejvyšší dávky, která ještě nevyvolá nežádoucí účinek či změnu No observed adverse efect level – NOAEL Stanovení NOAEL závisí na citlivosti použité metody LOAEL – nejnižší dávka, která již vyvolá pozorovatelný efekt Extrapolace výsledků z experimentu na člověka Zvážení individuálních rozdílů a zvýšeně vnímavých populačních skupin za použití faktorů nejistoty a modifikujících faktorů

5

6 Identifikace nebezpečnosti
Nekarcinogenní účinky Existence prahových koncentrací či dávek. Nejsou-li překročeny, není riziko poškození zdraví předpokládáno. NOEL: non-observable effect level NOAEL: non-observable adverse effect level LOAEL: lowest observable adverse effect level RfD: referenční dávka (v mg/kg/den) odvozená od NOAEL či LOAEL za použití faktorů nejistoty (UF) či modifikujících faktorů (MF)

7 Faktory nejistoty a modifikující faktory
UF: Individuální rozdíly a ochrana zvýšeně vnímavých skupin = 10 Extrapolace ze zvířete na člověka = 10 Použití NOAEL subchronické studie místo chronické = 10 Použití LOAEL místo NOAEL = 10 MF: Vyrovnání dalších nejistot podle úvahy: >1 - 10

8 Látky s karcinogenními účinky
Účinky bezprahové (stochastické) – i jediná dávka může vyvolat účinek. Riziko nežádoucího účinku se s dávkou zvyšuje. Využívá se faktor směrnice SF – slope faktor), tj. biologicky možný horní okraj odhadu pravděpodobnosti vzniku zhoubného novotvaru vztažený na jednotku průměrné denní dávky přijímané po celý život. Jednotka karcinogenního rizika = riziko vztažené na jednotkovou koncentraci látky v prostředí.

9

10 Charakteristika rizika
Pro nekarcinogenní účinek: Porovnání výpočtu (odhadu) expozice (mg/kg hmotnosti/den) s limitními hodnotami (ADI, TDI, RfD) Hazard kvocient (HQ) či Hazard Index (HI) v případě působení více látek se shodným účinkem = expozice/ADI, TDI, RfD). Je-li předpokládaná expozice menší než 1, poškození zdraví pravděpodobně nehrozí. Problém představují směsi látek a faktorů!! Pokud mají sledované látky podobný mechanismus účinku, předpokládá se aditivní účinek a hodnotí se jejich součet jako HI

11 Charakteristika rizika
Pro karcinogenní účinek: Je nutno znát velikost expoziční dávky a faktor směrnice (SF, slope factor) pro danou látku. Riziko zvýšení počtu nádorových onemocnění je kalkulováno pomocí SF a expoziční dávky přepočtené na celoživotní průměrnou denní expoziční dávku (LADD = lifetime average daily dose) (viz Manuál prevence, díl VIII, s. 38). Za přijatelné riziko je považována hodnota pravděpodobnosti 1x10-6 pro populaci a 1x10-4 pro jednotlivce.

12 Hodnocení zdravotního rizika koksoven
Postup: Evidence nebezpečných faktorů: prašnost, PAU, hluk, jednostranná fyzická zátěž Účinky: karcinogenní – nekarcinogenní Karcinogenita polycyklických aromatických uhlovodíků Riziko zvýšeného výskytu karcinomu plic ve srovnání s celostátním a ostravským průměrem (Srovnání s daty ÚZIS)

13 Hodnocení karcinogenního rizika z provozu koksoven
Hodnotí se teoretické zvýšení incidence Ca plic nad obvyklou hranici platnou pro běžnou populaci. Celospolečensky akceptovatelné riziko karcinogenity: 1-10 případů na milion exponovaných osob za 70 let Ostrava: 1 případ/1000 exponovaných/70 let Znamená to v přepočtu 7 nových Ca plic/rok u cca obyvatel Ostravy To je 3,7% z celkového počtu výskytu nových Ca plic v ostravské populaci. Je to moc nebo málo? Rozhodnutí je v rukou politiků. Pokud existuje řešení, které snižuje riziko a je ekonomicky přijatelné, pak z hlediska veřejného zdraví je nutno volit tuto cestu.

14 Hodnocení zdravotních rizik dětské populace v okolí kovohutí Dlouhodobá zátěž olovem z metalurgických závodů Expoziční cesty? Velikost exponované populace? Vnímavá populace? Časový vývoj expozice? Určení závažnosti expozice? Preventivní opatření a kontrola jejich účinnosti?

15 An area of the Smelting Works in Příbram

16 Blood lead levels in male general population, metal-workers and controls

17 Urinary lead levels in male general population, metal-workers and controls

18 Případ Spolana Neratovice
Založení cca 1890 Chemická výroba od 1947 Název Spolana od 1950 (Spolek pro chemickou a hutní výrobu) Výroba chemických látek na bázi chlóru Od r výroba herbicidu na bázi trichlorfenoxyoctové kyseliny – doprovodná nežádoucí tvorba dioxinů (2378 TCDD) Zdravotní dopady na zaměstnance 1968 – uzávěr kontaminovaných objektů Sanační práce 2002 povodně – obavy z rozšíření dioxinových látek do okolí a z expozice obyvatel Studie Spolana – viz údaje případových studií

19 Hodnocení zdravotního rizika expozice hluku
Popis možných nepříznivých účinků hluku na základě současné úrovně poznání Vztah dávka – účinek Měření a hodnocení expozice – zdroje hluku, odlišný charakter hluku z různých zdrojů, intenzita, velikost exponované populace a její charakter Charakterizace rizika – vliv na KV systém, poruchy spánku, obtěžování, vliv na učení, komunikaci Postižení KV aparátu – incidence akutního infarktu myokardu Stanovení nejistot

20 Celoživotní rizika úmrtí (pravděpodobnost úmrtí)
Motorové dopravní prostředky: 10-2 – 10-4 RTG diagnostika a radiace z prostředí: 10-3 Denní konsumace 0,5 l piva: Kouření (Ca plic): 8x10-2 Kouření (Ca + KVO): 10-1 Konsumace 200 g grilovaného masa 1x/týden: 10-5 Úrazy v domácnosti: 10-5

21 Závěr? Život bez rizik neexistuje, nelze jim zcela zabránit
Cílem prevence je: riziko rozpoznat kvantifikovat posoudit z hlediska medicíny založené na důkazu realizovat opatření na snížení rizika ověřit účinnost těchto opatření


Stáhnout ppt "Hodnocení zdravotních rizik praktické postupy"

Podobné prezentace


Reklamy Google