Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky působící na CNS Účinek pouze látky schopné pronikat při celkovém podání hematoencefalickou bariérou Účinek nespecifický (např. většina celkových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky působící na CNS Účinek pouze látky schopné pronikat při celkovém podání hematoencefalickou bariérou Účinek nespecifický (např. většina celkových."— Transkript prezentace:

1 Látky působící na CNS Účinek pouze látky schopné pronikat při celkovém podání hematoencefalickou bariérou Účinek nespecifický (např. většina celkových anestetik, alkohol) – svými fysikálně-chemickými vlastnostmi působí buď tlumivě nebo stimulačně Účinek specifický – známým mechanismem ovlivňují tlumivě nebo stimulačně přednostně určité struktury nebo oblasti v CNS (např. antiparkinsonika, antidepresiva)

2 Psychofarmaka Léčiva jejichž hlavním očekávaným efektem je změna psychického stavu pacienta (mají psychotropní účinek) – tedy léčiva primárně užívaná k ovlivnění psychických procesů Klasifikace podle toho zda a jakým způsobem ovlivňují základní parametry psychiky – tj. stav vědomí, afektivitu a psychickou integraci

3 Klasifikace psychofarmak
Látky ovlivňující bdělost a stav vědomí Změna ve smyslu plus – psychostimulancia Změna ve smyslu minus – hypnosedativa, celková anestetika Látky ovlivňující afektivitu Změna ve smyslu plus (zlepšení afektivity): Antidepresiva (úprava deprese) Anxiolytika (odstranění úzkosti, strachu a napětí) Antimanika (odstranění patologicky povznesené nálady) Změna ve smyslu minus (zhoršení afektivity) - dysforika

4 Klasifikace psychofarmak – pokračování
Látky ovlivňující psychickou integraci Změna ve směru plus - antipsychotika (neuroleptika) – antipsychoticky působící látky Změna ve směru minus – halucinogeny a delirogeny – látky vedoucí k halucinacím a deliriu Látky ovlivňující paměť a jiné kognitivní funkce Změna ve směru plus – kognitiva a nootropní látky Změna ve směru minus – anticholinergika (dementogenní látky)

5 Třídění psychofarmak podle WHO z r. 1986
Podle hlavního terapeutického účinku – tedy podle indikačních skupin Anxiolytika, hypnotika, antipsychotika, antidepresiva atd.

6 Anxiolytika a hypnotika
Úzkostné poruchy (úzkost a panický strach) Úzkostné poruchy (agorafobie, sociální fobie, specifické fobie) Generalizovaná úzkostná porucha Obsedantně-kompulsivní porucha Reakce na závažný stres (reakce na akutní stres, posttraumatická stresová porucha, porucha přizpůsobení) Disociativní poruchy Somatoformní a jiné neurotické poruchy Ve vyspělých zemích asi 10% užívá anxyolitika a hypnotika !!

7 Anxiolytika Etiopatogeneze úzkostných poruch – neurotransmitery – tři systémy: Serotonergní, noradrenergní a GABA-ergní Anxiolytika –podle mechanismu účinku: Benzodiazepiny (GABA-A receptory) Látky ovlivňující serotoninergní systém – SSRI, agonisté 5-HT1A rec., inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (meprobamát), (barbituráty), sedativní antihistaminika (hydroxyzin, difenhydramin) K ovlivnění periferních vegetativních projevů úzkosti – -blokátory

8 Benzodiazepiny (BDZ) 1961 syntéza prvního BDZ – chlordiazepoxid – od té doby více než 3000 látek Ovlivňují GABA-A receptorový komplex v CNS (plní agonisté) Kyselina -aminomáselná (GABA) je hlavním inhibičním neurotransmiterem v CNS Přes specifické vazebné místo na GABA-A rec. BDZ zvyšují frekvenci otevírání chloridového kanálu, zvyšují vstup Cl- do cytoplazmy – potencují inhibiční (tlumivý) účinek GABA Specifickým antagonistou BDZ je flumazenil –rychlý nástup účinku, ale efekt trvá jen 2 h

9

10 Benzodiazepiny (BDZ) BDZ mají sedativní, hypnotické, anxiolytické, myorelaxační, antikonvulzivní a amnestické vlastnosti Některé BDZ mají více vyjádřeny anxiolytické (alprazolam, oxazepam), jiné sedativně-hypnotické (triazolam, nitrazepam) nebo antikonvulzivní (klonazepam) Sedativní a hypnotický účinek – spojitost závislá na dávce

11 Benzodiazepiny (BDZ) BDZ mají výbornou (prakticky 100%) biologickou dostupnost po perorálním podání Vysoce se vážou na plazmatické bílkoviny (60-95%) Snadno prostupují hematoencefalickou bariérou Distribuční objem je okolo 1 lkg BDZ jsou biotransformovány přes cytochrom P450 a konjugovány kys. glukuronovou; nevyvolávají enzymovou indukci Některé metabolity si zachovávají farmakologickou aktivitu mateřské látky a mívají dlouhý T12  prodloužení účinku

12

13 Benzodiazepiny (BDZ) -NÚ
Akutní toxicita při předávkování: Prodloužení a prohloubení spánku, bez závažného ohrožení dechových i kardiovaskulárních funkcí – riziko stoupá při kombinaci s jinými CNS tlumivými látkami (alkoholem)!! NÚ při běžném dávkování: Ospalost, zmatenost, anterográdní amnézie, poruchy koordinace Tolerance (u všech BDZ) Riziko navození závislosti (hlavně u dlouhodobého užívání a u derivátů s aktivními metabolity) Náhlé přerušení několikatýdenní léčby může provázet úzkost a nespavost, ale i třes, závrať, tachykardie, psychomotorický neklid, bolesti hlavy, křeče

14 Benzodiazepiny (BDZ) Diazepam- nejčastěji užíván; rychlý nástup účinku, vysoká vazba na plazm. bíl. (97-99%), pomalá eliminace (T1/2=24-48h, u starých lidí až dvojnásobek!, riziko akumulace!), hlavní aktivní metabolit (nordiazepam) – T1/2=50-150h (u starých lidí až 200h), psychotropní účinky mohou přetrvávat až 1 týden; v parenterální formě – při status epileptikus

15 Benzodiazepiny (BDZ) Alprazolam- široce užívané anxiolytikum, vyšší dávky i antidepresivní účinek Oxazepam- anxiolytikum, u abstinenčních příznaků při alkoholové závislosti; slabé ovlivnění kognitivních funkcí, málo sedativní, není aktivní metabolit, není riziko kumulace – lze i u starších lidí Nitrazepam- silné hypnotikum, slabší anxiolytikum; T1/2=18-36h, možná kumulace hl. u starších a u jaterních poruch Flunitrazepam- silné rychle působící hypnotikum, T1/2=asi18h, riziko závislosti Triazolam- krátkodobě působící hypnotikum (T1/2=2-5h), riziko poruch paměti a tendence k agresivitě a suicidu Midazolam- krátkodobý (T1/2=2-3), použití v anesteziologii jako sedativum a analgosedace; má i analgetické účinky Clonazepam- výrazné antikonvulzivum už v dávkách, které nejsou ani anxiolytické či sedativní; parenterálně při status epuleptikus; anxiolytikum a thymo-profylaktikum

16 Ostatní anxiolytika Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) Smíšený inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (venlafaxin) Agonista 5-HT1A receptorů + smíšený efekt (nejasné)– buspiron – nejspecifičtější anxiolytický efekt, Ale!! pomalý nástup účinku – až během několika dnů až týdnů! NU- nauzea, závratě, bolest hlavy, ne závislost ani příznaky z vysazení Quaifenesin – slabé anxiolytikum – využívají se i myorelaxační a expektorační účinky (kombinace s analgetiky) (barbituráty- dnes už u úzkostných poruch nevhodné – navozují enzymovou indukci, riziko závislosti, malá terapeutická šíře; - dnes už jen antiepileptika a celková anestetika) (meprobamát –dnes nevhodné, méně účinné, závislost, poruchy psychomotoriky, prokonvulzivní při přerušení léčby)

17 Hypnotika Nespavost = úbytek kvality či kvantity spánku či obojího - nemožnost usnout, probouzení během noci, probuzení příliš brzy Zjistit příčinu nespavosti a řešit ji (odstranit vnější rušení + rituály atp. či specifická léčiva –např. antidepresiva) Zjistit typ nespavosti - krátkodobá nespavost (trvá několik dní); přechodná (1-3 týdny); chronická (déle než 3 týdny) Fysiologický spánek – 2 fáze které se střídají v intervalu asi 90min – fáze non-REM (non rapid eye movement)(pomalé vlny na EEG) – asi 70-75% spánku; REM fáze – psychická reparace (zvýšení mozkové aktivity) Hypnotika užívat jen krátkodobě!! Pouze pro překlenutí přechodného období, aby nedošlo k vyčerpání organismu.

18 Hypnotika a sedativa 1. generace
Barbituráty: Dnes nahrazeny vhodnějšími léčivy Ovlivnění GABA-A receptoru (prodloužení doby otevření Cl- kanálu) NÚ a rizika: Nízký terapeutický index, rizika kardiovaskulárního a respiračního útlumu při předávkování, E-indukce  riziko interakcí, tlumí REM spánek, vzniká tolerance, návyk a závislost

19 Hypnotika a sedativa I. generace
Ne-barbiturátové a ne-BDZ deriváty: Clomethiazol – GABA-A, také myorelaxační a anti-H účinky; i.v. při tlumení násilného chování u opilosti (nutno monitorovat vitální funkce – riziko útlumu dechového centra!) Valerianae extractum (Valeriánské kapky)- extrakt z kozlíku lékařského; další rostliny, chmel aj. Sloučeniny obsahující brom (bromisoval) Quaifenesin (anxiolytikum, myorelaxans, expektorans) Sedativní antihistaminika (difenhydramin)

20 Hypnotika a sedativa II. generace
Benzodiazepiny: Široké spektrum účinků – (viz kapitola Anxiolytika) Lepší hypnotický účinek než barbituráty (méně zkracují REM spánek) a bezpečnější, nižší riziko interakcí, méně návykové (ale riziko je!) Široké spektrum BDZ derivátů v nabídce, snadná dostupnost Flunitrazepam, flurazepam, midazolam, nitrazepam BDZ nepodávat u spánkové apnoe! Pozor s BDZ u starých pacientů (poruchy paměti) – dát raději přednost 3. generaci nebo tlumivým neuroleptikům

21 Hypnotika III. generace
Selektivně hypnotický účinek (bez myorelaxačního a anxiolytického) – působící odlišným mechanismem (jiné vazebné místo na GABA-A receptorech než klasické BDZ) Zolpidem, zopiclon, zaleplon – krátký T1/2 (zolpidem 2,5h, zaleplon 1h) – léčba špatného usínání a při nočním probuzení; nepřítomnost aktivních metabolitů, nižší riziko závislosti, navození velmi kvalitního („fysiologického“) spánku – bez ospalosti během dne; zopiclon lze užít i u spánkové apnoe Při předávkování lze použít antagonistu BDZ – flumazenil!! (ale riziko útlumu dechu nehrozí – jen při kombinaci s alkoholem! (melatonin – zkoučí se úspěšně hlavně při změnách denního rytmu (daleké přelety, práce na směny) – hormon produkovaný epifýzou)

22 Antipsychotika Léčiva, která zmírňují psychotické příznaky
Antidopaminergní účinek (D2 aj. receptory) + ovlivnění řady dalších neuromediátorových systémů (serotonin aj.) Psychózy= závažná duševní onemocnění – poruchy myšlení (bludy) a vnímání (halucinace); schází kritický náhled na přítomnost poruch; průběh schizofrenních psychóz bývá někdy chronický, s remisemi a relapsy 1. syntetické neuroleptikum – chlorpromazin – antipsychotický efekt objeven v roce 1952

23 Dopaminergní systémy Mezolimbicko-mezokortikální dráha – z blízkosti substancia nigra  limbický systém  neokortex (chování) Nigrostriatální dráha - substancia nigra  nucleus caudatus putamen (koordinace volních pohybů) Tuberoinfundigulární dráha – nuclei arcuati a periventrikulární neurony  hypothalamus  hypofýza (DA zde tlumí sekreci prolaktinu) Medulo-periventrikulární dráha – neurony motorického jádra bloudivého nervu  ? (příjem potravy?) Incertohypothalamická dráha – hypothalamus  postranní jádra septa (význam neznámý ?)

24

25 Antipsychotika Blok receptorů pro různé neuromediátory:
DA - antipsychotický účinek NA - 1-sympatolytický úč. – ortostatická hypotenze, závratě, ucpaný nos, sexuální poruchy, zvýšená chuť k jídlu Ach - antimuskarinový úč. – „atropinové“ úč. – sucho v ústech, zácpa, ztížená mikce, mydriáza, rozmazané vidění, tachykardie, zmatenost Serotonin - proti 5-HT2 rec. hlavně – podíl na antipsychotickém účinku (?), útlum agresivity (?) H1 – ospalost, protisvědivý efekt, zvyšování hmotnosti

26

27 I. Generace neuroleptik (klasická nebo typická antipsychotika)
Nevýhodou mnohé NÚ (zejména typické extrapyramidové příznaky) a nedostatečná antipsychotická účinnost (u tzv. pacientů s negativními psychotickými příznaky) Levná, dostupná i v injekčních LF, dostatečně tlumivá (pacifikační) Výrazný útlum psychický i motorický (ze spánku po vyšších dávkách lze poměrně snadno probudit), tlumí agresivitu a neklid, vegetativní účinky (ortostatická hypotenze, sucho v ústech atp.), extrapyramidové poruchy (parkinsonismus); vlastní antipsychotický účinek se dostaví až po několika týdnech (dlouhá latence nástupu účinku); poruchy řízení termoregulace podle okolního prostředí (hypotalamus)

28 I. Generace neuroleptik – pokračování
antiemetický účinek (také anti-DA) Omezená biologická dostupnost perorálně –individuální rozdíly v dávkování!! (chlorpromazin mg p.o. denně); T1/2 se pohybuje mezi 10–35h; často aktivní metabolity

29 I. Generace neuroleptik
Bazální neuroleptika: výraznější sedativní a hypnotický účinek, méně extrapyramidových NÚ, nízká miligramová účinnost (desítky až stovky mg) (fenothiaziny a thioxanteny) Chlorpromazin- široké indikační spektrum Levopromazin- výrazně zklidňující, i spolehlivé hypnotikum; u neuralgie trigeminu Thioridazin- dobře snášen - málo extrapyr.NÚ, ale výrazné anticholinerg. NÚ Chlorprotixen- obdobné levopr. a thior. Flufenazin- depotní neuroleptikum, udržovací léčba schizofrenie – i.m. jednou za 2-4 týdny Thiethylperazin – NEmá antipsychotický efekt, ale je užívaným antiemetikem (při chemoterapii nádorů, těhotenství, anestezii atp.)

30 I. Generace neuroleptik
Incizivní neuroleptika Slabší hypnosedativní účinky, častější výskyt extrapyramidových NÚ a vysokou miligramovou účinnost Haloperidol- dobře snášen a oblíben, méně anticholinergních účinků a aortostatické hypotenze, pestrost LF, nízká cena Flupentixol- nejen u schizofrenie, ale i u depresí; nedepotní (p.o.) i depotní (injekčně) Oxyprothepin (orig. ČR) – kombinovaný incizivní a sedativní účinek

31 II. Generace antipsychotik (atypická antipsychotika)
Některé postrádají extrapyramidové NÚ (nebo je jich méně), širší spektrum antipsychotické účinnosti oproti I.gen. – např i u negativních psychot. příznaků (autismu, hypobulimii, emoční a afektivní oploštěnosti), někdy úč. u rezistentních pacientů; působí vhodně i na depresivní a kognitivní schizofrenní symptomatiku Lépe snášena, hodí se i k udržovací léčbě (prevence nových atak schizofrenie); šetrnější např. ke kardiovaskulárnímu sy, sexuálním funkcím, zlepšení compliance; nižší riziko neroleptického maligního syndromu Clozapin- vysoká účinnost, ale vysoké riziko agranulocytózy – kontrolovat!!(1-2%léčených s 35% mortalitou), minimum extrapyr. NÚ,ale mohou být- ortostatická hypotenze, anticholinerg., ospalost, tloustnutí Sulpirid Olanzapin Risperidon

32 Antipsychotika - indikace
Psychiatrické Psychotické poruchy – antipsychotický účinek pomalý nástup (v průběhu 3-4 týdnů), zklidňující účinek rychle, do půl hodiny po parent. Aplikaci; delší podávání antipsychotik podstatně snižuje riziko relapsů, ale zvyšuje riziko tardivní dyskineze (u klasických neurolept.); vysazení léčby pomalé !!(během několika týdnů) proti NÚ a relapsům; depotní neuroleptika (haloperidol, flufenazin dekanoáty) – u špatné p.o. resorpce nebo non-compliance pacienta Agitovanost, agresivita - parenterálně levorpomazin, haloperidol Úzkostné a další poruchy – u některých symptomů demence a v nižších dávkách u úzkostných poruch

33 Antipsychotika - indikace
Nepsychiatrické Antiemetický účinek (v nízkých D dobře snášeny); haloperidol u opioidní léčby např. thiethylperazin, chlorpromazin atp. Hypnotický účinek – bazálních neuroleptik; levopromazin; staří lidé Anesteziologie – neuroleptanalgezie Kontraindikace – komatózní stavy a intoxikace tlumivými látkami (alkohol, barbiturátyaj.); parkinsonova nemoc, neuroleptický maligní syndrom v anamnéze, poruchy krvetvorby; glaukom, hyretrofie prostaty, ztížená střevní pasáž (u anticholinergních úč.)

34 Antipsychotika - předávkování
TI bývá dost velký, intoxikace obvykle nekončí letálně – výjimkou je thioridazin Příznaky intoxikace: vystupňovaný útlum až koma, extrapyramidové reakce, hypotenze, poruchy dýchání Léčba: všeobecná (např. výplach žaludku, aktivní uhlí, zajištění dýchání) a symptomatická (aplikace NA ne adrenalinu ke zvýšení TK, vhodná antiarytmika při arytmiích atp.)

35 Léky afektivních poruch
Afektivní poruchy- těžké patologické změny nálad od deprese po mánii Deprese- apatie, smutek, pesimismus, sebeobviňování, bezmocnost, až sebevraždy, úzkost Mánie- nadbytek optimismu, entusiasmu, impulsivní chování, netrpělivost, sebepřeceňování, agresivita Unipolární nebo bipolární (střídání deprese a mánie) Provázeno rozladou řady biologických procesů (vegetativních a imunitních funkcí, cirkadiálních rytmů atd.) Léčba dostatečně dlouhodobá (několikaměsíční) + profylaxe atak

36 Afektivní poruchy - etiologie
Mechanismus není zcela objasněn Poruchy nálady bývají v souvislosti s endokrinními poruchami (hypertyreoidismus, Cushingův sy, prementsruační a laktační období atp.) Monoaminová hypotéza – potlačení funkcí adrenergního a serotonergního příp. dopaminergního systému mozku je spojeno s depresí (reserpin); význam následných adaptačních změn – „up regulace“ -adrenergních a 5-HT2 receptorů – pro rozvoj deprese (korelace s hloubkou deprese a pomalý nástup účinku antidepresiv) Antidepresiva – látky podporující různými mechanismy monoaminové transmiterové funkce

37

38 Antidepresiva I. generace
Thymoleptika (tricyklická antidepresiva) – inhibují zpětné vychytávání monoaminů ze synapsí zpět do nervových zakončení buněk Thymoeretika (inhibitory MAO) II. a III. generace – thymoleptika působící selektivněji jen na určitý typ neurotransmiterového systému

39 Tricyklická antidepresiva (=thymoleptika I. generace)
Imipramin, desipramin, klomipramin, dosulepin, amitriptylin, nortriptylin Antidepresivní účinek nastupuje po 2–4 týdnech Afinita k transportéru pro vychytávání NA a 5-HT, dále afinita (blok) k 1,2 adrenergním, acetylcholinovým (M) a histaminovým (H1) receptorům  NÚ Vysoká vazba na plazmatické bílkoviny (95%) NÚ: anticholinergní „atropinového“ typu; kardiovaskulární účinky-tachykardie, hypertenze, posturální hypotenze; antihistaminové – sedativní úč, zvýšení tělesné hmotnosti; riziku přesmyku deprese do mánie u bipolárních poruch KI: alkohol – výrazně potencován jeho účinek až k toxické depresi dýchání; pozor u hypertoniků léčených antihypertensivy

40

41 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)(Thymoleptika III. generace)
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, citalopram atd. Selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu (účinek serotoninu na post i presynaptických receptorech  postupná „down-regulace“ latence účinku SSRI) Selektivita zásahu  méně nežádoucích účinků U více psychiatrických diagnóz – deprese, obsesivně-kompulsivní poruchy, anxieta, posttraumatické poruchy, sociální fobie, bulimie, premenstruační dysforie atp. Vysoká vazba na plazmatické bílkoviny (až 90%); dobrá resorpce p.o.; někdy aktivní metabolity; inhibitory jaterních enzymů cytochromu P450 NÚ: serotoninový syndrom (zejména u nevhodné kombinace- např, s IMAO, Li; zmatenost, mánie, třes, křeče i abdominální, motorické inkoordinace, průjem, hypertenze, tachykardie, pocení, kardiovaskulární kolaps)

42 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (thymoeretika)
Ireversibilní a neselektivní inhibitory MAO-A a MAO-B (I. generace) Fenelzin, tranylcipromin, iproniazid, isokarboxazid Vice nebezpečných NÚ než tricyklická antidepresiva MAO-A – intracelulárně v tkáních nervů i střev, degraduje všechny monoaminy – inhibice důležitá pro antidepresivní účinek MAO-B – extracelulárně, zejména v mozku, degraduje přednostně dopamin a tyraminy – inhibice u Parkinsonovy nemoci (selegilin) IMAO jsou kontraindikovány u všech látek se sympatomimetickým účinkem, i thymoleptik I., II a III. gen. I karbamazepin U antidepresiv IMAO-A – riziko interakcí s aminy obsaženými v potravě – riziko hypertenzní krize!! (intrakraniální krvácení, arytmie, kardiovaskulární selhání) Nutná dietní opatření!!

43 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (thymoeretika)
Reversibilní inhibitory MAO (II. generace) (RIMA= reversibile inhibitors of Monoaminooxidase-A) Vazba na MAO-A kompetitivně a tedy i reversibilně; relativně krátká doba účinnosti, ale rychlejší nástup účinku než IMAO I. Generace Selektivní IMAO-A: moklobemid, toloxaton, brofaromin, amiflamin Další účinky IMAO: snižování TK (posturální hypotenze), umocnění excitačních vlivů v CNS (agitovanost, nespavost, anxieta, tremor, pocení, přesmyk do mánie, při předávkování křeče, poruchy sexuálních funkcí, úbytek hmotnosti, „atropinové NÚ“ ale slabší Závažné interakce: !!pozor na kombinace IMAO se sympatomimetiky i aminy v potravě  hypertenzní krize!!; těžká hyperpyrexie v kombinaci s petidinem; inhibice jaterních enzymů po IMAO – zpomalení odbourávání dalších léčiv (antihypertenziva, lokální anestetika, antikoagulancia, antidiabetika, myorelaxancia, barbituráty, p.o. kontraceptiva, alkohol a další)

44 Ostatní antidepresiva
Antidepresiva II. Generace: Maprotilin- hlavně inhibice zpětného vychytávání Na, slabě anticholinergní, silně antihistamin. Mianserin – málo na vychytávání monoaminů, ale selektivně antagonizuje 2 adrenergní rec.; antag. Také 1 a serotonerg. Receptory Viloxazin – inhibice vychytávání adrenalinu, nepůsobí sedativně, ne anti-Ach, vhodný u epileptiků (antikonvulzivní účinky) Trazodon

45 Ostatní antidepresiva
Nověji objevená – antidepresiva IV. generace: mirtazapin - NaSSA (Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants) – zvyšuje uvolňování NA a 5-HT ze zakončení + zároveň blokátorem 5-HT2 a 5-HT3 receptorů chybí nežádoucí účinky SSRI (insomnie,úzkost, sexuální dysfunkce. GIT obtíže), také H1-antagonista (útlum) venlafaxin - SNRI (Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors) – DA ovlivňují až ve vysokých dávkách; méně NÚ bupropion - NDRI (Noradrenaline and Dopamine Reuptake Inhibitors), lék volby u stimulačních příznaků abstinenčních sy závislých na nikotinu, anti-cravingové léčivo u závislosti na tabáku aj. DA drogách, může provokovat psychózy; KI u epilepsie (prokonvul.)

46 Ostatní indikace antidepresiv
Další psychiatrické poruchy – panická porucha, úzkostné poruchy (tricyklická antidepresiva, IMAO, SSRI); panická obsesivně-kompulzivní porucha Hypnosedativní antidepresiva (amitriptylin, dosulepin, mianserin) - hypnotika u rezistentních poruch spánku

47 Thymoprofylaktika =normothymika; léčí mánie a pomáhá předcházet dalším atakám mánie a deprese při bipolárních afektivních poruchách Lithium – nejdéle užívané; malá terapeutická šíře – nutné monitorování plazmatických hladin!! (0,8-1,2mmol/l odpovídá 1,2-1,8g/den); antimanický účinek až za 10dní; profylaktický účinek –minimálně 6-12měsíců; Li prostupuje do neuronů  ztráty K+ a depolarizace buněk; chronicky Li ovlivňuje systém druhých poslů neurotransmiterů Dobrá resorpce per os, není vázáno na plazmatické bílkoviny, vylučování ledvinami, relativně dlouhý T1/2; interakce!! – nesteroidní antiflogistika, diuretika (thiazidová),ACE inhibitory; Li působí polyurii – přísun tekutin! NÚ: i při správném D – GIT obtíže, průjmy, polydipsie, polyurie, svalové záškuby, třes, arytmie, leukocytóza; u toxických hladin (nad 2mmol /l )- CNS NÚ, poruchy koordinace, svalová slabost, křeče, koma, až smrt

48 Thymoprofylaktika - ostatní
Antiepileptika: karbamazepin, valproát, dále úspěšně zkoušeny gabapentin, lamotrigin antikonvulzivní účinek nastupuje rychle, účinek stabilizující náladu je opožděn Mechanismus účinku – úroveň druhých poslů (?) Blokátory Ca2+ kanálů

49 Psychostimulancia, anorektika, halucinogeny, delirogeny
Různými mechanismy zvyšují koncentraci NA a DA a někdy serotoninu v synapsích CNS; periferně – sympatomimetika V CNS stimulují psychické funkce (zvyšují vigilitu vědomí, odstraňují únavu, zkracují spánek, více představ, zrychlení myšlení, výbavnost paměti – i na úkor kvality; centrální analeptika, někdy anorektika Po fázi stimulace (i několik hodin) útlum s únavou, spánkem dysforií, apatií, snížením výkonu

50

51 Psychostimulancia Nárůst sebevědomí, nekritičnost, excesy – následky selhání organismu až smrt (doping sportovců) vnitřní napětí, strach, agresivní chování, úzkostné stavy, insomnie, paranoidní psychóza, delirium Riziko vzniku psychické závislosti – středně intenzivní (ne fyzické); po vysazení – únava, spavost, dysforie, deprese, hlad Tolerance roste až po D vyvolávající psychotické poruchy (podávat psychostimulancia maximálně 4-6 týdnů!)

52 Psychostimulancia- indikace
Indikace vzácné (WHO); řada látek spadá pod zákon o OPL Narkolepsie (ospalost během dne, neovladatelné spánkové epizody s náhlou ztrátou svalového tonu) Hypersomnie a aneuresis nocturna (jen při non-REM symptomatologii (pokud REM symptom.-katalepsie, hypnogenní halucinace) –indikována thymoleptika (klomipramin, desipramin), IMAO Hyperkinetický syndrom s poruchou pozornosti u dětí – léky volby (metylfenidát) Anorektika - pomocná léčiva při obezitě – integrovaný léčebný přístup – stravování, pohyb

53 Psychostimulancia Pozor!! Neaplikovat depresivním pacientům – hrozí realizace suicida; u schizofreniků – exacerbace psychóz, stejně u mánií a delirií, manifestace latentních psychóz; řada kontraindikací i pro sympatomimetické účinky Intoxikace- křeče, arytmie, hyperpyrexie, kóma až smrt Léčba intoxikace- výplach žaludku, živočišné uhlí, forsírovaná diuréza s acidifikací moče (zvyšuje rychlost exkrece (asi 2x); hemodialýza při těžkém stavu

54 Metylxantiny V semenech kávovníku, listech čajovníku aj. rostlinách; kakao, cola, čokoláda Psychostimulační účinek, dále úč. bronchodilatační, kardiostimulační, slabé diuretické, v žaludku stimulují sekreci HCl Navození tolerance při pravidelném užívání Kofein, theofylin, theobromin, aminofylin, oxyfylin Z GIT se vstřebávají nepravidelně; T1/2 kofeinu=3-5h, T1/2 theofylinu asi 9h; terapeut. koncentrace theofylinu –asi 10g/ml, toxické asi 20 g/ml Mechanismus účinku: kofein blokuje fosfodiesterázu, snižuje aktivaci cAMO (i cGMP), je i antagonistou adenosinových receptorů; Adenosin tlumí respiraci, psychomotoriku, má antikonvulsivní, hypnotické, anxiolytické a analgetické účinky, dilatuje mozkové cévy, má antidiuretický účinek, inhibuje HCl sekreci a zvyšuje renin

55 Kofein Účinky: stimulace CNS, anxiogenní, snižuje průtok krve mozkem, zvyšuje uvolňování reninu, podporuje diurézu, v žaludku HCl, stimuluje respirační a vasomotorické centrum, pozitivně inotropní úč., dilatuje arterioly a peiferní cévy (nezvyšuje moc TK), stimuluje činnost svalstva U nemocných s panickou úzkostí – až vyvolání paniky U dospělých kompletní metabolizace, u dětí do 6-měsíců zpomalení až na T1/2 100h!!; v těhotenství prodloužení T1/2 na dvojnásobek; teratogenní účinek u malých D vyloučen, D nad 300mg/den zvýšené riziko snížené hmotnosti plodu; tělesná aktivita zkracuje T1/2 KI: palpitace, tachyarytmie, hypertyreóza, úzkostné stavy, insomnie, těžší poruchy jater, nervozita, neklid, třes, vředová choroba,do 6ti let přerušení pravidelného pití kávy – bolesti hlavy, únava, ospalost, deprese, dilatace cerebrálních cév; sotva 3% konzumentů kofeinu se stanou závislými

56 Budivé aminy a látky s podobnými účinky
Amfetaminy (viz DZ) Amfetamin Metamfetamin- výchozí l. je efedrin, metabolizuje se na amfetamin D-metamfetamin (=dexamfetamin) Extáze (XTC, MDMA) DOM (STP; 4methyl-2,5dimetoxyamfetamin) Hydroxyamfetamin a efedrin Fenmetrazin –silný anorektický úč.; nyní k léčbě závislostí i u psychózy Methylfenidát – nepřímé sympatimimetické úč.; hyperkinetický syndrom u dětí!! Modafinil- indikace u narkolepsie, velmi bezpečný Trihexyfenidyl – klasické AP-anticholinergikum; riziko závislosti vysoké, už se od užívá¨ní ustoupilo Nikotin; kokain atd.

57 Anorektika Snižují chuť k jídlu a tlumí pocit hladu (zvýšení chuti k jídlu – cyproheptadin, pizotifen, pipethiaden, orektika – s cyprohepratin pizotifen, pipethiaden Psychostimulační účinek Fentermin a mefentermin – nástup 1-3h, nejméně 8h Fenfluramin Mazindol Cholecystokinin Sibutramin Příležitostné experimentování

58 Halucinogeny, delirogeny
Alkaloidy nálmele (lysergid – LSD aj.); Kanabinoidy kanabinoidy, deriváty tryptaminu (psylocin, psylocibin, bufotenin, bulbikapnin, harman, harmalin); anticholinegrně působící (atropin, skopolamin, hyosciamin, anticholinerg. AP- atropin, skopolamin, trihexyfenidyl) Halucinogny – nepůsobí kvalitativní poruchy vědomí, žádná amnézie Delirogeny – kvalitativní alterace (delirium) – anémie Fencyklidin, ketamin, arycyklohexylamin, ditran, meskalin, některá centrální anticholinergika


Stáhnout ppt "Látky působící na CNS Účinek pouze látky schopné pronikat při celkovém podání hematoencefalickou bariérou Účinek nespecifický (např. většina celkových."

Podobné prezentace


Reklamy Google