Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Občanskoprávní vztah definice občanskoprávního vztahu definice občanskoprávního vztahu struktura (prvky) občanskoprávního vztahu struktura (prvky) občanskoprávního vztahu subjekty subjekty objekty objekty obsah obsah

3 Subjekty občanskoprávních vztahů Strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) Strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) Subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) Subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) Práva a povinnosti může mít JEN OSOBA (§ 17 NOZ) Práva a povinnosti může mít JEN OSOBA (§ 17 NOZ) Každá osoba má PRÁVNÍ OSOBNOST Každá osoba má PRÁVNÍ OSOBNOST

4 Osoby a jejich typologie Typologie subjektů právních vztahů Typologie subjektů právních vztahů Fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) Fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) Právnické osoby Právnické osoby teorie reality x teorie fikce teorie reality x teorie fikce NOZ se přiklání k teorii fikce NOZ se přiklání k teorii fikce korporace x nadace x ústavy korporace x nadace x ústavy Soukromoprávní x veřejnoprávní Soukromoprávní x veřejnoprávní Kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost) Kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost) Stát Stát Považuje se za právnickou osobu (§ 21 NOZ) Považuje se za právnickou osobu (§ 21 NOZ)

5 Fyzické osoby Hlava II díl II NOZ Hlava II díl II NOZ Přirozenoprávní koncepce osoby – vrozená přirozená práva (§ 19) spojená s osobností člověka Přirozenoprávní koncepce osoby – vrozená přirozená práva (§ 19) spojená s osobností člověka Nezcizitelná, nezadatelná, neomezitelná Nezcizitelná, nezadatelná, neomezitelná Právní osobnost trvá od narození až do smrti Právní osobnost trvá od narození až do smrti Právní osobnost = způsobilost k právům a povinnostem Právní osobnost = způsobilost k právům a povinnostem Vzniká narozením Vzniká narozením Nasciturus (§ 25) – fikce právní osobnosti u nenarozeného dítěte k okamžiku jeho prokazatelné existence, narodilo-li se živé Nasciturus (§ 25) – fikce právní osobnosti u nenarozeného dítěte k okamžiku jeho prokazatelné existence, narodilo-li se živé Podmínka: vyhovuje-li to jeho zájmům Podmínka: vyhovuje-li to jeho zájmům Smrt (důkaz smrti -§ 26 NOZ) Smrt (důkaz smrti -§ 26 NOZ) Prokazuje se tzv. prohlídkou těla zemřelého (§ 84 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), eventuálně také pitva Prokazuje se tzv. prohlídkou těla zemřelého (§ 84 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), eventuálně také pitva Prohlášení za mrtvého Prohlášení za mrtvého Účast při nehodě (praktická jistota smrti vzhledem k okolnostem) Účast při nehodě (praktická jistota smrti vzhledem k okolnostem) Civilní soud prohlašuje i bez návrhu Civilní soud prohlašuje i bez návrhu Určení dne smrti člověka – tzv. DOMNĚNKA SMRTI (§ 71 odst. 2, § 76 NOZ) Určení dne smrti člověka – tzv. DOMNĚNKA SMRTI (§ 71 odst. 2, § 76 NOZ) Připouští důkaz opaku Připouští důkaz opaku

6 Fyzické osoby (svéprávnost) Svéprávnost = způsobilost nabývat pro sebe právním jednáním práva a povinnosti Svéprávnost = způsobilost nabývat pro sebe právním jednáním práva a povinnosti V plném rozsahu – ZLETILOSTÍ V plném rozsahu – ZLETILOSTÍ Dosažení 18 roku věku Dosažení 18 roku věku Přiznání svéprávnosti soudem (NOVÉ) Přiznání svéprávnosti soudem (NOVÉ) Návrh nezletilého staršího 16 let/ zákonného zástupce Návrh nezletilého staršího 16 let/ zákonného zástupce Podmínky: souhlas zákonného zástupce, schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti, příp. vážný zájem nezletilého Podmínky: souhlas zákonného zástupce, schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti, příp. vážný zájem nezletilého Uzavřením manželství (od 16 let) – zásada nabytých práv Uzavřením manželství (od 16 let) – zásada nabytých práv Nezletilí Nezletilí Jsou způsobilí k právním jednání odpovídajícím co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti podle VĚKU Jsou způsobilí k právním jednání odpovídajícím co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti podle VĚKU Souhlas zákonného zástupce Souhlas zákonného zástupce Může sám právně jednat i ve věcech, kde by jinak způsobilý nebyl, není-li to zvláštním zákonem zakázáno Může sám právně jednat i ve věcech, kde by jinak způsobilý nebyl, není-li to zvláštním zákonem zakázáno Výdělečná činnost- jen s přivolením soudu, pak může nahradit podmínku stanovenou zvláštním právním předpisem Výdělečná činnost- jen s přivolením soudu, pak může nahradit podmínku stanovenou zvláštním právním předpisem

7 Fyzické osoby (svéprávnost) Nové mechanismy pomoci při narušení svéprávnosti dospělé osoby – ZASTOUPENÍ: Nové mechanismy pomoci při narušení svéprávnosti dospělé osoby – ZASTOUPENÍ: Předběžné prohlášení (opatrovník) Předběžné prohlášení (opatrovník) Jednostranné prohlášení Jednostranné prohlášení Nápomoc při rozhodování (podpůrce) Nápomoc při rozhodování (podpůrce) Smlouva se schválením soudu Smlouva se schválením soudu Zastoupení členem domácnosti (osoby blízké) Zastoupení členem domácnosti (osoby blízké) Schválení soudem Schválení soudem

8 Fyzické osoby (svéprávnost) Omezení svéprávnosti Omezení svéprávnosti JEN SOUDEM (§ 56 NOZ) za následujících podmínek: JEN SOUDEM (§ 56 NOZ) za následujících podmínek: V zájmu člověka V zájmu člověka Po jeho zhlédnutí (soud musí zjistit názor osoby) Po jeho zhlédnutí (soud musí zjistit názor osoby) S uznáním práv a osobní jedinečnosti S uznáním práv a osobní jedinečnosti Nebezpečí závažné újmy Nebezpečí závažné újmy Nepostačuje jiné opatření Nepostačuje jiné opatření Pro duševní poruchu, která není jen přechodná nejdéle na tři roky Pro duševní poruchu, která není jen přechodná nejdéle na tři roky Je možno rozhodnutím prodloužit Je možno rozhodnutím prodloužit Klauzule změny okolností Klauzule změny okolností Ustanovení opatrovníka (důvěra, zákaz střetu zájmů) Ustanovení opatrovníka (důvěra, zákaz střetu zájmů) Dodatečné schválení úkonů opatrovance Dodatečné schválení úkonů opatrovance Pokud právní jednání, k němuž bylo třeba souhlasu opatrovníka, působí opatrovanci újmu, lze ho prohlásit za neplatné Pokud právní jednání, k němuž bylo třeba souhlasu opatrovníka, působí opatrovanci újmu, lze ho prohlásit za neplatné Omezenému člověku zůstává způsobilost k jednání v běžných věcech Omezenému člověku zůstává způsobilost k jednání v běžných věcech

9 Fyzické osoby (svéprávnost) Nezvěstnost FO Nezvěstnost FO Opuštění bydliště, neznámé místo pobytu Opuštění bydliště, neznámé místo pobytu Návrh podává osoba blízká, ale také spoluvlastník, zamtel, PO (společník) – kritérium právního zájmu Návrh podává osoba blízká, ale také spoluvlastník, zamtel, PO (společník) – kritérium právního zájmu Ex lege zánik poté, co se FO objeví („navrátilec“) Ex lege zánik poté, co se FO objeví („navrátilec“) Není pak třeba jeho souhlasu, přivolení či hlasování Není pak třeba jeho souhlasu, přivolení či hlasování Nemůže v případě návratu namítat neplatnost jednání učiněného v nepřítomnosti Nemůže v případě návratu namítat neplatnost jednání učiněného v nepřítomnosti Vazba na prohlášení za mrtvého – určení dne smrti (domněnka smrti): Vazba na prohlášení za mrtvého – určení dne smrti (domněnka smrti): Lhůty (5, 7, 25, 3 roky) - § 72 – 76 NOZ Lhůty (5, 7, 25, 3 roky) - § 72 – 76 NOZ

10 Identifikace fyzické osoby Právo na užívání jména Právo na užívání jména Jméno a příjmení + další jména Jméno a příjmení + další jména Falešná identita stíhá toho,kdo ji užil (§ 77 odst. 2 NOZ) Falešná identita stíhá toho,kdo ji užil (§ 77 odst. 2 NOZ) Ochrana jména (negatorní + restituční žaloba) Ochrana jména (negatorní + restituční žaloba) Dotčená FO / Rodina Dotčená FO / Rodina Pseudonym Pseudonym Bydliště Bydliště Místo, kde chce člověk žít trvale Místo, kde chce člověk žít trvale Právo dovolat se skutečného bydliště Právo dovolat se skutečného bydliště Speciálně: obchodní jméno podnikatele zapsaného v OR - FIRMA Speciálně: obchodní jméno podnikatele zapsaného v OR - FIRMA

11 Všeobecná osobnostní práva NOZ Fyzická osoba Fyzická osoba Každý člověk má nezadatelná, nezcizitelná práva vyplývající z jeho osobnosti (§ 19) Každý člověk má nezadatelná, nezcizitelná práva vyplývající z jeho osobnosti (§ 19) Ochrana osobnosti (§ 82 a násl.) Ochrana osobnosti (§ 82 a násl.) život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest, soukromí, projevy osobní povahy život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest, soukromí, projevy osobní povahy Duševní a tělesná integrita Duševní a tělesná integrita Nakládání s částmi lidského těla Nakládání s částmi lidského těla Ochrana lidského těla po smrti Ochrana lidského těla po smrti Aktivní legitimace: nositel osobnosti + po smrti jeho osoby blízké Aktivní legitimace: nositel osobnosti + po smrti jeho osoby blízké

12 Právnické osoby Teorie fikce Teorie fikce Nejde o reálně existující útvary s právní osobností, ta se jim jen přisuzuje v důsledku platnosti příslušné právní normy Nejde o reálně existující útvary s právní osobností, ta se jim jen přisuzuje v důsledku platnosti příslušné právní normy Za právnické osoby jednají vždy osoby fyzické, samy žádnou vůli nemají Za právnické osoby jednají vždy osoby fyzické, samy žádnou vůli nemají Problém: trestání právnických osob Problém: trestání právnických osob PO má právní osobnost od svého VZNIKU do ZÁNIKU PO má právní osobnost od svého VZNIKU do ZÁNIKU Ustavení a vznik PO Ustavení a vznik PO Zakladatelské právní jednání (VŽDY PÍSEMNÉ - § 123/2 NOZ) Zakladatelské právní jednání (VŽDY PÍSEMNÉ - § 123/2 NOZ) LISTINA LISTINA SMLOUVA SMLOUVA STANOVY STANOVY Ex lege (veřejnoprávní korporace, ústavy) Ex lege (veřejnoprávní korporace, ústavy) Rozhodnutím orgánu veř. moci (např. Ministerstvo zemědělství ČR) Rozhodnutím orgánu veř. moci (např. Ministerstvo zemědělství ČR) Jiným způsobem stanoveným právním předpisem Jiným způsobem stanoveným právním předpisem Vznik Vznik Zápisem do veřejného rejstříku Zápisem do veřejného rejstříku Ex lege – účinností právního předpisu Ex lege – účinností právního předpisu

13 Právnické osoby (identifikace) Název Název Nesmí být klamavý Nesmí být klamavý Obsahuje: kmen + dodatek (právní forma) Obsahuje: kmen + dodatek (právní forma) Může obsahovat jméno člověka, k němuž má PO zvláštní vztah Může obsahovat jméno člověka, k němuž má PO zvláštní vztah Firma Firma Obchodní jméno PO - podnikatele zapsaného v OR Obchodní jméno PO - podnikatele zapsaného v OR Sídlo Sídlo Musí být určeno při ustavení, ale v zaklad. právním jednání postačí obec; ale do rejstříku Musí být určeno při ustavení, ale v zaklad. právním jednání postačí obec; ale do rejstříku Právo dovolat se skutečného sídla, ale ochrana dobré víry v zapsané sídlo ve veřejném rejstříku Právo dovolat se skutečného sídla, ale ochrana dobré víry v zapsané sídlo ve veřejném rejstříku Přemístění sídla Přemístění sídla Ze zahraničí do ČR Ze zahraničí do ČR Z ČR do zahraničí Z ČR do zahraničí Společné: výhrada veřejného pořádku Společné: výhrada veřejného pořádku Účinnost ode dne zápisu adresy ve veřejném rejstříku Účinnost ode dne zápisu adresy ve veřejném rejstříku

14 Právnické osoby (účel a zaměření) Zájmová teorie: veřejný x soukromý zájem Zájmová teorie: veřejný x soukromý zájem PO ve veřejném zájmu PO ve veřejném zájmu Např. veřejnoprávní korporace, ústavy, fondy Např. veřejnoprávní korporace, ústavy, fondy PO v soukromém zájmu PO v soukromém zájmu Obchodní korporace, spolky, nadace atd. Obchodní korporace, spolky, nadace atd. Zakázané účely PO (§ 145 NOZ) Zakázané účely PO (§ 145 NOZ) Zakázané ideologie Zakázané ideologie Rozněcování nenávisti, podpora násilí, ovlivňování výkonu veřejné moci Rozněcování nenávisti, podpora násilí, ovlivňování výkonu veřejné moci Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost PO, která přispívá k dosahování obecného blaha, majetek z poctivých zdrojů a hospodárné využívání svého jmění k veřejně prospěšnému účelu PO, která přispívá k dosahování obecného blaha, majetek z poctivých zdrojů a hospodárné využívání svého jmění k veřejně prospěšnému účelu Údaj zapsaný ve veřejném rejstříku – právo uvádět v názvu PO Údaj zapsaný ve veřejném rejstříku – právo uvádět v názvu PO

15 Právnické osoby (svéprávnost) Princip: náhrada vůle PO vůlí a rozhodováním členů orgánů právnické osoby - ZASTOUPENÍ Princip: náhrada vůle PO vůlí a rozhodováním členů orgánů právnické osoby - ZASTOUPENÍ Orgány PO Orgány PO Jednočlenné Jednočlenné Vícečlenné Vícečlenné Členem orgánu PO mohou být FO/PO Členem orgánu PO mohou být FO/PO !! Členem orgánu PO může být pouze plně svéprávná osoba (ale: ex. výjimky) !! Členem orgánu PO může být pouze plně svéprávná osoba (ale: ex. výjimky) Zástupce PO Zástupce PO Musí prokázat své oprávnění Musí prokázat své oprávnění K písemným úkonům PO se připojí podpis a dodatek funkce/pracovní zařazení K písemným úkonům PO se připojí podpis a dodatek funkce/pracovní zařazení

16 Právnické osoby (statutární orgán) Každá PO má: Každá PO má: Nejvyšší orgán – rozhoduje o zásadních otázkách PO Nejvyšší orgán – rozhoduje o zásadních otázkách PO Statutární orgán – jednatelské oprávnění Statutární orgán – jednatelské oprávnění Tyto orgány určuje zákon/ustavující právní skutečnost Tyto orgány určuje zákon/ustavující právní skutečnost Statutární orgán (SO) Statutární orgán (SO) Náleží mu veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu PO Náleží mu veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu PO Jednočlenný (např. jednatel) x kolektivní (správní rada nadace) Jednočlenný (např. jednatel) x kolektivní (správní rada nadace) Člen SO může zastupovat PO ve všech záležitostech Člen SO může zastupovat PO ve všech záležitostech Zaměstnanci Zaměstnanci Rozsah odvozen od obvyklého zařazení zamce ve funkci Rozsah odvozen od obvyklého zařazení zamce ve funkci Ochrana třetích osob proti jednání ultra vires Ochrana třetích osob proti jednání ultra vires !!! Procesní úprava je zvláštní !!! Procesní úprava je zvláštní

17 Právnické osoby (zrušení a zánik) ZRUŠENÍ ZRUŠENÍ PRÁVNÍM JEDNÁNÍM PRÁVNÍM JEDNÁNÍM UPLYNUTÍM DOBY UPLYNUTÍM DOBY ROZHODNUTÍM ORGÁNU VEŘ. MOCI ROZHODNUTÍM ORGÁNU VEŘ. MOCI DOSAŽENÍM ÚČELU DOSAŽENÍM ÚČELU DALŠÍ DŮVODY (PŘEMĚNY ATD.) DALŠÍ DŮVODY (PŘEMĚNY ATD.) ZÁNIK (odpovídá způsobu vzniku) ZÁNIK (odpovídá způsobu vzniku) Výmazem z veřejného rejstříku Výmazem z veřejného rejstříku Skončením likvidace Skončením likvidace Neplatnost PO (§ 129 NOZ) – absence či vady zaklad. jednání Neplatnost PO (§ 129 NOZ) – absence či vady zaklad. jednání Likvidace (x exekuce x insolvence) Likvidace (x exekuce x insolvence) Způsob vypořádání majetku (likvidační podstata) Způsob vypořádání majetku (likvidační podstata) Likvidátor (i kolektiv) jmenovaný soudem Likvidátor (i kolektiv) jmenovaný soudem

18 Všeobecná osobnostní práva NOZ Právnické osoby (§ 135) Právnické osoby (§ 135) Ochrana názvu (proti klamavosti) Ochrana názvu (proti klamavosti) Upuštění od zásahu Upuštění od zásahu Odstranění následků Odstranění následků Ochrana zásahu do Ochrana zásahu do Pověsti či soukromí Pověsti či soukromí ALE: zpravodajská, umělecká a vědecká licence umožňují přiměřený zásah, který není v rozporu s oprávněnými zájmy PO ALE: zpravodajská, umělecká a vědecká licence umožňují přiměřený zásah, který není v rozporu s oprávněnými zájmy PO

19 Ochrana osobnostních práv Další režimy právní ochrany osobnosti (doplňují obecnou občanskoprávní úpravu) Další režimy právní ochrany osobnosti (doplňují obecnou občanskoprávní úpravu) Náhrada škody Náhrada škody Instituty mediálního práva (právo na odpověď, dodatečné sdělení) Instituty mediálního práva (právo na odpověď, dodatečné sdělení) Zákon č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) Zákon č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) zákon č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání) zákon č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání) Ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Autorskoprávní ochrana – zvláštní režim chráněných předmětů (původcovství k dílům a jiným nehmotným statkům) Autorskoprávní ochrana – zvláštní režim chráněných předmětů (původcovství k dílům a jiným nehmotným statkům) Ochrana k předmětům práva průmyslového vlastnictví (vynálezy, zlepšovací návrhy, užitné a průmyslové vzory) Ochrana k předmětům práva průmyslového vlastnictví (vynálezy, zlepšovací návrhy, užitné a průmyslové vzory) Další právní předpisy (§ 8 trestního řádu, zákoník práce…) Další právní předpisy (§ 8 trestního řádu, zákoník práce…)

20 Zastoupení osob NOZ Zachovány stejné principy (přímé zastoupení, dobrá víra) Zachovány stejné principy (přímé zastoupení, dobrá víra) Dělení: Dělení: Smluvní (plná moc) Smluvní (plná moc) Zákonné Zákonné Opatrovnictví Opatrovnictví Opatrovník může být ustanoven FO i PO, je-li to třeba k ochraně jejích práv Opatrovník může být ustanoven FO i PO, je-li to třeba k ochraně jejích práv Nově opatrovnická rada (kontrola opatrovníka) Nově opatrovnická rada (kontrola opatrovníka) Plná moc (shodné způsoby vzniku i zániku) Plná moc (shodné způsoby vzniku i zániku) Nově: Úprava PROKURY v OZ (§ 450 a násl.) Nově: Úprava PROKURY v OZ (§ 450 a násl.) Původně obchodní zákoník Původně obchodní zákoník Speciální plná moc pro zastupování podnikatelů Speciální plná moc pro zastupování podnikatelů Prokuristou může být pouze FO Prokuristou může být pouze FO

21 Předmět soukromoprávního vztahu Objekt soukromoprávního vztahu Objekt soukromoprávního vztahu Přímý (lidské chování – dle typologie právních povinností) Přímý (lidské chování – dle typologie právních povinností) Dát, konat/nekonat, zdržet se, strpět Dát, konat/nekonat, zdržet se, strpět Nepřímý (reálný předmět občanskoprávních vztahů) Nepřímý (reálný předmět občanskoprávních vztahů) Právní konstrukce, k níž se upínají soukromá subjektivní práva a povinnosti, která jsou obsahem právního poměru Právní konstrukce, k níž se upínají soukromá subjektivní práva a povinnosti, která jsou obsahem právního poměru

22 Předmět obč.pr. vztahu NOZ MAJETEK – souhrn všeho, co osobě patří (ve smyslu aktiv) - § 495 MAJETEK – souhrn všeho, co osobě patří (ve smyslu aktiv) - § 495 JMĚNÍ – aktiva i pasiva osoby JMĚNÍ – aktiva i pasiva osoby Dělení: Dělení: VĚCI VĚCI DEF.: vše, co je odlišné od OSOBY, a slouží k potřebě lidí (§ 489) DEF.: vše, co je odlišné od OSOBY, a slouží k potřebě lidí (§ 489) Hmotné vs. nehmotné (práva a jiné věci bez hmotné podstaty) Hmotné vs. nehmotné (práva a jiné věci bez hmotné podstaty) Movité vs. Nemovité Movité vs. Nemovité Zastupitelné vs. Nezastupitelné Zastupitelné vs. Nezastupitelné Zuživatelné vs. Nezuživatelné Zuživatelné vs. Nezuživatelné Také: ovladatelné přírodní síly, cenné papíry, obchodní závod, obchodní tajemství Také: ovladatelné přírodní síly, cenné papíry, obchodní závod, obchodní tajemství OSTATNÍ PŘEDMĚTY OSTATNÍ PŘEDMĚTY Živé zvíře Živé zvíře Lidské tělo a jeho části Lidské tělo a jeho části

23 Rozhodování obč.pr. věcí jinými orgány Zvláštní předpisy, které stanoví pravomoc k rozhodování v obč.pr. vztazích správnímu orgánu: Zvláštní předpisy, které stanoví pravomoc k rozhodování v obč.pr. vztazích správnímu orgánu: Např. zákon o telekomunikacích, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem atd. = předpisy, které svěřují rozhodování v občanskoprávních věcech správnímu orgánu (Český telekomunikační úřad, katastrální úřady apod.). Např. zákon o telekomunikacích, zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem atd. = předpisy, které svěřují rozhodování v občanskoprávních věcech správnímu orgánu (Český telekomunikační úřad, katastrální úřady apod.). Vykázání ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj (Policie ČR – správní rozhodnutí občanskoprávní povahy, navazuje na něho úprava v občanském soudním řádu (blíže viz zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Vykázání ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj (Policie ČR – správní rozhodnutí občanskoprávní povahy, navazuje na něho úprava v občanském soudním řádu (blíže viz zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.

24 Ochrana soukromých práv NOZ Právo domáhat se ochrany u orgánu veřejné moci Právo domáhat se ochrany u orgánu veřejné moci Není-li stanoveno jinak, je to SOUD (v občanském soudním řízení) Není-li stanoveno jinak, je to SOUD (v občanském soudním řízení) NOVĚ: NOVĚ: Zabudování zásady legitimního očekávání do NOZ (§ 13) Zabudování zásady legitimního očekávání do NOZ (§ 13) Treat like cases alike (rozhodovat obdobné případy obdobně) Treat like cases alike (rozhodovat obdobné případy obdobně)

25 KONEC DÍKY ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Všeobecná osobnostní práva. Zastoupení. Občanskoprávní vztah a jeho ochrana. JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google