Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÝ ZÁKON 6. 3. 2015 KISK FF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÝ ZÁKON 6. 3. 2015 KISK FF MU."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÝ ZÁKON KISK FF MU

2 Tiskový zákon Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Zákon č.302/2000 Sb., kterým se mění zákon č.46/2000 Sb. Zákon č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu Zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Zákon č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Účinný dnem vyhlášení (22. února 2000)

3 Vymezení Upravuje práva a povinnosti PO i FO v souvislosti s vydáváním periodického tisku Tisk vydaný nebo šířený v ČR, mimo Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny ani tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele Periodický tisk: tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické podobě min. 2x za rok Vydáním stejné tisky či částí se lišící (regionální mutace) HMOTNÉ (jinde v pojmech neuvedeno) rozmnoženiny

4 Odpovědnost za obsah Za obsah odpovídá vydavatel (ne autor článku)
Vydavatel neodpovídá za pravdivost reklamy a inzerce v tisku, krom jeho vlastní (blíž z. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění z. č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání; § 44 až 54 z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) V naléhavém veřejném zájmu povinnost uveřejnit důležité a neodkladné oznámení státního orgánu, a to v nejbližším vydání po doručení vydavateli, graficky zvýrazněné a odlišující od ostatního obsahu

5 Odpovědnost za obsah (2)
Po uveřejnění sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti, soukromí, dobré pověsti apod. FO/PO možné požadovat zveřejnění odpovědi napravující nepřesnosti či doplňující (podmínky žádosti zákon upřesňuje), a to v podobě odpovídající původnímu sdělení FO/PO podílející se na získání informací do tisku má právo odepřít soudu či jinému orgánu státu či veřejné správy podrobnosti o původu a obsahu informací, příp. poskytnutí věcí, z nichž by toto bylo možné zjistit (mimo trestné činy a mimo daně o objednateli inzerce)

6 Evidence periodického tisku
Vede MK ČR PO/FO min. 30 dnů před zahájením vydávání musí oznámit: Název a obsahové zaměření periodického tisku Četnost (periodicitu) vydávání Údaje o regionálních mutacích Identifikaci vydavatele jako FO/PO, příp. živnostníka-vydavatele

7 Evidence periodického tisku (2)
Při neúplnosti výzva k doplnění, v případě nevyhovění jako by neoznámeno Po zapsání do evidence do 1 roku nebo při delším přerušení než rok považováno vydávání za ukončené Změny do evidence nutné oznámit do 5 dnů Každý má právo do evidence nahlížet a pořizovat výpisy a opisy

8 Povinné údaje na každém vydání
Údaje jako v evidenci Místo vydání Číslo a den vydání Evidenční číslo přidělené MK ČR Identifikace vydavatele Při chybějících údajích nesmí být veřejně šířen (výjimka číslo přidělené MK ČR, pokud nebylo sděleno)

9 Povinný výtisk Povinnost bezplatně na vlastní náklad z každého vydání do 7 dnů zajistit dodání stanoveného počtu výtisků příjemcům povinného výtisku Regionální mutace krajským knihovnám dle příslušnosti Musí být bezvadný (technické zpracování), jinak lze žádat bezplatnou náhradu

10 Příjemci povinného výtisku
2x Národní knihovně České republiky, 1x Moravské zemské knihovně v Brně, 1x knihovně Národního muzea v Praze, 1x MK ČR, 1x Parlamentní knihovně, 1x každé krajské knihovně, 1x Městské knihovně v Praze, 1x periodického tisku vydavatelem určeného pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze

11 Pokuty Do 100 tis. Kč za nesplnění požadavků na evidenci a povinný výtisk Do 200 tis. Kč za šíření tisku bez povinných údajů nebo s chybnými Výše stanovena dle závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení právní povinnosti Při opakovaných (během roku) problémech až dvojnásobek Řeší krajské úřady dle sídla vydavatele (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava řeší magistráty měst) Zahájení řízení nejpozději 3 roky po prohřešku

12 ZÁKON O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH

13 Zákon o neperiodických publikacích
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Vyhláška Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Vyhláška č. 156/2003 Sb. (změna původní vyhlášky) Zákon i vyhláška účinné od

14 Vymezení pokrytí Neperiodické publikace = rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl (dle AZ) k veřejnému šíření, vydávané jednorázově, max. 1x rok, častěji po částech tvořících celek Veřejné šíření = zpřístupnění neurčenému okruhu osob Zákon o neperiodických publikacích neřeší: Audiovizuální díla, programy počítačů, trojrozměrná výtvarná díla Propagační materiály, rozmnoženiny pro potřeby výroby a odbytu Ceniny, známky (např. poštovní známky, kolky, cenné papíry) Mapová díla analogová i digitální (např. mapy i globy) Rozmnoženiny vydané v cizině, pokud vydavatel nemá organizační složku v ČR

15 Povinné údaje v neperiodické publikaci
Název díla Jména autorů obsažených děl, jsou-li známá a uvedení nezakázáno Identifikace vydavatele (FO i PO) Rok vydání (je-li známý) U přeložených děl původní název díla a označení jeho vydání Označení nositele autorských práv ISBN, pokud uděleno Identifikace výrobce publikace a rok vydání Zodpovídá vydavatel, pokud něco chybí, nesmí být publikace veřejně šířena

16 Povinný výtisk Vydavatel povinnost odevzdat do 30 dní od vydání stanovený počet výtisků: 2x NK ČR 1x MZK 1x Vědecké knihovně v Olomouci 1x regionální výtisk Městské knihovně v Praze a krajské knihovně dle sídla vydavatele 1x výtisk neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze Musí být bezvadný, jinak možné žádat výměnu (do 3 měsíců, pak 10 dní na vyřízení) Každou neperiodickou publikaci vydavatel musí nabídnout ke koupi 1 výtisk knihovnám daným vyhláškou (17 knihoven – krajské, vědecké a Městská knihovna v Praze)

17 Sankce Ukládá krajský úřad dle sídla vydavatele
Do 50 tis. Kč pro vydavatele při chybějících povinných údajích Do 25 tis. Kč pro toho, kdo šíří publikaci bez nějakého chybějícího povinného údaje (krajský úřad dle místa, kde došlo k porušení) Do 50 tis. Kč za neodevzdání povinného výtisku Do 15 tis. Kč za nesplnění nabídkové povinnosti Výše stanovena dle závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání Zahájení správního řízení nejpozději 3 roky po prohřešku

18 ZÁKON O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

19 Zákon v číslech Z. č. 480/2004 Sb., o některých službách inf. spol.
Účinný i platný od Změny: 444/2005 Sb., 214/2006 Sb., 160/2007 Sb., 281/2009 Sb., 468/2011 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb. Vychází ze směrnic: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 19

20 Oblast úpravy Odpovědnost, práva a povinnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (SPI) a šiřitelů obchodních sdělení Služba informační společnosti: Na žádost jednotlivce Žádost i služba sama elektronicky (ale jakkoli) Poskytovatel i uživatel FO i PO Hl. s účelem vyhledávání a zpřístupňování informací „obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost“ Postižitelní poskytovatelé služeb se složkou v ČR

21 Tři typy ISP a jejich odpovědnost za obsah
Pro přenos informací od uživatele: Meziuložení výhradně pro zajištění přenosu a po dobu obvyklou Odpovědnost jen při zásahu (např. iniciuje, změní…) Pro přenos s automatickým dočasným meziuložením Výhradně pro co nejúčinnější následný přenos na žádost jiných uživatelů Odpovědnost jako 1. + úprava přístupu k informaci (např. odstraní informaci či přístup k ní, pokud totéž na výchozím místě, nebo znepřístupnění/odstranění nařídil soud) Pro ukládání obsahu uživatelů Odpovědnost jako pokud mohl „vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět“ nebo se prokazatelně dozvěděl o protiprávnosti obsahu či jednání uživatele

22 Šíření obchodních sdělení
Zákonné podmínky pro legálnost Nutný předchozí souhlas uživatele, ten lze kdykoli zrušit Bez souhlasu i s využitím informací poskytnutých při koupi výrobku či služby za dodržení z. o ochraně OÚ, pokud toto zákazník neodmítne Zrušení/odmítnutí: jednoduše a zdarma Musí být jasně označeno jako obchodní sdělení, nesmí skrývat totožnost objektu nabídky a musí obsahovat platnou adresu pro odpověď/zrušení souhlasu/odmítnutí Zákon nezná slovo spam

23 Sankce a omezení odpovědnosti
§ 6 ISP (žádný) nemusí dohlížet na obsah, ani aktivně vyhledávat protiprávní „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila“ Na šíření obchodních sdělení dohlíží ÚOOÚ (+ podává k tomu informace členským státům EU a Komisi) Pro FO pokuta za přestupek do Kč, pro podnikající FO podmínky jako u PO Pro PO pokuta za správní delikt do 10 mil. Kč, promlčení rok po zjištění, max. 3 roky od činu

24 Změny v r. 2011 Nutné dle regulačního rámce telekomunikací vyžádaná EU (do ), ovlivnilo mnoho zákonů Novinky: Zpřesněn a rozšířen pojem nevyžádané obchodní nabídky Přidán přestupek FO za hromadné či opakované obchodní nabídky (nejen nevyžádané) x PO mohou takové posílat za dodržení daných podmínek SPI poškozený nelegálním šířením obchodních nabídek se může domáhat jménem svých zákazníků soudní ochrany Odstraněn požadavek prokazatelného souhlasu (může vzniknout problém domýšlení)

25 ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

26 Zákon v číslech Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Novelizace: 290/2005 Sb., 361/2005 Sb., 235/2006 Sb., 310/2006 Sb., 186/2006 Sb., 110/2007 Sb., 261/2007 Sb., 304/2007 Sb., 124/2008 Sb., 177/2008 Sb., 189/2008 Sb., 247/2008 Sb., 384/2008 Sb., 227/2009 Sb., 153/2010 Sb., 281/2009 Sb., 94/2011 Sb., 137/2011 Sb., 341/2011 Sb., , 420/2011 Sb., 468/2011 Sb., 375/2011 Sb., 19/2012 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 273/2012 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 214/2013 Sb., 303/2013 Sb., 234/2014 Sb., 258/2014 Sb., 181/2014 Sb., 250/2014 Sb. 179 §§ 605 prováděcích předpisů

27 Obsah úpravy „službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací (…); nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací,” => např. mobilní operátoři či poskytovatelé připojení k internetu „ veřejnou veřejnou komunikační sítí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání,“ (§ 2) Nevztahuje se na obsah služeb pomocí e-komunikací

28 Regulace Jen pro vytvoření konkurenčního prostředí (např. správa kmitočtů, čísel a číselných řad, výhody pro znevýhodněné, univerzální služba…) Všeobecným oprávněním pro zajištění interoperability, ochrany životního prostředí, OÚ, spotřebitelů… Registrace podnikatelů v e-komunikacích Českým telekomunikačním úřadem (zřízen tímto zákonem) => e-databáze FO/PO a podmínek

29 Univerzální služba Pokud technicky možné, musí pověřený subjekt službu žadateli dodat (nelze argumentovat neekonomičností) Povinnost podnikatelům poskytovat přístup v pevném místě k veřejné komunikační síti a telefonní službě, pravidelné vydávání seznamů, služby veřejných telefonních automatů, přístup zdravotně postižených k těmto službám + doplňkové služby Výběr podnikatele pro univerzální službu => splnění podmínek pro poskytování + nejnižší cena Pro zdravotně znevýhodněné zvýhodněná služba - výběrové zřízení, podnikateli hradí rozdíl stát

30 Činnost poskytovatelů veřejných e-komunikačních služeb
Zajištění stále dostupnosti Vedení evidence (např. čísla) Neodpovídá za obsah přenášených zpráv Nutné zajištění interoperability i bezpečnosti služby V zákoně všechny nutné prvky smlouvy, pravidla pro vyúčtování a reklamace Telefonní operátoři povinni mít infolinku zdarma Poskytnutí údajů o čísle pro identifikaci původce „zlomyslných nebo obtěžujících volání“ (do 2 měsíců od volání)

31 Ochrana údajů, služeb a sítí e-komunikací
Ochrana údajů v jiných zákonech (např. OÚ) Povinnost zajistit důvěrnost komunikací + provozních (pro přenos a účtování) a lokalizačních (zpracovávané, určující zeměpisnou polohu koncového zařízení) údajů Povinnost na žádost informovat zákazníka o s ním souvisejících zpracovávaných provozních a lokalizačních údajích Provozní a lokalizační údaje (vytvářené a zpracovávané) nutné uchovávat po 6 měsíců pro předání represivním orgánům, pak likvidace; nesmí být předán obsah, za efektivně vynaložené náklady možné žádat náhradu od oprávněného subjektu „použít adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele této adresy elektronické pošty je zakázáno“ (§ 93) Zákaz marketingu přes e-komunikace, pokud ve veřejném seznamu uvedeno, že si to daný subjekt nepřeje

32 Sankce Správní delikt: 2-20 mil. Kč, lze opakovaně
Přestupek: do 200 tis. Kč Delikty a sankce řeší ČTÚ „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“ (§ 120, odst. 6)

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "TISKOVÝ ZÁKON 6. 3. 2015 KISK FF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google