Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOHUSLAV REYNEK Mgr. Alena Kohoutová XII. arteterapeutická konference 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOHUSLAV REYNEK Mgr. Alena Kohoutová XII. arteterapeutická konference 2015."— Transkript prezentace:

1 BOHUSLAV REYNEK Mgr. Alena Kohoutová XII. arteterapeutická konference 2015

2

3 Bohuslav Reynek

4 -český básník, překladatel a grafik

5 Bohuslav Reynek -český básník, překladatel a grafik -narodil se a zemřel v Petrkově u Havlíčkova Brodu (31. května 1892 – 28. září 1971)

6 Bohuslav Reynek -český básník, překladatel a grafik -narodil se a zemřel v Petrkově u Havlíčkova Brodu (31. května 1892 – 28. září 1971) -jediný syn statkáře Bedřicha Reynka

7 Bohuslav Reynek -český básník, překladatel a grafik -narodil se a zemřel v Petrkově u Havlíčkova Brodu (31. května 1892 – 28. září 1971) -jediný syn statkáře Bedřicha Reynka -navštěvoval reálku v Jihlavě, dobře zvládal jazyky

8 Bohuslav Reynek -český básník, překladatel a grafik -narodil se a zemřel v Petrkově u Havlíčkova Brodu (31. května 1892 – 28. září 1971) -jediný syn statkáře Bedřicha Reynka -navštěvoval reálku v Jihlavě, dobře zvládal jazyky -pod vlivem svého profesora se začíná zajímat zajímat o literaturu a výtvarné umění

9 Bohuslav Reynek -český básník, překladatel a grafik -narodil se a zemřel v Petrkově u Havlíčkova Brodu (31. května 1892 – 28. září 1971) -jediný syn statkáře Bedřicha Reynka -navštěvoval reálku v Jihlavě, dobře zvládal jazyky -pod vlivem svého profesora se začíná zajímat o literaturu a výtvarné umění -po maturitě studoval zemědělství na C.K. Vysoké škole technické, studia však po několika týdnech zanechal a vrátil se do Petrkova [1]

10 Petrkov

11 Vesnice u Havlíčkova Brodu (první zmínka z roku 1381)

12 Petrkov Pro Reynka se toto místo a tato krajina stala celoživotním tématem, inspirací a útěchou.

13 Dílo Bohuslava Reynka 1912 - přijíždí Reynek z Francie. Začíná psát verše a malovat. 1914 - Reynkova poezie se vydává v Moderní revue -> zde se setkává s osobností Josefa Floriana.

14 Dílo Bohuslava Reynka -kontakty se skupinou Osma, později i se skupinou Tvrdošíjní -celkově se zajímá o výtvarné umění -kreslí, maluje olejem i akvarelem. -tvoří též expresionistické linoryty -ve Francii vystavuje kresby, pastely a linoryty (od roku 1927 do roku 1929) -pastel, lept, období krajinomalby, velkého množství biblických námětů - výrazně objevují témata ukřižování, pieta, pašijový cyklus -nakonec v 50. a 60. letech například Job a Don Quichote, tedy témata biblická a donkichotská - v grafických listech.

15 Dílo Bohuslava Reynka -Grafiky, lepty, techniky s pomocí fotopapíru a hlavně suchých jehel (těmi se proslavil) – tvoří přes 600 děl! -překlady zejména francouzské literatury -díky překladům se seznámil se svou ženou, básnířkou Susanne Renaudovou -v expresionistickém desetiletí 1910 – 1920 překládal představitele jako G. Heyma, P. Ernsta, R. Schickeleho,... -významné pro českou poezii - překlady z němčiny - básnické dílo Georga Trakla -> velký vliv například na F. Halase, či J. Zahradníčka.

16 Bohuslav Reynek „U Reynka není jiného východiska než stanout v pokoře před tajemstvím, jež nelze odhalit; tak hluboce jsme determinováni dědičnou vinnou a jejím prokletím. V hlubinách těchto otázek – nikoli v tom, co může být odpovědí – má tak Bohuslav Reynek blízko k existenciálním polohám poezie Richarda Weinera a Vladimíra Holana, s nimiž stojí ve dveřích mezi vyhnanstvím a rájem.“ [3]

17 Zasněžený Job -grafický cyklus Job -vzniká v letech 1948 a 1949 -k tématu Joba se Reynek navrací dále v 60. a 70. letech -Zasněžený Job vzniká v roce 1948 jako grafika -Obraz Joba Reynka hluboce vnitřně provází až do smrti -paralelně příběh Joba vyjadřuje autor i prostřednictvím poezie - sbírka Sníh na zápraží 1969 a báseň Job v zimě.

18

19

20 Jobův příběh -je plný bolesti, utrpení a samoty -upřímný boj člověka s Bohem -rozpor a nesmysl mezi zbožným životem Joba a tresty, které ho potkávají -Když Job přijde o vše, co měl a v poušti nemocen vyzívá Boha na souboj, je upřímný -právě v této chvíli se stává Jobova víra dialogická, ne jako s Jobovými přáteli, kteří se neustále snaží Jobovu katastrofu jaksi pevně ujasnit, zákonicky interpretovat a mluvit za Boha

21 Jobův příběh -Cítíme zde neustálou lidskou potřebu ‚vědět, jak to Bůh myslí‘, a přitom právě ve chvíli opuštění na poušti jen s bolestnou otázkou se chýlí k onomu prolomení nebes a Bůh promlouvá: „Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě …“ (Jb 40, 7) -Job uvědomuje svou malost, svou nemožnost nahlédnout plnosti smyslu i konce -dostává nazpět vše, co ztratil a ještě mnohem víc. -Nejstarší teodicea, příběh, který sám sebou chce pochopit, uchopit myšlenku prolomení se v samotě do dialogu

22

23 Zobrazení Joba -zasněžený Job je schoulený v levé polovině obrazu, směřující na střed - je to nejvýraznější část grafiky -v pravé části obrazu se procházejí tři slepice -postavením tvoří trojúhelník -v pozadí pravé části vidíme klenbu, vchod do domu -v levé části za Jobem pak docela malé okno.

24 Zobrazení Joba -sporý obraz v množství znaků a předmětů -všechna síla dojmu na Jobovi -jeho omrzlé tělo je pokrytém sněhem jako plášť, jako sněhová peřina -pod pláštěm se skrývá ukrutná lidská bolest -Jobův obličej vidíme z profilu -vypouklý, možná zděšený upřený pohled, směřující ke slepicím -ústa jsou téměř neznatelná, i když v tváři vidíme množství rýh a vrásek

25 Zobrazení Joba -silný sugestivní náboj vyrůstá z čar - krátké, sečné, možná i roztřesené tenké čáry, dramaticky se linoucí, těkající kolem Joba i v něm -do kontrastu s těžkým prožitkem se dostáváme při pohledu na slepice, jen tak mimochodem se procházejících u Joba -změkčují a vyvažují prostor, dvě černé, jedná bílá -v obraze funguje hra stínu, dotvářejíc tak celkovou ponurou atmosféru

26 Interpretace „ Na přelomu čtyřicátých a padesátých let převedl grafik do tmavých listů Joba celou hořkost svého přítomného života, i tu, která se drala na povrch z minulosti.“ [6] Jak sám Reynek v dopise přátelům zmiňuje, šeď a ponurá atmosféra je v tomto cyklu záměrně otištěna. Hluboký smutek, úzkost a zoufalství i všudypřítomná vnitřní osamocenost je trvale spjata s Reynkovou zimní krajinou až do Zasněženého Joba. [7]

27 Interpretace -Job je zobrazen ve chvíli, kdy je sám, schoulen -jeho tělo je zahaleno do roucha ze sněhu -jeho tělo je pokryto boláky (Kniha Job) -pokud se Reynek, ve své bezútěšné situaci promítá, stylizuje do role Joba -oči Joba ulpívají na jedné ze tří slepic (bílá) -slepice definují vrcholy trojúhelníku

28 Interpretace -Reynek byl hluboce věřící -obklopoval se díly spisovatelů, básníků, kteří toto vnitřní přesvědčení sdíleli -V jeho domě, v kuchyni, ve které trávil čas nejraději, měl neustále po ruce Písmo, které intenzivně pročítal -hovořil s příběhy Knihy -odříznut od světa (za války) se Reynek v samotě vyrovnává se světem po svém.

29 Interpretace -o slepici se v Bibli hovoří dvakrát (evangelia podle Matouše a Lukáše) -v nářku nad Jeruzalémem Matouš varuje Jeruzalémský lid před popíráním proroků a nositeli zvěstování dobré zprávy. -varuje, (stejně jako ve Starém zákoně deutero – Izaiáš) před zkázou, pustotou, která se vyplní pouze přiznáním požehnaného -bílá barva ještě do 18. století znamenala barvu pohřební, poté to byla černá -číslo tři (slepice) okamžitě evokuje křesťanské pojetí – Otce, Syna a Ducha Svatého, Vykupitele, Stvořitele a Parakléta. [8]

30 Interpretace -náš Job se ocitá v době novozákonní, vytržen z kontextu Zákona Starého, přenesen ke Kristově naději vzkříšení -starozákonní Job dostane nazpět, co měl (od Boha), Job s nadějí ve vzkříšení nechce to samé, chce přetvořit bolest -oba ji chtějí pochopit, Reynkův Job však očekává vše nové, vystavené na utrpení ale i milosti, na touze po pravdě, oproštěn od světského světa k blízkosti druhého -vydává se tím, čím může, životem, básní a malbou.

31

32

33

34

35

36 Seznam použité literatury [1] HALASOVÁ, D. Bohuslav Reynek. 1.vyd. Brno: Petrov, 1992, 126 s. ISBN 80-85247-24-0, str. 9 – 11 [2] REYNEK, B. Vlídné vidiny. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. s. 260, ISBN: neuvedeno, str. 16 [3] MED, J. Básník samoty a kontemplace. In. REYNEK, B. Vlídné vidiny,. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. s. 260, ISBN: neuvedeno, str. 26. [4] MED, J. Od skepse k naději: studie a úvahy o české literatuře. 1. vyd. Svitavy, Řím: Trinitas; Křesťanská akademie, 2006. 245 s. ISBN 80-86885-04-6, str. 230 [5] SLAVÍK, I., HAUBER, J. red. Krajiny milosti. ISBN neuvedeno, str. 45 [6] HALASOVÁ, D. Bohuslav Reynek. 1.vyd. Brno: Petrov, 1992, 126 s. ISBN 80-85247-24-0, str. 107 [7] HALASOVÁ, D. Bohuslav Reynek. 1.vyd. Brno: Petrov, 1992, 126 s. ISBN 80-85247-24-0, str. 107 [8] RIEDEL, I. Obrazy v terapii, umění a náboženství. Interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 174. s. ISBN 80-7178-531-8. [9] Neznámý Bohuslav Reynek. 1. vyd. Nakl. Město Telč, Muzejní spolek Telč, 2010. 48 s. ISBN 978-80-902860-8-5.

37 Děkuji Vám za pozornost! Alena Kohoutová


Stáhnout ppt "BOHUSLAV REYNEK Mgr. Alena Kohoutová XII. arteterapeutická konference 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google