Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem a význam právní metodologie Filip Melzer. Několik příkladů místo úvodu § 151n OZ 1964: „Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci (…) tak, že.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem a význam právní metodologie Filip Melzer. Několik příkladů místo úvodu § 151n OZ 1964: „Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci (…) tak, že."— Transkript prezentace:

1 Pojem a význam právní metodologie Filip Melzer

2 Několik příkladů místo úvodu § 151n OZ 1964: „Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci (…) tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.“  Je možné zřídit věcné břemeno, které by spočívalo v povinnosti vlastníka nemovitosti zdržet se prodeje této nemovitosti?  MS Praha, 33 Ca 217/94 (ADN. 95/2:43)  § 1257 odst. 1 NOZ  § 1761 NOZ

3  § 130 odst. 2 OZ 1964: „Nestanoví-li zákon jinak, má oprávněný držitel stejná práva jako vlastník, zejména též právo na plody a užitky z věci po dobu oprávněné držby.“  § 123 OZ 1964: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“  Může oprávněný držitel disponovat (zcizit, zřídit zástavní právo) s drženou věcí?  NS: 22 Cdo 536/2000  § 996 NOZ

4  § 2006: „Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.“  Zahrnuje pojem nemožnosti plnění ve smyslu § 2006 i tzv. subjektivní nemožnost plnění?

5 § 603 OZ 1964: předkupní právo (1)Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi. (2) Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci. (3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno.  Vztahuje se § 603 odst. 3 OZ i na obligační předkupní právo?

6 § 988 (1) Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon. (2) Osobní právo není předmětem držby ani vydržení. Kdo však vykonává osobní právo poctivě, je oprávněn své domnělé právo vykonávat a hájit.  Lze držet i nájemní právo?

7 Problém subsumpce  Vychází z logického pravidla, podle kterého to, co platí o každém prvku určité množiny, platí i o specificky o kterémkoli z nich. O každém prvku množiny P platí, že je-li p, má být q. Je dáno p 1, které je prvkem P, Z toho vyplývá závěr: má být q.  Knapp, V.: Teorie práva, Praha 1995, m.č. 449n.  Aplikace obecné právní úpravy na konkrétní skutkový stav

8 Základní příčiny právních problémů  Neurčitost, nejasnost jazyka  Rozpory v právním řádu Logické rozpory Hodnotové rozpory  Obsahově neurčité právní principy  Možnost diskrece orgánu aplikujícího právo

9 Co je to právní argumentace?  Argumentace ve věcech právních  Argumentace ve věcech skutkových Procesní teorie (nauka o dokazování)

10 Právní metodologie jako normativní nauka  Právní metodologie zkoumá, jakým způsobem má být interpretován a aplikován právní předpis, resp. právo.  Nejde tedy o sociologický přístup, který zkoumá např. jak soudci argumentují, jaké argumenty působí na jejich rozhodování.

11 Základní přístupy k právní metodologii  Kognitivní teorie  Skepticismus, nonkognitivismus, explikativní teorie práva  Smíšené teorie  Který přístup je správný?

12 Které argumenty jsou v právním diskursu přípustné? Na příkladu služebnosti. Proti zákazu zcizení v podobě služebnosti:  „Na přednášce to říkal profesor XY, který má vynikající renomé.“  „Soudy již tak rozhodují.“  „Vyplývá to z povahy věci.“  „Neodpovídá to duchu zákona.“  „V praxi to tak funguje.“  „Smyslem právní úpravy věcných břemen (služebností) je zajistit hospodářské využití cizí nemovitosti. V případě zákazu jejího zcizení však oprávněný nemovitost hospodářsky nevyužívá.“

13 Opačné tvrzení pak lze zdůvodnit například těmito argumenty:  „V textu tohoto ustanovení se nerozlišuje, čeho se má vlastník zatížené nemovitosti zdržet. Zdržení se tedy může vztahovat na cokoli.“  „Dělba státní moci soudům zakazuje právo tvořit.“  „Nelze judikovat contra legem.“  „Máňa říkala, že to není směroplatné.“

14 Požadavky kladené na právní argumenty  Mají se možná nejvíce opírat o právní řád – koherence s právním řádem Význam právní ontologie, pojmu práva!  Racionalita  Srov. § 10 odst. 2 NOZ: „Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.“


Stáhnout ppt "Pojem a význam právní metodologie Filip Melzer. Několik příkladů místo úvodu § 151n OZ 1964: „Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci (…) tak, že."

Podobné prezentace


Reklamy Google