Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany půdy a lesa 14. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany půdy a lesa 14. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany půdy a lesa 14. dubna 2015

2 PŮDA

3 1. Půda- obecné poznámky  samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů

4 Funkce půdy zásobárna vody, filtrační funkce růst rostlin, produkce potravin stavební materiály, suroviny koloběh látek, základní článek potravního řetězce genetická banka mikroorganismů stavební činnost, rekreace archeologická naleziště

5 Vlastnosti půdy  morfologická charakteristika  fyzikální vlastnosti  chemické vlastnosti  biologické vlastnosti  úrodnost

6 Negativní změny půdy  eroze půd  ztráta organické hmoty  degradace půdní struktury  acidifikace půd  kontaminace půd  zabírání pozemků  znečišťování půdy

7 Zásady ochrany půdy  ochrana ekologických funkcí půdy  zvýšená ochrana některých částí půdy  prevence  racionální hospodaření

8 2. Předmět právní ochrany  zemědělský půdní fond zemědělská půda půda dočasně neobdělávaná rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby  pozemky určené k plnění funkcí lesa  půda jako součást jiných složek ŽP

9 Cíle ochrany ZPF  snížit úbytek zemědělské půdy  vytvořit předpoklady pro návratnost odňatých nebo nevyužívaných pozemků  pečovat o úrodnost a kvalitu zemědělské půdy  zabránit nebo omezit ohrožování a poškozování ekologických funkcí půdy

10 3. Právní úprava Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (53/2002 Sb. m. s.) Světová charta o půdě Evropská charta o půdě

11 Právní úprava - vnitrostátní  Vnitrostátní právní úprava a) právní předpisy, které chrání půdu tím, že vytvářejí předpoklady a podmínky pro využívání území v limitech ekologické únosnosti - stavební zákon - zákon o posuzování vlivů na ŽP - zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech b) právní předpisy zaměřené na ochranu zemědělské a lesní půdy - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - zákon o lesích - zákon o hnojivech c) právní předpisy, které chrání půdu společně s jinou složkou ŽP, jiným ekosystémem nebo přírodním zdrojem - vodní zákon - zákon o ochraně přírody a krajiny - horní zákon - zákon o odpadech

12 4. Nástroje ochrany a) administrativní rozhodnutí (§ 2 odst. 1, § 2 odst. 3) souhlasy (§ 2 odst. 2, § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 6) stanoviska (§ 5 odst. 2) ukládání povinností (opatření - § 3 odst. 3) dozor b) koncepční c) ekonomické odvod za odnětí půdy ze ZPF d) sankční pokuty, opatření k odstranění zjištěných závad e) institucionální – soustava orgánů ochrany ZPF MŽP krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady Správy národních parků

13 Ochrana množství a jakosti půdy - rekapitulace  ochrana kvantity stanovení zásad pro použití půdy pro jiné účely souhlas s odnětím ze ZPF odvody za odnětí půdy ze ZPF opatření k předcházení ztrát zemědělské půdy při některých činnostech  ochrana kvality režim hospodaření na zemědělské půdě změny kultur zemědělské půdy povinnosti související s odnímáním půdy ze ZPF

14 5. Hlavní instituty v problematice ochrany půdy A) Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy - přeměna nezemědělské půdy na zemědělskou - změna louky nebo pastviny na ornou půdu - rozhodnutí o uložení změny kultury B) Hospodaření na ZPF - podmínky - dozorová a kontrolní činnost OOZPF (odstranění závad)

15 C) Zásady ochrany ZPF  subsidiarita  minimální narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských cest  minimální plocha při odnětí (jen nejnutnější plochu)  co nejmenší zatížení obhospodařování ZPF  po ukončení nezemědělské činnosti provést rekultivaci podle schváleného plánu

16 D) Odnětí půdy ze ZPF  1. fáze – souhlas orgánu ochrany ZPF; souhlas nabývá platnosti až s platností rozhodnutí vydaného ve 2. fázi  2. fáze –rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů  3. fáze –výše odvodů za odnětí půdy  trvalé X dočasné

17 E ) Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF při některých činnostech I. Při územně plánovací činnosti II. Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů III. Při zpracování zadání staveb IV. Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém výzkumu - řídit se zásadami ochrany ZPF - hledat a odůvodnit řešení nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska ostatních obecných zájmů - vyhodnocovat předpokládané důsledky navrhovaného řešení (ve srovnání s jiným)

18 LES

19 1. Les  národní bohatství  účel právního režimu vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu podpora trvale udržitelného hospodaření v něm  hlavní směry ochrany lesa: ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa ochrana lesa při hospodaření v nich ochrana lesa před škodlivými činiteli ochrana lesa při obecném užívání

20 Funkce Nepříznivé lesavlivy  produkční (hospodářské)  mimoprodukční (ekologické)  civilizační vlivy imise změna klimatu nehospodárné využívání bezohlednost při užívání devastace lesních porostů vysazování monokultur  přírodní vlivy škůdci nepříznivé povětrnostní podmínky

21 Principy ochrany lesa  komplexnost právní regulace  vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů  racionalita trvale udržitelné hospodaření v lesích  prevence  státní řízení hospodaření v lese  demokratizace užívání lesa

22 2. Předmět právní ochrany  LES lesní porosty s jejich prostředím pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů lesy ochranné lesy zvláštního určení  v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů  v ochranných pásmech zdrojů léčivých vod  na území NP a NPR  zájem na mimoprodukčních funkcích > zájem na produkčních funkcích lesy hospodářské subkategorie – lesy pod vlivem imisí

23 3. Přehled právní úpravy 1. mezinárodněprávní úprava - Principy hospodaření v lesích - Smlouva na ochranu tropických dřev - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň - Nařízení (ES) č. 2152/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2003 týkající se monitoringu lesů a environmentálních vlivů v lesích společenství (Forest Focus) - Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9.září 2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady 1999/105/ES týkající se oprávnění členských států zakázat uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - Nařízení (ES) číslo 2494/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu ochrany tropických lesů a jiných lesů rozvojových zemí a udržitelného hospodaření v nich - Směrnice Rady 1999/105/EHS ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh - Směrnice Rady ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví - ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci ochrany přírody POZN.: přehled účinné lesnické legislativy: www.mze.cz

24 Právní úprava – vnitrostátní úroveň - z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

25 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE správní akty - rozhodnutí - souhlas - stanovisko stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - základní povinnosti (zejm. prevence) - ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - obecné užívání lesů (+ omezení) - povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích lesní hospodářská evidence kategorizace (lesy ochranné, zvl. určení, hospodářské; pod vlivem imisí) inventarizace (zjišťování skutečného stavu lesů) licence (odborný lesní hospodář) dozor - MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž

26 2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní – dobrovolnost a) textová část b) hospodářská kniha c) lesnické mapy C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci

27 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE www.lesycr.cz www.mze.cz www.env.cz www.npsumava.cz www.enviweb.cz

28 4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE poplatek za odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa náhrada za poškození lesa částečná úhrada za výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin náhrada zvýšených nákladů při omezení hospodaření 5. SANKČNÍ NÁSTROJE přestupky (zejm. obecné užívání lesa) jiná protiprávní jednání – správní delikty pokuty opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí

29 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE obecní úřady obcí s rozšířenou působností kraje (krajské úřady) Ministerstvo zemědělství

30 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa  ZACHOVÁNÍ LESŮ  OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ  HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

31 I. Zachování lesů  základní povinnosti: neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení nepoškozovat zájmy jiných vlastníků  pozemky určené k plnění funkcí lesa: ochrana preventivní povahy odnímání pozemků rozhodnutí orgánu státní správy lesa řízení na základě žádosti odnětí trvalé nebo dočasné výjimky (není třeba rozhodnutí) náležitosti § 16 odst. 2 odlesňování až po právní moci rozhodnutí

32 II. Obecné užívání lesů  užívání lesů veřejností  stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání zákazy absolutní X u nichž lze povolit výjimku  lesní stráž

33 III. Hospodaření v lesích  výsadba lesa  mýcení lesa  těžba předmýtní (výchova) mýtní úmyslná (obnovní) nahodilá mimořádná  ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence)  odborný lesní hospodář

34 IV. Podpora hospodaření v lesích  služba  finanční příspěvek  MZe  SFŽP

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany půdy a lesa 14. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google