Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany půdy a lesa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany půdy a lesa"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany půdy a lesa
14. dubna 2015

2 PŮDA

3 1. Půda - obecné poznámky samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů půda – dynamický, stále se vyvíjející systém přirozená součást národního bohatství ochrana s výhledem do budoucna (trvale udržitelný rozvoj) význam strategie TUR sílí spolu s nárůstem lidské populace a sílícím tlakem na přírodní zdroje

4 Funkce půdy zásobárna vody, filtrační funkce
růst rostlin, produkce potravin stavební materiály, suroviny koloběh látek, základní článek potravního řetězce genetická banka mikroorganismů stavební činnost, rekreace archeologická naleziště půda zajišťuje stabilitu ekosystémů váže se na ni většina ostatních složek ŽP narušení (porušení, poškození, ohrožení) půdy má vliv na stav dalších složek (voda – zejm. podzemní, rostlinstvo, živočišstvo, lesy)

5 Vlastnosti půdy morfologická charakteristika fyzikální vlastnosti
chemické vlastnosti biologické vlastnosti úrodnost barva, struktura, vlhkost, zrnitost pórovitost, objemová hmotnost obsah humusu, pH, absorpční vlastnosti souhrn půdních mikro a makroorganismů úrodnost = schopnost půdy poskytovat rostlinám takové životní podmínky, které mohou uspokojit jejich požadavky (na vodu, půdní vzduch aj.) po celé vegetační období a zajistit tak jejich úrodu - vyhodnocování úrodnosti – agrochemické zkoušky (podle z. o hnojivech)

6 Negativní změny půdy eroze půd ztráta organické hmoty
degradace půdní struktury acidifikace půd kontaminace půd zabírání pozemků znečišťování půdy negativní změny zejména v důsledku lidských aktivit (osídlování, industrializace)

7 Zásady ochrany půdy ochrana ekologických funkcí půdy
zvýšená ochrana některých částí půdy prevence racionální hospodaření ad 1) – půda – neoddělitelná složka ŽP, chrání se její ekologické funkce v souladu s principem komplexnosti a ochrany u zdroje ad 2) – ochrana zejména produkčních částí půdy ad 3) – projev zejména v územním plánování ad 4) – s půdou (nezmenšovat její rozlohu) a na půdě (nesnižovat její kvalitu)

8 2. Předmět právní ochrany
zemědělský půdní fond zemědělská půda půda dočasně neobdělávaná rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby pozemky určené k plnění funkcí lesa půda jako součást jiných složek ŽP předmětem právní ochrany je zemský povrch a jeho jednotlivé části (pozemky, parcely), ale i níže uložené vrstvy půdy právní režim chrání ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ale i půdu jako součást jiných složek ŽP (např. v rámci ochrany přírody a krajiny) zemědělský půdní fond (ZPF) = základní přírodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek ochrana ZPF – jeden z limitů využití území

9 Cíle ochrany ZPF snížit úbytek zemědělské půdy
vytvořit předpoklady pro návratnost odňatých nebo nevyužívaných pozemků pečovat o úrodnost a kvalitu zemědělské půdy zabránit nebo omezit ohrožování a poškozování ekologických funkcí půdy ad 1) – hlavním problémem je výstavba na zelených loukách ad 2) – prostřednictvím plánů rekultivace ad 3) – kvalita půdy ovlivněna způsobem hospodaření (používání hnojiv a nevhodných technologií) ad 4) – protože je to jedna z hlavních složek ŽP

10 3. Právní úprava Úmluva OSN o boji proti desertifikaci (53/2002 Sb. m. s.) Světová charta o půdě Evropská charta o půdě ochrana spojená převážně se státním územím na mezinárodní a evropské úrovni je půda chráněna s ostatními složkami ŽP nebo v rámci práva zemědělského Úmluva – boj proti rozšiřování pouští charty – prameny soft-law

11 Právní úprava - vnitrostátní
Vnitrostátní právní úprava a) právní předpisy, které chrání půdu tím, že vytvářejí předpoklady a podmínky pro využívání území v limitech ekologické únosnosti - stavební zákon - zákon o posuzování vlivů na ŽP - zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech b) právní předpisy zaměřené na ochranu zemědělské a lesní půdy - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - zákon o lesích - zákon o hnojivech c) právní předpisy, které chrání půdu společně s jinou složkou ŽP, jiným ekosystémem nebo přírodním zdrojem - vodní zákon - zákon o ochraně přírody a krajiny - horní zákon - zákon o odpadech s ohledem na význam půdy a její vliv na ostatní složky ŽP nelze právní úpravu zahrnout do jednoho právního předpisu, proto právní předpisy dělíme do tří hlavních kategorií – viz slide další rozbor se bude týkat zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

12 4. Nástroje ochrany a) administrativní b) koncepční c) ekonomické
rozhodnutí (§ 2 odst. 1, § 2 odst. 3) souhlasy (§ 2 odst. 2, § 3 odst. 6, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 6) stanoviska (§ 5 odst. 2) ukládání povinností (opatření - § 3 odst. 3) dozor b) koncepční c) ekonomické odvod za odnětí půdy ze ZPF d) sankční pokuty, opatření k odstranění zjištěných závad e) institucionální – soustava orgánů ochrany ZPF MŽP krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady Správy národních parků ad a) – souhlas s odnětím ze ZPF (§ 9) (vynětí půdy pro jiný než zemědělský účel): pokud se vydává jako podklad pro nějaké další správní rozhodnutí (např. územní rozhodnutí nebo stavební povolení), pak má souhlas charakter závazného stanoviska; pokud se již žádné další navazující správní rozhodnutí nevydává (např. v případě ohlášení staveb), pak má souhlas charakter správního rozhodnutí POZN: dle uvedených paragrafů si, prosím, doplňte konkrétní příklady jednotlivých administrativních nástrojů ad b) – výslovně zákon o ochraně ZPF o žádných koncepčních nástrojích nemluví, ale lze dovodit, že takovými nástroji jsou např. plány rekultivace nebo nástroje územního plánování ad c) – výše poplatku se odvíjí od výměry odnímané půdy, kultury a kvality půdy - za tím účelem jsou zpracovány tzv. mapy BPEJ – bonitované půdně ekologické jednotky; je dáno 5 kategorií těchto jednotek, půda v 1. kategorii je nejkvalitnější a vůbec by neměla být pro nezemědělské účely odnímána, vyjímání se provádí z kat. 3., 4. a 5.

13 Ochrana množství a jakosti půdy - rekapitulace
ochrana kvantity stanovení zásad pro použití půdy pro jiné účely souhlas s odnětím ze ZPF odvody za odnětí půdy ze ZPF opatření k předcházení ztrát zemědělské půdy při některých činnostech ochrana kvality režim hospodaření na zemědělské půdě změny kultur zemědělské půdy povinnosti související s odnímáním půdy ze ZPF - přehled institutů, jimiž se zajišťuje ochrana kvality (jakosti) a kvantity (množství) půdy (analýza viz další slidy)

14 5. Hlavní instituty v problematice ochrany půdy
A) Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy přeměna nezemědělské půdy na zemědělskou změna louky nebo pastviny na ornou půdu rozhodnutí o uložení změny kultury B) Hospodaření na ZPF podmínky dozorová a kontrolní činnost OOZPF (odstranění závad) ad A) ochrana jakosti půdy přeměna probíhá v řízení o využití území dle stavebního zákona rozhodnutí o uložení změny se vydává v případě, že veřejný zájem vyžaduje, aby došlo ke změně charakteru pozemku; vlastník půdy je oprávněn žádat o úhradu nákladů a ztrát spojených s takovou změnou ad B) stanovení pravidel pro hospodaření na ZPF podmínky – zejm. prevence (ochrana u zdroje) – půdu je třeba chránit tak, aby v důsledku jejího znečištění nedocházelo k poškození nebo ohrožení dalších složek ŽP další podmínky – viz § 3 zákona o ochraně ZPF orgány ochrany ZPF mohou vstupovat na pozemky a ukládat opatření k nápravě v případě, že zjistí závady; krajním opatřením je rozhodnutí o tom, že se na pozemku nesmí pěstovat zemědělské produkty vstupující do potravního řetězce

15 C) Zásady ochrany ZPF subsidiarita
minimální narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě zemědělských cest minimální plocha při odnětí (jen nejnutnější plochu) co nejmenší zatížení obhospodařování ZPF po ukončení nezemědělské činnosti provést rekultivaci podle schváleného plánu subsidiarita = zemědělská půda má být využívána v první řadě k zemědělským účelům, pro nezemědělské účely (výstavba, těžba aj.) může být využita jen ve výjimečných případech pro nezemědělské účely se mají primárně využívat nezastavěné a nevyužité pozemky v zastavěném území obce snaha o předcházení výstavbě na tzv. zelených loukách C) jsou obecně uvedené zásady, jak má být nakládáno se zemědělským půdním fondem

16 D) Odnětí půdy ze ZPF 1. fáze – souhlas orgánu ochrany ZPF; souhlas nabývá platnosti až s platností rozhodnutí vydaného ve 2. fázi 2. fáze –rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů 3. fáze –výše odvodů za odnětí půdy trvalé X dočasné D) – týká se případů, kdy má být zemědělská půda použita (trvale nebo dočasně) pro jiný než zemědělský účel (výstavba, těžba) odnětí probíhá ve třech fázích: 1. fáze – souhlas OOZPF dle zákona o ochraně ZPF, souhlas má charakter buď závazného stanoviska (je-li podkladem pro jiné správní rozhodnutí) nebo správního rozhodnutí (pokud se již další rozhodnutí nevydává) /viz poznámky u administrativních nástrojů/ 2. fáze – vydání správního rozhodnutí podle zvl. pr. předpisu (např. územní rozhodnutí dle stavebního zákona nebo rozhodnutí dle tzv. horních předpisů o povolení těžby) 3. fáze – následně po vydání tohoto správního rozhodnutí rozhodne opět orgán ochrany ZPF o výši odvodů za takové odnětí (viz komentář o ekonomických nástrojích) POZN: tento třífázový postup se neuplatní v případě, že se souhlas vydává jako samostatné správní rozhodnutí – pak „odpadá“ fáze č. 2 a po vydání souhlasu OOZPF rozhodne o výši odvodů - v žádosti o vynětí půdy ze ZPF musí být uveden účel odnětí a odůvodnění navrhovaného řešení, ze kterého musí být patrno, že účelu nelze dosáhnout jinak

17 E) Opatření k předcházení ztrát na rozloze ZPF při některých činnostech
I. Při územně plánovací činnosti II. Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů III. Při zpracování zadání staveb IV. Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém výzkumu - řídit se zásadami ochrany ZPF - hledat a odůvodnit řešení nejvýhodnější jak z hlediska ochrany ZPF, tak z hlediska ostatních obecných zájmů - vyhodnocovat předpokládané důsledky navrhovaného řešení (ve srovnání s jiným) ochrana kvantity půdy I. – IV.: výčet činností, při nichž je potřeba chránit ZPF opatření uvedená na slidu jsou obecným shrnutím, zákon o ochraně ZPF uvádí u jednotlivých činností ještě další specifické povinnosti (pro účely zkoušky však tyto zvláštní povinnosti znát nemusíte)

18 LES

19 1. Les národní bohatství účel právního režimu
vytvoření právních, příp. dalších předpokladů pro zachování lesa, péči o něj a jeho obnovu podpora trvale udržitelného hospodaření v něm hlavní směry ochrany lesa: ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa ochrana lesa při hospodaření v nich ochrana lesa před škodlivými činiteli ochrana lesa při obecném užívání

20 Funkce Nepříznivé lesa vlivy
produkční (hospodářské) mimoprodukční (ekologické) civilizační vlivy imise změna klimatu nehospodárné využívání bezohlednost při užívání devastace lesních porostů vysazování monokultur přírodní vlivy škůdci nepříznivé povětrnostní podmínky funkce lesa: produkční – les poskytuje dřevní hmotu, se kterou lze obchodovat mimoprodukční – zásobárna kyslíku, ale např. i prostor pro rekreaci nepříznivé vlivy: imise – zejm. ze znečištěného ovzduší monokultury – vysazování pouze jednoho druhu dřevin (zejm. smrky): důsledkem je, že lesy jsou náchylné k poškození škůdci, nejsou ekologicky stabilní, snižuje se biodiverzita (biologická rozmanitost)

21 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace
vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků a veřejných zájmů racionalita trvale udržitelné hospodaření v lesích prevence státní řízení hospodaření v lese demokratizace užívání lesa ad 1) – ochrana všech funkcí lesa (zaměřeno na půdu i porost) ad 2) – je třeba hledat kompromis mezi veřejným zájmem na ochraně lesa a ochranou soukromých práv vlastníků ad 3) – souvislosti s trvale udržitelným rozvojem ad 4) – les je třeba chránit ve všech stádiích ad 5) – stát řídí hospodaření, ale zároveň podporuje hospodaření v lesích např. finančními podporami (platí vlastníkům menších lesů lesní hospodářské osnovy apod.) ad 6) – souvisí s obecným užíváním lesa – přístup veřejnosti do lesa

22 2. Předmět právní ochrany
LES lesní porosty s jejich prostředím pozemky určené k plnění funkcí lesa kategorizace lesů lesy ochranné lesy zvláštního určení v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů v ochranných pásmech zdrojů léčivých vod na území NP a NPR zájem na mimoprodukčních funkcích > zájem na produkčních funkcích lesy hospodářské subkategorie – lesy pod vlivem imisí les – definice viz slide lesem nejsou školky a plantáže lesních dřevin na zemědělské půdě a pozemky v zákoně neuvedené, leda by je za les prohlásil orgán státní správy lesa kategorizace lesů – za účelem odstupňování ochrany lesy ochranné – nejpřísněji chráněné, lesy hospodářské – všechny ostatní lesy, které nejsou ochrannými nebo lesy zvláštního určení subkategorie se může týkat všech tří kategorií (jedná se o lesy ohrožené imisemi škodlivých a znečišťujících látek, zejm. z ovzduší) – vlastník má právo na náhradu omezení hospodaření, pokud se jeho les nachází pod vlivem imisí (hovoříme o tzv. internalizaci externalit)

23 3. Přehled právní úpravy - Smlouva na ochranu tropických dřev
1. mezinárodněprávní úprava - Principy hospodaření v lesích - Smlouva na ochranu tropických dřev - Implementační plán – Ochrana a management přírodních zdrojů 2. komunitární úroveň Nařízení (ES) č. 2152/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2003 týkající se monitoringu lesů a environmentálních vlivů v lesích společenství (Forest Focus) Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002 ze dne 9.září 2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady 1999/105/ES týkající se oprávnění členských států zakázat uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh Nařízení (ES) číslo 2494/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 o opatřeních na podporu ochrany tropických lesů a jiných lesů rozvojových zemí a udržitelného hospodaření v nich Směrnice Rady 1999/105/EHS ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh Směrnice Rady ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví ochrana vybraných lesních ekosystémů v rámci ochrany přírody POZN.: přehled účinné lesnické legislativy: ochrana spojena stejně jako v případě půdy převážně se státním územím Principy hospodaření v lesích: 1992, Rio de Janeiro, pramen soft-law Smlouva na ochranu tropických dřevin: 1994, Ženeva, pramen hard-law Implementační plán: 2002, Johannesburg, ochrana a udržitelné využívání lesní biodiverzity (rozmanitosti), pramen soft-law

24 Právní úprava – vnitrostátní úroveň
- z. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - z. č. 282/1991 Sb., o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa - z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon - z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti obdobně jako v případě půdy je les chráněn samostatně jako složka ŽP (lesní zákon – rozbor viz další slidy), ale i jako součást ostatních složek ŽP související předpisy: 114/1992 Sb.: les je ze zákona významným krajinným prvkem 254/2001 Sb.: ochrana lesů v CHOPAV, ochranných pásmech vodních zdrojů 449/2001 Sb.: les je součástí tzv. honebních pozemků

25 4. Nástroje ochrany 1. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE správní akty
- rozhodnutí - souhlas - stanovisko stanovení práv a povinností, omezení a zákazů - základní povinnosti (zejm. prevence) - ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - obecné užívání lesů (+ omezení) - povinnosti vlastníka při hospodaření v lesích lesní hospodářská evidence kategorizace (lesy ochranné, zvl. určení, hospodářské; pod vlivem imisí) inventarizace (zjišťování skutečného stavu lesů) licence (odborný lesní hospodář) dozor - MŽP - příslušné orgány státní správy lesa - ČIŽP podle příslušného zákona - lesní stráž rozhodnutí: výjimka k užití lesních pozemků k jiným účelům než těm, které stanoví lesní zákon souhlas: závazné stanovisko k činnostem, které mohou ovlivnit/ohrozit/poškodit les; vydává se jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (např. jako závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí podle stavebního zákona); souhlas je zapotřebí i k činnostem prováděným na pozemcích do 50m od okraje lesa (zákonné ochranné pásmo lesa) stanoviska: k politice územního rozvoje nebo k územně plánovací dokumentaci

26 A) oblastní plány rozvoje lesů
2. KONCEPČNÍ NÁSTROJE – LESNICKÉ PLÁNY - upravují hospodaření v lesích A) oblastní plány rozvoje lesů - vyjadřují státní politiku na úseku hospodaření v lesích B) lesní hospodářské plány - vlastníci státních lesů a lesů o výměře větší než 50 ha - pro ostatní – dobrovolnost a) textová část b) hospodářská kniha c) lesnické mapy C) lesní hospodářské osnovy - vlastníci lesů menších než 50 ha, pokud nemají LHP - zpracování hradí stát – forma státní pomoci lesnické plány – na všech úrovních stanovují předpoklady racionálního hospodaření v lesích ad A) – obecný koncepční nástroj, základní principy ochrany lesa ad B) – základní koncepční nástroj, podle kterého vlastník v lese hospodaří - textová část: dělí se na závaznou a doporučující: - závazná: např. výše dovolené těžby - doporučující: např. druhy zpevňujících dřevin ad C) – vlastník lesa je oprávněn se na tvorbě osnovy podílet (připomínky, návrhy), je povinen ji převzít a protokolárním převzetím se pro něj stává závaznou

27 3. INFORMAČNÍ NÁSTROJE

28 poplatek za odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa
4. EKONOMICKÉ NÁSTROJE poplatek za odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa náhrada za poškození lesa částečná úhrada za výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin náhrada zvýšených nákladů při omezení hospodaření 5. SANKČNÍ NÁSTROJE přestupky (zejm. obecné užívání lesa) jiná protiprávní jednání – správní delikty pokuty opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí ad 4) – cíle ekonomických nástrojů: - zlepšit kvalitu lesního půdního fondu (poplatek za odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa je účelově vázán – musí být použit na ochranu lesních ekosystémů) - podpora plnění povinností, které stanoví zákon (částečná úhrada za výsadbu povinného podílu… vlastník je zavázán udělat něco ve prospěch ochrany lesa (vysadit určité dřeviny), ale aby to pro něj neznamenalo až příliš vysokou zátěž, stát mu na tuto činnost přispívá) - kompenzace ztrát, které plynou z opatření, jimiž dochází k omezení produkční funkce lesa ve prospěch mimoprodukčních funkcí (náhrada za poškození lesa nebo náhrada za omezení hospodaření) – připadá v úvahu tehdy, pokud vlastník nemůže v plném rozsahu využít lesa za účelem hospodaření, ale musí strpět, že je např. prohlášen součástí CHKO nebo NP a tudíž ho nemůže vykácet

29 6. INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE
obecní úřady obcí s rozšířenou působností kraje (krajské úřady) Ministerstvo zemědělství POZOR: ústřední orgán státní správy pro lesy – Ministerstvo zemědělství (výjimka – lesy v národních parcích – ÚOSS je MŽP) ústřední orgán státní správy pro ZPF – Ministerstvo životního prostředí

30 5. Hlavní instituty v problematice ochrany lesa
ZACHOVÁNÍ LESŮ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

31 I. Zachování lesů základní povinnosti:
neohrožovat a nepoškozovat lesy + zařízení nepoškozovat zájmy jiných vlastníků pozemky určené k plnění funkcí lesa: ochrana preventivní povahy odnímání pozemků rozhodnutí orgánu státní správy lesa řízení na základě žádosti odnětí trvalé nebo dočasné výjimky (není třeba rozhodnutí) náležitosti § 16 odst. 2 odlesňování až po právní moci rozhodnutí ochrana preventivní povahy: nepoužívat les k jiným účelům než k realizaci produkčních a mimoprodukčních funkcí když už musí být les využit k jinému účelu, pak je nutné rozhodnutí orgánu státní správy lesa, přičemž je nutné minimalizovat zabírané plochy a stanovit podmínky pro navrácení pozemků do lesního fondu

32 II. Obecné užívání lesů užívání lesů veřejností
stanovení povinností a zákazů sloužících k ochraně lesů při takovém užívání zákazy absolutní X u nichž lze povolit výjimku lesní stráž pro vlastníka lesa se jedná o služebnost ex lege – je povinen strpět vstup veřejnosti do lesa a jeho užívání veřejností vstup do lesa na vlastní nebezpečí sběr lesních plodů pouze pro vlastní potřebu vstup do lesa lze dočasně omezit, vyžaduje-li to ochrana lesa, zdraví a bezpečnost osob zákazy absolutní – vztahují se i na vlastníka (např. zákaz zakládat v lese oheň, pást v lese dobytek, zakládat skládky apod.) zákazy, z nichž lze povolit výjimku – může povolit vlastník nebo orgán státní správy lesa (např. táboření) dodržování povinností při obecném užívání kontroluje lesní stráž dobrovolníci, kteří vykonávají státní správu na úseku ochrany lesa, mají postavení úřední osoby (dříve veřejný činitel) právo požadovat průkaz totožnosti, zadržet osobu do příjezdu policie, právo ukládat blokové pokuty povinnost prokázat se služebním odznakem a průkazem

33 III. Hospodaření v lesích
výsadba lesa mýcení lesa těžba předmýtní (výchova) mýtní úmyslná (obnovní) nahodilá mimořádná ochrana před škodlivými činiteli (zásada prevence) odborný lesní hospodář výsadba: pouze semena z vybraných dřevin (x rozdíl: přirozená obnova) mýcení: vymýcení = odstranění veškerého porostu, s obnovou se musí začít do 2 let od smýcení těžba: za účelem realizace produkčních funkcí lesa předmýtní – výchovná (vybrané kusy, ihned nahrazeny novými) mýtní úmyslná – produkční (les se vytěží, započne se s obnovou) nahodilá – stromy suché, nemocné, poškozené mimořádná – kalamitní škodliví činitelé – rostliny i živočichové, vlastník povinen jednat preventivně OLH: licence udělená orgánem státní správy lesa; s vlastníkem lesa uzavírá smlouvu o výkonu odborné činnosti, dohlíží na hospodaření v lese dle schváleného lesního hospodářského plánu

34 IV. Podpora hospodaření v lesích
služba finanční příspěvek MZe SFŽP viz ekonomické nástroje služba – stát hradí zpracování lesních hospodářských osnov finanční příspěvek – při omezení hospodaření nebo při zvýšených nákladech spojených s ochranou lesa

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany půdy a lesa"

Podobné prezentace


Reklamy Google