Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka pro studenty Studijní pobyty ERASMUS+: Erasmus 2015/2016 Útvar pro zahraniční vztahy Rektorát JU Mgr. Věra Filipová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka pro studenty Studijní pobyty ERASMUS+: Erasmus 2015/2016 Útvar pro zahraniční vztahy Rektorát JU Mgr. Věra Filipová."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka pro studenty Studijní pobyty ERASMUS+: Erasmus 2015/2016
Útvar pro zahraniční vztahy Rektorát JU Mgr. Věra Filipová

2 univerzitní stránky INFORMACE O PROGRAMU OBECNĚ: ERASMUS+: Erasmus
1) stránky provozované Domem zahraniční spolupráce (DZS) 2) stránky Evropské komise: INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ POBYT: univerzitní stránky

3 Mgr. Věra Filipová, Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU;
KONTAKTY příprava studijního pobytu; kontaktní osoba během studia v zahraničí; formuláře a dokumenty ve vztahu k výjezdu: Eva Babková (fakultní koordinátor), Oddělení pro zahraniční vztahy PF JU; Tel.: ; účastnická smlouva: Mgr. Věra Filipová, Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU; Tel.: ;

4 stanovuje Erasmus Charta studenta
PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTA stanovuje Erasmus Charta studenta v průběhu mobility od vás přijímající instituce nebude požadovat poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do laboratoří a knihoven. Nicméně vám mohou být účtovány malé poplatky stejně jako místním studentům za náklady na pojištění, studentské svazy a využívání různého materiálu. v souladu se studijní smlouvou jste oprávněni od vaší vysílající instituce získat úplné akademické uznání za úspěšně dokončené aktivity během mobility. pokud máte nějaký problém: - Jasně problém definujte a ověřte si svá práva a povinnosti uvedené v účastnické smlouvě

5 student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení;
PODMÍNKY ÚČASTI Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+: Erasmus se může student zúčastnit za následujících podmínek: student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení; student je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského studia; student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit; podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 18 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.

6 JAKÉ KROKY VÁS ČEKAJÍ PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ?

7 KROK 1: NOMINACE KROK 1: NOMINACE Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou následně nominováni na studijní pobyty = fakulta oznámí zahraniční univerzitě jména vybraných studentů a kontaktní údaje NOMINACE JE ZÁVAZNÁ!

8 KROK 2: ODESLÁNÍ DOKUMENTACE NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITU
Požadavky na přijetí zahraničních studentů, formuláře, speciální požadavky a termíny pro podání přihlášky na zahraniční univerzitu si sleduje každý student sám! Odeslání kompletní dokumentace na zahraniční univerzitu zajišťuje fakulta po předchozí formální kontrole. Prosím, odevzdávejte řádně a pečlivě vyplněné (nejlépe elektronicky) formuláře. Možnosti, které mohou nastat: zahraniční univerzita vyžaduje pouze online přihlášku; zahraniční univerzita vyžaduje online přihlášku i zaslání papírové verze; zahraniční univerzita vyžaduje pouze papírovou přihlášku; zahraniční univerzita vyžaduje nejprve oficiální nominaci od domácí univerzity (PF JU) a teprve poté rozesílá studentům formulář přihlášky, vstupní údaje do informačního systému univerzity atd.

9 KROK 3: FORMULÁŘE POŽADOVANÉ NAŠÍ UNIVERZITOU
Bez ohledu na další požadavky zahraniční univerzity jsou všichni studenti povinni odevzdat následující formuláře: Student Application Form (SAF) = přihláška studenta Learning Agreement (LA) = studijní smlouva (studijní plán) Erasmus kód JU: CZ CESKE01 Erasmus kódy zahraničních univerzit: https://www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus/bilateralni-dohody/bilateralni-dohody-erasmus.xlsx/view

10 Pokyny k vyplnění Learning Agreement
Na stránkách zahraniční univerzity si vyhledejte předměty, které odpovídají zaměření Vašeho studijního programu; Learning Agreement musí být sestaven alespoň ze 4 předmětů bez ohledu na výši kreditů; Vybrané předměty konzultujte s pověřenými osobami na fakultě/katedře; Konzultujte s pověřenou osobou na fakultě/katedře, jakým způsobem vám bude po návratu studium uznáno; PIC code / Erasmus code – „viz Formuláře – tabulka „ERASMUS and PIC code list“ – pokud není uvedeno, kontaktujte přímo koordinátora na zahraniční univerzitě Vyplňte formulář Learning Agreement; Odevzdejte Learning Agreement na Oddělení pro zahraniční vztahy PF JU.

11 KROK 4: KONTAKT SE ZAHRANIČNÍ UNIVERZITOU
Po posouzení Vaší dokumentace Vám zahraniční univerzita vystaví oficiální potvrzení o přijetí ke studiu, tzv. Letter of Acceptance (akceptační dopis) – sledujte pozorně informace na webových stránkách zahraniční univerzity, která také uvádí, zda vystavuje a jakým způsobem rozesílá tyto akceptační dopisy (může Vám být zaslán poštou či pouze em, může se jednat pouze o akceptační , informace může být pouze zveřejněna na webových stránkách univerzity a akceptační dopis univerzita rozesílá pouze na žádost atd.) Univerzita také obvykle rozesílá aktuální informace a informace k organizačnímu zajištění Vašeho pobytu (ubytování, zápis, příjezd atd.). Univerzity pro přijíždějící studenty pořádají tzv. Orientation day/week – úvodní den/týden věnovaný vyřizování nutných formalit, registraci, seznámení se s univerzitou atd. Pokud Vám univerzita tuto akci nabídne (či vyžaduje Vaši účast), bude zahrnuto do celkové délky vašeho studijního pobytu ve vztahu k výši stipendia. Nezapomeňte si zjistit informace k zajištění ubytování!

12 KROK 5: ÚČASTNICKÁ SMLOUVA
Nejpozději 14 dní před odjezdem do zahraničí jste povinni podepsat Účastnickou smlouvu = na základě této smlouvy Vám bude vyplaceno stipendium! Smlouvu budete podepisovat na Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU; předem si dohodnete termín em nebo telefonicky s paní Mgr. Filipovou. Před podpisem se seznamte s textem této smlouvy! (uložena v sekci Formuláře) Při podpisu smlouvy je nutné předložit následující: Learning Agreement (studijní smlouvu) potvrzenou studentem, fakultním koordinátorem a zahraniční univerzitou; Letter of Acceptance (akceptační dopis), neboli potvrzení o přijetí – pokud neobsahuje přesné termíny Vašeho pobytu, jste povinni zajistit si harmonogram daného akademického roku zahraniční univerzity (obvykle dostupný na webových stránkách zahraniční univerzity, příp. je nutné si jej vyžádat od zahraničních koordinátorů) tištěný doklad o platnosti Vašeho bankovního účtu, kde bude uvedeno jméno majitele účtu, číslo účtu, IBAN a SWIFT Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí žádající o navýšení stipendia – doklad z Úřadu práce

13 Informace ke stipendiu
Finanční podpora programu Erasmus+ není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí. Jedná se pouze o příspěvek, který by měl krýt zvýšené náklady spojené se studiem v zahraničí. Od studenta se očekává finanční spoluúčast. Výše stipendia se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+ (3 skupiny, např. Francie 500 EUR, Německo 400 EUR, Španělsko 400 EUR). Stipendium se poskytuje ve formě paušální částky na měsíc (= 30 dnů) a dny pobytu v zahraničí. Studentům bude vyplaceno 90% celkové výše stipendia před výjezdem, zbylých 10% bude vyplaceno po návratu. Výši stipendia si můžete sami vypočítat pomocí Kalkulačky pro výpočet stipendia. Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou žádat o navýšení finanční podpory o 200 EUR/měsíc – nutné PŘED výjezdem, pro více informací nás kontaktujte. Zdravotní handicap (i celiakie) – proplácení na základě vyúčtování skutečných nákladů, pro více informací nás kontaktujte.

14 DOKLAD O FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ BĚHEM POBYTU
Další doporučení POJIŠTĚNÍ Doporučujeme všem studentům, aby si sjednali na celé období svého studijního pobytu cestovní pojištění + Evropský průkaz zdravotního pojištění. BANKOVNÍ ÚČET Výše stipendia bude vyjádřena v EUR, informujte se proto o výhodách zřízení eurového účtu v ČR či v zahraničí a zjistěte si informace v souvislosti s poplatky za vedení účtu, transakce a výběr z bankomatů v zahraničí. DOKLAD O FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ BĚHEM POBYTU V některých zemích je nutné prokazovat, že přijíždějící nebude zátěží místního sociálního systému, musíte tedy doložit vaše finanční zajištění během pobytu. Na základě potvrzení o přijetí Vám potvrzení o účasti v programu Erasmus+ vystaví na požádání Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU. Pokud daná země pobytu vyžaduje při vstupu doložit finanční krytí v určité výši a námi udělený grant ho nepokrývá, musíte mít připraven výpis ze svého bankovního účtu na zbývající sumu.

15 KROK 6: ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA
Je Vaší povinností účastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility. Platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a nizozemština. Student obdrží výzvu k absolvování tohoto testování a je povinen jej absolvovat v daném termínu. Na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu – pokud student licenci přijme, je jeho povinností kurz absolvovat! Výzvu k vyplnění testu dostanete po podpisu Účastnické smlouvy.

16 KROK 7: VAŠE POVINNOSTI VE VZTAHU K PF JU – ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU
Po podpisu účastnické smlouvy Vám bude informace o výjezdu zanesena do indexu. Váš výjezd bude dále zadán do IS STAG. PŘED výjezdem na zahraniční studijní pobyt jste POVINNI absolvovat zápis do dalšího ročníku vašeho studia na PF JU. Jste povinni domluvit si na studijní oddělení o náhradní termín zápisu, pokud ve stanoveném termínu řádného zápisu již budete v zahraničí. Je zároveň nutné, abyste měli splněny všechny studijní povinnosti stávajícího ročníku dostatečně včas před tímto náhradním termínem zápisu, abyste mohli včas odevzdat index k uzavření! V případě, že si při zápisu budete ze studijního plánu Vašeho domácího oboru zapisovat nižší počet kreditů, než je podmínkou pro zápis do dalšího akademického roku, jste povinni PŘED termínem zápisu zadat do Portálu STAGu předměty, které budete studovat v zahraničí tak, aby celkový počet kreditů byl dostatečný.

17 NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ

18 ZMĚNY V LEARNING AGREEMENT (STUDIJNÍ SMLOUVĚ)
Po příjezdu na zahraniční univerzitu může dojít k tomu, že předměty, které jste si před výjezdem vybrali a máte schváleny ve studijní smlouvě, nemůžete z různých důvodů navštěvovat (nejsou otevřeny, kolize v rozvrhu, vyučovány v jiném cizím jazyce atd.). → v tomto případě jste povinni do 30 dnů od příjezdu na zahraniční univerzitu provést změny ve studijní smlouvě! Změny ve studijní smlouvě vyplňujete ve formuláři Learning Agreement, a to v jeho části nazvané CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES. Změny musí být schváleny přijímající i vysílající univerzitou, vyřizujte je tedy dostatečně včas. Tato nová studijní smlouva (Learning Agreement) včetně provedených změn se po schválení stává PLNĚ ZÁVAZNOU = všechny předměty, které v ní máte zapsané, musíte odstudovat (plnit docházku, skládat zkoušky atd.) + musíte splnit min. 18 ECTS kreditů

19 Pokyny k provedení změn v Learning Agreement (studijní smlouvě)
Domluvte se s odpovědnou osobou na fakultě/katedře jakým způsobem Vám budou nové předměty uznané. Vyplňte část formuláře Learning Agreement (studijní smlouvy) nazvanou Changes to the original Learning Agreement for Studies a zajistěte si podpis zahraničních koordinátorů; Zašlete formulář Learning Agreement (studijní smlouvy) schválený a potvrzený zahraničními koordinátory naskenovaný a ve formátu pdf na Oddělení pro zahraniční vztahy PF JU

20 PRODLOUŽENÍ STUDIJNÍHO POBYTU

21 PRODLOUŽENÍ STUDIJNÍHO POBYTU
Prodloužení studijního pobytu je možné za následujících podmínek: nejpozději 30 dní před plánovaným ukončením řádné délky studijního pobytu předložíte Žádost o prodloužení studia v zahraničí (včetně Learning Agreement, tj. studijní smlouvy na nové prodloužené období). Tato žádost musí být schválena vysílající i přijímající univerzitou; původní studium a prodloužení studia na sebe musí navazovat; nesmí být překročena doba 12 měsíců, které může student čerpat v daném v daném studijním cyklu (tj. bakalářské, navazující magisterské nebo doktorské studium); prodloužený pobyt musí skončit nejpozději v daném akademickém roce; student je POVINEN uzavřít PŘED zahájením prodlouženého studijního pobytu dodatek k účastnické smlouvě – opět vyřizujete s paní Mgr. Filipovou; prodloužením studia studentovi NEVZNIKÁ automaticky nárok na přidělení finanční podpory; student si náklady na pobyt v zahraničí po dobu prodloužení studia hradí z vlastních zdrojů a výše stipendia, které se studentům v tomto případě vyplácí až po ukončení pobytu v zahraničí a předložení všech potřebných dokumentů, se odvíjí od celkové výše zbývajících finančních prostředků programu Erasmus+ přidělených JU na daný akademický rok.

22 PO NÁVRATU ZE STUDIJNÍHO POBYTU

23 2) Odevzdat Transcript of Records (Výpis studijních výsledků)
POVINNOSTI PO NÁVRATU 1) Odevzdat formulář Confirmation of Study Period (Potvrzení o délce pobytu) - nejpozději do 10 pracovních dní ode dne ukončení pobytu, - odevzdáváte ORIGINÁL, - termíny pobytu by měly být shodné s termíny pobytu stanovenými v účastnické smlouvě, pokud je skutečná délka pobytu kratší, je student povinen vrátit poměrnou část stipendia za každý nevyčerpaný den. 2) Odevzdat Transcript of Records (Výpis studijních výsledků) - dokument vystavuje zahraniční univerzita poté, co absolvujete VŠECHNY zkoušky či zápočty ze všech předmětů, které jste si zapsali ve studijní smlouvě (Learning Agreement) včetně provedených změn, - minimální počet splněných kreditů musí být 18 ECTS. 3) Vyplnit online jazykový test po ukončení pobytu (automaticky obdržíte em výzvu). 4) Vyplnit zprávu ze studijního pobytu (Final Report) - vyplňujete online, přihlašovací údaje Vám budou zaslány na - zprávu si uložte do počítače, abyste ji mohli předložit v případě technických potíží - vyplnit nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy

24 včas vyplnit závěrečnou zprávu;
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Dle závazků vyplývajících z účastnické smlouvy je student povinen po ukončení studijního pobytu v zahraničí splnit následující (pokud student nesplní tyto závazky, bude muset vrátit přidělenou finanční podporu nebo její část): ve smluvených termínech odevzdat Confirmation of Study Period a Transcript of Records; zajistit, aby se předměty uvedené v Learning Agreement včetně provedených změn shodovaly s předměty uvedenými v Transcript of Records; zajistit, aby počet kreditů za úspěšně absolvované předměty uvedené v Transcript of Records byl minimálně 18 ECTS kreditů; zajistit, aby se potvrzená doba pobytu uvedená v Confirmation of Study Period shodovala s dobou uvedenou v účastnické smlouvě; včas vyplnit závěrečnou zprávu; včas absolvovat online jazykový test hodnotící úroveň dosažených jazykových znalostí po ukončení studijního pobytu; dokončit online jazykový kurz příslušného jazyka v případě, že studentovi byla na začátku studijního pobytu udělena licence

25 UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ SPLNĚNÝCH V ZAHRANIČÍ
Studenti jsou POVINNI podat si žádost o uznání VŠECH předmětů splněných v rámci zahraničního studijního pobytu (první žádost není zpoplatněna, dodatečná úprava žádosti je zpoplatněna). Všechny předměty, které student v zahraničí splnil, budou uznány a započítány jako splněné v daném akademickém roce; některé z těchto předmětů mohou být uznány a započítány jako ekvivalenty povinných, resp. povinně volitelných předmětů studijního plánu (toto řešíte v rámci dohody o uznání) K žádosti je nutné přiložit kopii Transcript of Records (výpis výsledků studia).

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Oddělení pro zahraniční vztahy PF JU
Eva Babková (fakultní koordinátorka) Tel.: E- mail: Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU Mgr. Věra Filipová (koordinátorka studijních pobytů a pracovních stáží) Tel.:


Stáhnout ppt "Informační schůzka pro studenty Studijní pobyty ERASMUS+: Erasmus 2015/2016 Útvar pro zahraniční vztahy Rektorát JU Mgr. Věra Filipová."

Podobné prezentace


Reklamy Google