Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář MK k první veřejné soutěži programu NAKI-II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář MK k první veřejné soutěži programu NAKI-II"— Transkript prezentace:

1 Seminář MK k první veřejné soutěži programu NAKI-II
1. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) MK ČR Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK MK ČR - „Konírna“ – 7. dubna 2015

2 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Program NAKI-II: vychází z vládou schválené Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (usn. vlády č. 886/2013), schválen vládou (usn. vlády ze dne č. 11), prenotifikován Evropskou komisí (nevyužívá výjimky GBER, řídí se pouze Rámcem pro státní podporu VaVaI), překrývá se z programem NAKI (v letech 2016 a 2017), navazuje na něj a rozvíjí ho. Znění programu NAKI-II je součástí vyhlášení veřejné soutěže .

3 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Program NAKI: 2011 – 2017 Celkem 1 730 mil. Kč – pouze VO (až 100 % podpora). Bylo podpořeno 106 projektů (průměr 16,3 mil. Kč/projekt). Veřejná soutěž = VS 2011 (38 % výdajů programu), VS 2012 (42 %) a VS 2013 (20 %). Program NAKI-II: 2016 – 2022 Celkem 2 857 mil. Kč – pouze VO (až 100 % podpora). Minim. 170 projektů (průměr 16,8 mil. Kč/projekt). Předpoklad VS 2016 (cca 50 % výdajů programu), VS 2018 (cca 20 %) a VS 2020 (cca 30 %) – bude upřesněno dle výsledků 1. VS, zdrojů SR VaVaI atd.

4 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Uchazeči/příjemci programu NAKI-II Uchazeči/příjemci a spoluuchazeči / dalšími účastníky mohou být pouze výzkumné organizace uvedené v Seznamu VO zveřejněném RVVI (viz Podpora pouze na nehospodářské činnosti VO dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nehospodářské činnosti – zde aplikovaný výzkum a část transferu poznatků dle podmínek programu NAKI-II. Zákaz práce pro podniky (smluvního výzkumu). Omezené další využití majetku pro hospodářské činnosti (do 20 %) a musí mít přesně stejné vstupy (lidi, materiál, majetek) jako hlavní činnost ve výzkumu, např.: ANO – prodej vstupenek na výstavu, NE – komerční služby.

5 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Srovnání priorit a cílů NAKI a NAKI-II

6 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Tři základní typy (varianty) projektů NAKI-II Zůstávají stejné jako u NAKI: J – projekt jediného uchazeče/příjemce, D – projekt jednoho uchazeče/příjemce a dalších spoluuchazečů/ další účastníků projektu, K – „konsorciální“ projekt více uchazečů/příjemců, kde jeden z nich plní úlohu příjemce-koordinátora projektu. Tato var. K je nezbytná u státních příspěvkových organizací (SPO), které nemohou být příjemci projektu u var. D. Jednotlivé varianty mají odlišné přihlášky návrhů projektů a rozpočtu. Musí být vyplněny všechny části návrhu rozpočtu.

7 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (1/7) Formuláře Jsou zamčené s výjimkou částí, které je nutné kopírovat (pro více spoluuchazečů, pro výsledky atd.). V první verzi byla technická chyba – omluva, aktualizována přihláška návrhu projektu k  Důvod uzamčení je zejm., aby omylem nedocházelo k smazání částí návrhu projektu (vzorců v rozpočtu atd.) a tím k nutnosti jeho vyřazení. Všechny části se předkládají elektronicky ve stejném formátu, v jaké byly zveřejněny = *. doc a *.xls (nikoliv *.pdf, scan apod.).

8 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (2/7) Všechny přílohy návrhu projektu jsou uvedeny v příloze č. 8 zadávací dokumentace – uvádí se v ní: Kdo co předkládá (podle právní formy apod.). Jak to předkládá (neověřená prostá kopie apod.). U každého projektu musí být uvedeny všechny přílohy (i když uchazeč žádá o více projektů). Žádost uchazeče o dotaci podle rozpočtových pravidel (§ 14, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) Tři části – pro SPO + OOS / VVI + VVŠ / ostatní. Musí vyplnit každý uchazeč i každý spoluuchazeč. Každý vyplní tu část, který se ho týká.

9 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (3/7) Dokladovatelnost Nedokládá se už nejvyšší dosažené vzdělání. Dokládá se pro každého uchazeče i každého spoluuchazeče Výpis z evidence Rejstříků trestů právnických osob (zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - §18 odst. 4 písm. c zákona č. 130/2002 Sb.), Výpis z evidence Rejstříků trestů fyzických osob – nedokládají členové statut. orgánů - SPO, OOS, VVI, VVŠ. Každý uchazeč i spoluuchazeč dokládá čestné prohlášení podle přílohy č. 3a (závazky) a č. 4 (VO).

10 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (4/7) Způsobilé náklady projektů NAKI-II osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na VaVaI (podle zákona o vysokých školách), náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, další provozní náklady nebo výdaje, náklady nebo výdaje na služby – do 40 %, doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje – do 8 % Mzdové aj. obdobné náklady (OON) – uvádí se vždy v osobních nákladech (nikoliv v režijních nákladech).

11 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (5/7) Způsobilé náklady - obecně Možnost (ne povinnost) hradit část nákladů z jiných výdajů, než z účelové podpory MK programu NAKI-II. Každý výdaj musí být v přihlášce návrhu projektu komentován = odůvodněn. Nezdůvodněné výdaje nebudou financovány z účelové podpory MK. Součty za jednotlivé druhy výdajů přihlášce návrhu projektu (P1) musí souhlasit s návrhem rozpočtu (P2). Jednotlivé výdaje lze seskupovat, ale jen tak, aby šla posoudit jejich potřebnost pro řešení projektu (např.: NE: PC technika; ANO: 3 x notebook, 1 x server atd. a komentář – proč jsou položky potřebné pro řešení).

12 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (6/7) Jedinečný a standardní majetek a služby Jedinečný majetek / služby (varianta a) = je nutné věcné zdůvodnění, proč je pořízení tohoto majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. na základě unikátních parametrů nezbytných pro řešení projektu), dále jeho specifikace, způsob výběru a cena (popř. kurz). Standardní majetek / služby (varianta b) = je nutná poptávka (doložit min. 3 nabídky – písemně, nikoliv web odkazem), potom podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní změny u NAKI-II (7/7) Očekávané výsledky projektu Jsou závazné (jsou uvedeny ve Smlouvě) a nelze je měnit beze změny projektu a Smlouvy. Obecně platí definice výsledků a kritéria jejich ověřitelnosti dle IS VaVaI / RIV, 4 výjimky: Nmet, Nmap a Npam – postup podle příkazu ministra č. 25/2014 (stanovuje co, kdy a jak je nutné předložit). Nmet – při certifikaci jiným orgánem než MK nutno s přihláškou doložit jeho zájem dopise. E - výstava s kritickým katalogem (= kniha, druh B) – viz ZD (trvání min. 2 měsíce, min. 1 tis. návštěvníků atd.).

14 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Hlavní výsledky projektů NAKI-II Alespoň jeden hlavní výsledek aplik. výzkumu: F - užitný vzor, průmyslový vzor, G - prototyp, funkční vzorek, N - certifikovaná metodika, památkový postup, specializovaná mapa s obsahem (jen podle příkazu ministra kultury č. 25/2014), P – patent, R – software, Z - poloprovoz, ověřená technologie, H - výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, směrnic, E – výstava s kritickým katalogem (uplatněným jako kniha). Celkově musí projekt dosáhnout min. 85 % hlavních výsledků (stejně jako program NAKI-II). Pokud certifikace metodiky nespadá do kompetence MK, je třeba s návrhem projektu doložit stanovisko certif. orgánu.

15 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Vedlejší výsledky projektů NAKI-II Nenahrazují hlavní výsledky, ale přináší bonifikaci (viz str. 45 ZD): J – recenzovaný odborný článek, B – kniha, C – kapitola v knize, D - článek ve sborníku (z vědecké konference). a další vedlejší výsledky (s nižší bonifikací – str. 45 ZD) A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty (pod tento druh výsledku lze zařadit i výsledky typu „specializované veřejné databáze“) M - uspořádání konference W - uspořádání workshopu

16 Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – 7. 4. 2015
Termíny VS 2016 programu NAKI-II 16. března 2015 – vyhlášení VS 2016 (web MK, IS VaVaI / VES, Obch. věstník), 7. dubna 2015 – seminář MK k VS 2016 NAKI-II (web MK), do 17. dubna :00 hod. – uzávěrka pro podávání dotazů (pouze mailem, odpovědi budou zveřejněny na webu MK), 4. května :00 hod. – uzávěrka podání návrhu projektu (osobně v podatelně MK nebo poštou – rozhoduje den doručení), do 21. prosince 2015 – zveřejnění výsledků VS 2016 NAKI-II (na webu MK, poté budou vyrozuměni písemně uchazeči), od 1. března 2016 – předpokládaný termín zahájení řešení projektů (doba řešení vždy do konce roku dle doby – 3, 4 a 5-leté projekty). Informace na webu MK - z nabídky (MK ČR - Ministerstvo – Výzkum a vývoj – Veřejná soutěž)

17 Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy.
Seminář MK k 1. veřejné soutěži programu NAKI-II – Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Seminář MK k první veřejné soutěži programu NAKI-II"

Podobné prezentace


Reklamy Google