Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o potravinách Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o potravinách Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů."— Transkript prezentace:

1 Zákon o potravinách Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
název - název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným PP nebo prováděcím PP výroba potravin - čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně balení a další úpravy potravin za účelem uvádění na trh potravina neznámého původu - potravina, u které nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku potraviny živočišného původu - potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty

3 Obsah zákona povinnosti provozovatelů potravinářských podniků
kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu informační povinnost provozovatele potravinářského podniku ozařování potravin klasifikace jatečných zvířat označování potravin uvádění potravin na trh státní dozor sankce

4 Povinnosti PPP dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami dodržovat požadavky stanovené předpisy EU dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek v potravinách jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce dodržovat požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz některých potravin ze třetích zemí oznámit zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovených v souladu s atomovým zákonem

5 Ozařování potravin podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin druhy potravin a surovin, které lze takto ošetřit nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny způsob označení ozářených potravin na obale ozařování potravin ionizujícím zářením - rozhodnutí o schválení ozařovny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí

6 Klasifikace těl jatečných zvířat
= způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným přímo PP EU a prováděcím PP provozovatel jatek, který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek povinnost klasifikovat se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží v ročním průměru nejvýše do 200 kusů prasat týdně pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a která všechna jatečně upravená těla bourají dospělý skot v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně klasifikace se dále nevztahuje na dospělý jatečný skot a prasata, která jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu

7 Klasifikátor provádí klasifikaci jatečných zvířat
FO na základě osvědčení o odborné způsobilosti – MZe o provedené klasifikaci vystaví protokol

8 Označování potravin PPP, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je balená potravina uváděna na trh, nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen kromě dodržení požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování potravin zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb, nebo na etiketě k obalu připojené, uvedení a přesnost údajů o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí PP nebo přímo použitelný předpis EU dalších údajů, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo veterinární zákon způsob označení balených potravin stanoví prováděcí PP

9 PPP, pod jehož jménem nebo obchodní firmou je potravina zabalená bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje nařízení EU o označování potravin uváděna na trh, je povinen zajistit na obalu potraviny jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil název potraviny čisté množství seznam složek země nebo místo původu způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti další povinné údaje u určitých druhů nebo skupin potravin podle nařízení EU o označování alergeny údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech

10 PPP, který uvádí na trh nebalenou potravinu, je povinen tam, kde je tato potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti viditelně umístit snadno čitelný údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla PPP, který potravinu vyrobil údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech údaj o třídě jakosti název potraviny země nebo místo původu další povinné údaje u určitých druhů nebo skupin potravin podle nařízení EU o označování dále je povinen v blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit (pouze na etiketě nebo obalu potraviny zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, alergeny další údaje, stanoví-li tak prováděcí PP nebo přímo použitelný předpis EU dále je povinen na vyžádání spotřebitele sdělit nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit seznam složek

11 Uvádění potravin na trh
Na trh je zakázáno uvádět potraviny klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem s prošlým datem použitelnosti neznámého původu překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené v atomovém zákoně ozářené v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem a prováděcím PP potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny na trh, jsou-li takto označeny a jsou-li bezpečné potraviny mohou být použitelné k jinému než původnímu použití - pouze jsou-li bezpečné a je-li na nich nebo v jejich bezprostřední blízkosti zřetelně označen doporučený způsob použití

12 § 11a (1) Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi EU, nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nesmí být odmítnuta k uvedení na trh v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření. (2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy uvedené v odstavci 1 nezaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

13 Státní dozor orgány ochrany veřejného zdraví státní veterinární správa
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

14 Orgány ochrany veřejného zdraví
vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví pro poskytování stravovacích služeb vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin

15 Státní veterinární správa
nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a veterinárním zákonem při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu potravin živočišného původu při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, a v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení při příchodu potravin živočišného původu z členských států Evropské unie nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat nad uváděním nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů na trh při poskytování stravovacích služeb

16 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
při výrobě a uvádění potravin na trh, pokud tento dozor není prováděn SVS při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků nad ohlášením zásob při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí¨, pokud tento dozor není prováděn SVS při výrobě a uvádění na trh potravin včetně pokrmů při poskytování stravovacích služeb

17 Sankce

18 Vyhláška č. 366/2005 Sb., pro zmrazené potraviny
Označení slovy, že potravina byla hluboce zmrazena datem minimální trvanlivosti při teplotě skladování minus 18 C nebo nižší teplotou skladování slovy "po rozmrazení znovu nezmrazujte" uvádění do oběhu – při přepravě krátkodobý pokles na 15 °C

19 Vyhláška č. 326/2001 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich Maso - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, technologické požadavky, uvádění do oběhu, skladování, přeprava, prodej označení – většinou datum použitelnosti hovězí výsekové maso – označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“ (identifikace zvířete, jatek, bourárny a původu zvířete) maso musí být uloženo odděleně od ostatních potravin.

20 Masné výrobky - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, technologické požadavky, uvádění do oběhu, skladování, přeprava, prodej označování – datum použitelnosti mimo konzervy a trvanlivé výrobky, uveden obsah tuku nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány v den jejich nakrájení, zabalené nejpozději další den

21 označení obsahuje způsob chovu
Ryby a výrobky z nich Vejce označení obsahuje způsob chovu "1" pro vejce nosnic ve volném výběhu "2" pro vejce nosnic v halách "3" pro vejce nosnic v klecích "0" pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství vejce třídy jakosti A se uchovávají při nekolísavé teplotě prostředí nejvýše plus 18 °C Majonézy

22 Nařízení EP a R č.1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 IČ zvířete schvalovací číslo jatek schvalovací číslo bourárny původ – kde narozen, vykrmen, poražen

23 Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Mléko a mléčné výrobky pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování (obsah tuku, datum použitelnosti), jakost, uvádění do oběhu – teplota 24 °C nebo 4-8 °C Mražené krémy pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, uvádění do oběhu – většinou -18 °C, přeprava - pokles na -15°C Jedlé tuky a oleje pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování a jakost – předpisy EU, uvádění do oběhu – teploty

24 Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony Přírodní sladidla – pojmy (ve vodě rozpustné sladce chutnající látky na bázi přírodních sacharidů), členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost, technologické požadavky, uvádění do oběhu – teplota a vlhkost Med - pojmy, členění, označování, jakost podle původu květový nebo medovicový podle způsobu získávání a úpravy - vytočený, plástečkový, lisovaný, vykapaný, med s plástečky, filtrovaný, pastový. Cukrovinky, kakaový prášek a směs kakaa s cukrem - pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost Čokoláda čokoládové bonbóny - pojmy, členění na druhy, skupiny, označování, jakost

25 Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky pro škrob  a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena Škrob a výrobky ze škrobu (např. puding) - pojmy, členění na druhy a skupiny, označování, jakost Luštěniny - pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost - škůdci Olejnatá semena - pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost, skladování

26 Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čaj, kávu a kávoviny
Čaj – pojmy (pravý, zelený, instantní), členění na druhy a skupiny, označování, jakost, technologické požadavky – z čeho lze vyrábět čaj Káva - pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost Kávoviny - výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na sacharidy - pojmy, členění na druhy, skupiny a podskupiny, označování, jakost

27 Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici Koření - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost Jedlá sůl - pojmy, členění na skupiny a podskupiny (s jodem, fluorem), označování, jakost Dehydratované výrobky a ochucovadla (např. polévky) - pojmy, členění na skupiny, označování, jakost, uvádění do oběhu – 5 cm nad zemí a od stěn Hořčice - pojmy, členění na skupiny a podskupiny(plnotučná, kremžská, výběrová), označování, jakost

28 Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost (předpisy EU), skladování Zpracované ovoce a zelenina - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování (u džemů a marmelád – kolik gramů ovoce bylo použito), jakost, technologické postupy, uvádění do oběhu Suché skořápkové plody - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost – nesmí obsahovat škůdce Houby - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, uvádění do oběhu Brambory a výrobky z nich - pojmy, členění na skupiny (ranné a pozdní), označování, jakost, uvádění do oběhu

29 Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) zkouška – písemná a ústní – znalost právních předpisů a hub, požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění a zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Musí rozeznat jedlé a jedovaté,…. komisi sestaví orgán ochrany veřejného zdraví

30 Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Mlýnské obilné výrobky (např. mouka, rýže) - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, uvádění do oběhu Těstoviny - pojmy, členění na skupiny a podskupiny (vaječné, bezvaječné, celozrnné,..), označování, jakost, uvádění do oběhu Pekařské výrobky - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, uvádění do oběhu Cukrářské výrobky a těsta - pojmy, členění na skupiny a podskupiny, označování, jakost, technologické požadavky, uvádění do oběhu

31 Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Vody dělíme na balenou přírodní minerální vodu balenou pramenitou vodu balenou kojeneckou vodu balenou pitnou vodu

32 Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, potraviny pro obilnou a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí, potraviny pro nízkoenergetickou výživu potraviny pro zvláštní lékařské účely potraviny bez fenylalaninu potraviny bezlepkové potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů, potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové potraviny s nízkým obsahem bílkovin potraviny s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu

33 Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Tato vyhláška se nevztahuje na balené vody, které upravuje zvláštní právní předpis doplňky stravy, které upravuje zvláštní právní předpis potraviny určené pro zvláštní výživu, které upravuje zvláštní právní předpis přepočítávací koeficienty, doporučené denní dávky uvádění výživové hodnoty – ve 100 g nebo 100 ml skupina 1 energetická hodnota obsah bílkovin, sacharidů a tuků skupina 2 obsah bílkovin, sacharidů, cukrů, tuků, nasycených mastných kyselin, vlákniny a sodíku

34 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
Označení množství potraviny na obalu u tekutých potravin údaj o objemu v ml, cl nebo l, u jiných než tekutých potravin údaj o hmotnosti g nebo kg u polotekutých, polotuhých a šlehaných potravin údaj o objemu v ml, cl nebo l, nebo hmotnosti v g nebo kg údaj o hmotnosti a počtu kusů nebo pouze údaj o počtu kusů, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech. Označení se nevyžaduje u potravin podléhají významným ztrátám na objemu nebo hmotnosti a jež jsou prodávány podle počtu kusů nebo váženy před spotřebitelem, jsou baleny v množství menším než 5 g nebo 5 ml, nejde-li o koření a byliny jsou prodávány podle počtu kusů a tento počet je přes obal jasně viditelný a lehce spočitatelný, nebo je počet kusů uveden při označení potraviny

35 u čerstvého ovoce a zeleniny vždy země původu
datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti potravin údaje o způsobu použití potraviny (po tepelné úpravě, způsob ředění, …) údaje o složení potravin údaje o přídatných látkách údaje o látkách určených k aromatizaci potravin údaje o potravinách nového typu - vyrobeno z geneticky modifikované(-ho), …

36 Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu Ultrafialové paprsky lze použít k ošetření vody určené k výrobě balené kojenecké vody a balené pitné vody vody používané jako surovina k výrobě potravin. Ionizující záření může být použito pouze k zničení patogenních organismů, a tím snížení nebezpečí nákazy přenášené potravinami omezení kažení potravin zpomalením nebo zastavením rozkladných procesů zničením organismů přispívajících k těmto rozkladným procesům redukci ztrát vznikajících předčasným zráním, rašením nebo klíčením zničení škodlivých organismů obsažených v rostlinných produktech a rostlinách

37 Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
Vyhláška č. 211/2004 Sb.,, o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

38 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

39 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Prodávající je povinen: hmotnost, míra nebo množství - umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, předepsaná  nebo schválená  jakost, správně účtovat ceny; zaokrouhluje vždy k  nejbližší platné nominální hodnotě. nikdo   nesmí   klamat   spotřebitele,   zejména   uvádět nepravdivé,  nedoložené, neúplné,  nepřesné, nejasné,  dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo  zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

40 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)


Stáhnout ppt "Zákon o potravinách Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google