Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní budovy TYPOLOGIE TYPOLOGIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV -Vítová, Kuková, Kaizr, Uhrínová-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní budovy TYPOLOGIE TYPOLOGIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV -Vítová, Kuková, Kaizr, Uhrínová-"— Transkript prezentace:

1 Administrativní budovy TYPOLOGIE TYPOLOGIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV -Vítová, Kuková, Kaizr, Uhrínová-

2 OBSAH 1. NÁZVOSLOVÍ 2. URBANISTICKÉ POŽADAVKY 3. KATEGORIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV - OBECNĚ - KANCELÁŘE - JEDNACÍ A SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY - KOMUNIKACE - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ŠATNY -OSTATNÍ PROSTORY o 4. POŽADAVKY NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ o 5. NORMATIVNÍ ODKAZY

3 1. NÁZVOSLOVÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - stavební objekt obsahující nejméně na 50% své užitkové plochy kanceláře PRACOVNA - stavebně vymezený prostor, určený k umístnění pracovišť PRACOVIŠTĚ - prostor určený pro administrativní činnost jednoho pracovníka a k umístnění pracovní plochy a dalšího zařízení. pozn. 1. V kancelářích velkoprostorových, kombinovaných a flexibilních se k základnímu prostoru pracoviště připočítává podíl ze společně používaných prostorů téže kanceláře 2. V kancelářích buňkových tvoří každé pracoviště souvislý a vymezený prostor

4 2. URBANISTICKÉ POŽADAVKY ČSN 73 0802 ORIENTACE BUDOV - doporučená- SZ, S, SV - při orientací oken kanceláří směrem na osluněné strany -Z, JZ, J- se musí navrhnout vhodná technická opatření k vyloučení přímého dopadu slunečního záření na pracovní plochu DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI PRO UŽIVATELE - krátkodobé parkování- do 100 m - dlouhodobé parkování- do 200 m nutnost zařídit potřebný počet parkovacích míst pro zaměstnance i návštěvníky

5 Parkovací stání

6 3. KATEGORIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV

7 Univerzální schéma

8 Prostory administrativních budov pracovny HLAVNÍ vstupní prostory shromažďovací prostory hygienická zařízení šatny hospodářská zařízení VEDLEJŠÍ chodby schodiště výtahy KOMUNIKACE

9 Hlavní prostory Hlavní prostory administrativní a technické kanceláře, účtárny, podatelny, kreslírny, rýsovny, laboratoře jednací síně a konferenční místnosti pro max. 24 osob studovny, knihovny, archívy, kartotéky pracovny (podle počtu osob): 1. SAMOSTATNÉ - obsahují 1 vždy pracoviště2. SDRUŽENÉ - obsahují vždy 2 pracoviště3. SPOLEČNÉ - 2 až 8 pracovišť4. SÁLOVÉ - více než 8 pracovišť5. VELKOPROSTOROVÉ - obsahují větší počet pracovišť všech druhů

10 Kanceláře plošné a prostorové požadavky volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být minimálně 5 m² (mimo zařízení a spojovací cesty) prostory o celkové podlahové ploše menší než 50 m² musí mít, pokud to technologie nevylučuje, zrakové spojení s prostorami sousedními okny, průhledy a podobně

11

12 Hlavní prostory Samostatné pracovny Hlavní prostory Samostatné pracovny - vždy 1 pracoviště ve stavebně vymezeném prostoru A.ŘEDITELSKÉ - pro hlavní pracovníky s reprezentativním vybavením - konferenční zařízení pro 4-8 osob B. ADMINISTRATIVNÍ - pro vedoucí a administrativně správní pracovníky - konferenční zařízení pro 2-4 osob C. TECHNICKÉ - pro vedoucí a technické pracovníky - s možností umístnění psacího stolu a konferenčního zařízení pro 2-4 osoby

13 příklady řešení samostatných pracoven

14 Hlavní prostory Sdružené pracovny Hlavní prostory Sdružené pracovny - vždy 2 pracoviště v jednom stavebně vymezeném prostoru - pracoviště jsou řazená za sebou ve směru rovnoběžném s okenní obvodovou stěnou

15 Hlavní prostory Společné pracovny Hlavní prostory Společné pracovny - obsahuji více než 2 pracovitě, nejvýše však 8- v jednom stavebně vymezeném prostoru - varianty: A.PÍSAŘSKÉ - max.4 pracoviště B.ADMINISTRATIVNÍ - max. 8 pracovišť C.KRESLIČSKÉ - max. 8 pracovišť D.TECHNICKÉ - max. 8 pracovišť

16 Hlavní prostory Velkoprostorové pracovny Hlavní prostory Velkoprostorové pracovny obsahují větší počet pracovišť všech druhů, která jsou v půdorysu libovolně situována do skupin dle potřeb organizace provozu skupiny pracovišť- odděleny většími odstupy, zástěnami, květinami nutnost prostor vybavit akusticky pohltivými materiály pro stropy, stěny, podlahy min. 50 pracovišť min. rozměr pracovny 20x20 m

17 půdorysy buňkových kanceláří s různým počtem traktů půdorysy velkoprostorových kanceláří

18 Vedlejší prostory SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTNOSTI Vedlejší prostory SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTNOSTI SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY- konferenční místnosti, zasedací síně, přednáškové síně, obřadní síně, jednací síně KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI - kapacita pro cca 10-30 pracovníků na každých 200-300 stálých pracovišť - na 1 osobu cca 1,0-1,5 m² ZASEDACÍ SÍNĚ - na 1 osobu cca 0,8-1,2 m² podlahové plochy - velikost- pro 20-50 % stálých pracovišť v budově - když je kapacita vyšší než 100-150 osob - navrhovat pódium, předsednický stůl PŘEDNÁŠKOVÉ SÍNĚ - 1,2 m² na 1 posluchače OBŘADNÍ SÍNĚ - řešit se samostatným vstupem pro návštěvníky JEDNACÍ SÍNĚ - vedla síně zřízená poradní místnost s vlastním vstupem pro soudcovský sbor

19 Vedlejší prostory Vedlejší prostory VSTUPNÍ PROSTORY -vstup- chráněn- zapuštěn dovnitř objektu nebo markýzou -vstupní hala- velikost cca 0,2-0,4 m2 na 1 zaměstnance HOVORNY -místnosti pro 4-8 osob -umístněné za vrátnici, oddělen od prostorů administrativní části STANOVIŠTĚ VRÁTNÉHO -v návaznosti místnost pro odpočinek informační služby -umístnit tak, aby čekající nebránil ve výhledu vrátného na schodiště a výtahy

20 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - v každém podlaží s kancelářskými pracovišti - počet osob = počet kancelářských pracovišť + kapacita jednacích a shrom. prostorů - předpoklad 50% žen a 50% mužů (pokud není zadáno) - umyvadlo na 1-4 WC, doporučení : 1 umyvadlo na 2 WC - dveře kabin otvíratelné ven - samostatně pro ženy a pro muže - kancelářská pracoviště s kapacitou do 5 osob – společné hygienické zařícení (pisoár umístěn v samostatné kabině) - pokud v budově pracuje více než 50 žen - navrhuje se kabina na osobní hygienu - na každých 300 žen 1 kabina

21 počty hygienických zařízení pro kancelářské pracoviště počty hygienických zařízení pro jednací a shromažďovací prostory

22 ŠATNY - pro odkládání svrchního ošacení - buňkové kanceláře - šatní skříně: volné/zabudované - velkoprostorové, kombinované, flexibilní kanceláře - skupiny šatních skříní - šatny – větrané, uzavíratelné skříňky, min. 0,6m2/pracovníka - jednotné firemní ošacení - větrané, oddělené pro ženy a muže, uzavíratelné skříňky, min. 0,6m2/pracovníka - šatny s obsluhou pro jednací a shromažďovací prostory - (na kapacitu 50-100% míst) - šatny s obsluhou pro jednací a shromažďovací prostory se navrhuji na kapacitu 50- 70% počtu návštevníků - 1 bm délky pultu na cca 40 návštevníků, před pultem volný prostor 1,5 m - na 1 pracovníka cca 0,6-0,8 m2

23 ČAJOVÉ KUCHYŇKY -má být na každém podlaží- samostatný větraný prostor -vybavení: vařič, pracovní deska, chladnička, dřez -k jejich účelu nesmí být používaná hygienická zařízení ani komunikace PROSTORY PRO ODDECH -návaznost na kuchyňku, nejméně 5 sedadel na 100 pracovníků, 1 umývadlo na 25 sedadel -pozn. v podlaží s technickými pracovny se doporučuje umístnit místnost sloužící jako umývárna nářadí

24 KUŘÁCKÉ KABINY -vysoce efektivní filtrace tabákového kouře- odstranění 99,9% veškerých škodlivých plynů a částic tabákového kouře (nikotin a formaldehyd) - dostupné v různých modelech – kapacita 3 až 20 osob - bezzápachový popelník na tisíce cigaretových nedopalků - bez zásahů do stávajících klimatizačních a vzduchotechnických systémů - Push-pull systém odstraňující veškerý obtěžující tabákový kouř

25 - bezbariérový přístup do všech místností a prostorů určených pro užívání veřejnosti - požární únikové cesty CHODBY - min. 1600 mm - chodby a komunikační koridory v kancelářích (velkoprostorových,…) - min. 1200 mm - vedlejší a spojovací chodby a koridory (dodržení manévrovacího prostoru 1200x1500mm pro invalidní vozík) - doporučené rozšíření chodby - při její délce nad 30 m Komunikace Komunikace

26 SCHODIŠTĚ (vyhláška č.369/2001 Sb.) -min. šířka schodišťového ramene- 1200 mm - ve všech ramenech téhož schodiště stejný počet stupňů - počet stupňů za sebou - min. 3 a max. 16 - sklon schodišťového ramene max. 28° - výška stupně max. 160mm, šířka stupně min. 310mm - stupnice a podstupnice k sobě kolmé -průchodná šířka schodišťového ramene min. 1500mm VÝTAHY -bezbariérové zpřístupnění všech podlaží -min. výtah pro 6 osob - Hlediska při stanovení počtu a druhu prostředků vertikální přepravy: 1. přepravní kapacita výtahů/výtahových skupin (13-20% z celkového počtu osob v budově za dobu 5 min.) 2. výtahový interval- 20-50 vteřin – i při obousměrném typu provozu – např. doba prac. přestávky

27 4. POŽADAVKY NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ POŽADAVKY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE - v administrativních budovách s více než 20 zaměstnanci musí být zajištěny podmínky pro jejich zaměstnávaní - v částech budov určených pro užívaní veřejností musí být zajištěny podmínky pro jejich přístup a užívaní

28 konstrukční výška je proměnlivá- pohybuje se v rozmezí 3,6 - 4,6 m pro pracovny o ploše do 50 m² a rekonstrukce- min. světlá výška 2,7 m (při nižší dochází k průvanu z VZT) pro pracovny o ploše nad 50 m² - min. světlá výška 3,0 m

29 na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně: - 12 m³ vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě - 15 m³ vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje - 18 m³ vzdušného prostoru při těžké tělesné práci Pokud nejsou splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení - 20 m³ vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě - 25 m³ vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje - 30 m³ vzdušného prostoru při těžké tělesné práci pozn. uvedené prostorové požadavky se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a podobná zařízení.

30 OSVĚTLENÍ - denní osvětlení - levnější, příjemné pro zrak - umělé osvětlení (žárovky, zářivky, apod.) – stálá intenzita a barva, rovnoměrnost - kombinované osvětlení - požadavky – správný směr, rovnoměrnost a stálost osvětlení, redukce oslnění, barva světla -intenzita cca 500 lx AKUSTIKA - u kancelářských prací by neměl limit přesáhnout mez 65 dB

31 častá proměnlivost prostoru, vyžadující změny v seskupení řešení administrativní budovy má umožňovat změny velikosti pracoven nebo vzájemné změny v rozsahu: Pracoviště dispozičně řešit tak, aby světlo dopadalo z levé strany v rozmezí 30˚ od kolmice k oknu nejekonomičtější je trojtraktová dispozice s využitím středního traktu pro komunikace a vnějších traktů pro pracovny dispoziční dvoutrakt vhodný pro laboratorní a speciální provozy jednotrakt pro sálové prostory s čelním nástupem výškové budovy- pětitraktové dispozice se systémem dvou chodeb dispozice- ovlivněná správnou volbou půdorysné osnovy svislých podpor, počtem traktů a jejich hloubkami vhodná volba systému horizontálních a vertikálních komunikací Dispoziční zásady

32 5. NORMATIVNÍ ODKAZY http://www.wikiarch.cz/wiki/category/typologie/administrativni- budovy/ http://www.wikiarch.cz/wiki/category/typologie/administrativni- budovy/ ČSN 73 5305- Administrativní budovy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb

33 Děkujeme za pozornost. TYPOLOGIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV -Vítová, Kuková, Kaizr, Uhrínová-


Stáhnout ppt "Administrativní budovy TYPOLOGIE TYPOLOGIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV -Vítová, Kuková, Kaizr, Uhrínová-"

Podobné prezentace


Reklamy Google