Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňovací vyhláška Vyhláška č. 441/2013 Sb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňovací vyhláška Vyhláška č. 441/2013 Sb"— Transkript prezentace:

1 Oceňovací vyhláška Vyhláška č. 441/2013 Sb
Oceňovací vyhláška Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), Účinnost od Novela č. 199/2014 Sb. – účinnost od

2 vyhláška č. 393/1991 Sb. vs vyhláška č. 178/1994 Sb
vyhláška č. 393/1991 Sb. vs vyhláška č. 178/1994 Sb. (diferenciace, zdravotní stav, faktor času, různé metody, ověření v terénu…) Filosofie = daňová spravedlnost (nespekulativní oceňování) + jednoduchost + kontrolovatelnost Vyhláška neřeší všechno (určitý stupeň generalizace)

3 Účel vyhlášky Zjišťování cen majetku v případech, kdy sjednané ceny majetku podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, nejsou k dispozici, protože zboží a majetek nejsou předmětem koupě a prodeje a přitom ocenění je nezbytné pro majetkové, daňové či soudní řízení. Řada zákonných norem našeho právního řádu se odkazuje na oceňování podle cenových předpisů

4 Lesní pozemek

5 § 30 Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem - 1
Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen ,,lesní pozemek“), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině.

6 Komentář k SLT V hospodářské knize LHP/LHO je jeden převládající SLT
Více SLT – viz zákon o oceňování znamená to použít typologickou mapu či webové stránky ÚHÚL (mapový server s OPRL) Týká se to větších oceňovacích případů

7 Odd-dílec-por.sk. 426 Aa Pozemek p.č. ….

8 Mapový server ÚHÚL WWW.UHUL.CZ

9

10

11

12

13

14

15

16

17 § 30 Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem - 2
Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou v něm vymezeny. Ceny v Kč/m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6.

18 Vegetační lesní stupeň
Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2) – příloha č. 6 Edafická kategorie Vegetační lesní stupeň borový dubový buko- dubo- bukový jedlo- smrko- smrkový klečový 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X xerotermní 1,08 1,16 1,68 3,36 2,79 - Z zakrslá 1,54 1,15 1,18 1,86 2,00 3,60 2,53 2,03 1,94 1,09 Y skeletová 2,43 1,53 3,88 2,64 3,02 2,54 1,52 M chudá 1,57 2,39 1,58 2,09 2,42 1,98 2,45 K normální 2,13 1,38 2,25 2,32 4,06 4,24 4,39 3,00 1,67 N kamenitá 2,81 1,50 2,06 2,11 4,32 3,91 2,57 I uléhavá 2,72 2,78 3,70 4,77 5,69 5,79 S středně bohatá 2,90 2,98 5,23 5,55 5,85 4,44 F svahová 6,26 5,83 4,53 2,95 C vysýchavá 2,15 2,80 3,45 4,42 W bázická 1,76 5,49 5,00 5,12 5,15 B bohatá 3,47 4,05 6,11 6,59 7,67 6,89 6,81 H hlinitá 3,17 4,19 5,87 5,61 7,51 5,98 D 4,16 6,39 6,22 7,63 10,16 7,36 A 2,66 4,93 5,63 5,62 2,93 J suťová 4,71 L lužní 6,24 5,54 1,70 1,40 2,63 U údolní 4,79 4,87 5,66 V vlhká 5,90 5,65 4,99 7,27 6,45 6,40 O 6,14 3,90 4,73 6,17 5,72 P kyselá 3,87 3,49 3,39 3,50 4,78 5,07 4,29 Q 2,44 2,51 2,20 3,44 3,67 2,76 T 1,65 2,70 2,40 G 3,14 1,74 5,68 5,21 5,58 R 1,89 4,95 5,53

19 SLT Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie (např. 0X, 5D, 9R atd.). SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny doumístným kódem: číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8). SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy (např. 5D3) jsou zakresleny v lesnických typologických mapách. Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

20 Základní postulát v oceňování
odbornost politikum + Například: Ceny lesních pozemků Tabelizované hodnoty mýtní výtěže (Au) a nákladů na zajištěnou kulturu (c) § 40 odst. 5,6 (vynucená duplicita) CENA ZJIŠTĚNÁ vs CENA OBVYKLÁ

21 § 30 Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem - 3
(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví se zdůvodněním srážkami podle přílohy č. 7. (3) Cena zjištěná podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč/m2.

22 Úprava základních cen lesních pozemků – příloha č. 6
Číslo polož. Kategorie lesů a další vlivy Srážky až do % 1 Lesy imisní 1.1 - pásmo ohrožení A -60 1.2 - pásmo ohrožení B -40 1.3 - pásmo ohrožení C -20 2 Lesy zvláštního určení 2.1 - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně -30 2.2 - v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody 2.3 - v 1. zóně národního parku 2.4 - v 2. zóně národního parku 2.5 - ve zvláště chráněném území 2.6 - v systému ekologické stability krajiny 3 Tvar lesních pozemků (např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých nebo malých pozemků) 4 Omezené hospodaření na lesních pozemcích Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.) -50 5 Lesní pozemek na antropogenní půdě 5.1 - lomy k těžbě písku, hlíny apod. 5.2 - na haldě, výsypce apod. 6 Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku 6.1 - edafické kategorie O, P, Q ve všech vegetačních stupních 6.2 - edafické kategorie G, R, T, V ve všech vegetačních stupních 7 Lesní pozemky s terénními překážkami (rokle, důlní propadliny atd.) - edafické kategorie B, K, M, S, W ve všech vegetačních stupních označeních u lesního typu na třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)

23 Stavební pozemky vs SLT
Definice stavebních pozemků = zákon o oceňování majetku (§ 9 odst. 1 – členění pozemků)  Nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění b) Pozemky evidované v KN v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo jsou již zastavěny a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem… c) Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v KN

24 § 20 katastrálního zákona
Údaje v KN o druhu pozemku a způsobu využití nejsou právně závazné pro právní úkony s nemovitostmi vedenými v KN v souladu s § 9 odst. 3 zákona o oceňování majetku se pozemky zásadně oceňují podle skutečného stavu

25 Závazné údaje katastru (§ 20)
Závaznými údaji katastru jsou: parcelní číslo geometrické určení nemovitosti název a geometrické určení katastrálního území

26 Způsob využití pozemku
Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb.: způsob využití lesního pozemku: školka plantáž dřevin (plantáž RRD, vánočních stromků, lignikultury apod.) les jiný než hospodářský (les ochranný a zvl. určení) lesní pozemek, na kterém je budova (pozemek není odňat plnění funkcí) ostatní komunikace (místní nebo účelová komunikace vč. zpevněné lesní komunikace) sportoviště a rekreační plocha (autokemp, tábořiště aj.) dobývací prostor (výhradní ložiska) Ocenění dle oceňovací vyhlášky (§ 32 Jiné pozemky): není to pozemek stav., zem., les. ani vodní plocha (min. cena 10 Kč/m2) pozemek tvořící funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem – např. kemp, rekreační zařízení (min. cena 20 Kč/m2) hospodářský nevyužitelný pozemek - skála (min. cena 1 Kč/m2) výměra x průměrná cena zeměděl. pozemku v k.ú. plantáž dřevin (na les. pozemku = SLT, na zem. pozemku = BPEJ) dobývací plocha – se souhlasem vlastníka pozemku se ocení zákl. cenou zem. pozemku dle BPEJ

27 Lesní porost v oceňovací vyhlášce (vyhláška č. 441/2013 Sb.)
Věcná cena, rozdělená cena (§ 40) (zjištěná metodou věkových hodnotových faktorů – VHF)

28 § 40 odst. 1 Vymezení pojmů Lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

29 § 2 Vymezení pojmů (lesní zákon č. 289/1995 Sb.)
Pro účely tohoto zákona se rozumí lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa

30 § 3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa (tzv. PUPFL) (lesní zákon č
§ 3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa (tzv. PUPFL) (lesní zákon č. 289/1995 Sb.) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen „lesní pozemky“), Pozn.: dtto viz definice druhu lesního pozemku (10) v příloze k vyhlášce č. 26/2007 Sb. b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole) s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen „jiné pozemky“). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.

31 Oceňování trvalých porostů § 40 odst
Oceňování trvalých porostů § 40 odst. 1 Lesní porost na lesním pozemku - 1 Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

32 Oceňování trvalých porostů § 40 odst
Oceňování trvalých porostů § 40 odst. 2 Lesní porost na lesním pozemku - 2 (2) Základní cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba (Glaser-Blumeho vzorec) kde Ha…cena skupina dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč/m2, Au…cena mýtní výtěže skupina dřevin ve věku obmytí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč/m2 , c….. náklady na zajištěnou kulturu v Kč/m2 , fa…. věkový hodnotový faktor pro obmytí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň, Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění,

33 Komentář k § 40 metoda věkových hodnotových faktorů jako hlavní metoda oceňovací vyhlášky (§ 15 zákona o oceňování majetku - ocenění les. porostu nákladovým a výnosovým způsobem) VHF (fa) – vliv faktoru času v LH Au a c stále bez možnosti vstupu znalce koeficient Kv – schematický, věcně nezdůvodnitelný, neřeší rozpor mezi cenou zjištěnou a sjednanou koeficient prodejnosti Kp od zrušen (§ 33 odst. 3 zákona o oceňování majetku: FÚ shromažďují v daňových spisech obsažené údaje o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě jejich prodeje. FÚ předávají údaje MF a ČSÚ)

34 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)
Nákladová hodnota Am = Au Očekávaná hodnota Hodnota mýtní výtěže Obmýtí (u)

35 Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)
VHK = polynom 5. stupně y = ax0 + bx1 + cx2 + dx3 + ex4

36 fa = věkový hodnotový faktor (VHF)
Ha – c fa =  Au - c Au - c Ha - c c c

37 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku - 3
(3a) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy32) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29.

38 Na této pozemkové parcele je po provedené těžbě již jiný stav než na počátku platnosti LHP/LHO, který je uveden v hospodářské knize !!!

39 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku - 4
(3b) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přirazeného skupinám dřevin v příloze č. 28, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.

40 Komentář Pojem „přiměřeně“ = tzv. neurčitý právní pojem
Přiměřená interpolace hodnot Au může být provedena různě, např. a) lineární (přímkou) … méně přesné b) nelineární (křivkou) … VHK právní přípustnost obou výsledků, nejedná se o pochybení znalce *** námět na tabelování nejčastějšího obmýtí, tj u = 110

41 Příloha č. 30 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. (vyhl. č. 199/2014 Sb.)
Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin Obmýtí u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18 100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57 120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44 Bonitní stupeň Obmýtí u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 76,13 67,74 60,42 52,52 44,80 39,99 33,95 29,45 25,44 100 92,62 82,46 73,18 63,05 53,25 46,91 39,38 33,52 28,18 120 105,06 94,35 83,92 72,03 60,78 52,11 43,44 36,79 30,33 Bonitní stupeň

42 VHK a způsob interpolace
80 90 100 VHK = polynom 5. stupně

43 Průběh hodnot Ha v oceňovacím předpise (s použitím věkových hodnotových faktorů, nikoliv s použitím polynomické funkce) Věkový stupeň (10 let) Ha = Au Ha c věk a u

44 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku - 5
(3c) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

45 Komentář k obmýtí obmýtí v hospodářské knize
dřeviny s různým rozsahem obmýtí v porostní skupině

46 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku - 6
(3d) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištěné kultury lesního porostu33) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky. (3e) Věkový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32.

47 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku
(4) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přirazeného skupinám dřevin v příloze č. 28, se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce kde fa…. se převezme z přílohy č. 32 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí, 1 …. je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f fuv se převezme z přílohy č. 32 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa Ba….. zakmenění ve věku ke dni ocenění

48 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku
(5) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce Ha = Au . Ba kde Au …cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění

49 Oceňování trvalých porostů § 40 Lesní porost na lesním pozemku
(6) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa, přirazené skupinám dřevin v příloze č. 30, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 se vypočte podle vzorce Ha = Aa . Ba kde Aa … cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, tj. skutečný věk skupiny dřevin pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30 Ba… zakmenění ve věku ke dni ocenění

50 Komentář k § 40 odst. 5 a 6 Ustanovení duplicitní, nadbytečná
Vyžádali si to nelesníci (stavaři) Návrh na zjednodušení vyhlášky, tj. zrušení těchto paragrafů MF neakceptovalo

51 Základní postulát v oceňování
odbornost politikum + Například: Ceny lesních pozemků Tabelizované hodnoty Au a c § 40 odst. 5,6 (vynucená duplicita) CENA ZJIŠTĚNÁ vs CENA OBVYKLÁ

52 § 41 Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotoveny, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

53 oceňování (lesních) porostů na mezích, kamenicích, hromadnicích, zanáletovaných loukách, které nejsou zařízeny v LHP/LHO zjištění a výpočet taxačních veličin průměrkováním naplno metodou JHK program Foresty SG (jen Win XP ?), resp. jiný program?

54 § 41 Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31.

55 § 41 (3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31, upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3 násobku minimálního počtu jedinců.

56 § 41 (4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

57 Pojem „singulární lesy“
les singulární = les společenstevní: historicko-právní vlastnická kategorie lesů, kdy jejich vlastnictví příslušelo společenstvu osob, v němž jednotliví vlastníci participovali určitým počtem podílů. Byl to v podstatě pozůstatek původní rodové organizace vlastnictví zemědělské půdy, jejíž analogie byla i v zahraničí (Německo, Rakousko).

58 Pojem „singulární lesy“
Lesy byly obhospodařovány společně singularisty Vyvinul se (na Moravě) podobně jako pozdější obecní statek (v Čechách) Singulární lesy byly zrušeny prováděním zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě

59 Pojem „singulární lesy“
Na území ČR je jen malá výměra lesů – ha (převážně na jihovýchodní Moravě), celkem 188 singulárních majetků *** Na Slovensku označení „lesy urbariátní“ ( ha), zrušeny v roce 1948 + lesy komposesorátní, které představovaly nedělitelné spoluvlastnictví původně šlechtického (zemanského) pozemkového majetku. Největší rozlohu ( ha) měl Oravský komposesorát, zánik v roce 1946

60 Pojem „singulární lesy“
Singulární společnosti, jako vlastnictví lesů, nebyly po roce 1989 znovu obnoveny v původním historickém významu, ale pouze jako klasické spoluvlastnické držení majetku. „les veškerý musí býti spravován a užíván podle lesního zákona ze dne jako jednotný celek – tedy nesmí se v částky děliti „

61 Pojem „singulární lesy“
Tento způsob ideálního spoluvlastnictví, řádově stovek spoluvlastníků, dnes se dá říct s trvalým bydlištěm po celém světě je pro rozvoj a řádné fungování tohoto historií prověřeného obhospodařování lesa prakticky znemožněn. I když singuláry právně neexistují, fakticky hospodaří, platí daně a mají nárok na příspěvky a dotace. Singulární společnosti nemohou zvětšovat svůj majetek výkupem od jiných vlastníků, provádět účelnou arondaci a majetkové přesuny a směny, protože není většinou v silách kohokoliv aby zajistil podpis všech podílníků na listu vlastnictví.   Po zrušení předkupního práva se roztrhl pytel se zájemci o koupi podílu prakticky ve všech singulárních společnostech na valašskokloboucku jednotlivci i firmami z celé republiky.

62 Pojem „singulární lesy“
Otázka tedy zní : Není v zájmu státu znovuobnovení právního stavu singulárního vlastnictví, tak aby mohli řádně spravovat a nakládat se svým majetkem? Jakou mají v současnosti možnost provádět nákup, prodej nebo směnu pozemků? Stát z mého pohledu se snaží poměrně draze a v oblasti málo účinně dotační politikou o sdružování malých vlastníků, kde přesto dochází k neustálým střetům mezi vlastníky o hranice, dohody o využití jiných pozemků - při těžebních pracích, obchodování s dřívím. Je možné bydlet třeba v Londýně mít po předcích někde v ČR malou lesní parcelu a na ní řádně hospodařit, dost těžko, ale stejný případ s podílem v singuláru s tím nemá žádný problém. Sidonie Knap

63 § 41 (5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

64 Bohatě strukturované lesy
Literatura: Les bohatých struktur jako nový objekt ocenění, pracovní materiál sestavený z příspěvků (Vrška, Šilhánek, Zahradníček, Klement, Tauber, Matějíček) přednesených na semináři na LDF v Brně dne Dudík,R.-Matějíček,J.-Šafařík,D.-Lišková,B.-Hádková,D.: Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur – zahraniční zkušenosti, Mendelova univerzita v Brně, LDF, Brno 2010 Košulič,M.: Oceňování bohatě strukturovaných lesů,závěrečná práce v Kurzu oceňování lesa, LDF v Brně, 2013

65 § 42 Cenové přirážky, srážky a koeficienty - 1
Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami podle tabulek č. 1 až 3 přílohy č. 33 se zdůvodněním. Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok (dále jen ,,věkový koeficient lesního porostu“) [Kv = 1-(u-a) x 0,005].

66 Komentář k věkovému koeficientu lesního porostu Kv
Kompromis Vzorec pro výpočet: Kv = 1 – [(u – a) . 0,005] Častá chyba znalců: - obmýtí pro porostní skupinu  ocenění dle skupin dřevin - respektovat rozsah obmýtí dle skupin dřevin Příklad: okamžik ocenění porostu a = 50 let obmýtí pro por. sk. v HK u = 110 let zastoupení dřevin: SM 80, BŘ 20 rozsah obmýtí: SM (80-120), BŘ (60-80) SM: Kv = 1 - [(110 – 50) . 0,005] = 0,70 BŘ: Kv = 1 - [( 80 – 50) . 0,005] = 0,85

67 § 41 Cenové přirážky, srážky a koeficienty - 2
(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 75 %.

68 Úprava základních cen lesních porostů – příloha č. 33, tab. 1
Číslo položky Kategorie lesů a další vlivy Srážky až do % 1 Lesy imisní 1.1 - stupeň poškození I do -20 1.2 - stupeň poškození II do -30 1.3 - stupeň poškození IIIa do -40 1.4 - stupeň poškození IIIb do -60 1.5 - stupeň poškození IVa do -75 2 Lesy ochranné 2.1 - na mimořádně nepříznivých stanovištích 2.2 - vysokohorské pod hranicí vegetace 2.3 - v klečovém lesním vegetačním stupni 3 Lesy zvláštního určení 3.1 - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně 3.2 - v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody 3.3 - v 1. zóně národního parku 3.4 - v 2. zóně národního parku 3.5 - ve zvláště chráněném území 3.6 - geneticky cenný lesní porost – zdroj selektovaného reprodukčního materiálu (§ 14)1) do +100 3.7 - geneticky velmi cenný lesní porost – zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu (§ 15)1) do +200

69 Geneticky cenné lesní porosty
§ 14 a 15 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Je to les subkategorie lesa zvl. určení (lesy pro zachování biologické různorosti) reprodukční materiál lesních dřevin 1) Identifikovaný (fenotypová třída C) 2) selektovaný (fenotypová třída A, B) 3) kvalifikovaný (semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů) 4) testovaný Evidence uznaných zdrojů – veřejně přístupný rejstřík – ERMA (www.uhul.cz)

70

71 Použití CPS ve ZCHÚ Položky 3.3 až 3.5  § 8 lesního zákona (lesy zvláštního určení) NP, NPR (ze zákona) (+ PHO I, OP zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod) lze zařadit: I. zóny CHKO, PR a PP (+ lázeňské, příměstské, biodiverzita - OSSL rozhoduje)  U lesů hospodářských na území ZCHÚ (např. CHKO) nelze uplatňovat CPS

72 Stát jako kupující ve ZCHÚ
Výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (úředně stanovené ceny) Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu a) Maximální cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.

73 Úprava základních cen lesních porostů – příloha č. 33, tab. 2
Číslo položky Kvalitativní znaky Maximální srážky (-) a přirážka (+) Bonitní stupně (RVB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem -15 -16 -17 -18 -20 -22 -24 -25 Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce 5.1 2 m -11 -12 -13 -14 -19 -26 5.2 3 m -21 -23 -30 5.3 4 m -27 -34 -38 5.4 5 m -28 -29 -31 -33 -35 -39 -43 -47 -52 Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m -32 -36 7.1 7.2 Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty Mimořádně kvalitní porosty s výřezy 1. jakostní třídy Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou + 1) +40 + 20

74 Úprava základních cen lesních porostů – příloha č. 33, tab. 2
Číslo položky Kvalitativní znaky Maximální srážky (-) a přirážka (+) Bonitní stupně (RVB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Les nízký -60 Výskyt souší v porostu mimo imisní les -30 10 Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny 10.1 Habr obecný 10.2 Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, jírovec maďál -40 10.3 Borovice černá, dub cer -50 10.4 Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let 10.5 Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí nebo křivosti kmenů 10.6 Porosty borovice kleče -75 11 Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů

75 Úprava základních cen lesních porostů- příloha č. 33, tab. 3
Číslo položky Vliv polohy (ztěžující podmínky přibližování) Maximální srážky (-) v % Skupiny dřevin Jehličnaté Listnaté tvrdé měkké 12 Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost -2 -3 13 Přibližování na svahu 13.1 od 21 do 33 % -7 13.2 od 34 do 50 % -6 -10 -14 13.3 od 51 do 70 % -17 -22 13.4 nad 70 % -26 -49 -57 14 Přibližování na trvale neúnosném podloží -9 -16 -21 15 Přibližování na podmíněně neúnosném podloží -5 -8 -11 16 Přibližování v terénu s význačnými překážkami 17 Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 % -43 -72 -75

76 § 43 Lesní porost na nelesním pozemku
Má-li trvalý porost na nelesním pozemku prokazatelně charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42.

77 Lesní porost ve vyhlášce – zjednodušený způsob ocenění
b) Výnosová cena (§ 45) (zjištěná metodou čisté současné hodnoty – ČSH) Použití: pro účely daně darovací pro účely daně z převodu nemovitostí pro účely určené zvláštním právním předpisem (např. při oceňování v pozemkových úpravách)

78 § 45 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem - 1
Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným postupem. (2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

79 § 45 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem-2
(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce ZCSD = VSD x CSD x Ba v němž ZCSD .. zjištěná cena skupiny dřevin v Kč. VSD … výměra zastoupené skupiny dřevin v m2 CSD … cena v Kč/m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 z tabulek 1 až 6 v příloze č. 35 Ba ……zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění

80 § 45 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem - 3
(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví se podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29.

81 Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 45 1. skupina dřevin: SMRK, JEDLE, DOUGLASKA Tabulka č. 1 Věková třída Bonitní stupeň (RVB) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 20 8,90 7,20 5,80 3,90 2,40 1,40 0,30 0,20 0,10 12,50 8,40 6,00 4,00 2,80 1,30 1,10 0,50 21,50 18,40 15,30 12,30 9,30 7,30 4,90 2,30 32,00 28,10 24,30 20,20 16,20 13,30 10,20 8,30 46,30 41,20 36,30 30,70 25,50 17,30 14,40 11,30 55,70 49,80 44,10 37,60 31,40 26,70 21,80 18,30 14,70 nad 120 67,30 60,40 53,60 45,90 38,60 33,00 27,40 23,10 18,90 Pozn.: není třeba pracovat s obmýtím a CPS

82 6 skupin dřevin pro zjednodušené ocenění
skupina: SM, JD, DG skupina: BO, MD skupina: BK bez dřeviny HB*), JV skupina: DB, JS skupina: TP, AK a dřevina HB*) skupina: OL, OS, BŘ *** *) Chyba v Cenovém věstníku 3/2010

83 § 45, příloha č. 35 Výnosová cena = jádro tržní hodnoty
Výnosové ocenění lesního porostu metodou čisté současné hodnoty (ČSH) Kalkulační model pro určení výnosů a nákladů – obmýtí dřeviny Vstupy = vyhláškové Au a c Náhradní řešení za neprosazené ustanovení o použití výnosové metody ve vyhlášce  konkrétní ceny lesního porostu vypočtené výnosovou metodou Požadavky MF na zjednodušení (příloha č. 35: seskupení 13 skupin dřevin do 6 skupin dřevin, habr, žádné obmýtí, věkové třídy, žádné CPS)

84 Věcná hodnota a výnosová hodnota lesního porostu
Cena C u věk Hodnota mýtní výtěže Aa Au Hodnota lesního porostu Ha

85 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 1

86 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 2

87 Porovnání věcné a výnosové hodnoty lesního porostu (2 %) - 3

88 Trvalé porosty rostoucí mimo les
(nelesní porosty na nelesních pozemcích)

89 § 44 Nelesní porost (1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce. (jehl.+list. a SSB) (2) NELESNÍM POROSTEM jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako - zeleň v zástavbě (parky, lesoparky, sídlištní zeleň, jiná funkční a rekreační zeleň) i ve volné krajině (remízky), - doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a - doprovodná zeleň komunikací.

90 Pojem „charakter lesního porostu“ - 1
Lesní zákon č. 289/1995 Sb. § 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa

91 Pojem „charakter lesního porostu“ - 2
Definici kategorie LES a NELES, jak byla použita Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pro účely Národní inventarizace lesů ČR,

92 Pojem „charakter lesního porostu“ - 3
Kategorie „LES“ je tvořena porosty lesních dřevin a bezlesím Porosty lesních dřevin jsou vymezeny následujícími charakteristikami: Pozemky s lesními porosty, jejichž hranice s pozemky ostatními tvoří spojovací linie stromů vyšších než 1,3 m a vzdálených od sebe nejvýše 12 m; v případě, že tito jedinci mají výšku nižší než 1,3 m, pak se za hranici lesa považuje spojovací linie stromků vzdálených od sebe nejvýše 5 m. Za těmito hraničními liniemi se musí nacházet pozemek s lesním porostem široký nejméně 10 m a s rozlohou nejméně 400 m2. Za lesní porost za spojovací linií považujeme společenství dřevin a keřů vyjma „pionýrských“ dřevin (líska, jíva, hloh) se zápojem neklesajícím pod 0,2.

93 Pojem „charakter lesního porostu“ - 4
Holiny (popř. řediny, které nesplňují výše uvedené podmínky), na nichž však byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy nebo v důsledku kalamity, Řediny, které vznikly v minulosti pastvou a na nichž díky extrémním klimatickým poměrům nedošlo k obnově plně zapojených lesních porostů (např. pastevní ploch v oblasti Modravských slatí v NP Šumava) Lesní průseky se šířkou menší než 4 m Lesní nezpevněné cesty a potoky s šířkou hladiny menší než 4 m Porosty kleče a olše šedé ve vysokohorských podmínkách, na zamokřených lokalitách Dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru, které slouží lesnímu hospodářství a myslivosti, pokud je jejich rozloha menší než 400 m2 a jsou umístěny v lese Pozemky s lesními porosty nacházející se v areálu zemědělských pozemků, pokud jsou nejméně 10 m široké, pokud jejich rozloha činí nejméně 400 m2 a pokud zápoj dřevin nacházejících se na těchto pozemcích neklesá pod hodnotu 0,2, včetně tzv. sukcesních ploch na dlouhodobě neobhospodařovaných zemědělských pozemcích, kde dochází ke spontánnímu vzniku nárostů pionýrských dřevin a na kterých nedochází k blokování sukcese exterémními stanovištními poměry nebo kompetičními vztahy Močály, vřesoviště, pastviny pokud na nich byl zjištěn rozsah stromové vegetace se zápojem neklesajícím pod hodnotu 0,2 Suťoviska, kamenná pole na nichž byl zjištěn rozsah lesní vegetace se zápojem neklesajícím pod hodnotu 0,2 Parky, parčíky, zahrady s lesními dřevinami jako jsou Lužánky, Průhonický park. Parky kolem zámků atd. se hodnotí jako lesní porosty pokud vyhoví první podmínce

94 Pojem „charakter lesního porostu“ - 5
Kategorie bezlesí je pro účely NIL vymezena následovně: Lesní průseky se šířkou větší než 4 m Nezpevněné lesní cesty se šířkou větší než 4 m Dočasné lesní skládky s rozlohou větší než 400 m2 Lesní školky na lesních pozemcích Semeniště s rozlohou větší než 400 m2 Plochy nad produktovody a pod elektrovody, které procházejí lesem. Pokud jsou porostlé dřevinnou vegetací, tak se tato vegetace nesleduje! Okusové plochy pro zvěř na lesních pozemcích Semenné sady nacházející se na les. pozemcích porosty keřů na les. pozemcích, které nejsou součástí holin, popř. ředin Suťoviska, kamenná pole bez lesní vegetace (zápoj < 0,2) Kultury (plantáže) vánočních stromků a kultury (plantáže) stromů pro ozdobnou klest, pokud se nacházejí na les. pozemcích Štěrkoviště, pískovny, kamenolomy, trvalé lesní skládky, pokud slouží přímo lesnímu hospodářství

95 Pojem „charakter lesního porostu“ - 6
Do kategorie „NELES“ se v NIL počítají všechny tzv. „jiné pozemky“ a všechny ostatní pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa. Jsou to zejména: Zpevněné lesní cesty a veřejné komunikace procházející lesem Železniční tělesa procházející lesem Toky se šířkou hladiny vody větší než 4 m Vodní plochy s rozlohou větší než 400 m2 Pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole) Políčka pro zvěř Lesní školky nacházející se na nelesních pozemcích Pozemky s lesními dřevinami s rozlohou menší než 400 m2 (krajinná zeleň), pokud se vyskytují v polích nebo v zastavěném prostoru Pruhy lesních stromů vyskytující se v polích, kolem toků či v zastavěném prostoru, se šířkou menší než 10 m Jednotlivé řady lesních stromů (aleje) podél cest, silnic, toků apod. Kultury (plantáže) vánočních stromků a kultury (plantáže) stromů pro ozdobnou klest, pokud se nacházejí na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa Parky, parčíky, zahrady s lesními dřevinami, pokud patří k obytným prostorům a pokud neslouží lesnickému využití Lanovky, sjezdovky a tratě lyžařský vleků Štěrkoviště, pískovny, kamenolomy, trvalé lesní skládky, pokud neslouží přímo lesnímu hospodářství Zastavěné areály (např. kostely, kaple, chaty atd. Močály, vřesoviště, pastviny atd., pokud se na nich neuchytila žádná stromová vegetace nebo byl-li na nich zjištěn rozsah stromové vegetace se zápojem nižším než 0,2 Semenné sady nacházející se na nelesních pozemcích Všechny další pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa.

96 Pojem „charakter lesního porostu“ - 7
Mezinárodní definice lesa (Forest), jak je používaná UN-ECE/FAO (www.unece.org). Ta říká, že les je půda porostlá stromy, jejichž koruny zakrývají plochu na které rostou více než z 10 % a o rozloze nejméně 0,5 ha. Stromy dosahují v dospělosti výšku nejméně 5 m. Les je jak kompaktní, uzavřená skupina stromů, jejichž jednotlivé etáže spolu s přízemní vegetací pokrývají většinu plochy na které rostou, tak i rozvolněné, otevřené skupiny, ve kterých koruny stromů pokrývají 10 % plochy. Patří sem také plochy, na kterých byl porost odstraněn, ale je zde možné očekávat opětovné zalesnění.

97 § 44 Nelesní porost - 2 (3) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3.

98 § 44 Nelesní porost - 3 (4) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 28 (5) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 (ceny okras.dřevin) a určí podle vzorce

99 CSD = VNP x PSD x CNP x SSBSD x KVP KSV x Kp
§ 44 Nelesní porost - 4 CSD = VNP x PSD x CNP x SSBSD x KVP KSV x Kp kde CSD … cena skupiny dřevin, VNP … výměra nelesního porostu v m2, PSD … podíl skupiny dřevin v nelesním porostu, CNP … cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 34, SSBSD .. součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 34, KVP … koeficient vegetační pokryvnosti z přílohy č. 39 tabulky č. 7, KSV … koeficient sadovnického významu z přílohy č. 39 tabulky č. 8, KZ … koeficient typu zeleně z přílohy č. 39 tabulky č. 9,

100 Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin (příloha č. 28)
Číslo položky Skupina dřevin Počet bonit. stupňů Rozpětí obmýtí (let) Dřeviny ve skupině 1 Smrk 9 Smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní 2 Jedle Jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, vznešená, jedle ostatní 3 Borovice Borovice lesní, černá, banksovka, vejmutovka, limba, Murayova, borovice ost. 4 Modřín Modřín evropský, modříny ostatní 5 Douglaska Douglaska tisolistá 6 Buk Buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka, jasanolistý, javory ost., lípa srdčitá, velkolistá, plstnatá, jírovec maďál 7 Dub Dub lesní, slavonský, zimní, červený, pýřity, bahenní, duby ost., cer, jilm habrolistý, třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní list. tvrdé 8 Jasan 80 – 120 Jasan ztepilý, americký, jasany ost. pajasan žláznatý Olše Olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovník jedlý 10 Osika 11 Akát Akát trnovník 12 Topol Topol linda, černý, ost. topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva, ostatní vrby, ostatní měkké listnáče 13 Bříza Bříza bradavišnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk

101 Ocenění nelesních porostů podle § 44 - příloha č. 34, tab. 1
Č. p. Srov. bonita 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Součinitel srovnávací bonity (SSB) 1 SM 2 3 4 5 6 7 8 9 1,00 JD 1,30 BO 0,50 MD 1,15 DG BK 1,20 DB 1,25 JS 0,90 OL 0,60 10 OS 0,20 11 AK 7,8,9 0,70 12 TP 13 0,25

102 Pokryvnost pozemku dřevinami v %
Koeficient vegetační pokryvnosti pozemku (Kvp) dřevinami pro oceňování nelesních porostů podle § 44 Číslo položky Pokryvnost pozemku dřevinami v % Hodnoty Kvp 1 91 – 100 1,0 2 81 – 90 0,9 3 71 – 80 0,8 4 61 – 70 0,7 5 51 – 60 0,6 6  50 0,5

103 Koeficientem vegetační pokryvnosti pozemku dřevinami se rozumí procentní podíl průmětů korun dřevin z výměry povrchu oceňovaného pozemku, resp. jeho pokrytí korunami na něm rostoucích dřevin.

104 Koeficient sadovnického významu (Ksv)
Číslo položky Charakteristika sadovnického významu nelesního trvalého porostu Hodnoty Ksv 1 Monokulturní 1,0 2 Převážně monokulturní 1,5 – 2,0 3 Druhově smíšený stromový porost se zřetelným zastoupením 2-3 hlavních dřevin a 2-10 vedlejších a vtroušených 2,5 – 3,0 4 Smíšený stromový porost 3,5 – 4,0 5 Smíšený stromový porost, druhově, věkově a výškově výrazně rozrůzněný, převážně rozvolněný, vždy s podrostem keřů a bylin 4,5 – 5,00

105 Koeficient typu zeleně a stanoviště okrasných rostlin (Kz)
Číslo položky Charakteristika typu zeleně Hodnoty Kz 1 Historicky významné zahrady a parky, dřeviny u významných památkově chráněných objektů, lázeňských domů a v centrálních lázeňských územích, památné stromy 2,50 2 Botanické a dendrologické zahrady, arboreta, stromořadí a ostatní zeleň ve zpevněných plochách veřejného prostranství 2,00 3 Parky v nezpevněných plochách veřejných prostranství 1,5 4 Parčíky a ostatní typy plošné a liniové zeleně včetně solitér dřevin v nezpevněných plochách veřejných prostranství, zeleň u objektů občanské vybavenosti, administrativních budov, hotelů, restaurací, OD, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru 1,00 5 Zeleň u bytových a rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat 0,75 6 Zeleň ve sportovních areálech, ZO, na hřbitovech a v urnových hájích a v jiných obdobných areálech nevýrobního i komerčního charakteru 0,60 7 Zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných hospodářských areálech 0,45 8 Stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží v nezastavěném území, doprovodná zeleň pozemních komunikací v nezastavěném území 0,25 9 Pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin v nezastavěném území 0,15

106 Ceny okrasných rostlin

107 Arboristika

108 § 46 odst. 2 Základní cena okrasných dřevin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 39 a 40 včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 39 a vynásobí se koeficienty polohovým koeficientem K5 z přílohy č. 20 tab.1 koeficientem typu zeleně Kz z tabulky č. 39 tab.9

109 Ceny okrasných rostlin (příloha č. 39)
Vymezení skupin stromů (Ls I, Ls II, Ls III, Js I, Js II, Js III) Základní ceny ve vymezených skupinách stromů, keřů a lián, trvalek, neprodukčních trávníků, jednořadých stříhaných živých plotů a stěn - dle zařazení druhů okrasných rostlin do příslušné skupiny a věkové kategorie (Kč/ks, Kč/m2, Kč/m) – u stromů = cena pro soliterní stromy Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami

110 Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami dle přílohy č. 39 - 1
Například: srážka do 99 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených soliterních keřů srážka do 50 % u soliterních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných srážka do 99 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky aj.), rostoucích solitérně i v zápoji, vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti nefunkční a neperspektivní

111 Postup ocenění okrasných rostlin
provedení místního šetření za účelem botanické identifikace okrasných rostlin základní cena pro příslušnou skupinu a věk okrasné rostliny se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami a vynásobí se koeficienty K5, Kz a Kp. Trvalý porost oceňovaný podle § 39 se navíc vynásobí koeficientem Ksv zjištěná cena okrasné rostliny po cenových úpravách nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 věk oceňované okrasné rostliny (stáří od počátku reprodukce – rok výsevu a řízkování ve školce) dřeviny na nelesních pozemcích, které vznikly přirozeným způsobem (tzv. náletem), se za trvalý porost považují od 4. roku po svém vzniku (tzn. od 5. roku věku)

112

113 § 47 Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem … rostoucí na jednom nebo více pozemcích ve funkčním celku se stavbami  dle cenové mapy staveb. pozemků obce Celková pokryvná plocha může být nejvýše m2 včetně Je-li pokryvná plocha těchto porostů větší než m2 , ocení se trvalé porosty okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41 (tj. jako okrasné rostliny dle přílohy č. 37)

114 Vstupní data do ocenění
(taxační data lesního porostu jako podklad pro ocenění)

115 Záludnosti při oceňování lesních porostů
Kořínek

116 Zjištění skutečného stavu porostu
LHP/LHO Hospodářská kniha – údaje o zastoupení dřevin, zakmenění, věku, zásobě, středním kmenu, lesním typu Porostní mapa Jedná se o celou porostní skupinu, porost, dílec apod. LHP/LHO a LHE o těžbách a zásazích Jedná se o část porostní skupiny, o posouzení těžby v porostní skupině, o překročení meze zakmenění, o neoprávněné těžby zjištění skutečného aktuálního stavu porostu POZOR! Na části porostní skupiny může být jiná skutečnost než je uvedena v hospodářské knize !

117 Hospodářská kniha schváleného LHP/LHO
Pochybení znalců-stavařů při opisování veličin z HK

118 Porostní mapa

119 Zjištění skutečného stavu porostu – aktuální stav porostu
Stanovení taxačních veličin porostu přímým měřením Měření jednotlivých stromů a dopočet za porost Průměrkování naplno nebo na zkusných plochách (porosty, které nelze relaskopovat) Stanovení objemu porostu pomocí objemových tabulek Stanovení objemu porostu pomocí JOK Relaskopování Stanovení pomocí pařezových tabulek Stanovení taxačních veličin porostu odhadem Taxační tabulky Růstové tabulky Odhad středních taxačních veličin (tloušťka, výška), zakmenění, zastoupení, věku

120 Plocha šetřené části porostu - 1
Základní údaj pro výpočet Pokud není možno použít a identifikovat z existujících podkladů (LHP/O, KN), je nutno měřit Měření co nejpřesnější Možno identifikovat v mapě nebo leteckém snímku Měření prostřednictvím buzoly a krokoměru, pásma, metru, laserového dálkoměru, jednoznačných orientačních bodů, identifikovatelných v mapě i terénu, GPS GPS a kombinace elektromagnetického dálkoměru s busolou, geodetických přístrojů, využitím GIS na leteckém snímku

121 Plocha šetřené části porostu - 2
Část bez zásahu Část proředěná

122 Plocha šetřené části porostu - 3
d1 v d2 Nitkový planimetr P=∑(d1+d2…dn) * v [m2] Plochovací mřížka P=∑ p [m2] GPS + laserový dálkoměr GIS

123 Plocha šetřené části porostu - 4
Skutečná plocha porostu (ary → m2) Skutečná plocha dřevin (ary → m2) Redukovaná plocha porostu (RPP) – ta část plochy, která je plně využita k produkci, tj. plocha se zakmeněním 100 % Redukovaná holina – rozdíl mezi skutečnou a redukovanou plochou porostu U smíšených porostů je RPP tvořena redukovanými plochami dřevin (RPD). Součet redukovaných ploch dřevin je redukovaná plocha porostu. Redukovaná plocha slouží také pro výpočet zakmenění

124 Zastoupení dřeviny Zastoupení dřeviny (z) - plošný podíl jednotlivých dřevin v porostu vyjádřený v procentech. Je ukazatelem druhové skladby porostu. Plošný podíl dřeviny – vypočtený z redukované plochy dřeviny (RPD) a celkové redukované plochy porostu (RPP) z = (RPD / RPP) * 100 [%]

125 Věk porostu Věk je časové údobí, jež potřebuje organismus nebo orgán k dosažení určité fáze vývinu Věk fyzický = skutečný věk stromu nebo lesního porostu Věk mýtní = věk, kterého má lesní porost dosáhnout, aby jeho vytěžení bylo hospodářsky výhodné, je tedy roven době obmýtní Věkové stupně (20) a věkové třídy (10) Etážový porost je porost vytvořený dvěma nebo více věkově podstatně rozdílnými porostními složkami umístěnými nad sebou (skutečná a parciální plocha etáže) Způsoby zjišťování věku porostů: z LHP/LHO – aktualizace k okamžiku ocenění z LHE počítáním přeslenů počítání letokruhů na pařezu známého stáří počítání letokruhů na vývrtu přírůstovým vrtákem (švédský nebozez)

126 Porostní mapa

127 Bonita dřeviny Pro vyjádření produkční schopnosti
bonita stanoviště bonita porostu (dřeviny) Systém nepřímé bonitace (dle výšky středního kmene - nejpoužívanější) - bonity výškové a bonity objemové Bonita = funkce (věk, střední výška dřeviny) nebo funkce (věk, hmota středního kmene) Relativní bonity (RB) – produkční schopnost dřeviny Absolutní bonity (AVB) – střední výška porostu dané dřeviny v určitém, tzv. standardním věku (100 let) Převodní tabulka (v případě rozdílů mezi RB uvedenými v hosp. knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty RB z této přílohy)

128 Absolutní výškové bonity Relativní výškové bonity
Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin (z absolutní výškové bonity – AVB, používané v LHP od r. 1991, do relativní bonity – RB, uplatňované v LHP do r včetně) Skupiny dřevin Věk Absolutní výškové bonity 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Relativní výškové bonity Smrk do 60 - 9 7 6 5 4 3 2 1 61 – 80 8 nad 80 Borovice Jedle do 50 nad 50 Modřín Douglaska celý věk Buk do 80 Dub Jasan Olše Bříza Osika Akát Topol Habr

129 Zakmenění porostu Zakmenění (Ba) – ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu (využití produkční plochy porostu) nebo – využití nadzemního prostoru stromy stejné etáže Celé nebo desetinné číslo, bezrozměrné (plné zakmenění odpovídající plnému využití růstového prostředí má hodnotu 1) Počítá se za každou dřevinu zvlášť, poté se sečte, zaokrouhlí Výpočet: hodnota skutečná (ha) / hodnota tabulková (ha) – ze zásob, kruhové výčetní základny porostu Př.: Vs(ha) = 550 m3 Vt(ha) = 700 m3 ρ = Vs / Vt = 550/700 = 0,79 = 0,8

130 Obmýtí porostu (pro § 40 – VHF)
Doba obmýtní je rámcová produkční doba jednotky diferenciace hospodaření – hospodářského souboru. Konkrétní mýtní věk porostu se od této rámcové charakteristiky může odlišovat zpravidla v rámci hranic doby obnovní Obmýtí = doba obmýtní Doba obmýtní ekonomická Doba obmýtní finanční Doba obmýtní hodnotová

131 Příklad ocenění lesního porostu
Použít znění vyhlášky č. 441/2013 Sb. (§§ 40 až 42, přílohy č. 28 až 33) Sbírka zákonů na webu MV ČR (od roku 1945 do současnosti):


Stáhnout ppt "Oceňovací vyhláška Vyhláška č. 441/2013 Sb"

Podobné prezentace


Reklamy Google