Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení /týden KS 6 hod. říz. konzultací KS 6 hod. říz. konzultací Zakončení: zápočet Zakončení: zápočet

2 Literatura Povinná: Povinná: Kubíčková D., Účetní systémy I.díl (+ část II. dílu) Praha: Eupress 2006 (2009) Praha: Eupress 2006 (2009) Dvořáková D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno:Computer Press 2010 Brno:Computer Press 2010 Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha: VŠE 2005 Praha: VŠE 2005 Doporučená: Doporučená: Kovanicová D., Účetnictví v kontextu světového vývoje Brno: Computer Press 2006 Brno: Computer Press 2006 Kovanicová D., Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon 2004 Praha: Polygon 2004

3 . Účetní systémy 1 Účetní systémy 1 1. přednáška 1. přednáška

4 Účetnictví - Bakalářské studium : účetnictví – zdroj ekonomických informací účetnictví – zdroj ekonomických informací - evidence ekonomických procesů v podniku - evidence ekonomických procesů v podniku podniku podniku - předmětem evidence: ekon. procesy, tj. - předmětem evidence: ekon. procesy, tj. změny v majetku, závazcích, kapitálu, změny v majetku, závazcích, kapitálu, nákladech a výnosech (HV) nákladech a výnosech (HV) - zásady, principy, metody a nástroje - zásady, principy, metody a nástroje - výstup: účetní závěrka (účetní výkazy+příloha) - výstup: účetní závěrka (účetní výkazy+příloha) - uživatelé: externí, interní - uživatelé: externí, interní bookkeeping (x accountancy) bookkeeping (x accountancy)

5 Účetnictví - v nejširším pohledu, z pohledu historického vývoje lze účetnictví chápat jako - „systém záznamů o hospodaření - „systém záznamů o hospodaření ekonomických subjektů“ ekonomických subjektů“ Záznamy o hospodářské činnosti, systematicky vedené, (umožňující mj. rozšířit lidské poznání o zemědělské výrobě, obchoduu, přírodních podmínkách) pocházejí již ze starověkých civilizací,Mezopotámie,Egypta,Sýrie Novodobou podobu i funkci našly tyto záznamy ve středověku a novověku – rozvoj obchodu a řemesel, později průmyslu a dalších odvětví (14. – 20. stol.).

6 Účetnictví = systém záznamů o hospodaření konkrétního subjektu Podívejme se podrobněji na obsah tohoto vymezení: - záznam, zaznamenávat = technika (způsob), včetně způsobu vyjádření procesů (hodnotové vyjádření, cena) - systém záznamů – pravidla, ucelenost, účelnost - hospodaření - cíl : optimum v poměru dosažených efektů a vynaložených prostředků (zákon ekonomie času), ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst, navýšení vloženého ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst, navýšení vloženého objemu prostředků/kapitálu poskytovatele) objemu prostředků/kapitálu poskytovatele) ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu prostředků dosažení co nejvyšších výsledků prostředků dosažení co nejvyšších výsledků - konkrétní subjekty = současnost: podnik,finanční skupina, stát (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu

7 Účetnictví v průběhu vývoje - společnosti a společenské výroby Záznamy hospodářské činnosti byly vždy v úzké vazbě a determinovány - úrovní vývoje společnosti (ekonomickou vyspělostí, společenským uspořádáním), - typem subjektu, za něž bylo vedeno (rodina, usedlost, panství, manufaktura, podnik, kapitálová společnost - odraz ekonomické úrovně i spol. uspořádání) - specifickými podmínkami, v nichž hospodářská činnost probíhala (rozkvět obchodu, rozvoj průmyslu - které se odrážely jak v úrovni ek. vývoje společnosti, tak i v jejím uspořádání).

8 Účetnictví a účetní soustavy Účetnictví = systém záznamů založený na podvojném záznamu, resp. bilančním principu - podvojné účetnictví (podvojné není třeba uvádět) - podvojné účetnictví (podvojné není třeba uvádět) V historickém vývoji jsou rozlišovány i další soustavy účetnictví - kamerální – vzniklo a vyvíjelo se v oblasti veřejné správy, jeho účelem bylo sledovat čerpání přidělených prostředků - jednoduché (peněžní) – netvoří ucelený systém, nesleduje všechny prostředky, ale pouze jejich peněžní formu (příjmy a výdaje), popř. vybrané nepeněžní formy) – současný termín (dle účelu) = daňová evidence

9 Účetnictví a účetní soustavy Účetnictví = systém záznamů založený na podvojném záznamu, resp. bilančním principu - podvojné účetnictví (podvojné není třeba uvádět) - podvojné účetnictví (podvojné není třeba uvádět) = tvoří ucelený, uzavřený, kompaktní celek, vnitřně propojený = tvoří ucelený, uzavřený, kompaktní celek, vnitřně propojený celek, sledující dvě nejvýznamnější stránky hosp. procesů- celek, sledující dvě nejvýznamnější stránky hosp. procesů- naturálně věcnou a hodnotovou. naturálně věcnou a hodnotovou.

10 (Podvojné) účetnictví - pro záznam hospodaření konkrétního subjektu používá soustavu specifických metodických prvků, které představují základní nástroje pro tvorbu účetních dat v účetních výkazech (účetního modelu): - Bilanční princip - Zásady a předpoklady - Účet - Podvojný záznam - Inventarizace a kontrola účetních záznamů - Doklady

11 Regulace účetnictví - Na určitém stupni vývoje společenské výroby (tržní ekonomiky) se stalo žádoucí a prospěšné pro všechny její „účastníky“, aby účetní zásady byly přijímány a naplňovány ve všech subjektech shodně (možnost srovnání dat pro různé účely, tj. řízení, investice, úvěrování, výběr daní – 18.-19.stol.) Jejich dodržování se proto stalo součástí vymahatelných pravidel ekonomického života – právních předpisů (stalo se součástí obchodního zákoníku či jiných předpisů upravujících povinnosti ekonomických subjektů) - vliv národního prostředí a jeho specifik - vliv národního prostředí a jeho specifik

12 Význam účetnictví - uživatelé aneb pro koho jsou účetní záznamy užitečné? Výsledkem evidence hospodářských procesů v ekonomických subjektech jsou údaje (informace) o hospodaření, které využívají různé subjekty k různým účelům. Množství uživatelů, jejich konkrétní výčet i vliv na vývoj účetnictví se v průběhu historie měnily : - vlastník, hospodář, pův. řemeslník, obchodník - osoba odpovědná za provádění činnosti (za účelem vlastního výkonu činnosti) - panovník, stát, státní instituce - věřitelé, poskytovatelé dodatečných prostředků (banky), - obchodní partneři, spolupracovníci - potenciální zájemci o přístup k hospodaření (investoři) - zaměstnanci, - místní (regionální) útvary, aj.

13 účetních dat Uživatelé účetních dat V současné době je pořadí uživatelů dle významnosti možné stanovit přibližně takto : - Manažeři - Vlastníci - Investoři - Poskytovatelé kapitálu (banky, další věřitelé) - Obchodní partneři - Zaměstnanci - Stát, státní orgány a instituce - Regionální orgány ad.

14 Národní účetní systém Podvojné účetnictví se vyvíjelo vždy v konkrétních národních podmínkách – spolu se systémem - právního prostředí (code law system, common law system), - ekonomického uspořádání (Anglie x Německo) - veřejné správy a daňovým systémem - systémem např. sociální péče a zabezpečení aj. - v konkrétním kulturně-historickém prostředí (zvyky, tradice, smýšlení). smýšlení).

15 „účetní systémy“ Význam pojmu „účetní systémy“ (národní účetní systém) : = soustava pravidel a postupů získávání a předkládání účetních dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů (= „národohospodářská úroveň“) (= „národohospodářská úroveň“) x účetnictví – konkrétní podoba vedení záznamů a výkazů v účetních jednotkách – je součástí a výsledkem účetního systému (= „podniková úroveň“) (= „podniková úroveň“)

16 í Základní funkce účetnictví = poskytovat informace využitelné pro rozhodování jeho uživatelům (ale „co potřebují vědět“ ?) (ale „co potřebují vědět“ ?) Předmětem zobrazování je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce = podniku = podniku (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování) (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování)

17 podniku Obsahem procesů v podniku je využívání prostředků je využívání prostředků s cílem dosahovat zisku s cílem dosahovat zisku prostředky k podnikání prostředky k podnikání zisk zisk Účetnictví využívá pro Účetnictví využívá pro o procesech v podniku o procesech v podniku 1) Uložení (forma) : - konkrétní podoba prostředků určených k podnikání = majetek podniku = přírůstek kapitálu vloženého do podniku vloženého do podniku uspořádání informací dvojí pohled majetek 2) Zdroje - kdo do podniku prostředky vložil (čí jsou) prostředky vložil (čí jsou)

18 Bilanční princip Aktiva (naturálně věcná stránka) Aktiva (naturálně věcná stránka) = údaje o majetku = údaje o majetku v jeho konkrétních v jeho konkrétních formách (objem formách (objem jednotlivých forem) jednotlivých forem) dvě stránky dvě stránky využívaných využívaných součet aktiv = součet aktiv = Pasiva (finanční, hodnotová stránka) Pasiva (finanční, hodnotová stránka) = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku pořízení majetku (objem čerpání (objem čerpání jednotlivých zdrojů) jednotlivých zdrojů) souboru prostředků k činnosti subjektu k činnosti subjektu součet pasiv součet pasiv

19 Základní formy sdělování účetních dat = základní účetní výkazy: a) Bilance b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Výkaz cash-flow (peněžních toků) d) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

20 Výsledek činnosti podniku a jeho zjišťování V současnosti : prostřednictvím údajů náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady Hospodá ř ský výsledek (ú č etní) (zisk/ztráta) - je vždy vztažen k ur č itému č asovému intervalu (ú č etnímu období) !! - vyjad ř uje výsledek hospodá ř ských proces ů ( č innosti) podniku - jeho podstatou je p ř ír ů stek vlastního kapitálu za ú č etní období Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako výsledek činnosti v daném období výsledek činnosti v daném období Náklady = snížení objemu majetku firmy Náklady = snížení objemu majetku firmy vyvolané činností v daném období vyvolané činností v daném období

21 Výkaz cash-flow - poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy - Výdaje A) z provozní činnosti A) z provozní činnosti B) z investiční činnosti B) z investiční činnosti C) z financování C) z financování Peněžní tok (CF) celkem (+/-) = A + B + C Peněžní tok (CF) celkem (+/-) = A + B + C (= změna stavu PP) (= změna stavu PP) Konečný stav peněžních prostředků

22 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu = přehled všech druhů (příčin) změn ve všech formách vlastního kapitálu: Formy vlastního kapitálu (ČÚS): - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - nerozdělený zisk - zisk/ztráta běžného období ČÚS – české účetní standardy ČÚS – české účetní standardy

23 Pojetí majetku (aktiv) Pojem aktiv - běžně užíván, avšak ! V ČR není definován – ani v teorii ani v právních předpisech. Nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“. (pojem majetek obsahuje kritérium pro vykázání v aktivech) - v rámci harmonizace účetnictví (US GAAP,IAS/IFRS) byly vymezeny podmínky pro vykázání majetku v úč. výkazech: - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku - je pod kontrolou podniku

24 Pojetí závazků - Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ - V rámci harmonizace (US GAAP, IAS/IFRS) jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků v účetních výkazech : v účetních výkazech : - budoucí odtok prostředků - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních předpisů - vyplývá i z jiných než právních předpisů

25 Kapitál - pasiva Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry) V anglosaském pojetí : Kapitál = equity, tj. vlastní kapitál Cizí kapitál = liabilities, tj. závazky !! !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky

26 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

27 Dvojí pohled na majetek - bilanční princip Bilanční princip je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem vnitřní provázanosti účetních dat je základem vnitřní provázanosti účetních dat


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google